آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و توصیف مقوله خودکشی در بین گروه سنی نوجوانان و جوانان و با استفاده از روش فراتحلیل انجام پذیرفته است. خودکشی از ریشه لاتین Sui به معنی «خود» و  Caedere  به معنی «کشتن» مشتق شده است و در حال حاضر نه به صورت «خودکشتن» که به صورت خودکشی استعمال می شود. براین اساس، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن ﺗ ﺸﺨﯿﺺﻫ ﺎی روانپزشکی، افسردگی اساسی شایع ترین بیماری عصبی -روانی مشاهده شده در اقدام کنندگان به خودکشی است. این پژوهش با روش بنیادی به بررسی تحلیلی-توصیفی نتایج پژوهش ها، نظریه ها و دستاوردهای پژوهشگران و صاحبنظران در عرصه ملی و بین المللی به صورت: 1. شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهش ها 2.ترکیب نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه آن ها با یکدیگر3.ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا پرداخته است و با ارائه راهکارهای کاربردی، منسجم، یکپارچه به چگونگی پیشگیری از خودکشی در بین نوجوانان و جوانان پرداخته است. بنابراین، براساس مطالعات انجام پذیرفته مشخص گردید مهم ترین عوام ل خودکشی در بین گروه سنی موردنظر عبارت است از؛ عوامل روان ش ناختی، زیس ت ش ناختی و ویژگ ی ه ای جمعی ت ش ناختی(س ن و ج نس)، خ انوادگی(فقدان وال دین، بیم اری وال دین)، محیط ی(ش هری ی ا روس تایی ب ودن) و جامع ه شناختی(بی کاری، وض عیّت اجتم اعی- اقتص ادی پ ایین) می باشند.

تبلیغات