آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهایی برای ارتقای امنیت اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی انجام پذیرفت. زیرا امنیت اجتماعی یکی از نیازهای اولیه هر جامعه بشری است و ایجاد آن باعث استمرار ارزش ها و نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه و تداوم آن باعث کاهش انحرافات و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی است. این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت در قالب یک سیستم، با روش آمیخته به ارزیابی عوامل تأثیرگذار، تأثیر پذیر، کلیدی و استراتژیک بر سیستم و پایداری یا ناپایداری آن پرداخته است. پس از مرور متون و شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی، سؤالاتی در اختیار خبرگان و صاحب نظران قرار گرفت که پس از بررسی پاسخ ها تعدادی گویه به دست آمد. این گویه ها برای پیمایش نظرات جامعه پژوهش در اختیار آن ها قرار گرفت. برای بررسی روابط میان عوامل، از ماتریسی دو بعدی موسوم به ماتریس اثرات متقابل استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار  میک مک استفاده شد که در ادامه تحلیل، نتایج نشان داد 37 عامل به عنوان عوامل کلیدی در  چهار دسته عوامل تأثیر پذیر، تنظیمی، مستقل و دو وجهی شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پنج بعد فرهنگ، آموزش، تقویت باورهای دینی، نقش رسانه و بومی سازی قوانین در ارتقای امنیت در شبکه های اجتماعی مجازی نقش محوری دارند. 

تبلیغات