مهران رشیدی

مهران رشیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

اصلاح الگوی مصرف، بستری برای تحقق جهش تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصلاح الگوی مصرف جهش تولید مدیریت جهادی مصرف گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
هدف از انجام پژوهش، بررسی اصلاح الگوی مصرف به عنوان یکی از عرصه های تحقق جهش تولید و مدیریت جهادی است. اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف به منظور یکی از ابعاد تحقق جهش تولید برای جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ به طوری که فرهنگ مصرفی مناسب، امکان سرمایه گذاری را فراهم می کند و از این طریق می تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی جامعه شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی (اسنادی)، بوده و در مقاله حاضر با بررسی متون، کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی اصلاح الگوی مصرف، بستری برای تحقق جهش تولید پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد، اصلاح واقعی الگوی مصرف و عملیاتی نمودن آن از یک طرف نیازمند برنامه ریزی دقیق در تمامی زمینه ها و زوایای جامعه از جمله عرصه تولید، خدمات، توزیع، زیرساخت، فرهنگ و عرصه قضا و قانون گذاری و... است و از طرف دیگر، یک فرآیند بلندمدت و طولانی را طلب می نماید و باید برای نهادینه شدن الگوی مصرف به تمامی ریشه ها، علل و سرچمشه ناصحیح مصرف گرایی در عرصه های گوناگون ازجمله تولید، خدمات، توزیع و... توجه نمود.
۲.

بررسی رابطه التزام عملی به نماز و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور واحد نهاوند)

کلید واژه ها: دانشگاه پیام نور التزام عملی به نماز احساس امنیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه  بین میزان التزام عملی به نماز و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد نهاوند بوده است. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی-همبستگی است و جامعه آماری آن را دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد نهاوند داده است. بدین منظور، نمونه ای برابر با 100نفر با بهره مندی از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه میزان التزام عملی به نماز(انیسی و همکاران 1389) وپرسشنامه احساس امنیت اجتماعی محقق ساخته جمع آوری شده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه ها روش محتوایی به کار گرفته شد و اعتبار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه امنیت 95/. . برای پرسشنامه نماز90/. به دست آمد که مطلوب است. نتایج تحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون (68/0=r) مؤید رابطه معنادار بین دو متغیر التزام عملی به نماز و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر در سطح اطمینان 99% است.
۳.

شناسایی و رتبه بندی دلایل گرایش زنان به بدحجابی از دیدگاه پرستاران مراکز درمانی شهرستان نهاوند(مطالعه موردی بیمارستان علیمرادیان نهاوند)

کلید واژه ها: بدحجابی پرستاران دلایل بدحجابی نهاوند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۳۵
این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی دلایل گرایش زنان به بدحجابی از دیدگاه پرستاران بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرستان نهاوند(مطالعه موردی بیمارستان علیمرادیان نهاوند) انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه پیمایشی است که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرستان نهاوند بر 70 پرستار خانم انجام شده است. داده ها براساس پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. اعتبار ابزار با روش اعتبار محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محرز شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماریSPSS استفاده شده است. بر اساس داده های این تحقیق، پنج عامل مؤثر در گرایش به بدحجابی از دیدگاه پرستاران به ترتیب: فقر مالی - عقده دگر آزاری در بین برخی از زنان(سادیسم) - کار بیرون از خانه زنان - بدحجابی پلی برای رسیدن به ازدواج( جلوه گری برای پیدا کردن زمینه های ازدواج) و- ارائه نشدن تعریف مشخص از پوشش الزامی زنان در جامعه بیان شد. با توجه به یافته ها، راهکارهای مورد اولویت برای مقابله با بدحجابی، تأمین شغل و مسکن و ایجاد زمینه ازدواج آسان برای جوانان می باشد چرا که با تأمین شغل و مسکن، بسیاری از خانم ها فقط به کار خانه داری پرداخته و از کارکردن در بیرون خانه منصرف خواهند شد. همچنین، تعریف حدود شرعی حجاب و مصادیق بدحجابی می تواند در این زمینه مؤثر باشد.
۴.

تاثیرات منفی استفاده از برنامه های ماهواره ای بر خانواده ایرانی

کلید واژه ها: تلویزیون ماهواره ای خانواده راهکار مقابله با کانالهای تلویزیون ماهواره ای مبتذل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرات منفی استفاده از برنامه های ماهواره ای بر خانواده ایرانی بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است.در این پژوهش تاثیرات منفی استفاده ازماهواره با استفاده از مطالعات کتابخانه ای نظیر(پایان نامه ها، کتب، مقالات، مجلات ، نشریه ها و نمایه ها ی نوشته شده در زمینه آسیب شناسی ماهواره) و نیز مصاحبه با 50نفر از اساتید جامعه شناسی، و کارشناسان مسائل اجتماعی پرسشنامه ای 22ماده ای استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل 50 نفر از کارشناسان مسائل اجتماعی،و اساتید حوزه علوم رفتاری و اجتماعی شاغل در دانشگاه علمی کاربردی شهرستان همدان که بصورت گزینش بر اساس سوابق کار، تألیف و تحقیق انتخاب شده بودند، قرار داده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 81% برآورد گردیده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون خی دو و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که به ترتیب ترویج بدحجابی و بی حجابی، ترویج مصرف گرایی و فاصله گرفتن از ساده زیستی ، ترویج و بسترسازی عشق های خیابانی،افزایش روابط نامشروع خارج از خانواده، ضعف باورهای دینی، استفاده از مشروبات االکلی، تبلیغ همجنس بازی، استفاده افراطی از لوازم آرایشی، بلوغ زود رس فرزندان در نتیجه استفاده از ماهواره در سطر آسیب ها قرار داشته اند
۵.

تأثیر آموزش مؤثر هنر در پرورش خلاقیت دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش هنر خلاقیت پرورش خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف از انجام این تحقیق بررسی آموزش مؤثر هنر در پرورش خلاقیت دانش آموزان بود. جامعه ی این پژوهش دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی ناحیه ی یک همدان بودند که از بین این جمعیت 1760 نفری، پنج گروه (سه گروه آزمایش و دو گروه کنترل) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. گروه اول دارای سه عامل مهم بود (افزایش زمان آموزش، محتوای کارآمد و معلم متخصص)، گروه دوم به دو عامل از این عوامل دسترسی داشت (محتوای کارآمد و معلم متخصص) و گروه سوم تنها از معلم متخصص بهره مند بود. دو گروه دیگر نیز به عنوان گروه کنترل از هیچ یک از این عوامل برخوردار نبودند. آزمون سنجش خلاقیت جمال عابدی برای اندازه گیری های پیش و پس از عمل آزمایش به کار رفت. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد هر یک از عوامل سه گانه ی مذکور در آموزش درس هنر در پرورش خلاقیت دانش آموزان مؤثر هستند.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان