مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال هفتم تابستان 1399 شماره 2 (پیاپی 25) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی (موردمطالعه: کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه انسانی سرمایه رابطه ای عملکرد سازمانی کارکنان نیروی انتظامی همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صورت گرفته است. داده های این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از نمونه ای با حجم 256 نفر (جامعه آماری 741 نفر) متشکل از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان به شیوه نمونه گیری طبقه ای و تصادفی جمع آوری گردید با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند و سپس به روش تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار spss و از طریق شاخص رگرسیون تک متغیره، و رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داد که هر پنج متغیر مستقل (سرمایه فکری (01/0> sig، 336/0=r)، سرمایه انسانی (01/0> sig، 344/0=r)، سرمایه ساختاری (01/0> sig، 252/0=r)، سرمایه معنوی (01/0> sig، 583/0=r)، سرمایه رابطه ای (01/0> sig، 376/0=r))، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی داشته اند. همچنین، نتایج رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که در گام اول، سرمایه معنوی (01/0>P، 771/130=F، 337/0=R 2 ) از قابلیت پیش بینی عملکرد سازمانی برخوردار است و در گام دوم، بعد از سرمایه معنوی، سرمایه انسانی (01/0>P، 167/134=F، 511/0=R 2 ). از قابلیت پیش بینی نمرات عملکرد سازمانی برخوردار است؛ همچنین، در گام سوم، بعد از سرمایه معنوی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (01/0>P، 634/98=F، 535/0=R 2 ). از قابلیت پیش بینی نمرات عملکرد سازمانی برخوردار است.
۲.

پیش بینی میزان خلاقیت سازمانی کارکنان بر اساس نوع رهبری تحول آفرین (موردمطالعه: ف.ا. شهر همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت سازمان رهبری تحول آفرین پلیس نگهداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان پیش بینی خلاقیت سازمانی کارکنان بر اساس نوع رهبری تحول آفرین مدیران با تأکید بر نگهداشت سازمانی نیرو انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری، کارکنان انتظامی شهر همدان را شامل می شود که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 198 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در ادامه، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از دو پرسشنامه استاندارد ام. ال. کیو و خلاقیت رندسیپ استفاده شده که پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب در پرسشنامه های مذکور 91/0، 89/0 محاسبه گردید که در ادامه جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، درصد، آزمون کالموگرف-اسمیرنوف و آزمون رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که در حالت وجود هم زمان هر سه متغیر رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات مدیران، متغیرهای مربوطه به صورت مثبت و معناداری میزان خلاقیت کارکنان را در سطح 003/0 تبیین می کنند.
۳.

نقش HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در نت نیروهای مسلح (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایمنی بهداشت و محیط زیست نیروهای مسلح نت همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۵۲
هدف این پژوهش، بررسی نقش HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در نت نیروهای مسلح در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری است. جامعه آماری این پژوهش 33 نفر از کارکنان شاغل در معاونت آماد و پشتیبانی ف.ا.ا. همدان بود، که با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش ازنظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی است و بر اساس زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهش های مقطعی بود. جهت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف–اسمرینوف(k-s) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss نسخه20 تجزیه وتحلیل شدند و با تدوین ابزار پرسشنامه، نسبت به اجرای آن اقدام شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین نقش HSE در نت نیروهای مسلح رابطه وجود دارد. در ارتباط با رابطه بین HSE در نت نیروهای مسلح سازمان باید اهداف بهداشت شغلی و ایمنی مدونی در هر بخش و سطحی در درون خود که مرتبط باشد، ایجاد کرده و برقرار نگهدارد و هنگام تعیین و بازنگری اهداف خود الزامات قانونی و سایر الزامات، خطرات (عوامل زیان آور) بهداشتی ایمنی و ریسک ها، گزینه های فن آوری، الزامات مالی و عملیاتی و بازرگانی خود و نیز نظرات طرف های ذینفع را در نظر گیرد.
۴.

اصلاح الگوی مصرف، بستری برای تحقق جهش تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصلاح الگوی مصرف جهش تولید مدیریت جهادی مصرف گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
هدف از انجام پژوهش، بررسی اصلاح الگوی مصرف به عنوان یکی از عرصه های تحقق جهش تولید و مدیریت جهادی است. اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف به منظور یکی از ابعاد تحقق جهش تولید برای جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ به طوری که فرهنگ مصرفی مناسب، امکان سرمایه گذاری را فراهم می کند و از این طریق می تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی جامعه شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی (اسنادی)، بوده و در مقاله حاضر با بررسی متون، کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی اصلاح الگوی مصرف، بستری برای تحقق جهش تولید پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد، اصلاح واقعی الگوی مصرف و عملیاتی نمودن آن از یک طرف نیازمند برنامه ریزی دقیق در تمامی زمینه ها و زوایای جامعه از جمله عرصه تولید، خدمات، توزیع، زیرساخت، فرهنگ و عرصه قضا و قانون گذاری و... است و از طرف دیگر، یک فرآیند بلندمدت و طولانی را طلب می نماید و باید برای نهادینه شدن الگوی مصرف به تمامی ریشه ها، علل و سرچمشه ناصحیح مصرف گرایی در عرصه های گوناگون ازجمله تولید، خدمات، توزیع و... توجه نمود.
۵.

نقش و جایگاه سازمان ها، نهادها و مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی و فرهیختگان استان همدان در تحقق جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جامعه اسلامی نیروی انتظامی نهادها و سازمان های نظامی مراکز علمی آموزشی فرهیختگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۶
مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در مسیر دست یافتن به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، یک نقشه راه 5 مرحله ای ترسیم کرده اند که عبارت اند از: ایجاد انقلاب اسلامی، ایجاد نظام اسلامی، ایجاد دولت اسلامی، ایجاد کشور (جامعه) اسلامی و درنهایت، ایجاد تمدن جهانی و بین الملل اسلامی. ایجاد کشور (جامعه) اسلامی، مرحله چهارم از مجموعه گام های کلی انقلاب اسلامی در راه رسیدن به اهداف و آرمان ها و تحقق نقشه راه انقلاب اسلامی است. روش انجام مقاله، مروری و با توجه به بیانیه ها و سخنرانی ها و تعیین خط مشی های نظام توسط رهبری، مقاله ها، منابع مکتوب و مطالب معتبر الکترونیکی، با رویکرد تحلیلی– تفسیری بوده باشد. بر اساس آیات قرآن کریم، جامعه اسلامی، جامعه ای است که دارای حداقل ده ویژگی است که شرح اجمالی هریک از آن ها توضیح داده شده است. برای تحقق جامعه اسلامی، نهادها و سازمان های نظامی و انتظامی و مراکز آموزشی و فرهیختگان استان نقش و وظایف مهمی بر عهده دارند. همکاری نهادهای نظامی و انتظامی و مراکز آموزشی و فرهیختگان می تواند اهمیت و جایگاه این نهادها را پررنگ تر و در تحقق بهتر جامعه اسلامی مؤثر باشند.
۶.

بررسی اثر ماده مخدر مورفین بر اسپرماتوژنز، FSH، LH، تستوسترون و فراسنجه های بیوشیمیایی خون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مورفین FSH LH تستوسترون فراسنجه های بیوشیمیایی خون رت نر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
اعتیاد به مواد مخدر از دغدغه های بزرگ جوامع امروزی است. استفاده از مواد مخدر سبب ایجاد عوارض بالینی گسترده در مصرف کنندگان می شود. مورفین نوعی داروی ضد درد و مخدر بسیار قوی است که در کبد، لوله های گوارش و کلیه، زیست دگرگونی ایجاد نموده و از طریق کلیه ها دفع می شود. این تحقیق به منظور بررسی اثر تزریق صفاقی مورفین در رت نر بالغ، در قالب آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 30 سر موش در یک دوره پرورشی 28 روزه و تقسیم موش ها به دو گروه شاهد و تجربی، اجرا شد و روزانه به گروه تجربی مورفین با دوز (10 میلی گرم بر کیلوگرم یک بار در روز) تزریق شد. در پایان هفته چهارم، پس از بیهوشی از موش ها نمونه خون اخذ شد. سپس، موش ها به روش قطع مهره های گردن کشته شده و بعد از باز کردن حفره شکمی، بیضه و اپی دیدیم آن ها خارج شد. مقادیر کلسترول، تری گلیسرید، گلوکز، HDL، LDL، هورمون های جنسی (تستوسترون، FSH، LH) و تعداد و درصد زنده مانی اسپرم ها در آزمایشگاه تعیین شد و داده های آزمایشی بعد از انجام آزمون نرمال با استفاده از نرم افزار SAS، مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دادند، تأثیر تزریق صفاقی مورفین، باعث افزایش معنی دار غلظت گلوکز، LDL و تستوسترون شد (05/0 > P). همچنین، بر غلظت کلسترول، HDL، تری گلیسرید معنی دار نبود. اما باعث افزایش نسبی کلسترول و کاهش HDL و تری گلیسرید شد (05/0< P). همچنین به طور معنی داری باعث کاهش تعداد و حرکت پیش روندگی شد (05/0 > P).

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸