مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال اول زمستان 1393 شماره 3

مقالات

۱.

بررسی تأثیر سبک زندگی دینی بر پیشگیری از جرایم در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان

کلید واژه ها: سبک زندگی دینی پیشگیری مجرم و غیر مجرم همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک زندگی دینی ( بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری) بر پیشگیری از جرایم در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان می باشد. در این پژوهش، شاخص های در نظر گرفته شده برای سبک زندگی، شیوه زندگی دینی افراد است. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه ی ساخت یافته و از طریق دو گروه مجرم و غیر مجرم گردآوری شد. این پژوهش از دو جامعه آماری افراد زندانی و غیرزندانی تشکیل شده و با استفاده از فرمول مورگان و کریجی، حجم نمونه 310 محاسبه شده است. روش نمونه گیری طبقه ای است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قاچاق مواد مخدر بیشترین میزان بی اعتقادی دینی را در بین جرائم دیگر دارا است. باید عنوان داشت که تفاوت معناداری بین شیوه زندگی دینی افراد مجرم و غیر مجرم وجود ندارد. اما نتایج نشان دادند که سبک زندگی دینی از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم ارتباط معناداری دارد.
۲.

کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی شهر همدان

کلید واژه ها: رانندگی سوء مصرف مواد مخدر قصد تئوری های تغییر رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
سوءمصرف مواد مخدر شامل طیف گسترده ای از رفتارهای مخاطره آمیز است که به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها در زمینه سلامت فرد، خانواده و جامعه مطرح می شود. هدف از این مطالعه، تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد در بین متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی شهر همدان با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. این پژوهش توصیفی - تحلیلی در سال 1391 انجام شد. 388 نفر از مردان و زنان متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی از 6 آموزشگاه تعلیم رانندگی شهر همدان با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد منطبق با تئوری رفتار برنامه ریزی شده و به روش خودگزارش دهی تکمیل و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS-16 و با بهره گیری از آزمون های مناسب (کای-دو، همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون لجستیک) تجزیه و تحلیل گردید. شرکت کنندگان در مطالعه 1/38، 4/31 و 9/81 درصد از نمره را به ترتیب برای نگرش نسبت به مصرف مواد، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده بدست آوردند. ارتباط معنی داری بین تجربه سوء مصرف مواد مخدر و متغیرهای دموگرافیک (جنس و وضعیت تأهل) وجود داشت. همچنین رابطه معنی داری بین تجربه سوء مصرف مواد مخدر و قصد مصرف مواد مخدر، داشتن دوستان مصرف کننده مواد (شامل: مشروبات الکلی، مواد مخدر و داروهای درمان اعتیاد) و تجربه مصرف مواد توسط خود فرد وجود داشت (P <0.05). 9/11% از متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی سابقه مصرف مشروبات الکلی، 5/5% سابقه مصرف مواد مخدر و روانگردان و 4/4% سابقه مصرف داروهای درمان اعتیاد را در 6 ماه گذشته داشتند. آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده، پیش بینی کننده های قوی برای قصد مصرف مواد مخدر در واحدهای پژوهش است. نتایج تحقیق نشان داد تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند برای پیش بینی رفتارهای پر خطر و اجرای برنامه های پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر استفاده گردد.
۳.

مطالعه علل ارتکاب جرم در میان جوانان حاشیه نشین شهر همدان

کلید واژه ها: جرایم جوانان حاشیه نشینی نیاز و فرصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
مقاله حاضر به بررسی و مطالعه علل ارتکاب جرم در میان جوانان حاشیه نشین شهر همدان پرداخته است. آمارهای موجود حکایت از این دارد که بیشتر جوانانی که مرتکب جرایم گوناگون می شوند عموماً در مناطق حاشیه شهر ساکن می باشند. این مناطق بیش از سایر مناطق در معرض انواع فعالیتهای غیر قانونی است که غالبا با جرایم بیشتری روبه رو هستند. هدف کلی پژوهش این است که ببینیم آیا نیاز و فرصت در بروز جرم نقش دارند یا خیر. و در صورت مثبت بودن پاسخ ، هر یک از این دو عامل ( نیاز ، فرصت ) تا چه اندازه در بروز وپیشگیری از جرم مؤثر می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل جوانان ساکن شهر همدان در محدوده سنی 29-18 سال می باشد که تعدادشان 38000 هزار نفر برآورد شده است و با استفاده از جدول مورگان 380 نفر از جوانان به عنوان جمعیت نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.یافته های تحقیق نشان میدهد که بین متغیر مستقل نیاز و جرم رابطه مثبت و بین متغیرهای مستقل فرصت و جرم رابطه منفی وجود دارد بدین معنا که هر چه بر میزان نیاز افراد در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزوده شود احتمال ارتکاب جرم توسط آنها افزایش می یابد .
۴.

امنیت فیزیکی شهر ملایر (منطقه بندی نقاط جرم خیز)

کلید واژه ها: امنیت فیزیکی شهرنشینی حاشیه نشینی جرم خیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
امنیت همواره از بنیادی ترین نیازهای بشر می باشد و تا این نیاز تأمین نگردد او نمی تواند از فضایی که در آن قرار گرفته، برداشتی مطلوب داشته باشد امنیت محیط زندگی، یکی از مهم ترین عوامل سازنده کیفیت مطلوب در زندگی انسان به شمار می رود. دردهه های اخیر به تدریج سکونت گاه های غیررسمی به طورعمده درحاشیه کلانشهرها وشهرهای بزرگ کشورخارج ازبرنامه رسمی توسعه شهری وبه صورت خودرو، شکل گرفته وگسترش یافته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی امنیت فیزیکی شهر ملایر می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی و استدلالی انجام گرفته است. جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای( اسنادی، نقشه، عکس هوایی و . . . ) و میدانی ( مشاهده ، پرسشنامه و مصاحبه ) و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS ، Excel و Arc GIS صورت گرفته است.. جامعه ی آماری پژوهش، جمعیت شهر ملایر به تعداد 287,982 نفر بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 381 خانوار تعیین گردید. یافته های این پژوهش حاکی از وجود ارتباط میان سه منطقه مورد مطالعه سرجو، طالقانی و جعفرآباد با احساس امنیت و جرم خیزی می باشد.
۵.

بررسی نقش فرهنگ شهروندی در کاهش تمایل به ارتکاب جرم

کلید واژه ها: فرهنگ شهروندی تمایل ارتکاب جرم متغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۳
این مقاله که به تبیین رابطه میان فرهنگ شهروندی با تمایل به ارتکاب جرم پرداخته است به دنبال این است تا میزان تأثیر ابعاد فرهنگ شهروندی را در تمایل شهروندان به ارتکاب جرم تبیین نماید. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام شده است. جامعه تحقیق را کلیه شهروندان استان تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد 147 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری تحقیق نیز پرسشنامه ای 28 سؤالی می باشد که پایایی آن 87/0 می باشد. داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون t، همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل و نتایج نشان داد که میزان فرهنگ شهروندی در شهر از حد میانگین بالاتر است و میانگین مؤلفه مسئولیت پذیری نسبت به مؤلفه های دیگر بیشتر است. میانگین میزان تمایل به ارتکاب جرم در نمونه های مورد مطالعه از میانگین کل نمونه ها بالاتر نیست و پایین است. متغیر فرهنگ شهروندی با تمایل به ارتکاب جرم رابطه معنادار و منفی از لحاظ آماری دارد و هر اندازه فرهنگ شهروندی بالا باشد به همان میزان تمایل به ارتکاب جرم پائین خواهد آمد و متغیر مشارکت اجتماعی بیشترین ارتباط را با میزان تمایل به ارتکاب جرم دارد.
۶.

تاثیرات منفی استفاده از برنامه های ماهواره ای بر خانواده ایرانی

کلید واژه ها: تلویزیون ماهواره ای خانواده راهکار مقابله با کانالهای تلویزیون ماهواره ای مبتذل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرات منفی استفاده از برنامه های ماهواره ای بر خانواده ایرانی بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است.در این پژوهش تاثیرات منفی استفاده ازماهواره با استفاده از مطالعات کتابخانه ای نظیر(پایان نامه ها، کتب، مقالات، مجلات ، نشریه ها و نمایه ها ی نوشته شده در زمینه آسیب شناسی ماهواره) و نیز مصاحبه با 50نفر از اساتید جامعه شناسی، و کارشناسان مسائل اجتماعی پرسشنامه ای 22ماده ای استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل 50 نفر از کارشناسان مسائل اجتماعی،و اساتید حوزه علوم رفتاری و اجتماعی شاغل در دانشگاه علمی کاربردی شهرستان همدان که بصورت گزینش بر اساس سوابق کار، تألیف و تحقیق انتخاب شده بودند، قرار داده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 81% برآورد گردیده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون خی دو و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که به ترتیب ترویج بدحجابی و بی حجابی، ترویج مصرف گرایی و فاصله گرفتن از ساده زیستی ، ترویج و بسترسازی عشق های خیابانی،افزایش روابط نامشروع خارج از خانواده، ضعف باورهای دینی، استفاده از مشروبات االکلی، تبلیغ همجنس بازی، استفاده افراطی از لوازم آرایشی، بلوغ زود رس فرزندان در نتیجه استفاده از ماهواره در سطر آسیب ها قرار داشته اند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸