مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس سال دهم پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 38) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و استخراج ویژگی های پلیس چند فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چندفرهنگی پلیس مشخصه های پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۰
هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج ویژگی های پلیس چندفرهنگی، و رویکرد پژوهش، کیفی و روش پژوهش، مرور نظام مند بود. کلیه منابعی که در بازه زمانی 2000 تا 2023 به موضوع ویژگی ها و ماهیت پلیس چندفرهنگی پرداخته بودند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه آماری، کلیه منابع دردسترس پژوهشگر بود که در بازه زمانی 2000 تا 2023 به موضوع ویژگی ها و ماهیت پلیس چندفرهنگی اختصاص داشتند. ابزار پژوهش،  چک لیست محقق ساخته بود. کلیدواژه هایی همچون «multicultural ’چندفرهنگی‘» در پایگاه های اطلاعاتی خارجی، همانند Elsevier, Eric  Science direct, PubMed و کلیدواژه های فارسی مشابه، در پایگاه های داخلی، مانند ایران داک، سید، نورمگز و مگ ایران با استفاده از موتورهای جستجوی یاهو و گوگل در بازه زمانی مذکور منایع مربوط به موضوع پژوهش مورد جستجو قرار گرفتند. پس از بررسی با استفاده از معیارهای ورود، از بین 59 منبع یافت شده، تعداد 18 مقاله متناسب با اهداف پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی–تحلیلی و برای تعیین اعتبار آن ها، از ممیزی بیرونی استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، تعداد 30 ویژگی برای پلیس چندفرهنگی وجود دارد که برخورداری پلیس از ویژگی های شناسایی شده، زمینه برخورد آن ها با مسائل محیط های چندفرهنگی را فراهم می کند.
۲.

تأثیر یادگیری سیار مبتنی بر ﺍﻟﮕﻮﯼ طراحی انگیزشی کِلِر ﺑﺮ یادﮔیری مادام العمر مفاهیم فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سیار طراحی انگیزشی کلر یادگیری مادام العمر مفاهیم فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۸
هدف پژوهش حاضر، ﺍﺛرﺑﺨﺸﯽ یادگیری سیار مبتنی بر ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﻧﮕیﺰﺷﯽ ﮐِﻠِﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔیﺮﯼ مادام العمر ﻣﻔﺎﻫیﻢ فرهنگی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت اجرا، از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس ابتدایی دولتی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 423 نفر بود که تعداد 40 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و براساس کلاس درس همتا شدند. یک کلاس با 20 دانش آموز به عنوان گروه آزمایش و کلاسی دیگر نیز با 20 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. در این پژوهش، به منطور اندازه گیری یادگیری مادام العمر از پرسشنامه استاندارد وتزل و همکاران (2010) با پایایی آلفای کرونباخ 73/0 استفاده شد. آموزش مفاهیم فرهنگی با تأکید بر مؤلفه اخلاق، براساس ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﻧﮕیﺰﺷﯽ ﮐﻠﺮ طی 6 جلسه 45دقیقه ای برای گروه آزمایش در نرم افزار شاد طراحی و برگزار گردید. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که محیط یادگیری سیار مبتنی بر ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﻧﮕیﺰﺷﯽ ﮐﻠﺮ، تأثیر مثبت و معنا داری ﺑﺮ ﯾﺎدﮔیﺮﯼ مادام العمر ﻣﻔﺎﻫیﻢ ﺍﺧﻼﻗﯽ دانش آموزان دارد (01/0P<). بنابراین، الگوی طراحی انگیزشی کلر باعث ارتقای باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش مفاهیم، مهارت جستجوی اطلاعات مفاهیم و توجه به فرصت های یادگیری مادام العمر مفاهیم فرهنگی با تأکید بر حوزه اخلاق می شود. درنتیجه، کاربست ﺍﻟﮕﻮﯼ طراحی انگیزشی کلر در محیط یادگیری سیار در کنار سایر الگوها می تواند منجربه نتایج مفیدی در بهبود یادﮔیﺮﯼ مادام العمر مفاهیم فرهنگی گردد.
۳.

ترسیم نقشه راه تعالی و مقاوم سازی فضای فرهنگی براساس سیاست های کلی نظام؛ ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری (مُدَّ ظِلُّهُ الْعالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعالی فرهنگی مقاوم سازی فرهنگی سیاست های نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۸
پژوهش حاضر با هدف ترسیم نقشه راه تعالی و مقاوم سازی فضای فرهنگی براساس سیاست های کلی نظام با دو رویکرد کیفی و کمی انجام گرفته که ازلحاظ طرح، اکتشافی و ازنظر نوع در بخش کمی، توصیفی است. در بخش کیفی، از روش داده بنیاد و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی 30 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و خبرگان فرهنگی استان اردبیل بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، کلیه کارشناسان فرهنگی ادارات دولتی استان به تعداد 279 نفر بودند که مطابق جدول مورگان 162 نفر از آن ها انتخاب گردیدند. مجموعه داده های حاصل پس از طی فرآیند مستمر رمزگذاری های باز، محوری و گزینشی و استفاده از نرم افزار MaxQDA، درقالب 128 رمز باز، 67 مفهوم، 11 مقوله و 6 طبقه براساس رویکرد سامان مند سازماندهی شدند. نتایج حاصل از خروجی نرم افزار Smatr PLS و آزمون حداقل مربعات جزئی، شاخص ’’بازنگری و به سازی در طراحی فضاها و بهینه سازی خدمات با هدف کاهش اختلاط غیر ضروری پسر و دختر‘‘ با ضریب مسیر 830/0 به عنوان اثرگذارترین شاخص شناسایی شد. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که مقوله ’’نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب‘‘ مؤثرترین مقوله در نقشه راه ترسیم شده بوده است.
۴.

رابطه میزان هوش فرهنگی و قوم گرایی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه ملایر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش فرهنگی قوم گرایی قومیت فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۷
پژوهش پیش رو، باهدف سنجش میزان هوش فرهنگی و تشریح رابطه آن با میزان قوم گرایی در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه ملایر به روش پیمایشی و با بهره گیری از پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 350 نفر است و نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، دانشجویان در سطح متوسط به بالا (43/73) از هوش فرهنگی برخوردار هستند. همچنین، میزان قوم گرایی آن ها پایین تر از سطح متوسط (49/56) به دست آمد. نتایج آزمون همبستگی، نشان از معنادار و معکوس بودن رابطه بین هوش فرهنگی (50/0-) و میزان قوم گرایی دارد. به علاوه، هم بستگی معناداری میان ابعاد هوش فرهنگی (شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری) با قوم گرایی تأیید گردید. علاوه بر این، نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از بین متغیرهای مستقل ابعاد هوش فرهنگی، متغیرهای هوش فرهنگی رفتاری با مقدار بتای 29/0 و هوش فرهنگی شناختی با مقدار بتای 27/0، بیشترین سهم را در تبیین متغیر وابسته داشته اند. درنهایت، مجموع متغیرهای واردشده در الگوی رگرسیونی توانسته اند که 4/32 درصد از واریانس و یا تغییرات میزان قوم گرایی دانشجویان را تبیین کنند.
۵.

ارائه مدل آموزش همگانی پلیس در دوره زمانی ده ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراجا آموزش همگانی برنامه توسعه هفتم عصر دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۲
هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل آموزش همگانی پلیس در افق زمانی ده ساله بود. پژوهش حاضر، دارای رویکردی کیفی و روش نظریه داده بنیاد است. داده ها با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. پانزده نفر از متخصصین و خبرگان، شامل مدرسین آموزش همگانی فراجا، مشاوران و روان شناسان فراجا و مدیرانی که حداقل دارای سابقه در امور طراحی، برنامه ریزی و آموزش در زمینه آسیب های اجتماعی به شهروندان هستند، به روش نمونه گیری نظری و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تعیین اعتبار، از معیارهای مطرح شده به وسیله لینکلن و گوبا (1985) استفاده شد. در این مسیر، چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری در تضمین صحت و قابلیت اعتماد پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز بر مسیرنمای حساب رسی تکیه گردید. جهت تحلیل داده ها سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش، در قالب یک مقوله هسته نهایی با عنوان تکنولوژی آموزشی تخصص نگر در پلیس آینده برساخت شده است. همچنین، مدل مفهومی نظام مند در قالب چندین مقوله استخراج شده است: موجبات علّی، شامل غنای محیط، شبکه های همگانی و تیپ شخصیتی؛ شرایط زمینه ای، شامل کارآمدی مربیان، روش های تدریس، برساخت های آموزشی پلیس و عوامل محیطی؛ شرایط مداخله گر، شامل مشکلات اجتماعی، عصر دیجیتال، آینده مالی مبهم و آسیب شناسی مناطق؛ راهبردها، شامل غنای محتوا، القای حس شوخ طبعی، کاربردپذیری مسائل و مدیریت اقتدارگرایانه و درنهایت پیامد ها، شامل مقابله با آسیب های اجتماعی، تولید و احساس امنیت و پویایی در روابط. درمجموع، در 310 مفهوم، 30 مقوله فرعی، 18 مقوله اصلی و 1 مقهله پدیده مرکزی ارائه شد.
۶.

راهبردهای ارتقای فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضعف ها و تهدیدهای فرهنگی فرصت ها و قوت های فرهنگی راهبردشناختی ارتقای فرهنگ دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۱
مقاله پژوهشی حاضر به دنبال شناسایی راهبردهای ارتقای وضعیت فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا است. لذا سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه مؤلفه ها و شاخص های فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا چیست؟ و راهبردهای کلان و اجرایی ارتقای فرهنگ دینی آنان چه می باشد؟روش تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع متوالی بوده و در سه فاز پژوهشی صورت گرفته است. جامعه آماری در دو مرحله شامل خبرگان برون سازمانی به تعداد 26 نفر و مدیران و کارشناسان درون سازمانی به تعداد 420 به لحاظ علمی تعیین گردیدند. در این تحقیق از اعتبار سازه ای و صوری برای تعیین الگوی نظری و ابزار پرسشنامه از منظر خبرگان برون سازمانی استفاده شد سپس در میان 420 نفر از مدیران و کارشناسان، روایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. بنابراین در این تحقیق از روایی صوری نظر خبرگان سازمانی و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از مقدار آلفای کرونباخ بالای 0.7 مورد استفاده قرار گرفته است. در روش کیفی نیز با بهرمندی از روش تحلیل محیطی و سوات و QSPM استفاده گردیده است.نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که وضعیت فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا از منظر روسا و مدیران رده های عقیدتی سیاسی فراجا عدد ۶۸ از ۱۰۰ و در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد. در راهبردشناسی برای شناسایی عوامل محیطی بیرونی (تهدیدات و فرصت ها) و عوامل محیطی داخلی (ضعف و قوت های) مؤثر بر وضعیت فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا، پس از اخذ نظرات ۴۲۰ نفر از روسای و معاونان در رده های عقیدتی سیاسی فراجا در کل کشور، ۴۵ عوامل کلیدی ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹