مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال ششم پاییز 1398 شماره 3 (پیاپی 22)

مقالات

۱.

پیش بینی مشتری مداری و کارآفرینی گرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی در صنعت بیمه

کلید واژه ها: مشتری مداری کارآفرینی گرایی نوآوری عملکرد کارت امتیازی متوازن و صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
پژوهش حاضر  به دنبال بررسی تأثیر مشتری مداری و کارآفرینی گرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه و کشف روابط بین این متغیرها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان یک شرکت بیمه در استان تهران بوده که تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده و بر اساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است و میزان پایایی کل متغیرهای تحقیق برابر با 91/0 است. با توجه به نتایج به دست آمده، مشتری مداری و کارآفرینی گرایی، نوآوری و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین، نوآوری به طور مثبتی بر سطح عملکرد شرکت های بیمه تأثیر می گذارد. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های بازاریابی و کارآفرینی می گردد که مبنای قابل قبولی برای افزایش سطح عملکرد شرکت های بیمه ای است.
۲.

مفهوم شناسی و واکاوی تبیین مفهوم پلیس فرهنگی

کلید واژه ها: پلیس فرهنگی شاخص نیروی انتظامی همدان فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
هدف از پژوهش حاضر تبیین و مفهوم شناسی پلیس فرهنگی می باشد. پژوهش از نوع مطالعات مروری بوده که در آن با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی و تبیین مفهوم پلیس فرهنگی پرداخته شد. نتایج نشان داد ابعاد فرهنگ از منظر برخی صاحب نظران به دو بعد مادی و معنوی تقسیم شده است و برخی نیز فرهنگ را شامل ابعاد سه گانه ارزشی، مادی و قانونی می دانند. پلیس نیز به عنوان یکی از سازمان های تأثیرگذار در برقراری نظم و امنیت در جوامع مختلف جایگاه مهمی دارد. نتایج نشان داد که یک پلیس فرهنگی باید از تعامل و گفتگو با مردم گرفته تا زبان و قومیت های مختلف را به خوبی بشناسد و بتواند به نحو مناسبی رفتارهای فرهنگی را از خود بروز دهد که به این منظور در سازمان پلیس توجه به مواردی مانند شایسته سالاری، رسیدگی به وضعیت معیشت نیروها و توجه به مسایل مختلف مادی کارکنان و قانون گرایی نقش دارند.
۳.

بررسی عوامل مؤثر در بروز تصادفات در خودروهای سواری سبک ناجا (مطالعه موردی فرماندهی انتظا می استان همدان)

کلید واژه ها: تصادفات وسایط نقلیه ایمنی سواری سبک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
هر ساله تعدادی از خودر وهای استان همدان دچار سانحه تصادف یا واژگونی گردیده و خسارات مادی و معنوی زیادی را به ناجا و کارکنان آن تحمیل می نماید. به دلیل شدت سانحه، تعدادی از این خودروها قابل تعمیر نبوده و در چرخه خروج از خدمت قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تعیین مولفه های مؤثر در بروز تصادفات در نیروی انتظا می استان همدان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران و کارشناسان ترابری و تصادفات پلیس و نمونه آماری 50 نفره است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از طریق تحلیل دقیق ادبیات تحقیق، تصادفات و استخراج مولفه های آن، با استفاده از روش دلفی، و توزیع پرسشنامه محقق ساخته در بین کارشناسان ترابری تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که چهار عامل نیروی انسانی، عوامل محیطی، وسیله نقلیه و آموزش تأثیر معنی داری بر شکل گیری تصادفات در استان داشته اند.
۴.

بررسی الزامات رفتاری ناجا در تحقق امنیت اجتماعی جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری

کلید واژه ها: الزمات امنیت ملی دولت اسلامی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
استراتژی امنیت ملی بر بالاترین سطح، تمرکز نموده و حسی از کل به دست می دهد. استراتژی امنیت ملی با هدف حراست از وطن و پیشبرد منافع ملی در خارج و در عین حال، پاسخگویی به چالش ها و فرصت ها، دیدگاه ها و آمال هر کشور در سرتاسر جهان را بیان می کند. این استراتژی تلاش دارد تا تضمین نماید که اقدامات پرشمار کشورها در خارج، به یک هدف مشترک خدمت کرده و یک ابتکار جمعی را شکل می دهد. برهمین اساس، و با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف تبیین نقش ناجا در امنیت ملی و تحقق دولت اسلامی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته های پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حیطه مفاهیم امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت قضایی، امنیت فرهنگی و امنیت دفاعی و مرزی و منطقه ای استخراج شده و ویژگی های استقرار امنیت ملی و شاخص های امنیت ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری بیان شده است. همچنین، نقش راهبردی ناجا در تأمین امنیت ملی و تحقق دولت اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز تبیین و تشریح شده است.
۵.

الزامات اعتقادی و عملی کارکنان ناجا در تحقق جامعه اسلامی

کلید واژه ها: الزامات اعتقادی سلامت معنوی جامعه اسلامی ایمان توکل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
از منظر مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) به مثابه متفکّر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدّن اسلامی است و برای تحقّق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدّن اسلامی پشت سر گذاشته شوند که تحقّق جامعه اسلامی(کشوراسلامی) چهارمین مرحله آن می باشد و داشتن اعتقادات الهی(تقوای فردی و جمعی) از الزامات آن می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناخت الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعه اسلامی می باشد.      روش پژوهش توصیفی- تحلیلی(اسنادی) بوده است. درمقاله حاضر، با بررسی متون، کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعه اسلامی پرداخته شده است.      نتایج پژوهش نشان داد: الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعه اسلامی به دو دسته الزامات اعتقادی(نظری) و الزامات عملی تقسیم می شود. الزامات اعتقادی کارکنان عبارتنداز: ایمان به خدا- تقوا-توکُّل- معادباوری یا آخرت گرایی و الزامات عملی نیز شامل امر به معروف و نهی از منکر-اقامه نماز- تلاوت و حفظ قرآن کریم – دعا و ... می باشد.
۶.

مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

نویسنده:

کلید واژه ها: مبانی نظری رویکردهای حکومت اسلامی ایمان ولایی ایمان دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۰۵
حکومت اسلامی، دارای مبانی نظری اصیلی است که افراد جامعه با اتکا و عمل به آن مبانی شروع به خلق و ایجاد حرکت تحول انگیز و مؤثر خویش می نمایند و رویکرد عملی افراد و سردمداران آن جامعه، نشأت گرفته از آن مبانی است و برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود، به این مبانی اصیل تمسک می جویند. این پژوهش، با هدف تبیین مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی و تحقق جامعه اسلامی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته های پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و مبانی حکومت اسلامی در درجه اول مبتنی بر شناخت انسان از خدا و خود و طبیعت و تاریخ می باشد و مبنای دیگر آن حق گرایی، ایمان دینی و عقلانیت و خردورزی است و محوریت قوانین قرآن، ایمان ولایی و رفتار و مناسبت های اجتماعی مردم نیز از دیگر اصول مبنایی حکومت اسلامی است. با تمسک به این مبانی اصیل و ارزشمند رویکردهای حکومت اسلامی در بعد سیاسی می بایست براساس حفظ عزت و اقتدار حکومت اسلامی و حمایت از کشورهای ضعیف و مورد ظلم واقع شده و در بعد فرهنگی باید در جهت رسیدن افراد جامعه به هدف نهایی کمال انسانی و در بعد امنیتی حفظ امنیت مرزها و کیان جامعه اسلامی و حفظ آرمان های اصیل انقلاب و در بعد اقتصادی، تلاش برای ایجاد رفاه عمومی مردم و رفع تبعیض و اقتصاد عاری از ربا و تکاثر تنظیم می گردد و در این راستا، مسؤولین و دلسوزان نظام بایستی از منظومه فکری مقام معظم رهبری در زمینه های مختلف بهره لازم را ببرند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸