مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال هشتم تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 29) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر اقتصاد بر نرخ خودکشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکشی عوامل اقتصادی رشد اقتصادی روش گشتاورهای تعمیم یافته استان های ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
خودکشی را می توان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی قرن حاضر قلمداد نمود. این آسیب اجتماعی روندی روبه رشد دارد و باعث نابودی سرمایه های انسانی می شود. با توجه به نقش اساسی سرمایه های انسانی در رونق و توسعه اقتصادی کشورها، بررسی علل اقدام به خودکشی حائز اهمیت است. در این میان، علم اقتصاد نیز همگام با سایر علوم تلاش هایی را درجهت بررسی و شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر خودکشی انجام داده است. مطالعه حاضر نیز ازجمله مطالعات انجام شده در این حوزه، در تلاش است تا با استفاده از الگو های اقتصادسنجی داده های تابلویی (روش گشتاورهای تعمیم یافته) به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر میزان خودکشی در استان های ایران در بازه زمانی 1400-1384 بپردازد. از همین رو، در این مطالعه به اثرگذاری عوامل اقتصادی متعددی، همچون رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی، صنعتی شدن، شکاف تولید و شهرنشینی در سطح و با یک دوره وقفه در اقدام به خودکشی در استان های ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی حاکی از آن است که اکثر متغیرهای اقتصادی با یک دوره وقفه، دارای تأثیر معناداری بر خودکشی هستند. به طوری که با افزایش رونق و رشد اقتصادی در دوره گذشته، نرخ خودکشی دوره جاری کاهش معناداری یافته است. در حالی که، شکاف تولید، نرخ بیکاری، تورم، نابرابری درآمدی و شهرنشینی در دوره گذشته دارای رابطه مثبت با نرخ خودکشی دوره جاری هستند.
۲.

تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر استرس ادراک شده و خودکارآمدی کارکنان وظیفه یگان های انتظامی شهر همدان در سال 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مثبت اندیشی استرس ادراک شده خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کنترل استرس و خودکارآمدی کارکنان وظیفه یگان های انتظامی شهر همدان انجام گرفت. روش نمونه گیری در این پژوهش، به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود که بعد از انتخاب خوشه ها و نمونه گیری به شکل تصادفی، 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و 30 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. سپس، آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه، تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش مهارت های مثبت اندیشی، از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و با آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر استرس ادراک شده و خودکارآمدی در گروه آزمایش، تأثیر مثبت و معناداری داشت (0005/0 p<) 
۳.

مدت زمان واکنش پلیس به تصادفات جاده ای در استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت پلیس مدت زمان پاسخگویی تصادفات جاده ای همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
تصادفات جاده ای یکی از علت های اصلی مرگ و میر و درگیری در کشور ایران است و در این میان پلیس نقش بنیادین در رسیدگی به این حوادث جاده ای دارد. مدت زمانی که طول می کشد تا پلیس به محل حادثه برسد، در کاهش اتفاقات ناگوار تأثیرگذار است. هدف این مقاله، بررسی مدیریت زمان پلیس پس از تصادفات جاده ای در استان همدان است. به این منظور، اطلاعات مربوط به تصادفات جاده ای استان همدان در بازه زمانی فروردین 1397 تا فروردین 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی داده های پژوهش مشخص شد، میانگین زمان پاسخگویی پلیس به تصادفات جاده ای 30 دقیقه است و این زمان بیشتر از میانگین زمانی است که فوریت های پزشکی به محل حادثه می رسند. 
۴.

اعتراض مدنی، حدود و قلمرو آن از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتراض مدنی قلمرو اعتراض تجمعات قوانین جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
بحث از آزادی، یکی از مسائل مهم در مجموعه مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر، حقوق شهروندی و نظام های مردم سالار است. حق آزادی تجمعات، راهپیمایی ها و تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اساسی ترین مسائل حقوق فردی به شمار می رود که به روش جمعی انجام می شود و از مهم ترین نمودهای جوامع مردم سالار است. این مهم ریشه ا ی بنیادین در قواعد بین المللی دارد. حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز درواقع، حقی است برای مردم که به وسیله آن دیدگاه و نگرش خود را نسبت به مسائل مختلف به گوش مسؤولین و دیگر افراد جامعه برسانند. هدف این مقاله، بررسی حدود و قلمرو اعتراض مدنی ازمنظر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر  به شیوه توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده است. براساس نتایج این پژوهش، مطابق با اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مسالمت آمیز با رعایت دو شرط: 1- به همراه نداشتن سلاح و 2- مخل نبودن مبانی اسلام، آزاد اعلام شده و این حق به رسمیت شناخته شده است. حاکمیت موظف است با رعایت این دو شرط امنیت این اعتراضات را تأمین نماید. همچنین، وضع هرگونه قانون و آیین نامه ای که شروط دیگری بر این دو شرط مصرح در قانون اساسی اضافه نماید، خلاف صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسی در مواردی به ابطال اقدام می کند.
۵.

تحلیل جامعه شناختی تأثیر امنیت اجتماعی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت اجتماعی آسیب های اجتماعی نظارت اجتماعی کنترل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
آن چه عامل مخاطره آمیزبودن امنیت و از تهدیدات قابل توجه این مقوله است، رواج یافتن یا شیوع آسیب های اجتماعی در جامعه است. در نوشتار حاضر، اهمیت، نقش و تأثیر امنیت اجتماعی به عنوان مقوله مهم جامعه شناختی بر آسیب های اجتماعی که درمقام یکی از مؤلفه های مهم انحراف و جرم است، مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف نوشتار حاضر، بررسی ادبیات مفهومی جامعه شناختی امنیت و آسیب های اجتماعی، تجزیه و تحلیل و نقد و همچنین بررسی این دو مؤلفه و بیان رابطه معکوس بین آن ها با عنوان رابطه دیالکتیک است. روش تحقیق به صورت مرور متون مطالعاتی و گردآوری مطالب نوشته شده است. در برخی کتب و مقالات، با بهره گیری از الگوی نظری طراحی شده توسط محققین و نظریات جامعه شناسی کنترل اجتماعی هیرشی و فشار اجتماعی اگنیو انجام شده است. پس از تحلیل و تشریح مفاهیم امنیت اجتماعی و آسیب های اجتماعی براساس دیدگاه های جامعه شناختی، ادبیات مفهومی و بهره گیری از الگوی نظری، چنین نتیجه گیری حاصل شد که بین این دو عنوان رابطه معکوس وجود دارد
۶.

الگوی شبکه فرماندهی و کنترل قدرت نرم در نیروهای مسلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت نرم فرماندهی کنترل تلفیق و تطبیق اطلاعات عملیات روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۰
امروز، با گسترش سیستم ها و شبکه های رایانه ای در تمامی عرصه های زیرساختی، ارتباطی و اطلاعاتی با وجود ویژگی هایی نظیر مرزهای جغرافیایی نامحدود و کاربرد فراگیر، انتقال خدمات سریع و آسان با بهرگیری از فناوری و اطلاعات روز میسر شده است. ازطرفی، هم سو با این پیشرفت برق آسا، بستر جرایم از محیط حقیقی پا به فضای سایبری باز نموده و هر روز شاهد گسترش جرایم، حملات سایبری و فعالیت های مخرب در این فضا هستیم. رهگیری این موارد با تمامی ابزار موجب می گردد تا مجموعه تجهیزات کشف، جمع آوری شوند و مقابله اعم از عامل و غیر عامل، عملیات سایبری، جنگ الکترونیک و ... به صورت زمین پایه، دریا پایه و هواپایه در یک ساختار اساسی برای اهداف مشخص تجمیع گردند. این اهداف متنوع است و علاوه بر سرعت و شتاب و داشتن آزادی عمل در فضا، زمین و دریا  ترفندها و فریب کاری خاص خود را در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و عملیات روانی نیز دارا هستند. فرماندهی و کنترل قدرت نرم در نیروهای مسلح درقالب یک شبکه واحد و گسترده تنها با وحدت، تلاش، هماهنگی، هم زبانی و برقراری تعاملات و تبادلات اطلاعاتی و عملیاتی با سایر سازمان های کشوری و لشکری  قادر است به اهداف یاد شده دست یابد. جامع، متحد و واحدبودن شبکه در ساختاری منسجم ازجمله خصوصیات این شبکه است. مشخصه بارز آن تجمیع اطلاعات و اخبار، پردازش و هماهنگی آن، تطبیق و تلفیق اطلاعات و همچنین انتشار این اخبار و اطلاعات به تمامی مراکز فرماندهی و کنترل قدرت نرم مورد نیاز برحسب میزان دسترسی مجاز عناصر به اطلاعات مذکور است. در این پژوهش، الگوی نوین فرماندهی و کنترل قدرت نرم برای نیروهای مسلح ارائه شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸