مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال پنجم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 17)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر کیفیت دولت الکترونیک بر مشارکت عمومی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای اعتماد عمومی

کلید واژه ها: کیفیت دولت الکترونیک مشارکت عمومی اعتماد عمومی اعتماد نهادی اعتماد بین فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 829
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر کیفیت دولت الکترونیک بر مشارکت عمومی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای اعتماد عمومی انجام پذیرفته است. در این پژوهش، از روش توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه کنندگان به دفاتر پلیس +10 شهر همدان می باشند که در فرآیند نمونه گیری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای برابر با 341 نفر به شیوه طبقه ای نسبی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد اعتماد عمومی و کیفیت دولت الکترونیک و مشارکت عمومی نولحسنا و همکاران، 2017، استفاده شده است که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن به ترتیب در پرسشنامه های مذکور 71/0و 70/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کمترین مربعات جزئی(pls)، نرم افزار SmartPLS ، نرم افزار SPSS و Smart PLS2  استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر اعتماد نهادی و اعتماد بین فردی در مراجعه کنندگان به دفاتر پلیس+10 شهر همدان مؤثر است، به طوری که 44 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 53 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت سیستم تبیین می شود. همچنین 27 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 38 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت اطلاعات تبیین می شود. بر اساس ضرایب به دست آمده، 9 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 16 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت خدمات تبیین می شود.
۲.

بررسی رابطه بین سبک مدیریت رابطه مدار با انگیزش شغلی کارکنان(مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی شهرستان همدان)

کلید واژه ها: سبک مدیریت رابطه مدار انگیزش کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 385
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین سبک مدیریت رابطه مدار با انگیزش کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان انجام گرفت. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان می باشد که در برگیرنده ... نفر بوده و از طریق نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها حدوداً 108 نفر استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفته است که پرسشنامه اول از سه بخش اصلی متناظر با سه متغیر«اعتمادسازی مدیران»، «مشارکت جویی مدیران» و «خودکنترل خواهی مدیران» طراحی و تشکیل شده است که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه های مذکور از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن در پرسشنامه های موردنظر 73/0 و 74/0 محاسبه گردید. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها، از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ درصد، فراوانی، آزمون کالموگروف-اسمیرونوف، آزمون T تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از آزمون پیرسون، بین سبک مدیریت رابطه مدار با انگیزش شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به عبارت بهتر، هرچه سبک مدیریت رابطه مدار بالاتر باشد، انگیزش شغلی کارکنان نیز افزایش می یابد.
۳.

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع و خشونت بین فردی در بین جوانان پسر 30-18 سال شهرهمدان (مورد مطالعه: منطقه خضر و اسلام شهر همدان)

کلید واژه ها: نزاع و خشونت بین فردی تعهد به خانواده تعهد به دوستان تعهد به ارزش های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 527
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع و خشونت بین فردی جوانان پسر مناطق خضر و اسلام شهر همدان انجام پذیرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر، پیمایشی بوده و جامعه آماری آن جوانان پسر 30- 18 سال مناطق خضر و اسلام شهر که تعداد آنان 60000 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 382 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه که یکی از آن ها به صورت محقق ساخته برای بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان پسر به نزاع و همچنین برای بررسی متغیر وابسته پژوهش(خشونت و پرخاشگری) از پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری استفاده گردید که برای تعیین روایی آن ها از روایی صوری و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. که مقدار آن ها 91/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار spss استفاده گردید که یافته های پژوهش نشان داد؛ رابطه معناداری بین تأهل، قومیت، تعامل با خانواده، تعامل با دوستان، تعهد به هدف های مرسوم جامعه، تعهد به درگیر بودن در فعالیت های روزمره و تعهد به ارزش های اجتماعی با متغیر وابسته نزاع و خشونت بین فردی وجود دارد؛ در حالی که این رابطه بین متغیرهای سن، تحصیلات و شغل با متغیر وابسته معنادار نمی باشد.
۴.

بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی

کلید واژه ها: امنیت اقتصادی قاچاق کالا تولید داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 552
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی کشور انجام پذبرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ طرح و روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان پلیس آگاهی نیروی انتظامی و دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که با استفاده از جدول کوکران 120 نفر به عنوان نمونه و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که برای بررسی روایی پرسشنامه موردنظر از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ بررسی و 88/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی و پیرسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که قاچاق کالا بر ابعاد امنیت اقتصادی تأثیرگذار است به نحوی که با افزایش قاچاق کالا میزان مشارکت مردمی، ثبات سیاسی، سلامت نظام حقوقی، سلامت نظام اداری، دسترسی سریع کشورها به کالاهای ضروری و راهبردی کشور و میزان رشد اقتصادی کشور کاهش می یابد. از طرفی با افزایش قاچاق کالا، میزان خشونت سیاسی کشور افزایش می یابد.
۵.

تحلیل و ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی در کنترل حمل و نقل و ترافیک شهری با رویکرد کاهش تصادفات(مطالعه موردی: شهرستان همدان)

کلید واژه ها: ترافیک شهری راهکارهای مدیریتی برنامه ریزی شهری تصادفات شهر همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 62
هدف از این پژوهش، تحلیل و ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی در کنترل حمل و نقل و ترافیک شهری با رویکرد کاهش تصادفات در شهرستان همدان است. نوع پژوهش به لحاظ ماهیت، تحلیلی- قیاسی و به لحاظ هدف، کاربردی بوده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به آن، از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در مطالعات میدانی، از روش دلفی(به کمک نظرات متخصصان) استفاده شده و پس از تأیید نهایی راهکارها، با تهیه پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است که برای به دست آوردن روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای محاسبه پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 85/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک توصیفی و استنباطی(آزمون T تک نمونه ای، تحلیل واریانس و رگرسیون) در محیط نرم افزارهای 10gis، matlab و 25SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین راهکارهای مورد مطالعه جهت کنترلحمل و نقل و ترافیک، به طور کلی بالاتر از حد متوسط(3.95) می باشد. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که راهکار مشارکت مردمی با بتای 0.360 و سیستم های حمل و نقل هوشمند با بتای 0.329 بیشترین تأثیر را بر کنترل ترافیک در شهر همدان دارد و راهکار زیرساختی، طرح ها و پروژه های عمرانی با بتای 0.160 تأثیر کمی بر کنترل ترافیک شهرهمدان داشته است.
۶.

ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای کاربردی آن ها در ناجا از دیدگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله امام خامنه ای

کلید واژه ها: ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان پلیس جامعه محور نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 228
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای کاربردی آن ها در ناجا از دیدگاه مقام معظم رهبری انجام پذیرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیق های کیفی بوده که با بهره گیری از روش توصیفی انجام پذیرفته است. بنابراین، فاقد فرضیه، جامعه آماری و روش نمونه گیری است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و منابع مکتوب و مبتنی بر یادداشت برداری انجام گرفته است زیرا؛ تعاریف مختلفی از پلیس جامعه محور از سوی دانشمندان غیرمسلمان مطرح شده و آن ها همراه با این تعاریف راهکارهایی برای تحقق آن ارائه داده اند. مسأله و هدف اصلی این مقاله تبیین ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای تحقق آن در ناجا است. بنابراین، این پژوهش تلاش کرده در راستای وظایف ذاتی مقرر شده برای نیروی انتظامی در قانون، با نگرشی نو ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان را با استفاده از دیدگاه های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) استخراج و تبیین نماید. در پژوهش حاضر، در جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است، در نتیجه تصریح گردید بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله) مهم ترین ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان اعم از خدمت به مردم با نیت الهی و قصد قربت، امر به معروف و نهی از منکر، اقتدار همراه با رأفت، عفت و پاکدامنی، صحت عمل، درستکاری ، امانت داری و عدالت می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷