مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال پنجم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 16)

مقالات

۱.

بررسی خودافشایی در شبکه های اجتماعی؛ مجازی مورد مطالعه: شهر همدان

نویسنده:

کلید واژه ها: خودافشایی رسانه اجتماعی شبکه های اجتماعی مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۹
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی خودافشایی کاربران 19 تا 45 ساله شهر همدان  در شبکه های اجتماعی مجازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کاربران، شبکه های اجتماعی شهر همدان در طیف سنی 19 تا 45 سال بودند که از میان آن ها و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ابتدا 768 و سپس برای افزایش اعتبار داده ها به 800 نفر ارتقاء داده شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 78/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک استنباطی(تحلیل عاملی تأییدی) و تکنیک توصیفی(تحلیل واریانس و پس هاک بنفرونی) و نرم افزارهای لیزرل و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد در خودافشایی، مؤلفه اشتراک تصاویر 95 درصد، ویژگی های فردی و بیان اعتقادات نیز به ترتیب 78 و 76 درصد این متغیر را توضیح می دهند. همچنین بین سن، جنسیت، تحصیلات و خودافشایی روابط معنی داری به دست آمد. بر این اساس، در شهر همدان مردان نسبت به زنان خودافشایی بیشتری دارند. با افزایش سن افراد تمایل کم تری به افشای اطلاعات خود داشته و هر چه سطح تحصیلات بیشتر باشد، خودافشایی بیشتر اتفاق می افتد.
۲.

بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با هویت دینی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر همدان

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی اینستاگرام نوجوانان هویت هویت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هویت دینی نوجوانان شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر همدان می باشند که از کاربران اینستاگرام به شمار می روند و از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها حدوداً 384 نفر در هر دو ناحیه همدان انتخاب گردیدند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است(پرسشنامه اول به صورت استاندارد در زمینه هویت دینی و پرسشنامه دوم به صورت محقق ساخته در زمینه میزان و نوع استفاده از فضای مجازی) که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن به ترتیب در پرسشنامه های مذکور 94/0و 73/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون تی تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون های آماری نشان دهنده ی آن است که بین استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام و هویت دینی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر همدان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تی تک گروهی همچنین نشان داد که بین هر یک از مؤلفه های شبکه های اجتماعی(مدت زمان عضویت، نوع استفاده و میزان مشارکت و فعال بودن) و هویت دینی نوجوانان شهر همدان رابطه معناداری وجود دارد.
۳.

بررسی تأثیر روانشناختی سرسختی و خودکارآمدی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهر همدان

کلید واژه ها: سرسختی خودکارآمدی خوش بینی استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روانشناختی سرسختی و خودکارآمدی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق علّی مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان نیروی انتظامی شهر همدان می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه سرسختی اهواز، خودکارآمدی شرر و همکاران، خوش بینی شی یر و کارور و استرس شغلی(HSE) استفاده شده است که برای تعیین روایی آن ها، از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که مقدار آن به ترتیب در پرسشنامه های مذکور 79/0، 84/0، 78/0،91/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون مانوا و کوواریانس استفاده شده است. نتایج به دست آمده از سنجش فرضیه ها که با استفاده از آزمون مانوا انجام شده است، نشان داد که از بین سه متغیر سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و خوش بینی؛ خوش بینی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی همدان تأثیر دارد. سرسختی روانشناختی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی همدان تأثیر دارد. همچنین، خوش بینی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی همدان تأثیر دارد و این بدان معنی است که هرچه میزان خوش بینی افراد بیشتر باشد، استرس شغلی آنان کاهش خواهد داشت.
۴.

مقایسه هیجان خواهی در بین زندانیان معتاد و غیرمعتاد(مورد مطالعه شهر همدان)

کلید واژه ها: هیجان خواهی سوء مصرف مواد اعتیاد زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف پژوهش حاضر مقایسه هیجان خواهی در بین زندانیان معتاد و غیرمعتاد می باشد که با استفاده از روش پژوهش علی- مقایسه ای انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زندانیان زندان مرکزی شهر همدان در سال 1396 بود. حجم نمونه با فرمول کوکران 212 نفر معین گردید که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده 143 نفر معتاد و 69 نفر غیرمعتاد به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن استفاده گردید که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن به ترتیب در مقیاس های موردنظر 72/0 تا 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون های کالموگروف- اسمیرونوف و آزمون من - ویتنی یو در محیط نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد فقط بعد تجربه طلبی هیجان خواهی زندانیان معتاد از غیر معتاد به طور معنی داری بیش تر بود.
۵.

رویه های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندان

کلید واژه ها: احساس امنیت رویه امنیت نگهبان محله شهروندان مشارکت اجتماعی امنیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
این پژوهش با هدف بررسی رویه های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندان حوزه استحفاظی سرکلانتری .... پس از عملی شدن طرح نگهبان محله انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه افراد 20 تا 45 سال ساکن در در حوزه سرکلانتری ... می باشند و از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها حدوداً 200 نفر انتخاب گردیدند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه احساس امنیت عمومی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 89/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون تی تک گروهی استفاده شد و یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل آماری آشکار ساخت که به کاربرد رویه استفاده از نگهبان محله بر احساس امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش آن ها در بین شهروندان می شود.
۶.

شناسایی روش های تربیتی کارکنان ناجا از دیدگاه قرآن کریم

کلید واژه ها: قرآن کریم انسان تربیت روش های تربیت مربی متربی نفس عمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش های تربیتی کارکنان ناجا از دیدگاه قرآن کریم انجام پذیرفته است؛ چرا که تعلیم و تربیت انسان ها به اخلاق نیکو، هدف بزرگ پیامبر اسلام(ص) بوده است. چنانچه آن حضرت می فرمایند:"من برای زنده کردن مکارم اخلاق مبعوث شده ام." روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی(اسنادی) بوده است. ابزار پژوهش نیز فیش برداری می باشد؛ لذا یافته های پژوهش نشان می دهد که روش های تربیت از منظر قرآن کریم فراوان است که از جمله می توان به روش های زیر اشاره کرد: انذار، تبشیر، تحمیل به نفس، تلقین به نفس، محاسبه نفس، الگوسازی، توبه و...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸