مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال پنجم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 19)

مقالات

۱.

سواد رسانه ای و رابطه آن با کاهش آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل(موردمطالعه: گروه سنی 15-30 ساله شهر همدان)

کلید واژه ها: سوادرسانه ای شبکه های اجتماعی آسیب نوجوانان و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۰
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین میزان سواد رسانه ای با کاهش آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در بین گروه سنی 15-30 ساله شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، گروه های سنی 15-30 ساله شهر همدان می باشند که از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه ها 400 نفر انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از دو پرسشنامه(محقق ساخته سنجش سوادرسانه ای و پرسشنامه استاندارد آسیب های استفاده از فضای مجازی) استفاده شده است که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و برای به دست آوردن پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن ها به ترتیب در پرسشنامههای مذکور 93/0 و 92/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، درصد، آزمون کالموگروف-اسمیرنوف، آزمون t  تک گروهی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج آزمون آماری t تک گروهی نشان داد که میزان سوادرسانه ای گروه سنی مورد مطالعه 16/3 و میانگین آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل 78/2 صدم می باشد. همچنین، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده آن است که با افزایش میزان سواد رسانه ای گروه سنی موردنظر، میزان آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل کاهش می یابد.
۲.

احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر نقش پلیس (موردمطالعه: مناطق 4 گانه حصار امام خمینی، شهرک ولیعصر، مزدقینه و خضر)

کلید واژه ها: احساس امنیت اجتماعی عوامل اجتماعی حاشیه نشینی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق 4گانه حاشیه نشین(دیزج، حصار امام، خضر و مزدقینه) شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق چهارگانه مذکور می باشند که از طریق نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها 384 نفر انتخاب گردیدند، لیکن جهت ضریب اطمینان بیشتر تعداد نهایی نمونه ها 402 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های موردنیاز، از پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و برای به دست آوردن پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون های T دو نمونه مستقل، همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون آماری t دو نمونه مستقل نشان دهنده آن است که میزان احساس امنیت اجتماعی در مردان 36/3 و در زنان 25/3 صدم می باشد. همچنین نتایج آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره نشان دهنده آن است که بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی، توانمندی پلیس، رفتار حرفه ای پلیس، اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی، رابطه مستقیم و بین احساس محرومیت نسبی با احساس امنیت اجتماعی در مناطق هدف رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
۳.

رابطه مدیریت جهادی با میزان اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه: پلیس آگاهی استان همدان)

کلید واژه ها: مدیریت جهادی رفتار پلیس اثر بخشی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه مدیریت جهادی با میزان اثربخشی سازمانی انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی استان همدان می باشند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 96 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر، به مت جمع آوری داده های موردنظر از دو پرسشنامه(پرسشنامه محقق ساخته مدیریت جهادی و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی پارسونز) استفاده شده است که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای محاسبه پایایی پرسشنامه های مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 93/0 به دست آمد. در ادامه برای تجزیه و تحلیل فرضیه های موردنظر از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، درصد، آزمون کالموگرف- اسمیرنوف، آزمون t  تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این واقعیت است که هر چهار فرضیه تحقیق تأیید شده و متغیرهای ساختار، محیط، رفتار با میزان اثربخشی سازمانی رابطه معناداری دارند. یعنی هر چه میزان رفتار، انعطاف پذیری در ساختار، سخت کوشی و نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی در محیط کار ارتقاء یابد، اثربخشی در پلیس آگاهی نیز مطلوب تر خواهد شد.
۴.

ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: شرط غیرمنصفانه قرارداد تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
در قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای حمایت از مصرف کنندگان با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی، خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. بنابراین شرط غیرمنصفانه تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود. ولی از آنجایی که شرط غیرمنصفانه در مصوبه آنسیترال به صراحت ذکر شده است و قانونگذار ما قانون تجارت الکترونیک را از آنسیترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاری که ممکن است در نظام حقوقی ایجاد کند این شرط را در ماده46 قانون تجارت الکترونیک به این نحو بیان داشته است«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، موثر نیست». این در حالی است که این شرط در دادگاه های ما مفهومی ندارد، ولی در نظام کامن لا و دادگاه ها به این موارد غالباً رأی می دهند و قرارداد تحمیلی را تعدیل یا باطل می کنند.
۵.

دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح (با تأکید بر نقش پلیس جمهوری اسلامی ایران)

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه جرایم نیروهای مسلح پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. برخی از مصادیق دادرسی عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به دادگاه های بی طرف و مستقل عمومیت دارند و در انواع دعاوی مدنی و کیفری قابل اعمال می باشند و برخی دیگر از جمله اصل برائت، تفهیم اتهام ناظر بر دعاوی کیفری می باشند. براین اساس توسعه عدالت کیفری در هر جامعه ای با دادرسی عادلانه در آن جامعه که مستلزم حق ها و آزادی های کنشگران فرایند کیفری است، ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع، دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح می باشد که با روش اسنادی- کتابخانه ای انجام پذیرفته است. در ادامه برای جمع آوری داده ها و شواهد پژوهش حاضر از روش فیش برداری و کسب نظر اساتید دانشگاه و مقامات قضایی مشغول در امر قضا استفاده شده است که برای تجزیه و تحلیل آن ها از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده که نتایج نشان دهنده آن است؛ صلاحیت سازمان قضایی از لحاظ تشکیلات دادگاه ها و تجدیدنظر در آرا متحول شده و همچنین در قانون جدید رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح ، با به کاربستن اصول دادرسی منصفانه از چالش های قوانین قبلی کاسته شده است.
۶.

فرهنگ شغلی پلیس تا چه حد بر زندگی اجتماعی و خانوادگی افسران پلیس تأثیر می گذارد؟

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: فرهنگ پلیس فرهنگ شغلی پلیس شخصیت پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۱
از زمان استقرار نیروی جدید پلیس در سال 1829، تحقیقات بسیاری درباره تأثیر فرهنگ پلیس بر واکنش های شناختی و رفتاری پلیس انجام شده است. این مقاله به دنبال نگرش جامع تری بر فرهنگ پلیس با بحث درباره محدوده تاثیر آن، نه تنها در محیط شغلی بلکه بر زندگی اجتماعی و خانوادگی افسران پلیس است. در این مقاله، متون مربوط به فرهنگ پلیس و تأثیرات شغلی پلیس بر روی زندگی اجتماعی و خانوادگی بازبینی می شود. با اتخاذ رویکرد کیفی و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، تحلیل می شود که تا چه اندازه می توان دریافت که فرهنگ پلیس بر روی زندگی افسران پلیس تأثیر می گذارد. این مقاله با این پیشنهاد به اتمام می رسد که مطالعات مقیاس بزرگ در این زمینه می تواند به منظور ایجاد دیدگاه جامع تر در مورد تأثیرات گسترده فرهنگ پلیس در داخل و خارج محیط کاری، سودمند باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸