مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال چهارم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 14)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 97-1396

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان می باشد که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بوده و حجم جامعه موردنظر 7087 نفر می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبی 460 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از دو پرسشنامه استاندارد؛ آزمون مهارت های ارتباطی و آزمون فرسودگی تحصیلی استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها روایی محتوایی می باشد و پایایی آن ها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 77/0و83/0 محاسبه شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار استنباطی همچون آزمون t تک گروهی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج حاصله از این پژوهش میانگین مهارت های ارتباطی 62/2 و میانگین فرسودگی تحصیلی 42/1 می باشد که پژوهش حاضر نشان می دهد ارتباط معنی دار معکوسی بین مهارت ارتباطی و فرسودگی تحصیلی وجود داشت؛ به طوری که افرادی که مهارت ارتباطی بالاتری داشتند، فرسودگی تحصیلی کمتری را گزارش نمودند.
۲.

بررسی رابطه استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام در گرایش جوانان همدانی به ناهنجاری ها و جرایم اخلاقی

کلید واژه ها: جرایم اخلاقی ناهنجاری های اخلاقی گرایش جوانان شبکه اجتماعی مجازی تلگرام سبک زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۱
پرسش اساسی تحقیق حاضر آن بود که(در کنار آثار مثبت این شبکه ها) استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام تا چه اندازه در گرایش جوانان همدانی به ناهنجاری ها و جرایم اخلاقی موثر بوده است؟ به عبارت دقیق تر، سهم محتواهای شبکه پیام رسان تلگرام با تأکید بر پنج تأثیر واسط «تضعیف نظارت خانوادگی»، «ترویج بی بندوباری»، «کم رنگ کردن ارزش های مذهبی»، «تبلیغ سبک های زندگی غربی»، و «اطلاع رسانی نامطلوب» در گرایش جوانان همدانی به جرایم و ناهنجاری های اخلاقی تا چه اندازه بوده است؟ پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کلیه جمعیت جوان شهر همدان در سال 1395بوده که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش و ابزارگردآوری اطلاعات به ترتیب میدانی و پرسش نامه محقق ساخته است. روایی پرسش نامه از طریق اعتبار صوری و پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت که آلفای کل 82/0 بود. یافته ها نشان می دهد که به ترتیب الف) تضعیف نظارت خانوادگی 55/0 ب)ترویج بی بندوباری 76/0 ج)کم رنگ کنندگی ارزش های مذهبی 73/0 د)اطلاع رسانی شبکه تلگرام 84/0 و) تبلیغ سبک های زندگی غربی90/0 در گرایش به ناهنجاری ها و جرایم اخلاقی برخوردار بوده است. ضمن این که بر اساس آزمون فریدمن تضعیف نظارت خانوادگی32/3 در بالاترین اولویت و نقش تبلیغی سبک های زندگی غربی با 80/2 در اولویت پنجم تأثیر پیام ها در گرایش جوانان به ناهنجاری ها و جرایم اخلاقی قرار داشت.
۳.

اثرات منفی امنیتی اقامتگاه های گردشگری غیررسمی در شهر همدان پژوهشی در چارچوب روش شناسی کیو

کلید واژه ها: اثرات امنیتی اقامتگاه غیر رسمی گردشگری روش کیو همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
تجربه جهانی طی چند دهه گذشته نشان می دهد که توسعه گردشگری در فضاهای جغرافیایی و از جمله نواحی شهری همواره به اشکال و درجات مختلف پیامدهای مثبت و منفی گوناگونی در ابعاد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیطی به همراه داشته است. پژوهش حاضر بر شناخت و تحلیل اثرات منفی امنیتی ناشی از فعالیت اقامتگاه های گردشگری غیررسمی در شهر همدان تمرکز دارد. بنیان روش شناسی پژوهش مبتنی بر روششناسی کیو به عنوان یک روش ترکیبی یا آمیخته است. روش کیو یک بسته روش شناسی کامل است که به ترتیب مراحل مطالعه کیفی و مطالعه کمّی را در بر می گیرد. همچنین، تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی به شمار می آید. 64 نفر از میان اهالی فضای گفتمان به روش نمونه گیری هدفمند برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. بر اساس یافته های مطالعه ی فضای گفتمان در مرحله کیفی اثرات منفی فعالیت اقامتگاه های غیررسمی شامل 16 گزاره شناسایی شد. در مرحله کمّی برای کشف الگوهای ذهنی موجود درباره اثرات منفی امنیتی از روش های تحلیل خوشه ای و تحلیل تشخیص استفاده شد و بر این اساس 5 الگوی ذهنی متمایز شناسایی شد. به طور خلاصه دیدگاه نخست، سرپوش گذاشتن بر جرم و ناهنجارهای اجتماعی؛ دیدگاه دوم، قانون گریزی و تخریب وجهه یا تصویر مقصد گردشگری؛ دیدگاه سوم، تضعیف امنیت جوامع میهمان و میزبان، دیدگاه چهارم، تهدید امنیت اقتصادی مقصد گردشگری و دیدگاه پنجم، تضعیف کنترل اجتماعی و کنترل انتظامی را مورد تاکید قرار می دهد.
۴.

مسومیت حاد ناشی از سوء مصرف ترامادول و علل آن در مراجعین بخش مسمومیت بیمارستان فرشچیان همدان

کلید واژه ها: سوء مصرف ترامادول مسمومیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
مسمومیت یکی از علل مهم مرگ و میر در اغلب کشورها و یک مسأله حائز اهمیت در بهداشت عمومی است و داروها یکی از شایع ترین علل مسمومیت هستند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و علت مسمومیت با ترامادول در بیماران ارجاع شده به بخش مسمومیت مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی – مقطعی (Cross – Sectional ) به روش نمونه گیری آسان، کلیه بیماران مبتلا به مسمومیت حاد ناشی از ترامادول مراجعه کننده به بخش مسمومیت بیمارستان فرشچیان همدان از مهر ماه لغایت اسفند ماه سال 1393 شمسی از نظر خصوصیات جمعیت شناسی، علائم بالینی و علت مسمومیت مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها پس از گردآوری با نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد مجموع بیماران مورد بررسی 92 نفر، میانگین سنی بیماران6/21 سال، از نظر جنسیت 1/89 درصد مرد، 9/10 درصد زن بودند، حدود 7/58% مسمومیت ها عمدی بود. شایع ترین علامت بالینی کاهش هوشیاری(8/84%) و تشنج(7/58%) بود. میانگین دوز مصرفی ترامادول در مردان 2300 میلی گرم و در زنان 2000 میلی گرم بود( P.value= 0.59). بنابراین، نتیجه گرفته می شود که سوء مصرف ترامادول یکی از علل مهم مسمومیت در جوانان و نوجوانان خصوصأ مردان است که عمدتأ به صورت عمدی و به قصد خودکشی صورت می گیرد.
۵.

آثار امربه معروف و نهی از منکر در امنیت وانتظام جامعه

کلید واژه ها: امربه معروف نهی از منکر امنیت جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹۴ تعداد دانلود : ۶۱۴
هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت و انتظام جامعه می باشد. معروف، هرکار نیک و شایسته ای است که دین، عقل و فطرت به آن دستور دهد و مطلوب سعادت انسان باشد. منکر هر عمل ناپسندی است که نفس یا شیطان به آن دعوت کند. از نظر اسلام، دو فریضه امر به معروف ونهی از منکر، راهکاری عملی برای جلوگیری از انحراف در دین است. از این رو قرآن کریم نخستین وظیفه همه انبیاء را امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرده است. این دو فریضه باید توسط همه افراد جامعه، چه در مسائل فردی و جزئی و چه درمسائل اجتماعی و کلی اجرا شود؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین در امنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. امروزه که استکبار جهانی، با تهاجم فرهنگی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه دینی را متزلزل نموده است. ضرورت دارد که امر به معروف و نهی ازمنکر بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد و پیرامونش بحث و گفتگو شود. در این تحقیق، روش پژوهش توصیفی تحلیلی(اسنادی) بوده است. با بررسی متون کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی آثار امربه معروف و نهی از منکر در امنیت وانتظام جامعه پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که امنیت انسجام و بقای جامعه و وحدت آن و برقراری عدالت اجتماعی از مهم ترین آثار امربه معروف و نهی از منکر در امنیت و انتظام جامعه می باشند.
۶.

بررسی عوامل شیوع قاچاق و مصرف گیاه مخدر گل در استان همدان در سال1396

کلید واژه ها: مواد مخدر قاچاق اعتیاد مخدر گل شاهدانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۷
کشف، تولید، قاچاق و مصرف موادمخدرهای جدید در دنیا به یک معضل بزرگ و تاحدودی غیرقابل مهار تبدیل شده است. هر روزه در رسانه ها عیناً شاهد یک نوع مخدر جدید گیاهی و یا صنعتی هستیم که جامعه به ویژه جوانان را درگیر کرده است. در این مقاله، به بررسی عوامل شیوع یکی از این نوع مخدرهای گیاهی بنام گل پرداخته شده است. چون تحقیق حاضر از نوع تحقیق های کیفی است، فاقد فرضیه، جامعه آماری و روش نمونه گیری است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و منابع مکتوب و مبتنی بر یادداشت برداری علمی از مستندات پروندهای قضایی موجود در بایگانی پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان همدان است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، توصیفی، یعنی یافته های گردآوری شده دسته بندی و هر ویژگی استخراج و نتیجه گیری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استان همدان همانند برخی استان های کشور روند رو به رشد قاچاق و مصرف گل را داشته است. از عوامل عمده گرایش به این امر را می توان عدم آگاهی، بیکاری، کسب درآمد، در دسترس بودن، ترویج بی خطر و کم خطربودن، جایگزینی با موادمخدر پرخطر و سودآوری قاچاق عنوان نمود و راهکارهای کاهش گرایش به مصرف گل عبارتند از: برنامه ریزی برای پرکردن اوقات فراغت همه جامعه به ویژه جوانان، ایجاد زیر ساختارهای لازم برای درمان بیماران، اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و پیشگیری اولیه، اجتماعی کردن مسأله، تدوین قوانین پویا و جامع.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹