مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال هفتم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 24) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، معنویت در محیط کار با بهره وری کارکنان (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت سازمانی ادراک شده معنویت در محیط کار بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، معنویت در محیط کار با بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانانجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است؛ ازنظر روش، توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، از یک جامعه 140  نفری از کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان، 103 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر تصادفی ساده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شدند. روایی، با استفاده از روایی صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد. داده ها با نرم افزار SPSS، با آزمون های پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده با بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانرابطه وجود دارد. بین معنویت در محیط کار با بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان رابطه وجود دارد. بین حمایت سازمانی ادراک شده، معنویت در محیط کار با بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانرابطه چندگانه وجود دارد.
۲.

تبیین اندیشه های انتظامی- امنیتی مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوا بررسی موانع پذیرش فناوری نانو جهت ارتقای سلامت، بهداشت و ایمنی (مطالعه موردی: فرماندهی انتظامی استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری نانو ایمنی کارکنان سلامت و بهداشت ریسک پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۱
فناوری نانو به عنوان یکی از دستاوردهای عصر حاضر تأثیر بسیاری بر زندگی بشر، از جمله در حوزه سلامت و ایمنی، گذاشته است. توجه به این مقوله در ناجا در حد انتظار نبوده است و آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی به عنوان پشتیبانی کننده اصلی ناجا بهره کمی از این فناوری در محصولات حوزه ایمنی، بهداشت و سلامت برده است. استفاده از این فناوری در نیروهای مسلح، به ویژه در بخش آماد و پشتیبانی، نه تنها حفظ کیفیت اقلام و کالاها و افزایش عمر و ماندگاری آن ها را تضمین می کند، بلکه موجب صرفه جویی فراوان در منابع مالی و انسانی می گردد. در این مقاله، کوشیده شده است دلایل کندی استقبال و رویکرد ناجا به این فناوری را بررسی نماییم. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سی نفر از مدیران لایه میانی فرماندهی انتظامی استان همدان برای این پژوهش انتخاب شدند که به صورت مصاحبه نظرات آنها جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان  داد که ضعف آشنایی با این فناوری، عدم اطمینان به نتایج اعلام شده، قیمت اولیه بالاتر، ریسک ناپذیری، اطلاع رسانی ضعیف در خصوص محصولات از سوی تولید کنندگان، از مهم ترین دلایل کندی رویکرد به این فناوری بوده است.
۳.

راهبردهای نیل به جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیت الله خامنه ای راهبرد جامعه اسلامی منظومه فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
ویژگی جامعه اسلامی در اندیشه رهبری همانند سایر مفاهیم و تعابیر مهم و محوری سیاسی در قلمرو مکتب حیات بخش اسلام و آموزه های دینی تفسیر و تحلیل می شود که مجموعه عواملی همانند اعتقادات دینی، خدمتگزاری، عدالت طلبی، دشمن شناسی و مشارکت عمومی در پیدایش مؤلفه های مربوطه و استقرار آن سهیم هستند. بر این اساس، استقرار جامعه اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران یک مقوله قدسی و ارزشی به شمار می آید؛ زیرا اندیشه های مقام معظم رهبری که منتج از نظام اسلامی است، جوهر اصلی جامعه اسلامی را عبارت از تعبّد، ایمان و عمل صالح آحاد ملّت می دانند که می بایست به سمت نهادینه شدن حرکت کند. برهمین اساس، و با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین راهبردهای نیل به جامعه اسلامی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته های این پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، مهم ترین راهبردهای رسیدن و برپایی جامعه اسلامی را عبارت از وفاق و همگرایی ملی، ولایت مداری، مشارکت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، دانش اندوزی، ساماندهی اقتصادی، قانون مداری و... می دانند که نتایج به دست آمده با توجه به  شاخص های جامعه اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری در سرتاسر مقاله بیان شده است.
۴.

اثر بخشی دوره های آموزش عرضی در پیشگیری از جرم (مورد مطالعه کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش آموزش عرضی جرم پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دوره های آموزش عرضی در پیشگیری از جرم انجام گرفته است. روش پژوهش از نظر ماهیت، جزو تحقیقات شبه آزمایشی و از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان پلیس در استان همدان است که با روش نمونه گیری در دسترس، دو گروه 20 نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه از جامعه پژوهش انتخاب گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات، از دو پرسشنامه محقق ساخته در قالب سؤالات درسی چهار گزینه ای برای کارکنان تنظیم و بین دو گروه توزیع، و پس از جمع آوری و تفکیک داده ها از طریق نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین روایی ابزار این پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید. همچنین، پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است که مقدار پایایی 86/0 برآورد گردید. در تحلیل توصیفی نمرات آزمون های دوره عرضی نمونه ها در گروه آزمایش متوسط نمره پیش آزمون و پس آزمون تنها 0.1 ارتقاء داشته و در گروه گواه 0.2 تفاوت مثبت داشته و در درس اخلاق حرفه ای تفاوت میانگین نمرات صفر شد. همچنین نمرات درس طرح های انتظامی و درس مدیریت و رهبری پس آزمون اعضای نمونه آزمایش با پیش آزمون آنان تفاوت معنی داری را نشان داد، به طوری که این تفاوت به طور متوسط 0.7 نمره در هر دو درس می باشد و در مجموع، نمره کلی دوره پس آزمون اعضای نمونه آزمایش با پیش آزمون آنان تفاوت معنی داری را نشان می دهد به طوری که این تفاوت به طور متوسط 2.1 نمره می باشد. بنابراین، همه مؤلفه ها به غیر از مؤلفه اخلاق حرفه ای مؤثر بر پیشگیری از جرم را دارد.
۵.

بررسی نقش پلیس در تحقق اخلاق اسلامی در فضای مجازی (مبتنی بر منظومه فکری و بیانات مقام معظم رهبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت فضای مجازی پلیس منظومهفکری مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
هدف این پژوهشبررسی نقش پلیس، در تحقق اخلاق اسلامی در فضای مجازی مبتنی بر منظومه فکری و بیانات مقام معظم رهبری است . نیاز انسان به امنیت اخلاقی به عنوان یک نیاز اساسی، و همچنین نیاز به امنیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و... غیرقابل انکار می باشد . امنیت در این موارد به هم مرتبط است و عدم برقراری آن می تواند سبب سقوط و انحطاط یک جامعه گردد . استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمو می از وظایف مهی است که براساس قانون اساسی بر عهده نیروی انتظا می است . روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای و فیلم های ثبت شده است . تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر اهمیت فضای مجازی حاکی از آن است که فضای مجازی در شرایط حاضر می تواند به عنوان «بزرگترین تهدید» یا «بزرگترین فرصت» انقلاب اسلا می به شمار آید . قوای انتظا می در این مورد علاوه برتلاش هایی که در عرصه مواجهه و مقابله با رفتارهای ضدارزش در محیط های عمو می دارند؛ در فضای مجازی نیز، می توانند در زمینه اصلاح رفتارهای ضدارزش وارد عمل شوند . بنابراین آنچه که از نیروی انتظا می طبق فرمایش معظم له انتظار می رود، حرکت با تحول و حتی پیشی گرفتن از آن است که دشمن نتواند با چیدن مهره های شطرنج قدرت استکباری خود، جامعه را با آسیب های مختلف اجتماعی و فرهنگی، کیش و مات کند .
۶.

نقش و جایگاه ناجا در تحقق دولت اسلامی مبتنی بر منظومه فکری امام خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منظومه فکری امام خامنه ای نیروی انتظامی دولت اسلامی امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۲۳۵
با توجه به وارد شدن انقلاب اسلامی به چهل سالگی دوم، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای راهبردی در خصوص گام دوم انقلاب ارائه کرده اند که یکی از اساسی ترین مؤلفه های این بیانیه تحقق دولت اسلامی می باشد. همه سازمان ها، به ویژه پلیس، بایستی در تحقق این مؤلفه اهتمام داشته باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش و جایگاه نیروی انتظامی در تحقق دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای (مدظله العالی) است. روش این تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای بوده به روش تحلیل محتوا و تبیینی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه اى و فضاى مجازى و اینترنت انجام شده است. هرحکومت و دولتى براى تأمین امنیت، حفظ استقلال و تمامیت ارضى و تأمین اهداف و آرمان های خود نیاز به نیروهای مسلح قوى، مقتدر و سازمان یافته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى برقراری نظم، حفظ امنیت و دفع تهدیدات داخلى و خارجى و دستیابی به اهداف و آرمان های خود نیروهاى مسلحى را فراهم نموده است که از جمله آنها می توان به نیروی انتظامی اشاره کرد. و نتیجه این که در اندیشه امام خامنه ای(مد ظله العالی)، امنیت؛ مهم ترین نیاز کشور و همه جوامع بشری بوده و نیروی انتظامی یکی از مهم ترین تولیدکنندگان اقتدار و امنیت ملی می باشد. از سوی دیگر، وظایفی در نظام اسلامی دارد، که به قوام و دوام دولت اسلامی و تحقق آرما ن های آن کمک می کند که از جمله آن ها می توان به برقراری امنیت، مقابله با تهدیدات داخلی، استقرار نظم و قانون، امر به معروف و نهی از منکر، تحقق جامعه اسلامی الگو، کشور الگو و نهاد انتظامی الگو اشاره کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸