مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه افسری امام علی (ع) "


۱.

ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع)

کلید واژه ها: ارزیابیاثربخشیعملکرد دانش آموختگاندانشگاه افسری امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۱
ارزیابی عملکرد از مفاهیم اساسی حوزه دانش مدیریت و از مهم ترین وظایف مدیران عالی سازمان است. تعلیم و تربیت از مهم ترین و اصلی ترین اولویت های سازمان برای توانمندسازی منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانی است. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد از طریق سنجش اثربخشی دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع) در 6 بعد توانایی های روحی، علمی- شناختی، نظامی- پرورشی، فکری، اجتماعی و توانایی های جسمی است. بر اساس مبانی نظری و الگوی مفهومی، پرسش نامه سنجش شاخص ها تهیه و با تأیید روایی و پایایی آن، با استفاده از روش دلفی به سؤالات پاسخ داده شده است. نوع تحقیق کاربردی– توسعه ای و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از خبرگان و فرماندهان یگان های بهره بردار با حجم 450 نفر در کشور است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 205 نفر محاسبه شده و از نرم افزار SPSS19 برای تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، خبرگان از 221 شاخص عملکردی در طبقات شش گانه تعداد 100 شاخص را تأیید نموده اند؛ بین شاخص های عملکردی دانش آموختگان دانشگاه رابطه معناداری وجود دارد و شاخص ها دارای ضریب اهمیت متفاوتی در سنجش عملکرد دانش آموختگان دانشگاه هستند. دانش آموختگان در نیل به «ایمان»، «انضباط» و «آموزش» دارای عملکرد خیلی خوب و خوب هستند و تقویت معنویت و ارتقای بصیرت دینی و کسب آمادگی های نظامی بالاترین اهمیت را دارد؛ همچنین ضعف ها و آسیب پذیری هایی وجود دارد که بایستی اصلاح و به قوت تبدیل گردند؛ تا بتوان اثربخشی دانشگاه را تحکیم و در حرکت به جلو قرار داد.
۳.

شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع) یک پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی

۴.

امکان سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام علی (ع)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانیسازمان یادگیرندهدانشگاه افسری امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
در این پژوهش به بررسی امکان سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام علی(ع) پرداخته شده است. بدین منظور تعداد40 پرسشنامه به صورت تصادفی بین کارکنان معاونت پژوهش، معاونت آموزش و دانشکده های دانشگاه افسری امام علی(ع) توزیع گردید. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف(2001) استفاده شده است. همچنین برای آزمون پایایی، به کمک نرم افزار spss آلفای کرونباخ محاسبه شد. این مقدار برای پرسشنامه مذکور برابر با 83% شده است و روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان مورد تایید قرارگرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای تعمیم نتایج پژوهش به جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده از آزمون های آماری t تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج جدول بیانگر آن است که در مؤلفه های چشم انداز مشترک (2.699=t)، فرهنگ سازمانی (3.108=t) و توسعة شایستگی کارکنان(2.738=t) مقدار t مشاهده شده در سطح 01/0p< معنادار است. بدین ترتیب مؤلفه های یادشده امکان پیاده سازی یادگیری سازمانی را فراهم کرده است و در مؤلفه های کار و یادگیری گروهی(572.=t)، اشتراک دانش(1.462=t) و تفکر سیستمی(1.702=t) و رهبری مشارکتی(876.=t) مقدارt مشاهده شده معنادار نیست. بدین ترتیب در مؤلفه های کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی و رهبری مشارکتی امکان پیاده سازی یادگیری سازمانی فراهم نشده است. در مجموع با توجه به نتایج جدول +مقدار(2.397=t) مشاهده شده در سطح p< 0.05 معناداراست و می توان نتیجه گرفت که امکان پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام علی(ع) وجود دارد.
۵.

مکان یابی نقاط بهینه برای اردوگاه های دانشگاه افسری امام علی(ع) با استفاده از روش تلفیقی GIS و مدل برنامه ریزی خطی

کلید واژه ها: سیستم اطلاعات جغرافیاییمکان یابیاردوگاهدانشگاه افسری امام علی (ع)نقاط بهینه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی چند معیاره
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
مکان یابی، فعالیتی است که در آن قابلیت ها و توانایی های منطقه ای خاص از نظر وجود زمینِ مناسب و کافی و مرتبط بودن آن با کاربری های دیگر شهری و روستایی برای انتخاب مکانی مناسب جهت کاربری مورد نظر تجزیه و تحلیل شود. انتخاب یک موقعیت مکانی از میان موقعیت های موجود، به شناخت و ارزیابی دقیق مناطق، با به کارگیری مدل ها و ابزارهای مناسب نیاز دارد. در پژوهش حاضر به مکان یابی نقاط بهینه برای اردوگاه های دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) با استفاده از روش تلفیقی GIS و مدل برنامه ریزی خطی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش تولید نقشه ای است که با شناسایی و اولویت بندی مکان ها، مناطق بهینه را برای اردوگاه های دانشگاه مشخص کند. نخست با تنظیم پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان نظامی، نظرات متخصصان نظامی و جغرافیا درباره عوامل مؤثر در مکان گزینی مراکز و اردوگاه های نظامی جمع آوری شد. سپس با برداشت نقاط زمینی و استفاده از نقشه های توپوگرافی و نیز رقومی کردن آنها، پایگاه داده در نرم افزار ArcGIS تهیه و همچنین وزن دهی داده ها با استفاده از مدل تصمیم گیری AHP انجام گرفت. در پایان با استفاده از روش AHP و پردازش داده های مکانی و غیرمکانی در محیط نرم افزار ArcGIS تعداد ده نقطه برای هر اردوگاه شناسایی شد. در ادامه ارزش های به دست آمده برای هر مکان، به منظور حداکثرسازی مجموع میزان ضریب امنیتی گزینه های انتخابی، وارد تابع هدف مدل برنامه ریزی صفر و یک شدند و عوامل دیگر که شامل محدودیت های مالی و سیاست های دانشگاه و تصمیم های فرماندهی هستند اعمال گردید. در نهایت از میان ده نقطه موجود برای هرکدام از اردوگاه های دانشگاه (کوهستان، کویر و جنگل) یک نقطه برای احداث و برپایی اردوگاه مشخص شد.
۶.

چگونگی اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی(ع)

کلید واژه ها: اصلاح الگوی مصرفاقتصاد مقاومتیدانشگاه افسری امام علی (ع)حوزه اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی اقتصاد مدیریت
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۸
یکی از راهبردهایی که علاوه بر آنکه راه های آسیب رسان به اقتصاد ملی را مسدود می کند، و از طرفی با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، باعث بهبود شاخص فضای کسب وکار و کارآمدی نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و غیر آن می شود، اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که بر اساس آن می توان نقشه ای جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی تنظیم نمود. یکی از راه های اجرایی نمودن این راهبرد، اصلاح الگوی مصرف یا به عبارتی تغییر روش استفاده از منابع مالی به سمت مصرف بهینه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تعیین راه های اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی (ع)است. روش کار پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از قالب تحلیل آمیخته (کیفی و کمی) بوده و جامعه آماری آن تعداد 80 نفر تمام شمار از کارکنان متخصص، صاحب نظر و باتجربه در حوزه های مختلف دانشگاه می باشد که با استفاده از توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه، یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با ترکیب شاخص ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، 16 راهکار اصلاح الگوی مصرف مشخص و اولویت بندی شده و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری بر اساس راهکارهای به دست آمده، در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی تأثیر مستقیم دارد
۷.

بررسی عوامل انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) برای شرکت در ورزش و فعالیت های بدنی

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۲
هدف پژوهش حاضر بررسی  عوامل انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)برای شرکت در ورزش و فعالیت های بدنی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه افسری (2500N = ) بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 330 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سال های یکم، دوم و سوم ( هر سال 110) نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که در مجموع تعداد 285 پرسشنامه کامل عودت داده شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه انگیزش ورزشی مارکلند و اینگلدور استفاد شد. اگرچه پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیقات متعددی تأیید شده است، برای اطمینان از تطابق پرسشنامه با جامعه تحقیق روایی و پایایی آن بررسی شد. برای تعیین روایی صوربی و محتوایی از نظرات کارشناسان و متخصصان و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید که با توجه به میزان بار عاملی و میزان آماره تی تمامی گویه ها پیشگوی مناسبی برای شاخص مد نظر بودند. همسانی درونی متغیرهای تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ به وسیله مطالعه مقدماتی با تعداد 30 نفر از شرکت کنندگان بررسی شد. به منظور سازمان دادن، طبقه بندی و خلاصه نمودن داده های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که انگیزه قدرت دارای بالاترین نمره و انگیزه اجبار پزشکی دارای پایین ترین نمره می باشد. بنابرین بایستی نیازهای انگیزشی دانشجویان برآورده گردد تا تمایل آنها برای شرکت در این فعالیت ها افزایش یابد.