صابر شفیعی

صابر شفیعی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

بررسی مشغولیت تحصیلی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و بررسی نظریات دانشمندان و صاحبنظران گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی مشغولیت تحصیلی دانش آموزان است که نتیجه این مقاله نشان می دهد که هر چه دانش آموزان در کارهای مدرسه مشغولیت بیشتری داشته باشند و به همان میزان اشتیاق تحصیلی آنها بیشتر و یادگیری آنها نیز افزایش پیدا می کند و دلبستگی در آنها به وجود می آید. لذا معلمان باید در ایجاد مشغولیت تحصیلی دانش آموزان همت خود را بکار گیرند و بستر ایجاد این مشغولیت و درگیری را پیدا کنند و از آن طریق در افزایش یادگیری دانش آموزان اقدام کنند.
۲.

مهارت های زندگی

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
این مقاله یک مقاله کتابخانه ای و توصیفی است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است. آموزش مهارتهای زندگی در سال ١٩٧٩ و با اقدامات آقای دکتر گیلبرت بوتوین آغاز شد که یکی از اهداف و ضرورت آموزش مهارت های زندگی ایجاد سلامت روانی به بالاترین سطح خود است و از آسیب های اجتماعی جلوگیری به عمل می آید. مهارت های زندگی در ده دسته طبقه بندی شده و هدف آشنایی با این مهارت ها جهت آموزش آنها است. نتایج این مقاله نشان می دهد که هدف اصلی این مهارت ها جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روان است.
۳.

نقش مدیران مدارس در نوآوری کارکنان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۳
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش مدیران مدارس در نوآوری کارکنان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که مدیران مدارس می توانند هم زمینه ساز نوآوری کارنان خود باشند و هم می توانند مانعی جدیدی برای نوآوری باشند که به طرز فکر آنها بستگی دارد. اگر مدیری مانع بروز نوآوری در کارکنان خود باشد در واقع راه شقاوت در یادگیری و پیشرفت را به وجود آورده است و اگر مدیری یاریگر کارکنان خود در راه نوآوری باشد، آنگاه در پیشرفت و ایجاد راه های خلاق و جدید پابه پای همکاران خود تلاش کرده و بستر لازم را به وجود می آورد و از هیچ حمایتی غافل نخواد شد. چنین مدیری با نگاه واگرا در راه پیشرفت قدم خواهد برداشت.
۴.

بررسی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۱
مقاله حاضر از نوع مروری- کتایخانه ای است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظران دانشمندان گردآوری شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی انگیزش تحصیلی دانش آموزان است کهبا استفاده از مطالعات کتابخانه ای عوامل موثر بر آن نیز شناسایی می شود. نتیجه این مقاله نشان می دهد که یکی از فاکتور های مهم در حوزه تحصیلی، انگیزش تحصیلی است که اگر معلمان بتوانند این انگیزش را در دانش آموز به وجو آورند، راه را برای پیشرفت تحصیلی هموار ساخته اند.
۵.

برنامه درسی پنهان

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۴
هر نظام آموزشی برای رسیدن به اهداف خود باید داری برنامه درسی جامع و کامل باشد لذا بدون داشتن برنامه ای جامع و کامل نمی توان به اهداف مورد نظر رسید. برنامه درسی انواعی دارد که هرکدام جای بحث بسیاری دارد که یکی از این برنامه ها برنامه درسی پنهان است که اگر چه نوشته نمی شود اما تاثیر به مراتب بیشتر از انواع دیگر برنامه ها بر یادگیری دارد. مقاله حاضر از نوع مقالات مروری- کتابخانه ای می باشد که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است. هدف از نوشتن این مقاله آگاهی و حساسیت بیشتر مجریان تعلیم و تربیت نسبت به یادگیری متربیان است همچنین هدف دیگراین است که مربیان دقت بیشتری نسبت به هر آنچه که متربیان را احاطه کرده است، داشته باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که برنامه درسی پنهان تاثیری به مراتب بیشتر نسبت به سایر برنامه های درسی بر متربیان دارد و باید مورد توجه مربیان قرار بگیرد.
۶.

تاثیر فعالیت گروهی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزن

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۴
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر روش فعالیت گروهی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که روش فعالیت گروهی باعث فعالیت بیشتر دانش آموزان شده و به نوعی جذابیت لازم را در دانش اموزان نسبت به درس به وجود آورده و به اصطلاح انگیزش دانش آموزان را جریحه دار می کند و آنها را دلبسته مدرسه می کند که این مورد خود باعث به وجود آمدن و افزایش اشتیاق تحصیلی می شود. لذا مخاطبان این مقاله که مجریان عرصه تعلیم و تربیت هستند باید با آشنایی با این روش، در بکار گیری آن تلاش و همت خود را بکار گیرند.
۷.

تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر یادگیری دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
مقاله حاضر از نوع مروری-کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه گردآوری و نگاشته شده است. هدف از به تحریر در آوردن این مقاله آگاهی مربیان تعلیم و تربیت با روش تدریس بحث گروهی و بکارگیری این روش در کنار روش های دیگر تدریس برای دستیابی به یادگیری بهتر و پایدارتر است که در آن دانش آموزان از یادگیری خود لذت برده و با انگیزه بیشتر یادگیری را دنبال کنند. نتیجه این مقاله نشان می دهد که روش تدریس بحث گروهی باعث فعالیت بیشتر دانش آموز گشته و دانش آموز مصمم تر از قبل به یادگیری پرداخته و در نتیجه این روش تدریس با عث یادگیری بهتر و بیشتر دانش آموز می گردد.
۸.

تاثیر روش تدریس حل مسئله بر یادگیری دانش آموزان

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۵
مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه ای است که به بررسی تا ثیر روش تدریس حل مسئله بر یادگیری دانش آموزان می پردازد. هدف از نگارش این مقاله، آگاهی بیشتر معلمان نسبت به این روش تدریس و اهتمام جدی در بکارگیری این روش تدریس به عنوان عاملی بر یادگیری بیشتر و بهتر دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که روش تدریس حل مسئله تاثیر مثبتی بر یادگیری دانش آموزان دارد و یادگیری دانش اموزان را افزایش می دهد.
۹.

بررسی پرخاشگری دانش آموزان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۰
مقاله حاضر از نوع توصیفی است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و گردآوری نظرات دانشمندان گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی پرخاشگری دانش اموزان و عوامل مرتبط با آن است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که پرخاشگری می تواند در پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی تاثیر مستقیم داده باشد؛ لذا بر مجریان امر تعلیم و تربیت فرض است که فاکتورهای پرخاشگری را بشناسند و در جهت رفع آن اقدام عاجل کنند.
۱۰.

مهارت های مدیریتی کلاس درس

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۶
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه به نظر اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است.هدف از نگارش این مقاله افزایش آگاهی معلمان در کنترل کلاس برای ایجاد یک موقعیت یادگیری مطلوب است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که هر چه معلمان با مهارت های مدیریتی کلاس آشنایی بیشتری داشته باشند؛ بهتر می توانند کلاس درس را مدیریت کنند و به اصطلاع یک وضعیت ایده آل برای یادگیری به وجود آورندکه یادگیری بهتر، موثرتر، کاراتر و پایدارتر به وجود آورند و از طرفی نیز دانش آموزان راحت تر می توانند به عمق مطالب دست یابند و رابطه میان موضوعات را بهتر درک خواهند کرد.
۱۱.

نقش تلفن همراه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
مقاله حاضر از نوع مروری-کتابخانه است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر آسیب زایی تلفت همراه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که تلفن همراه بسته به اینکه به چه صورتی مورد استفاده دانش آموز قرار می گیرد؛ هم می تواند در عملکرد تحصیلی تداخل ایجاد کندو هم می تواند وسیله ای مناسب در جهت عمکرد تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی باشد، لذا کم و کیف استفاده از تلفن همراه تعیین کننده تاثیر آن در عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی خواهد بود.
۱۲.

نقش مدارس در تربیت شهروندی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۸
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به منابع و نظرات اندیشمندان گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش مدارس در تربیت شهروندی دانش آموزان است. نتایج این مقاله نشان می دهد که مدارس می توانند تاثیر مثبتی در تربیت شهروندی دانش آموزان داشته باشند؛ لذا باید کادر اداری و آموزشی مدارس و به صورت یک کل یکپارچه در پرورش این مهم تمام تلاش خود را بکار گیرند.هر چه تمام کادر مدارس ارتباط بهتری با اولیا و همچنین دانش آموزان داشته باشند، به همان میزان تربیت شهروندی بهتر در دانش اموزان به وجود خواهد آمد. از طرفی با ارتباط مناسب مربیان با اولیا، دانش آموزان الگو گیری کرده و مهارت های اجتماعی را نیز در خود می پرورانند.
۱۳.

تاثیر راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۹
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه است که با استفاده از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران در این حوزه گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله افزایش آگاهی و اطلاعات مربیان حوزه تعلیم و تربیت در ارتباط با بکارگیری راهبردهای فراشناختی برای افزایش پیشرفت تحصیلی است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که راهبردهای فراشناختی باعث می شود که دانش آموزان خود راهبر شوند و پشتکار آنها در یادگیری بیشتر گشته و در نتیجه این مهارت های فراشناختی باعث افزایش پیشرفت تحصلی می شوند و میزان یادگیری دانش آموزان بیشتر می شود.
۱۴.

بررسی توانمند سازی کارکنان مدارس

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۴
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات دانشمندان و صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است. هدف از به تحریری در آوردن این مقاله بررسی توانمند سازی کارکنان مدارس است. نتیجه نشان می دهد که مقوله های توانمندسازی در محیط های آموزشی نه تنها موجب تقویت حرفه گرایی می شود بلکه در رهبری معلمان، بهبود کیفیت زندگی کاری و نیز پیاده سازی اثربخش الگوهای تحول و تعالی در نظام آموزش و پرورش نقش بسزایی دارد. برخی دیدگاه های توانمندسازی بر رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی مدیران و کارکنان آموزشی تاکید دارند و برخی دیدگاه های دیگر از بعد روانشناختی به این موضوع توجه کرده اند.
۱۵.

تاثیر سواد رسانه ای بر میزان آگاهی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۳
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و با گردآووری نظرات صاحبنظران گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر سواد رسانه ای بر میزان آگاهی دانش آموزان است که نتایج این مقاله نشان می دهد که هرچه سواد رسانه ای معلمان بیشتر باشد و در بکارگیری آن کوشاتر باشند به همان میزان دانش آموزان نیز سواد رسانه ای بیشتر خواهند داشت که این میزان سواد رسانه ای بر میزان آگاهی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد و آگاهی آنان را افزایش می دهد. لذا معلمان باید در افزایش سواد رسانه ای خود و ارائه آن به دانش آموزان تمام تلاش خود را بکار گیرند تا دانش آموزان نیز با توجه به سواد رسانه ای ارائه شده میزان آگاهی خود را افزایش دهند.
۱۶.

بررسی تاثیر تکالیف بر یادگیری متربی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۴
هر مقاله حاضر از نوع مقالات مروری- کتابخانه ای می باشد که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است . هدف از نوشتن این مقاله آگاهی و حساسیت بیشتر مجریان تعلیم و تربیت نسبت تاثیر تکالیف بر یادگیری متربیان است همچنین هدف دیگراین است که مربیان دقت بیشتری نسبت به تکالیفی که به متربیان می دهند، داشته باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارائه تکالیف بر یادگیری متربیان تاثیر دارد و موجب افزایش یادگیری متربیان می شود، لذا باید مورد توجه مربیان قرار بگیرد.
۱۷.

نقش سرزندگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه منابع کتابخانه ای و گردآوری نظرات صاحبنظران نگاشته شده است. هدف از به تحریر در آوردن این مقاله بررسی نقش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان در عملکرد تحصیلی آنان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که سرزندگی تحصیلی دانش آموزان باعث افزایش اشتیاق تحصیلی گشته و حس اطمینان را در دانش آموزان بیشتر کرده و علاقه وافری در دانش آموزان به وجود می آورد که این علاقه باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان می گردد. افزایش عملکرد تحصیلی نیز به نوبه خود باعث افزایش یادگیری دانش آموزان و دلبستگی بیشتر به مدرسه می شود. لذا متولیان این باید به سرزندگی تحصیلی دانش آموزان و راه های ایجاد این مولفه مهم همت گماشته و تلاش خود را برای پیشرفت تحصیلی و عملکردی بهتر بکار گیرند.
۱۸.

بررسی سبک های یادگیری دانش آموزان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۲
مقاله حاضر از نوع توصیفی است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سبک های یادگیری دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که سبک های یادگیری دانش اموزان و راهبردهایی که آنها بکارمی گیرند با یکدیگر متفاوت است و هر دانش آموز از سبک منحصر به فرد خود استفاده می کند، لذا باید معلمان با سبک های یادگیری و راهبردهای آنها آشنا باشند و تفاوت های فردی را در نظر بگیرند.
۱۹.

بررسی اصول، مبنا و روش تدریس مفاهیم دینی به کودکان از منظر آیات و روایات و روانشناسی رشد و تربیتی

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۴
مقاله حاضر از نوع کتابخانه ای و اسنادی است که با توجه به آیات و روایات معتبر و مورد تایید دین مبین اسلام و نظر اندیشمندان صاحب نظربه بررسی و توصیف مبنا، اصول و روش تدریس مفاهیم دینی به کودکان می پردازد و ضمن اینکه به روانشناسی رشد توجه می کند، سن یادگیری کودکان را باتوجه به آیات و روایات و رونشناسی رشد و تربیتی بیان می کند .هدف از گردآوری این مقاله، افزایش آگاهی افرادبه ویژه معلمان در بکارگیری مناسب و درست اصول و روش ها و تسهیل وتعمیق یادگیری به کودکان است. درگردآوری این مقاله از قرآن کریم، کتب احادیث معتبرو مورد تایید دین اسلام و علمای شیعه و کتب روانشناسی به ویژه روانشناسی رشد و روانشناسی تربیتی استفاده شده است و نتیجه ی این مقاله نشان می دهد که هرچه درتدریس مفاهیم دینی از اصول و مبنا و روش های مناسب تر استفاده گردد، یادگیری سریع تر، پایدارتر و مطلوب تر صورت می گیرد و یادگیری دانش آموزان عمیق تر مفاهیم را یاد می گیرند و این یادگیری را به محیط زندگی خود داربست می زنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان