مطالب مرتبط با کلید واژه

سبک هویت


۱.

مقایسه سبک های هویت دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران براساس جنسیت، رشته تحصیلی و بومی و غیربومی بودن

کلید واژه ها: جنسیت رشته تحصیلی سبک هویت بومی و غیربومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷
"هدف این پژوهش مقایسه سبک های هویت دانشجویان (مقطع کارشناسی) دانشگاههای دولتی شهر تهران براساس جنسیت، رشته تحصیلی و بومی و غیربومی بودن است. نـمونه تحقیق شامل 803 دانشجو (360 پسر و 443 دختر با میانگین سنی 92/20) که بـا روش نمونه گیـری خوشه ای چند مرحلـه ای از جـامـعه آمـاری (دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران) انتخاب گردیدند و پرسشنامه سبک هویت وایت، وامپلر و وین (1998) را تکمیل کردند. میانگین دخترها در استفاده از سبک هویت اطلاعاتی در مقایسه با پسرها بالاتر و میانگین پسرها در استفاده از سبک هویت سردرگمی / اجتنابی در مقایسه با دخترها به طور معناداری بالاتر بود (01/0P<). همچنین میانگین تعهد دخترها در این پژوهش در مقایسه با میانگین تعهد پسرها بالاتر بود. میانگین نمرات سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان علوم انسانی بالاتر از دانشجویان رشته فنی و مهندسی به دست آمد و بقیه تفاوتها معنادار نبود. در سبک هویت هنجاری تنها تفاوت دانشجویان گروه آموزشی علوم انسانی با سه گروه دیگر معنادار بود (01/0P<). میانگین نمرات سبک هویت هنجاری در دانشجویان علوم انسانی به طور معناداری بالاتر از سه گروه دیگر به دست آمد. میانگین دانشجویان شهرستانی در استفاده از سبک هویت اطلاعاتی (05/0P<) و هنجاری (01/0P<) در مقایسه با دانشجویان غیربومی به طور معناداری بالاتر بود. "
۲.

مقایسه ی سبک های هویت، انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سبک هویت انواع هویت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی رشد و تحول دوره نوجوانی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش شناخت و درمان ناتوانی های یادگیری ناتوانی های یادگیری
تعداد بازدید : ۷۰۳۰ تعداد دانلود : ۳۳۰۷
پژوهش حاضر با هدف مقایسه انواع هویت، سبک های هویت در دانشجویان دختر و پسر انجام شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای بود که در آن نمونه ای شامل 200 نفر از دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز (100 دختر و 100 پسر) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه ی سبک های هویت و پرسشنامه ی حالات هویت آدامز مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از روش تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سبک اطلاعاتی و سردرگم (01/0P<)، در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد. بین هویت تعلیق یافته (015/0P<)، هویت زود شکل یافته (01/0P<)، و هویت آشفته (01/0P<)، در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار است.
۳.

پیش بینی سبک های هویت بر اساس جهت گیری های مذهبی «در میان دانشجویان دانشگاه شیراز»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان جهت گیری مذهبی سبک هویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۰ تعداد دانلود : ۷۲۶
تحقیق حاضر نقش جهت گیری های مذهبی در پیش بینی سبک های هویت را بررسی کرده است. یکی از مباحث اصلی در روان شناسی اجتماعی و شخصیت در چند دهه گذشته بحث هویت است. امروزه، جهت گیری مذهبی به یک دیدگاه مرکزی در روان شناسی مذهب تبدیل شده است. بر همین اساس این تحقیق به منظور بررسی نقش جهت گیری های مذهبی (جهت گیری درونی، بیرونی و سؤال) در سبک های پردازش هویت برزونسکی، انجام شده است. بدین منظور تعداد 195 نفر ( 98 نفر دختر و 97 نفر پسر) از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه شیراز به روش نمونه گیری خوشه ایی تصادفی چند مرحله ایی، انتخاب شدند و مقیاس جهت گیری مذهبی، جهت گیری سؤال، و سبک هویت را تکمیل کردند. نتایج حاصل از رگرسیون نشان دهنده این است که جهت گیری مذهبی درونی و سؤال، سبک هویتی اطلاعاتی را به صورت مثبت پیش بینی می کند. جهت گیری مذهبی درونی، سبک هویتی هنجاری را به صورت مثبت و جهت گیری مذهبی سؤال این سبک را به صورت منفی پیش بینی می کند همچنین جهت گیری مذهبی سؤال، سبک هویتی سردرگم - اجتنابی را به صورت منفی پیش بینی می کند.
۴.

تفکر انتقادی، سبک های هویت و تعهد هویت در نوجوانان: ارائه یک مدل علّی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک هویت تحلیل مسیر تعهد هویت تمایل تفکر انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۲ تعداد دانلود : ۶۶۲
این مطالعه با هدف بررسی رابطه مؤلفه های تمایلات تفکر انتقادی با تعهد هویت به واسطه سبک های پردازش هویت (سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و سبک هویت مغشوش- اجتنابی) انجام شد. به همین منظور400 دانش آموز پایه سوم رشته ریاضی- فیزیک (200 دختر، 200 پسر) به طور تصادفی از میان دبیرستان های دولتی شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه تمایلات تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI؛ پیتر فشیون، نورن فشیون و گانکرلو، 2001) و مقیاس سبک های پردازش هویت (ISI؛ برزونسکی، 1989) پاسخ دادند. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که مؤلفه های تفکر انتقادی به -واسطه متغیر سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و مغشوش- اجتنابی اثر غیرمستقیم بر تعهد هویت دارند. متغیرهای جستجوگری حقایق، نظام مندی و تحلیل گری به واسطه سبک هویت اطلاعاتی و متغیرهای نظام مندی و تحلیل-گری با واسطه سبک هویت هنجاری تأثیر غیرمستقیم و مثبت بر تعهد هویت داشتند. از میان مؤلفه های تفکر انتقادی، تحلیل گری اثر مستقیم و منفی بر سبک هویت مغشوش- اجتنابی داشت. به این ترتیب نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه میان مؤلفه های تفکر انتقادی و تع هد هویت تائید شد.
۵.

پیش بینی ایده پردازی خودکشی بر اساس راهبردهای مقابله ای و سبک های هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد مقابله ای خودکشی سبک هویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
هدف پژوهش حاضر پیش بینی ایده پردازی خودکشی براساس راهبردهای مقابله ای و سبک های هویت در نوجوانان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان مشغول به تحصیل در دبیرستان های شهر تبریز بودند که از میان آنها 120 نفر (60 دختر، 60 پسر) انتخاب شدند و به مقیاس ایده پردازی خودکشی بک (BSSI)، مقیاس مقابله با شرایط استرس زا (CISS) و مقیاس سبک های هویت (ISI-6)، پاسخ دادند. نتایج نشان داد که راهبردهای مقابله ای و سبک های هویت می توانند ایده پردازی خودکشی را پیش بینی کنند. هم چنین تحلیل داده ها نشان داد که از بین سبک های هویت، هویت سردرگم و تعهد به ترتیب رابطه مثبت و منفی با ایده پردازی خودکشی دارند. از سوی دیگر، راهبردهای هیجان مدار، رابطه مثبت و راهبردهای مساله مدار، رابطه منفی با ایده پردازی خودکشی داشتند. براساس نتایج، نوجوانان با سبک هویت سردرگم- اجتنابی از درگیری با مباحث مربوط به هویت طفره می روند و از آن اجتناب می کنند. آنها برای زندگی خود برنامه ای ندارند، و به صورت هیجان مدار با مسایل برخورد می-کنند و در صورت عدم موفقیت به افکار پایان دادن به زندگی روی می آورند. بنابراین هدف قرار دادن متغیرهای مهمی مانند سبک های هویت و راهبردهای مقابله ای در پیشگیری و کاهش ایده پردازی خودکشی در نوجوانان، می تواند مفید واقع شود.
۶.

مطالعه رابطه بین سبک هویت و اعتیاد به اینترنت (دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد سنقر)

تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۵۴۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک هویت و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان سنقر در سال 1395 انجام شده است. این پژوهش به روش مقطعی- توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد 120 نفر دانشجو که از این تعداد، 60 نفر (50 درصد) پسر و 60 نفر (50 درصد) دختر هستند. پژوهش حاضر به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده که کل آزمودنی های این پژوهش را تشکیل می دهد. برای بررسی اعتیاد به اینترنت از پرسشنامه 20 گویه ای یانگ (1988) و پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی (۱۹۸۹) استفاده شده و داده ها با استفاده از روش های آماری، فراوانی درصد و آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پژوهش حاضر بین تمامی ابعاد سبک هویت و اعتیاد به اینترنت ارتباط معنی دار وجود دارد و مولفه هویت هنجاری بیشترین ارتباط را با گرایش اعتیاد به اینترنت دارد. به عنوان نتیجه گیری می توان ذکر کرد که ارتباط مثبتی بین سبک هویت و اعتیاد به اینترنت وجود دارد.
۷.

رابطه ابعاد شخصیت با سبک های دلبستگی و سبک های هویت در دانش آموزان با آسیب شنوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک دلبستگی شخصیت سبک هویت آسیب شنوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۴۸
زمینه و هدف: سبک های دلبستگی و هویت به عنوان دو مؤلفه بسیار مهم شخصیت و عوامل مرتبط با آن همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد شخصیت با سبک های دلبستگی و سبک های هویت در دانش آموزان با آسیب شنوایی بود.
۸.

نقش سبک های دلبستگی و مشکلات هیجانی مادران در احساس تنهایی ، با واسطه گری سبک های هویت در دختران نوجوان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۱
هدف پژوهش تدوین الگوی پیش بینی احساس تنهایی دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران بر اساس سبکهای دلبستگی، مشکلات هیجانی مادران و نقش واسطه گری سبکهای هویت دختران نوجوان دبیرستانی است. در این پژوهش جامعه آماری را دانش آموزان پایه نهم (و مادرانشان) در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل داده اند که از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های احساس تنهایی راسل (1984)، سبک دلبستگی کولینز و رید (1990)، مشکلات هیجانی لابیوند (1995) و سبک هویت برزونسکی (1996) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از روشهای آمار توصیفی و از آمار استنباطی به منظور طراحی یک الگوی مناسب از تحلیل مسیر برای پیش بینی احساس تنهایی در دانش آموزان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای دلبستگی، مشکلات هیجانی مادران و سبکهای هویت با احساس تنهایی دختران رابطه وجود دارد. هم-چنین، یافته های این پژوهش نشان داد که احساس تنهایی زمانی به وجود می آید که فرد سبک دلبستگی ایمن یا ناایمن را همزمان با بودن یا نبود مشکلات هیجانی مادران تجربه می کند و تأثیر این ارتباط بدین اندازه است که زمینه رشد مطلوب و یا آماده سازی بستر نامطلوب برای ایجاد احساس تنهایی، نداشتن هویت منسجم و عدم عاطفه مناسب را در زندگی نوجوان فراهم می سازد.
۹.

رابطه تفکرانتقادی با سبک های هویت( اطلاعاتی، هنجاری و اجتنابی) در دانش آموزان شهرنظرآباد در مقطع دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۸۱
تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی و سبک های هویت ( اطلاعاتی ، هنجاری و اجتنابی) است. تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر نظر آباد و نمونه ، 320 دانش آموز از پایه اول دبیرستان های شهر نظر آباد می باشند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار مورد مطالعه در تحقیق آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه سبک های هویت وایت ، می باشد که داده های به دست آمده از این دو ابزار در سطح توصیفی که شامل ( میانه ، میانگین ، انحراف معیار و همبستگی ) و سطح استنابطی (رگرسیون گام به گام) تحلیل شد نتایج نشان داد ارتباط معنی دار و مستقیم تفکر انتقادی با سبک اطلاعاتی بود و عدم ارتباط تفکر انتقادی با دو سبک هنجاری و اجتنابی بود . همچنین نتایج حاکی از پیش بینی تفکر انتقادی توسط سبک اطلاعاتی می باشد. که هویت و تفکر انتقادی در برنامه ریزی آموزشی به صورت کلان و در سطح خرد مد نظر قرار گیرد..
۱۰.

رابطه علّی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۶۶
پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی انجام شده است. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی علی است. نمونه مورد بررسی 328 نفر پسر دانش آموز پایه اول تا چهارم دبیرستان شهر بندرعباس در سال تحصیلی 94 - 93 می باشند که از طریق نمون هگیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزارهای استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستی ذهنی ) PANAS ( فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ) WHOQOL (، سیاهه تجدید نظر شده سبک های هویت برزونسکی ) ISI6G (، معدل تحصیلی و پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی ) ASEBQ (بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی نشان داد که مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علی بین متغیرهای یاد شده از برازش قابل قبولی برخوردار هستند و همه مسیرهای یاد شده در سطح 0001p >/ معنی دار بودند. به طور کلی، نتایج نشان داد که بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت از طریق خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه معن یدار دارد
۱۱.

مدل ساختاری سبک های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز در ورزشکاران جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۴۶۴
هدف پژوهش حاضر، تعیین روابط ساختاری سبک های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز در ورزشکاران جوان بود. بدین منظور، 377 ورزشکار جوان مرد با استفاده از روش تصادفی خوشه ای ساده از بین ورزشکاران باشگاه های شهر گرگان انتخاب شدند و فرم اطلاعات فردی، سیاهه سبک هویت و پرسشنامه تقید به نماز را تکمیل کردند. داده های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری روابط مثبت و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی روابط منفی با تعهد هویت و تقید به نماز دارند. مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که سبک-های هویت اطلاعاتی و هنجاری به صورت مستقیم و مثبت و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی به صورت مستقیم و منفی بر تعهد هویت و تقید به نماز اثرگذارند. سبک های هویت در مجموع قادر بود 41 درصد از تغییرات تعهد هویت را تبیین کرده و نیز سبک های هویت و تعهد هویت در مجموع 58 درصد از تغییرات تقید به نماز را تبیین کردند. براساس مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم، سبک های هویت هنجاری، سردرگم/ اجتنابی و اطلاعاتی به ترتیب بیشترین اثر را بر تقید به نماز در نمونه مورد مطالعه به همراه داشت. براساس یافته ها، هنجارسازی و ترویج باورهای دینی از طریق افراد مهم در شبکه اجتماعی ورزشکاران می تواند موجب افزایش تقید به نماز در آنها شود.
۱۲.

نقش میانجی گری استحکام من فرزندان در رابطه بین کنشوری خانواده و سبک هویت فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
سبک هویت بر اساس متغیرها و تجربه ها ی متعدد شکل می گیرند. خانواده در شکل گیری سبک هویت فرزندان نقش تعیین کننده دارد. خانواده چگونه و با چه مکانیسم ها یی سبک هویت فرزندان را تعیین می کند؟ این پژوهش دو هدف داشت: تعیین رابطه بین کنش وری خانواده و سبک هویت فرزندان؛ مطالعه نقش میانجیگری استحکام من فرزندان در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک هویت فرزندان. تعداد 237 دانش آموز دبیرستانی (123 پسر، 114 دختر) و مادران آنها در این پژوهش شرکت کردند. از مادران خواسته شد ابزار سنجش خانواده ( FAD ؛ اپستین، بیشاپ و لوین، 1978) را تکمیل کنند. دانش آموزان نیز مقیاس سبک هویت ( ISI-4 ؛ برزونسکی، 1989 ) و مقیاس استحکام من ( ESS ؛ بشارت، 1386، 1394) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که کنش وری خانواده با استحکام من همبستگی مثبت معنادار دارد. استحکام من فرزندان با سبک هویت هنجاری و اطلاعاتی آنان همبستگی مثبت و با سبک هویت اجتنابی/سردرگم رابطه منفی داشت. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک هویت اطلاعاتی نقش میانجیگرانه دارد. بر اساس یافته ها ی این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه بین کنش وری خانواده و سبک هویت من فرزندان یک رابطه ساده نیست. این رابطه تا حدودی از طریق نقش میانجیگری بعضی از ویژگی ها ی شخصیتی، مثل استحکام من، شکل می گیرد.
۱۳.

هم سنجی سبک های هویت و نگرش به پیوند زناشویی و طلاق در دختران زنان مطلقه و زنان متأهل

تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۴۴۳
خانواده ابتدایی ترین و جهان شمول ترین نهاد اجتماعی است . پژ وهش با هم سنجی سبک های هویت و نگرش به پیوند زناشویی و طلاق دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل به انجام شد. جامعه هدف دختران دانشجویی بودند که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، این دختران فرزند زنان مطلقه و متأهل بوده و همگی از حمایت کمیته امداد امام خمینی ( ره ) شهر تهران بهره مند بوده اند . از میان آن ها تعداد 180 دانشجوی دختر (90 دانشجوی فرزند زنان مطلقه و 90 دانشجوی فرزند زنان متأهل ) با بکار بستن روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش گزینش یافتند . گرداوری داده ها با به کارگیری ابزارهای سیاهه سبک هویت ( ISIG6 ) و نگرش به پیوند زناشویی (MAS) و نگرش به طلاق (ADS ) به انجام رسید . برای تحلیل داده ها روش ( MANCOVA ) به کاربرده شد . یافته ها نشان داد بین دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل ازنظر سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت سردرگم 01/0> P تفاوت وجود دارد ؛ و بین دختران زنان مطلقه و دختران زنان متأهل ازنظر نگرش بدبینانه و نگرش خوش بینانه به پیوند زناشویی در سطح 01/0> P تفاوت وجود دارد و ازنظر نگرش واقع بینانه در سطح 05/0> P تفاوت وجود دارد و ازنظر نگرش مثبت به طلاق و نگرش منفی به طلاق در سطح 01/0> P تفاوت وجود دارد . همچنین نتایج نشان دادند که دختران زنان مطلقه در مقایسه با دختران زنان متأهل دارای میانگین بالاتری در سبک هویت سردرگم و میانگین پایین تری در سبک هویت اطلاعاتی بوده و نگرش بدبینانه تر و نگرش خوش بینیانه و واقع بینی کمتری نسبت به پیوند زناشویی و نگرش مثبت به طلاق داشته اند.
۱۴.

سبک های هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی: نقش واسطه ای تعهد و خودنظم جویی رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای تعهد و خودنظم جویی رفتاری در رابطه بین سبک هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. تعداد 299 نفر دانشجوی دختر (میانگین سن: 71/2 ±17/21 سال، دامنه سن: 26-18 سال) دانشگاه مازندران با روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از سیاهه سبک های هویت(برزونسکی، سوئننز، لوییکس، اسمیتس و پاپینی، 2013)، مقیاس رفتار غیرمولد تحصیلی (ریمکوس، 2012) و پرسشنامه کوتاه خودنظم جویی رفتاری (کاری، نیل و کالینز، 2004). نتایج برآورد حداکثر درست نمایی و فرایند خودگردان سازی نشان داد که الگوی مفهومی پیشنهادی، برازش مناسبی با داده های پژوهش دارد. بر اساس یافته ها، سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری از طریق تاثیر بر تعهد و خود نظم دهی رفتاری، با رفتار غیرمولد تحصیلی همبستگی منفی و با سبک هویت سردرگم/اجتنابی همبستگی مثبت دارد. به این ترتیب، نقش واسطه ای تعهد و خودنظم جویی رفتاری در رابطه بین سبک هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی تأیید شد. در نتیجه، سبک هویت فرد از طریق تأثیر بر تعهد و خودنظم جویی رفتاری، رفتار غیرمولد تحصیلی را پیش بینی می کند.  
۱۵.

واکاوی رفتار قانون گریزانه مهاجران در ایران با تأکید بر متغیّر های روان شناختی هوش معنوی و سبک هویت (مورد مطالعه: دانشجویان افغان شهرستان کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۳۳۵
هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی رفتار قانون گریزانه دانشجویان افغان در شهرستان کاشان و بررسی تأثیر متغیّرهای جمعیت شناختی و روان شناختی هوش معنوی و سبک هویت بر قانون گریزی این دانشجویان انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر رویکرد کمّی؛ راهبرد آن، پیمایشی و روش تحقیق آن، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مهاجر افغان شهرستان کاشان است. یافته ها: نتایج این بررسی حاکی از تأثیر متغیّرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، وضعیت تأهل، دلیل اقامت، دوره تحصیلی و مدت اقامت بر قانون گریزی دانشجویان افغان شهرستان کاشان است. همچنین بین هوش معنوی و قانون گریزی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان دهنده آن است که افراد با سبک هویت اطلاعاتی و سردرگم، تمایل بیشتری به قانون گریزی و دانشجویان با سبک هویت هنجاری و تعهد، تمایل کمتری به قانون گریزی دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش قانون گرایی دانشجویان مهاجر، تلاش برای تقویت هوش معنوی و تسریع در جامعه پذیری آنان، به خصوص در سالهای اول مهاجرت پیشنهاد می شود.
۱۶.

استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با سبک های هویتی و گرایش به رفتارهای پرخطر دردانش آموزان دبیرستان های شهرستان سراوان

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف از این پژوهش تعیین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با سبک های هویتی و گرایش به رفتارهای پرخطر دردانش آموزان دبیرستان های شهرستان سراوان بود.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر وپسر دبیرستان های دوره دوم متوسطه شهر سراوان در سال تحصیلی 96-95 بودند.حجم نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای – تصادفی می باشد که تعداد 320 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزارهای اندازه گیری شامل سه پرسشنامه سبک هویت( بروزنسکی،1989)،عضویت در شبکه های اجتماعی( مقیمی و لطفی ،1394)و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (زاده محمدی و احمدآبادی، 1387) می باشد . که اعتبار آنها به ترتیب 9/0، 91/0 و 86/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون استفاده گردید.یافته های تحقیق نشان داد که بین بعد فردی استفاده از شبکه های اجتماعی با همه مولفه های رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد. بعد اجتماعی شبکه های اجتماعی با مولفه رابطه و رفتارجنسی رابطه دارد .همچنین بعد فرهنگی- اخلاقی با مولفه رابطه و رفتار جنسی رابطه دارد. براساس تحلیل رگرسیون بعد فردی و بعد فرهنگی- اخلاقی شبکه های اجتماعی می توانند رفتارهای پرخطر را پیش بینی کنند. همچنین ابعاد شبکه های اجتماعی قادر به پیش بینی سبک های هویت نمی باشد.
۱۷.

رابطه کمال گرایی والدین با خودپنداره و سبک هویت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۷
هدف این پژوهش، تعیین رابطه کمال گرایی والدین با خودپنداره و سبک هویت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان های فارابی، امام خمینی و شهید درزی شهر قائم شهر به تعداد 730 نفر تشکیل می دادند که تعداد 130 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه کمال گرایی اهواز با 27 سوال، پرسش نامه خودپنداره تنسی با 84 سوال و پرسش نامه سبک هویت برزونسکی (1992) با 40 سوال می باشد که روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین کمال گرایی والدین با خودپنداره (457/0 ) و سبک هویت دانش آموزان (406/0-) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی والدین با سبک های هویتی اطلاعاتی، هنجاری و اجتنابی نیز رابطه معناداری وجود دارد: نتایج نشان داد با افزایش کمال گرایی والدین، خودپنداره و سبک های هویتی دانش آموزان ارتقاء می یابد. بنابراین به مدیران و مسئولان آموزش و پرورش پیشنهاد می شود که در برنامه های انجمن اولیاء و مربیان، خانواده را نسبت به روش های تربیتی آگاه و از پیامدهای هر یک از این روش ها مطلع سازند.
۱۸.

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سبک های هویّت و مقایسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۵
امروزه موضوع هویّت در میان نوجوانان، سبک های هویّت و عوامل مؤثّر بر آنها توجه روان شناسان را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سبک های هویّت و مقایسه آنها در دانش آموزان دوره متوسّطه شهر تهران انجام شده است. نمونه پژوهش حاضر شامل ۳۰۰ نفر از دانش آموزان دوره متوسّطه شهر تهران بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، دو پرسشنامه مقیاس جهت گیری های مذهبی و پرسشنامه سبک های هویّت بودند و برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش از تحلیل رگرسیون و t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جهت گیری های مذهبی با سبک های هویّت در بین دانش آموزان دوره متوسّطه رابطه معناداری وجود دارد. بین جهت گیری های مذهبی دانش آموزان پسر دوره متوسّطه تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین بین سبک های هویّتی دانش آموزان دختر با دانش آموزان پسر دوره متوسّطه تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه ای که حاصل شد این بود که یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین هم خوانی داشته و این مؤید لزوم توجّه به جهت گیری های مذهبی در نوجوانان، برای بهره مند شدن از هویّتی موفق است.
۱۹.

بررسی روابط ساختاری دگماتیسم، سبک هویت، تعهد و ایمان مذهبی در جامعه جوانان

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۷
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روابط ساختاری جزم اندیشی(دگماتیسم)، سبک های هویّت، تعهّد و ایمان مذهبی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. فرض بر این است که افرادی که از نظر سبک شناختی، جزم اندیش اند به احتمال بالاتری سبک هویّت هنجاری اختیار می کنند، تعهد زیادی به باور هایشان دارند و در نتیجه نسبت به ایمان مذهبی پذیرا تر هستند. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. به این منظور 160 نفر از جوانان 20 تا 35 ساله از شهر تبریز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقیاس بازنگری شده ی دگماتیسم روکیچ ، نسخه پنجم پرسشنامه سبک هویّت برزونسکی و پرسشنامه ی قدرت ایمان مذهبی سانتا کلارا، پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، تحلیل و پردازش داده ها، نرم افزار های آماری SPSS-ver.25 و SPSS Amos-ver.24 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: ارزیابی مدلی که براساس فرضیه ترسیم شده بود، نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری برازش دارد (94/0=CFI، 95/0=GFI، 89/0=NFI، 081/0=RMSEA). همبستگی متغیّر های پژوهش به صورت متناظر با مدل نیز معنی دارند (در سطح معنی داری 05/0>p). نتیجه گیری: یافته های پژوهش علاوه بر حمایت از مدل فرضی، نشان می دهند جزم اندیشی به عنوان یک سبک شناختی چگونه در تشکیل هویّت افراد و سنخ باور های آن ها تاثیر گذار است.