اکرم حجتی

اکرم حجتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

Providing A Talent Management Model for Shahed University Staff(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: model talent management Delphi Method Central Index Shahed University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 675
Purpose: The purpose of this study was to provide a talent management model for staff of Shahed University. Methodology: The methodology of the present study was applied in terms of purpose, qualitative in terms of data, and foundation data in terms of the nature and type of study. The statistical population of the study consisted of academic specialists. Thirty specialists in the field of management were selected using the targeted snowball sampling. The research tool was a semi-structured interview form were set up. Models, findings, studies and theories were first examined, then, the indices were counted by open coding; after the categorization of the central coding, the final form of the interview was sent to 30 field specialists to make selective coding. Findings: The results of the findings showed that the most important category of effective index on the promotion of talent management model is the "excellence" category which includes the indices: career path management, succession and organizational commitment. Subsequently, “recruit" category consists of indices: identification, selection and employment. Finally, the model of indices influencing the talent management model was drafted which included 13 indices in five main categories; "recruit ", " retaining ", "training and development", "performance management" and "excellence." in this model, the mean of each category and order of importance of indices in each category was presented. Conclusion: Applying this template, its dimensions, its components and indicators, enables universities to manage their human resources and, as a compass, change their scientific movement from day to day planning and improve the quality of the university. Provided.
۲.

شناسایی شایستگی فرماندهان یگان های تیپ دانشجویی دانشگاه افسری امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان شایستگی فرماندهان دانشگاه امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 487
در این پژوهش به شناسایی شایستگی های فرماندهان یگان های تیپ دانشجویی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل عاملی- اکتشافی است. جامعة آماری، کلیة دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه امام علی(ع) است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد نمونةپژوهش حاضر، 80 نفر محاسبه شد. ابزار سنجش پژوهش را پرسشنامه تشکیل می دهد که از طریق آن شایستگی های فرماندهان به وسیلة دانشجویان سال آخر سنجیده شد. در نهایت به وسیلة آزمون تحلیل عاملی- اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار ابزار سنجش به وسیلة آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار اعتبار کل آزمون برابر با 0.86 بود و روایی پرسشنامه روایی محتوایی است. نتایج تحلیل عاملی- اکتشافی بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر شایستگی های فرماندهان یگان های تیپ دانشجویی به ترتیب اولویت شامل: تفکر منطقی (222/7) با 15 شاخص؛ انتقادپذیری (233/4) با 4 شاخص؛ نگرش علمی دانشگاهی (155/4) با 8 شاخص؛ نوآوری (983/3) با 7 شاخص؛ مدیریت راهبردی (412/3) با 3 شاخص؛ مدیریت مشارکتی و کار گروهی (639/2) با 3 شاخص است. در نهایت این شش شاخص 11/64 درصد واریانس کل را تبیین کرد.
۳.

عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمانی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگان های تیپ دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرماندهان دانشگاه امام علی (ع) چابک سازی سازمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 23
در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمانی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگان های تیپ دانشجویان پرداخته شد. بدین منظور تعداد 44 پرسشنامه به صورت تصادفی بین فرماندهان یگان های تیپ دانشجویان دانشگاه افسری توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه چابک سازی سازمانی با 32 سوال (7 بعد انعطاف پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، یکپارچگی و پیچیدگی، سرعت، همکاری متقابل و کارکردهای مدیریتی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی انجام گردید. در سطح آمار استنباطی نیز برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه (نرم افزار SPSS) استفاده گردید که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه مذکور برابر با 80% شد و روایی پرسشنامه روایی محتوایی است. نتایج پژوهش و میانگین کلی 89/4، نشان دهنده وضعیت نسبتا مطلوب چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگان های تیپ دانشجویان حکایت می کند. با توجه به نتایج پژوهش می توان عوامل مؤثر بر چابک سازی دانشگاه امام علی(ع) را به صورت زیر ارائه نمود: بُعد کارکردهای مدیریتی دارای بالاترین میانگین با شاخص های: اعتقاد به آگاه سازی فرماندهان، اعتقاد به شفاف سازی، اعتقاد به انجام کارها به شکل نظام مند و ایجاد شبکه و بُعد همکاری متقابل در رتبه دوم با شاخص های: مشورت با دیگران، افزایش دانش و مهارت فرماندهان با فناوری های موجود در سازمان، داشتن قابلیت های مشترک چندگانه فرماندهان در بخش های مختلف و نزدیک بودن رابطة فرماندهان با سازمان.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان