راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال ششم زمستان 1392 شماره 24

مقالات

۳.

تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم انداز 1404

۷.

ارزیابی کارایی نسبی استان های کشور در شاخص های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴