مصطفی نیکنامی

مصطفی نیکنامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

طراحی و تبیین مدل تاثیر گرایش کارآفرینانه و تحول در ماموریت دانشگاه بر فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2)

کلید واژه ها: فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی گرایش کارآفرینانه ماموریت دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 951
یکی از مهمترین شاخص های دانشگاه های انقلاب سوم وجود فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی است. لذا، این پژوهش تحت عنوان طراحی و تبیین مدل تاثیر گرایش کارآفرینانه و تحول در ماموریت دانشگاه بر فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2) صورت گرفته است. پژوهش حاضر لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی _ همبستگی از شاخه مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه2) به تعداد 1200 نفر بوده اند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد280 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و جهت اعتبار سنجی مدل تعیین شده از تکنیک مدل معادلات ساختاری با شیوه حداکثر درست نمایی استفاده شد و نتایج حاصل از بررسی اعتبار پرسشنامه، ضریب آلفای 85/0 را نشان داد. نتایج پژوهش نشان داد مدل مفهومی پژوهش با داده های تجربی برازش دارد (079/0RMSEA= ). نتایج حاصل از فرضیه-های فرعی پژوهش نیز نشان داد که ماموریت دانشگاهی و گرایش کارآفرینانه بر فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی تاثیر دارد. و فرهنگ کارآفرینی نیز بر اجرا و ارزشیابی موثر است (05/0< P).
۲.

Presenting and Validating Human Resources Empowerment Model with Emphasis on Education in the Ornamental and Building Stone Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Empowerment Human Resources Education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 387
Purpose: education plays a key role in empowerment of human resources. Thus, the present research was done to present and validate the human resources empowerment model with emphasis on education in the ornamental and building stone industry. Methodology: this descriptive-analytical study was of correlation type. The statistical population consisted of the staff at Iran's stone statistics and information center as many as 425 persons in 50 companies. The sample size was determined 200 according to Cochran formula; this number was chosen through stratified random sampling method based on the occupational unit. The research instruments included demographic information form capturing gender, age, level of education, years of working background, and a researcher-made questionnaire ( 50 items), whose face validity was confirmed based on expert opinion, while its reliability was calculated using Cronbach alpha method on 30 staff as 0.95. The data were analyzed by exploratory factor analysis and structural equations modeling methods in SPSS-25 and Smart PLS-3 software. Findings: the findings indicated that empowerment of human resources has 10 factors of change and innovation, managerial functions, learning, development of human resources, behavioral factors, organizational factors, the strategic factors of organization, environmental factors, cultural and leadership factors as well as knowledge beyond the technical knowledge. The factor load of all of its items was above 0.40; the convergent validity of the factors was found above 0.60 using the average variance extracted method. The reliability of all of the factors using Cronbach alpha and mixed method was above 0.70. Furthermore, the human resources empowerment model with emphasis on education in the ornamental and building stone industry had suitable and acceptable fitting, and the empowerment of human resources with emphasis on education had a direct and significant effect on all of the 10 factors (P<0.001). Conclusion: given the suitable model of human resources empowerment with emphasis on education in the ornamental and building stone industry, experts and planners can take effective steps for empowerment of human resources through the 10 identified factors.
۳.

ارائه الگوی تجارب زیسته مدیران مدارس در رابطه با رهبری امور دانش آموزان مبتنی بر تجارب زیسته مدیران مدارس متوسطه

تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 997
زمینه و هدف: مسأله ای که مورد توجه متخصصان قرار دارد این است که اگر چه کشو رها و مدارس از لحاظ بافت ناهمگون هستند و لازم است رهبری در بافت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاص آن مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تجارب زیسته مدیران مدارس در رابطه با رهبری امور دانش آموزان مبتنی بر تجارب زیسته مدیران مدارس متوسطه انجام پذیرفت. روش پژوهش: این پژوهش به روش پدیدارشناسی با پارادایم تفسیری به کمک مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مدیران مدارس متوسطه که در رهبری امور دانش آموزان دارای تجربه زیسته هستند انجام شده است. تا بتوان از نتایح حاصل از این مصاحبه ها به تعریف رهبری امور دانش آموزان دست یافت و از این طریق به مدل مفهومی این سازه نایل شد. در این پژوهش که به روش کیفی (پدیدارشناسی) و از روش کاربردی اصلاحی روش ون کام توسط موستاکس (۱۹۹۴) انجام شد و مفاهیم و مضامین رهبری امور دانش آموزان شناسایی شدند. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که که این مفاهیم در قالب دو مفهم کلی رهبری بر دل و قلب ذینفعان داخلی و مدیریت جای می گیرند. تجارب زیسته مدیران نیز مفاهیم رهبری بر دل و قلب ذینفعان داخلی، رشد همه جانبه و تیم سازی را در بر می گیرند. در نهایت، برای اعمال رهبری دو مؤلفه عمومی و مهم مطرح شد. این مؤلفه ها به صورت مؤلفه های درون مدرسه (این مفهوم شاملِ رهبری، دانش آموزان، معلمین و کادر اجرایی، جو مدرسه و ارتباط و کنش متقابل با ذینفعان داخلی) و بیرون مدرسه (این مفهوم شاملِ ارتباط مؤثر با ذینفعان خارجی) در این پژوهش ظهور یافتند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد در این پژوهش تجارب زیسته مدیران مشارکت کننده در پژوهش بر طبق افق های پدیدار شده متشکل است از: رهبری (شامل:صفات رهبری، اهداف رهبری، شیوه رهبری)، دانش آموزان (شامل: برنامه های پژوهشی، برنامه های آموزشی، برنامه های تربیتی)، معلمین و کادر اجرایی (شامل: انتخاب معلمین و کادر، تشویق و نگهداری معلمین و کادر) ، جو مدرسه ( شامل: جو باز)، ارتباط و کنش متقابل با ذینفعان داخلی (شامل: ارتباط متقابل رهبر با دانش آموز، ارتباط متقابل معلم با دانش آموز، ارتباط متقابل رهبر با معلمین و کادر، ارتباط متقابل دانش آموز با دانش آموز، ارتباط متقابل دانش آموز با خانواده) و ارتباط و کنش متقابل با ذینفعان خارجی (شامل: ارتباط مؤثر رهبر با خانواده ها، ارتباط مؤثر رهبر با اقراد فرادستی د منطقه، ارتباط مؤثر رهبر با سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقی، ارتباط مؤثر رهبر با مدارس دیگر، ارتباط مؤثر رهبر با دانش آموزان فارغ التحصیل از مدرسه).
۴.

مدلی برای پرورش کارآفرینی در دانش آموزان مدارس ابتدایی

تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 170
زمینه و هدف: هدف این پژوهش پرورش کارآفرینی در دانش آموزان مدارس ابتدائی است و به دنبال آن است تا مدلی برای پرورش کارآفرینی در دوره ابتدائی ارایه دهد. روش پژوهش : جامعه آماری آن را افراد خبره در حوزه کارآفرینی و کلیه مدیران مدارس ابتدائی و کارشناسان حوزه معاونت ابتدائی اداره آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری و همچنین اساتید کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (684= N ) تشکیل می دهد. حجم نمونه در بخش کیفی 10 نفر و در بخش کمّی 297 نفر برآورد و به ترتیب با روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری طبقه ای نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختمند و پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اجرای آزمایشی و قضاوت خبرگان و محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واریﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه تأیید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری و در بخش کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و t تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده به شناسایی 6 بُعد و 41 شاخص منجر شد که نامگذاری آنها ترتیب زیر بود: بُعد فردی ، بُعد اجتماعی، بُعد اقتصادی، بُعد ساختاری، بُعد رفتاری، بُعد محیطی. علاوه بر این از طریق این مدل 9 روش؛ 7 زیرساخت و 7 الزام نیز برای پرورش دانش آموزان کارآفرین در مقطع ابتدائی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج دیگر نشان داد که وضعیت موجود ابعاد، شاخص ها، روش ها، زیرساخت ها و الزامات پرورش دانش آموزآن کارآفرین پائین تر از حد متوسط جامعه است و نهایتاً مدلی 6 بخشی شامل فلسفه و اهداف، مبانی نظری، ابعاد و شاخص ها، زیرساخت ها و الزامات و سازوکارهای اجرایی در جهت پرورش دانش آموزان کارآفرین مقطع ابتدائی ارائه گردید که درجه تناسب آن با اطمینان 95 درصد از نظر متخصصین مورد تأیید قرار گرفت.
۵.

روش های ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان صمت در شرایط اپیدمی کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی روانشناختی کووید- 19 مشارکت سازمان صمت شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 538 تعداد دانلود : 418
پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که روش های سابق برای ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی به طور کامل نمی تواند در شرایط اپیدمی کرونا کارساز باشد. به همین دلیل، هدف این نوشتار رسیدن به الگوی کاربردی و روشمند برای ارتقاء ابعاد توانمندسازی در دوران بحران اپیدمی است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کمی و کیفی) و از نوع تشریحی است. تشریحی بودن دلالت بر تقدم روش کمی دارد. در این تحقیق ابتدا با داده های کمی، دامنه و نقاط برجسته، پژوهش مشخص می شود و سپس براساس روش کیفی پیرامون دامنه تشخیص داده شده و نکات برجسته، اطلاعات دقیق تر به دست می آید. نتایج تحقیق نشان داد روش های نظارت متقابل و مستمر(در ابعاد شایستگی و موثر بودن)، بهبود فضای غیر رسمی (در بعد مشارکت)، تلفیق وجوه سازمانی و فردی (در بعدهای حق انتخاب و مشارکت)، تحولات و تعاملات در سطوح سازمانی (در بعد موثر بودن) و ارتقاء دانش ارتباط سازمانی (در بعد حس مشارکت) به طور مشخص در شرایط کرونایی به ارتقاء ابعاد توانمندسازی در کارکنان سازمان صمت کمک خواهد کرد.
۶.

Identifying the Effective Factors on Ethical and Social Education of Students(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 744
Background: Regarded to the rapid and increasing growth of science and technology, yet one of the main challenges of today's human beings is the issue of ethical and social education. As a result, this study was conducted with the aim of identifying the effective factors on ethical and social education of students with emphasis on the fundamental reform document of education. Method: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation was qualitative from type of content analysis. The research community was documents and resources and experts of education. The research sample was documents and resources related to ethical and social education and 22 experts of education who according to the principle of theoretical saturation were selected by purposive sampling method. Data were collected by take noting and semi-structured interview methods and were analyzed by content analysis method in three stages of open, axial and selective coding through MAXQDA software. Results: The findings showed that ethical and social education of students with emphasis on the fundamental reform document of education had 35 sub-factors and 6 main factors (factors of individual, family, local community, school, media and information technologies and changes in the world community). Finally, according to the sub and main factors, was designed the conceptual pattern of effective factors on ethical and social education of students with emphasis on the fundamental reform document of education. Conclusion: Based on the pattern of ethical and social education of present research, education specialists and planners can design and implement programs to improve the ethical and social education of students.
۷.

Provide a Model for Identifying Indicators of Education Development (Tuition and Content Services, Health-Individual Education, etc.) in Working Children

کلید واژه ها: Training learning strategies Professional competence Literacy Movement Organization

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 617
Purpose : The purpose of this study was to provide a model for the development of children's education. Methodology : The research method was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population in this study was all experts in the field of educational management and curriculum planning and training of working children. After the 11th interview, theoretical saturation took place. Validity was obtained through 4 experts and by two colleagues and reliability of the Copa formula (0.632). In order to conduct this research, in addition to documentary study, the content analysis technique with MAXQDA12 software was used to identify the dimensions, components and indicators of the development of working children education, and in the quantitative data analysis section, the structural equation technique was used. Findings : As a result of qualitative analysis, 3 dimensions, 8 components and 43 indicators were identified. The dimensions of health-individual education, socio-cultural education and education of knowledge and academic and professional skills were identified as the main dimensions of the development of education of working children. Finally, all indicators were approved using structural equation technique and education of knowledge and academic skills. And vocational education with a coefficient of 0.858, health-individual education with a coefficient of 0.701 and socio-cultural education with a coefficient of 0.605 showed the most impact and importance in the model, respectively. The validity of the model was measured by 5 dimensions (philosophy and purpose with an average of 4.8, theoretical foundations with an average of 4.9, executive principles with an average of 4.70, evaluation system with an average of 4.8 and executive mechanism with an average of 4.8) that all dimensions were approved. . Conclusion : Finally, a model with 5 dimensions (philosophy and purpose with an average of 4.8, theoretical foundations with an average of 4.9, executive principles with an average of 4.7, evaluation system with an average of 4.81 and executive mechanism with an average of 4.80) was designed and validated
۸.

Developing New Financing Instruments for Iran’s Higher Education System (Case Study: Mortgage Securities Model)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Higher education system banking system banking securities Capital market development banks

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 18
Optimizing the financing of Iran's higher education system faces major challenges such as smallness of the private sector, lack of a competitive market in knowledge production, the state's small role in higher education, and also the absence of new financial instruments in the capital market along with the development of the money market. As a result, the most important financing resources and major clients of academic research projects are state-run organizations, which also raise finance through tuition. Apparently, there are a few reasons why the higher education system should change its financing methods to achieve great goals. These reasons include intensified economic sanctions, declined capacity of the state to finance this sector, decreased power of families and firms to cover educational and research expenses through private budgets, and the necessity of making higher education expenses efficient with respect to the need to train the future workforce. The method of this study is a descriptive-qualitative, which was carried out in two stages of the library and the implementation of the Delphi method by referring to 20 experts. Aiming to introduce new instruments to make banking asset-backed securities (of facilities type) to education and research clients (families and firms), this study seeks to prove the hypothesis that the mortgage-backed securities can be employed to achieve the following goals. The first goal is to grant facilities to the students who are financially unable to pay tuition. This relieves the pressure on the Students Welfare Fund. The second goal is to grant business financing facilities to talented students. Finally, the third goal is to finance the firms that have research needs but are unable to cover the expenses through their revenues. Regarding 17 indicators, the research findings indicate that experts reached a consensus (Kendall's W= 0.702).
۹.

Identifying the Components of a Comprehensive and Local Model for Evaluation of the Education Effectiveness (Case Study)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: educational evaluation effectiveness Evaluation of the Education Effectiveness

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 350
Purpose: The aim of this study was to identify the components of a comprehensive and local model for evaluation of the education effectiveness in Students working in Iran Khodro. Methodology: This research was applied in terms of purpose, an exploratory (qualitative) one in terms of collecting data, and the foundation data (qualitative stage) type in terms of research methodology; because the aim of an applied research is to solve the problem and eventually access information to make decisions and to meet immediate needs and problems. The statistical population of the study consisted of the students, managers and experts of Iran Khodro education as well as the experts in the field of evaluation of the education effectiveness. 11 people were selected using snowball purposive sampling method as a statistical sample. The data collection instrument was the semi-structured interview. The Auerbach & Silverstein six-step technique (2003), were used for analyzing the Findings: data obtained from the interview. The findings of this study showed that the model of education effectiveness evaluation in Iran Khodro Company includes the field dimensions (including components of period appropriateness and organizational support), input (including comprehensive components, curriculum, lecturer, facilities, equipment, and budget), process (including component of teaching-learning), and individual output (including components of reaction, learning, and behavior), organizational output (including financial and non-financial components), and social outputs (including customer satisfaction component). Conclusion: The evaluation model of organizational education effectiveness of Iran Khodro Company leads to its employees' awareness and development and ultimately leads to improvement of individual and organizational performance.
۱۰.

Providing a Model for Promoting Public Participation in Tax Matters with Emphasis on Citizenship Education (West of Tehran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Public Participation Tax Education citizenship education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 256 تعداد دانلود : 461
Purpose: One of the indicators of economic development in the countries is the participation of citizens. One of the most important issues is the participation of citizens in paying taxes. Methodology: In this research, a model for promoting popular participation in paying taxes at the Tehran Tax Administration has been addressed. This study was carried out in combination; in the qualitative section, a sample of 20 individuals was deliberately targeted at experts in the field. The qualitative tool in the research was a semi-structured interview and a small tool for a researcher-made questionnaire. The statistical population of this study is 384 attendants and 254 employees of the General Directorate. A random sampling method was used. According to the opinion of the professors, the tool was selected through the implementation of 30 questionnaires and the determination of Cronbach's alpha The research used in this study was exploratory factor analysis, T test, Factor Factor Analysis and Verifiable Factor Analysis, which was performed using SPSS software and Lisrel software and MonteCarloPCA program and structural equation modeling technique (SEM). Findings: The research findings show that in this study 8 factors have been discovered to increase the participation and its model has been extracted and approved by the experts. Among these factors, technological and economic have the highest value and have been introduced as the most important factor for promoting participation. Discussion: these couple therapy approaches can be used as a useful strategy for creating coherence and creating a conscious relationship to the interaction of mental elements to improve couples' relationships.
۱۱.

تحلیلی برآموزش شهروندی (نیازها و روش ها) در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مشارکت مردمی آموزش شهروندی پرداخت مالیات ارتقا مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 32
یکی از شاخص های توسعه اقتصادی در کشورها ، مشارکت شهروندان می باشد.یکی ازمهمترین امور ،مشارکت شهروندان در پرداخت مالیات می باشد.. در این پژوهش به تحلیل آموزش شهروندی برای بهبود مشارکت مردمی در پرداخت مالیات در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران پرداخته شده است. .این مطالعه به صورت ترکیبی انجام شد؛ در بخش کیفی جامعه خبرگان متخصص در خصوص آموزش شهروندی،مشارکت و مالیات بودند که با انتخاب نمونه ای 20نفره به طور هدفمند از خبرگان در زمینه مربوطه انجام شد. ابزار کیفی در پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل بخش کیفی از کدگزاری باز و انتخابی استفاده شد،. در بخش کمی تحقیق ،جامعه آماری 384 نفر از مؤدیان و 254 نفر از کارکنان اداره کل مزبور می باشد.روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. و ابزار کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای سنجش روایی ابزار، با کسب نظر از خبرگان و اساتید مورد بررسی قرار گرفت که این مهم مورد تأیید قرار گرفت.پایایی ابزار از طریق اجرای 30پرسشنامه و تعیین آلفای کرونباخ صورت گرفت، که معادل 63/9 است. آمار مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی ، آزمون تحلیل عاملی تأییدی ،آزمون T ، می باشد که از نرم افزارهای SPSS ،استفاده از برنامه MonteCarloPCA استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که 8 عامل استخراج شده یعنی عوامل آموزشی، فرهنگی، مدیریتی، اجتماعی، قانونی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه در بهبود و ارتقاء مشارکت مردمی دخالت داشته که با آموزش شهروندی و یا کاربست همه این عوامل و زیر عوامل آن ها می توان در ارتقاء مشارکت مردمی در پرداخت مالیات تاثیر گذاشت..همچنین یافته های پژوهشی به شش روش آموزشی جهت آموزش شهروندی تأکید داشته اند. همچنین یهترین روش آموزش شهرندان از طریق مراکز دانشگاهی و مراکز آموزشی معرقی شدند.
۱۲.

ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری (مورد مطالعه: ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی محیط های کاری فراگیران عوامل موثر ستاد سازمان امور مالیاتی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 753
این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری (ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها آمیخته، از نظر نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته، پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر تداوم استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی، روایی محتوایی از طریق مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان، و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی بدست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 93/0 برآورد شد. تحلیل داده های کیفی از طریق کدگذاری صورت گرفت. تحلیل داده های کمی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام شد. از آمار توصیفی و آمار استنباطی که شامل تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین عوامل و مولفه های مدل و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری برای ارائه مدل از طریق نرم افزار LISREL استفاده شده است. یافته ها نشان دادند که از نظر متخصصان کیفیت سیستم، حمایت سازمانی و عملکرد مورد انتظار با فراوانی12، اولویت اول را به ترتیب در عوامل سیستمی، عوامل سازمانی و عوامل فردی دارند. همچنین سن نیز با فروانی 7 در بین عوامل جمعیت شناختی (دموگرافیک) اولویت اول را دارد. سهم «عوامل سیستمی»، «عوامل سازمانی»، «عوامل انسانی» و «عوامل جمعیت شناختی»، برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی به ترتیب 48/0، 36/0، 28/0 و 19/0 بود. در نهایت مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در ستاد سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس عوامل موثر و مولفه های آن ارائه گردید.
۱۳.

طراحی و تدوین مدل عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرینی دانشگاهی نظریه زمینه ای تحول در نقش دانشگاه بسترسازی شبکه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 959
در این پژوهش عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی با تأکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه با رویکردی تفسیر گرایانه شناسایی شده است. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه باز و عمیق جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری کیفی- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 16 نفر از پژوهشگران و اساتید دانشگاه در حوزه علوم انسانی (علوم مدیریت) به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به چالش ها و راهکارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی با تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از «نظریه زمینه ای» استفاده شده است و به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تایید یا رد آن به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته می شود. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون تحول در نقش دانشگاه ها (پذیرش نقش جدید)، بسترسازی، شبکه سازی،ارتقای بهره وری فعالیت های دانشگاهی، عوامل انگیزشی، فرهنگ سازی و تغییرات مدیریتی است. می توان تمامی مقولات را زیر مقوله کارآفرینی دانشگاهی قرار داد. به عبارت دیگر کارآفرینی دانشگاهی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه ای است.
۱۴.

رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی توانمندسازی مدیران مدارس ادراک توانمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 650
هدف از این پژوهش، تعیین رابطه فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان بوده است. روش بررسی از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده است و جامعه آماری شامل 113نفر از مدیران می باشند که از این تعداد 92 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی (با35 پرسش که براساس مفاهیم Robins طراحی شده) و پرسشنامه استاندارد ادراک توانمندی (با20 پرسش که بر اساس مدل watten & Cameron طراحی شده) استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T تک گروهی و آزمون F مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. هم چنین، در بین شاخص های فرهنگ سازمانی به جز توجه به اعضاء و نوع سبک رهبری، سایر شاخص ها رابطه ای مثبت و معنی دار با ادراک توانمندی داشتند.
۱۶.

صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب

کلید واژه ها: معلم توسعه حرفه ای صلاحیت های حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 133
هدف این پژوهش بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان دوره آموزش عمومی به منظور ارائه چارچوب مناسب بوده و با روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. از مرور متون و پیشینه پژوهش 8 مؤلفه اصلی و 99 زیرمؤلفه استخراج شد و براساس آن پرسشنامه اول تدوین گردید. روایی محتوایی پرسشنامه را صاحبنظران تایید کردند و پایایی آن پس از اجرای مقدماتی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ 96/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش معلمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی (آموزش عمومی) شهر اصفهان به تعداد 6880 نفر بودند که 400 نفر از آنها براساس جدول کرجسی و مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی نسبی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، t وابسته، tمستقل وt تک متغیره) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت های معلمان تفاوت وجود دارد و در کلیه مؤلفه های اصلی تفاوت معنادار است (001/0 ≥P). وضع موجود صلاحیت های معلمان آموزش عمومی نشان می دهد که در بعد شخصیتی و اخلاقی در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارند، ولی در بعد آموزشی، رفتاری شناختی و مدیریتی در سطح متوسط و در مؤلفه های فناوری، توسعه حرفه ای، فکری و تدریس از وضعیت ضعیفی برخوردارند. پس از انجام تحلیل عامل، 9 مؤلفه اصلی و 90 گویه شناسایی و دوباره نامگذاری شد. براساس نتایج تحلیل عاملی، چارچوب ادراکی صلاحیت های معلمان طراحی گردید. متخصصان و صاحبنظران آموزشی درجه تناسب اجزای چارچوب را با میانگین 63/4 از 5 تایید کردند.
۱۷.

طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران

کلید واژه ها: خلاقیت فرهنگ سازمانی نوآوری مدیریت دانش یادگیری سازمانی و جو سازمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 241
هدف از این پژوهش، طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ی شهر تهران بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی مدیران مدارس دوره ی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ی مناطق نوزده گانه ی شهر تهران بوده است که در سال تحصیلی 89-88 دارای سمت مدیریت بوده اند. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با رعایت نسبت ها استفاده شد که در مجموع از بین 1291 مدیر، تعداد 308 (147 مدیر مرد و 161 مدیر زن)، انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی و بویژه روش مدل یابی معادلات ساختاری است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های خلاقیت تورنس(1959)، پرسشنامه ی نوآوری سازمانی امید و همکاران (2002)، پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، پرسشنامه ی جو سازمانی بنجامین و بارتلت (1974)، پرسشنامه-ی یادگیری سازمانی نیف (2001) و پرسشنامه ی مدیریت دانش راولف و بیجرس (1999) می باشد. تمامی این پرسشنامه ها غیر از پرسشنامه ی خلاقیت تورنس (1959)، در این زمینه ترجمه و در جامعه ی آماری از راه تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، هنجاریابی و نرم شدند. برای تجزیه و تحلیل داده-ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی با روش های میانیگن وزنی، آزمون فریدمن، مدل یابی معادلات ساختاری و بویژه تحلیل مسیر تاییدی، تی مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که الف) وضعیت خلاقیت و نوآوری در مدیران مدارس شهر تهران در حد متوسط است. ب) وضعیت متغیرهای فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،یادگیری سازمانی و مدیریت دانش به عنوان متغیرهای اثر گذار بر خلاقیت و نوآوری در مدیران مدارس شهر تهران در حد متوسط است. ج) فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و جو سازمانی به ترتیب بیش ترین تا کم ترین تاثیر را در نوآوری و خلاقیت مدیران دارند. د) متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش دارای رابطه و اثر مستقیم، مثبت و معنادار با متغیر خلاقیت در مدیران مدارس شهر تهران هستند. و) متغیرهای خلاقیت، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش دارای رابطه و اثر مستقیم، مثبت و معنادار با متغیر نوآوری در مدیران مدارس شهر تهران هستند. ر) مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس شهر تهران برازش دارد. بنابراین، می توان گفت برای افزایش خلاقیت و نوآوری در مدارس باید به تقویت متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش پرداخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان