علیرضا جلیلی فر

علیرضا جلیلی فر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

A Comparative Study of Thematicity in the Argumentative Writing of University EFL Students and the Introduction Section of Research Articles

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
The present study aimed to find out thematic organization and progression in the argumentative writing of Iranian learners of English, representing two levels of language proficiency, and the introduction section of published Research articles (RAs) of Applied Linguistics. For this aim, 60 articles were downloaded from three journals and also 92 MA and BA students majoring in English Language Teaching and English Literature were selected. Then, three topics were used for gathering data from them. Of the written argumentative compositions, only 67 were chosen for the next phase of the study. These compositions together with the RAs were analyzed based on Halliday’s (1985) model of thematic structure and the revised model of Danes’ (1974) thematic progression patterns. The results of Chi-square suggested that there was a significant difference in the thematic structure of the essays written by MA students and the introduction section of RAs. It was concluded that thematicity can be effectively applied in classrooms to help students in writing. Students will know where they are losing their effectiveness in their arguments due to problems with either thematic progression or thematic selection, or both. The findings of this study can be effectively applied in teaching writing skills.
۲.

Learning Styles and the Writing Process in a Digitally Blended Environment: Revising, Switching, and Pausing Behaviors in Focus

کلید واژه ها: Learning StylesBlended Learningwriting behaviorsinput log

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۰
The present investigation sought to explore the relationship between learning styles and writing behaviors of EFL learners in a blended environment. It also aimed to identify the learning style types best predicting writing behaviors. Initially, the participants' preferred learning styles were identified through the Kolb’s learning style inventory (Kolb, 1984). Secondly, data were obtained through analyzing the Stat counter and Input log data to reveal the pausing, revising and switching behaviors of the participants who attended a writing course in which they developed their writing texts using an online module. The results indicated a negative and significant correlation between the accommodator learning style and the revision behavior. A statistically significant and positive relationship was also found between the converger learning style and the pausing behavior, and between the converger learning style and the revision behavior Furthermore, a positive and significant relationship between the accommodator learning style and the switching behavior was revealed. The accommodator learning style was found as the best predictor for the switching behavior and the converger learning style turned to predict the revision and pausing behavior at an optimal level. The findings suggest that internal factors, cognitive and learning styles, play a significant role in the learning behaviors of English writing learners. The results encourage writing educators to take into account students’ learning style and provide more flexible and rigorous learning environment in which all learners can take benefit.
۳.

Genre Analysis and Genre-mixing Across Various Realizations of Academic Book Introductions in Applied Linguistics (تحلیل نوع متن و ترکیب آن در مقدمه کتاب های دانشگاهی در زبانشناسی کاربردی)

کلید واژه ها: مقدمهکتاب های دانشگاهیتحلیل نوع متنترکیب نوع متن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
پژوهش حاضر بر آن بود که سه نوع متن از مقدمه کتاب های دانشگاهی یعنی؛ سرآغاز، مقدمه و پیش گفتار را از لحاظ کاربردها و ساختارهای متنی بالقوه، آنچنان که در نظریه نوع متن توسط سویلز (۱۹۹۰) و باتیا (۱۹۹۳) استدلال شده، بررسی نماید. علاوه بر این، مطالعه فعلی بر این هدف بود که پدیده اختلاط نوع متن را به عنوان عامل بیناگفتمانی، در سراسر انواع متن فوق الذکر بررسی نماید. در انجام این کار، پردازش جز به کل به عنوان رویکردی به تجزیه و تحلیل حرکت بلاغی، به منظور دستیابی به دیدگاه نسبتا عینی از ماهیت این گونه های نوع متن مقدماتی دانشگاهی اتخاذ گردید. داده ها که شامل سه مجموعه داده ی جداگانه با تعداد کل ٧٥ نمونه متنی مستخرج از کتاب های درسی زبانشناسی کاربردی بودند، به منظور شناسایی اختلاف آماری محتمل در بکارگیری حرکت بلاغی در سراسر سه مجموعه داده ی مورد مطالعه، بررسی شدند. یافته های این مطالعه، مدل های ساختاری تقریبا مشابهی را برای سه نوع متفاوت از مقدمه کتاب دانشگاهی نمایان کرد. با این وجود، تحلیل آماری داده ها حاکی از وجود تفاوت هایی ملموس تنها در دو حرکت بلاغی بود. علاوه بر این، بررسی صناعات فراگفتمانی و ویژگی های بلاغی در هر سه مجموعه داده، نشان داد که چگونه نویسنده های مقدمه کتاب ، منابع متنی را با موفقیت به تصرف درآورده و یک هدف تبلیغاتی را با یک هدف آموزنده درآمیخته اند. یافته های این تحقیق، نه تنها برای نویسندگان در تالیف یک بخش مقدماتی موفق برای کتاب های درسی خود در زبانشناسی کاربردی سودمند می باشد بلکه همچنین می تواند به عنوان دستورالعمل هایی در راستای تغذیه آموزش انگلیسی با اهداف ویژه از نظر محتوا و طراحی برنامه درسی و نظام آموزشی استفاده شود.
۴.

A Multimodal Approach toward Teaching for Transfer: A Case of Team-Teaching in ESAP Writing Courses

کلید واژه ها: Multimodalityacademic writingESAPlearning transferteam-teaching

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۴۵
This paper presents a detailed examination of learning transfer from an English for Specific Academic Purposes course to authentic discipline-specific writing tasks. To enhance transfer practices, a new approach in planning writing tasks and materials selection was developed. Concerning the conventions of studies in learning transfer that acknowledge different learning preferences, the instructional resources were designed to be multimodal to engage all participants in construing the principles of academic writing. To promote the relevance of writing practices and their transferability to future professional settings and to ensure the success of the multimodal presentations, a practice of team-teaching between the English Language and content lecturers was rigorously embraced. A sample population of 28 postgraduate medical students from Jondi Shapur University of Medical Sciences in Ahvaz participated in this research. The data were collected through interviews and writing samples throughout a whole semester and were subsequently analyzed both quantitatively and qualitatively based on James' (2009) checklist of writing outcomes. The results indicated that the instruction did stimulate transfer from the course to the authentic tasks notably in the skills associated with organization and language accuracy; however, the transfer of some outcomes appeared to be constrained particularly the use of punctuation marks. Implications of the findings for theory, practice, and future research in discipline-specific writing practices are discussed.
۵.

The Impact of Podcasts on English Vocabulary Development in a Blended Educational Model

کلید واژه ها: PodcastLearning scenariosL2 vocabularyLearning Management System

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۴۹
This experimental study attempts to see whether incorporating supplemental podcasts into the blended module of second language (L2) vocabulary teaching and learning leads to better learning outcomes in comparison with other common teaching and learning methods as self-study and conventional. To that end, undergraduate students from Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences were summoned up via an announcement to take part in the study. Volunteers were homogenized via Vocabulary Levels Test (VLT) and were then randomly divided into three groups to learn English vocabulary items via three different scenarios during 32 sessions. The collected data from the participants’ answers to the attitude questionnaire and interview as well as the data from assessing their performance throughout the course were analyzed both descriptively and inferentially. The analysis of the data revealed that the podcast-mediated blended L2 learning scenario appeared as the most successful scenario in L2 vocabulary learning. Consequently, it could be concluded that providing miscellaneous practicing opportunities for students would facilitate learning process and contribute to learning improvement.
۶.

Oral Requests in Advanced Level English Coursebooks and English Movies: An Evaluative Study

کلید واژه ها: Conversation analysisPolitenessRequestNonverbal/Verbal goods and servicesSpeech act theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۴
Concerns over the phony nature of textbooks and artificiality of their contents in reflecting authentic language have been raised by a number of researchers. It has been argued that many language teaching programs result in the failure of learners of English to successfully communicate in the target language. The problem with these programs is that there is no general agreement about the success of these materials in developing the pragmatic competence necessary for interlocutors’ mutually intelligible communication[D1] . Hence, this study explored communicated requests for nonverbal/verbal goods and services (RNGS/RVGS) in the dialogues of 5 textbooks and 8 English movies. The utterances of the textbooks and movies were evaluated on six criteria deriving from research on speech act theory, politeness, and conversation analysis. These included whether the textbooks discussed second pair parts, the forms of requests, the context of request occurrence, the nature of the devices through which the requests are mitigated, and multi-turn request forms. The results of the analysis revealed that, except for re-requests and dispreferred responses of RNGS,textbooks’ strategies including forms, face, contexts of RVGS, and strategies of RNGSwere not realized through adequate examples compared to their variants in movies.Most importantly,except for bald on record, internal mitigators of RVGS, external mitigators, and direct and indirect forms of RNGS, the other request strategies in the textbooks showed less variety than those of their counterparts in the movies. Internally mitigated RVGS were the onlystrategies variouslyexploited in the textbooks.The findings revealed that textbook designers should improve their instructional materials by incorporatingmore accurate samples of communicated requests in their future textbooks.
۸.

A Comparative Study of Nominalization in an English Applied Linguistics Textbook and its Persian Translation

کلید واژه ها: Systemic functional linguisticsTextbookTranslationNominalizationgrammatical metaphor

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
Among the linguistic resources for creating grammatical metaphor, nominalization rewords processes and properties metaphorically as nouns within the experiential metafunction of language. Following Halliday's (1998a) classification of grammatical metaphor, the current study investigated nominalization exploited in an English applied linguistics textbook and its corresponding Persian translation. Selection of these textbooks was motivated by consulting 10 ELT professors. Analysis started by identifying nominalization instances and recurrent patterns of nominalization in the books through adopting a mixed approach. The frequency of nominal expressions was counted, and eventually chi-square was run to find out the probable significance of nominalization use in English and Persian academic text samples. The quantitative differences in using nominalization turned out to be significant, and results revealed variations in the ranking patterns of nominalization in both texts. Qualities as entities tended to recur more in English than in Persian. However, the noun to noun modifier was frequently exploited in the Persian translation. The similarities in the employment of nominalization patterns might reflect the awareness of both the author and the translator of the role of metadiscourse markers in scientific texts. The main reason for the differences lies in the matter that knowledge is realized in different languages. The findings of this study have implications for textbook writers, English for Academic Purposes students, and translators.
۹.

Construction of Evaluative Meanings by Kurdish-Speaking Learners of English: A Comparison of High- and Low-Graded Argumentative Essays مقایسه ساختن معانی ارزشیابی در مقالات استدلالی قوی و ضعیف دانشجویان کرد زبان

کلید واژه ها: زبان کردینوشتار استدلالینظریه ارزشیابیمقالات قوی و ضعیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
Academic writing ability is an important goal that learners of English as a Second Language (ESL) or English as a Foreign Language (EFL) try to attain. While ESL students’ academic writings have been widely explored, owing to few studies investigating appraisal resources in EFL students’ argumentative writing, the gap still exists about EFL students’ academic writing. This study aimed to see how Kurdish-speaking learners of English employ appraisal resources in their writings. It further aimed to explore whether the appraisal framework can be utilized as an assessment scale for evaluating the students’ argumentative writing. To this end, the study investigated the argumentative essays written by 15 bilingual Kurdish-Iranian graduates of English within the framework of the appraisal theory. The instruments applied in this study consisted of a modified rating scale for assessing the essays in terms of the macrostructures exploited in them and the framework for the analysis of appraisal resources. Quantitative findings revealed high-graded essays employ more attitudinal items and fewer monoglossic resources than low-graded ones. Qualitatively, the high-graded essays articulated attitudinal values in nominal forms and sometimes in a backgrounded manner while these values were mostly presented by surge of feelings and in a foregrounded way in the low-graded essays. Regarding engagement, unlike the high-graded essays, the low-graded ones were poor in recognizing other voices and alternative positions. Inspired by the strength of the appraisal model evaluating writing, results suggest that high-graded essays are successful in positioning readers attitudinally and clarifying the ethical message to readers.
۱۰.

مقاله به زبان انگلیسی: تحلیل ژانر محور بخش پیشنهادات برای پژوهش های بیشتر در پایان نامه های رشته زبانشناسی کاربردی در ایران (Writing Suggestions for Further Research in Iranian Applied Linguistics Theses: A Generic and Metadiscoursal Investigation)

کلید واژه ها: پایان نامهژانرنوشتار دانشگاهیساختار نموداریویژگی های فراگفتمانیپیشنهادات برای تحقیق بیشتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۳۹
علیرغم اهمیت پایان نامه ها بعنوان بخش مهمی از تحصیلات تکمیلی، در سال های اخیر، بیشتر مطالعات ژانر محور بر روی مقالات تحقیقی صورت گرفته است (بانتن، 2002: سویلز، 1990). علاوه بر این، از میان مطالعات مبتنی بر راهبرد نقشی Move)) که در مورد بخش های مختلف پایان نامه های تحصیلات تکمیلی انجام شده، مطالعات بسیار کمی در مورد بخش آخر پایان نامه ها، بخش پیشنهادات برای تحقیق بیشتر، و تحلیل درشت ساختار آنها صورت گرفته است. بنابراین، هدف از این تحقیق، مقایسه و بررسی ژانر این بخش از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته زبانشناسی کاربردی و شناسایی علائم استعاره ای بکار برده شده در هر راهبرد و مرحله (Move/Step) می باشد. بدین منظور، مجموعا 160 بخش پیشنهادات برای تحقیق بیشتر پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری انتخاب و براساس الگوی پیشنهادی شامل شش راهبرد (Move) و پانزده مرحله (Step) و مدل طبقه بندی علائم استعاره ی هایلند (2005) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق، سه مرحله ی (Step) اجباری در بخش های یک، دو، و پنج ((M1S1, M2S3, M5S1 را نشان داد. همچنین، نتایج مقایسه این دو گروه حاکی از آن بود که تفاوت معنا داری در بخش های توجیه تحقیق حاضر، پیشنهادات برای تکرار تحقیق، کاربردهای تحقیق، و اننتظارات محقق وجود داشت. نتایج حاصله از این تحقیق می تواند برای توسعه ی سبک های بلاغی بخش بحث مفید واقع شود، و براین اساس، راهکارهای آموزشی مهمی برای متخصصان و نویسندگان تحصیلات تکمیلی بومی و غیر بومی ارائه می کند.
۱۱.

تحلیل پاسخهای پسند نشده در گفتمان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی (An Analysis of Iranian EFL Learners’ Dis-preferred Responses in Interactional Discourse)

کلید واژه ها: جفت های همجوارپاسخ های پسند نشدهترتیب پسندانتقال منظورشناختیتعامل شفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
در ارتباط کلامی، پاسخهای پسند نشده می توانند برای فراگیران غیربومی که دارای ارزشها و هنجارهای فرهنگی متفاوت با زبان مقصد هستند یک چالش باشند. این تحقیق بر آن است تا استفاده از تدابیر امتناع توسط دانشجویان ایرانی رشته ی زبان انگلیسی و میزان همانندی این الگوهای امتناع را با الگوهای زبان مقصد بررسی کند و دریابد تا چه میزان انتقال کاربردی می تواند رخ دهد. هدف دیگر تحقیق، ارزیابی رابطه ی میان سازماندهی جوابهای پسند نشده و ساختار نوبت گرفتن در ارتباط کلامی بوده است. در این راستا، ٤٠ شرکت کننده که بطور تصادفی برای این مطالعه انتخاب شدند در مکالمه های شفاهی شرکت کردند، که بر اساس آنها تدابیر بکاررفته در ارائه ی جوابهای پسند نشده و پیچیدگی نوبت در صحبت استخراج شد. دیگر هدف مهم این تحقیق مقایسه ی دو روش ارزیابی زبان دوم بود. علاوه بر زبان آموزانی که در مکالمه های شفاهی شرکت کردند، ٢٠ زبان آموز دیگر هم به پرسشنامه ی تکمیل گفتمان پاسخ دادند. همه ی داده ها پس از کد گذاری براساس مدل لوینسون (1983) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که دو روش جمع آوری داده ها از نظر فراوانی، نوع تدابیر امتناع اتخاذ شده و ساختار نوبت، نمونه های متفاوتی را ارائه دادند. این تفاوت ها دال بر این نکته بود که پرسشنامه های تکمیل گفتمان فقط برای بررسی یک ویژگی خاص وارد شده در جوابهای پسند نشده عملی هستند. بطور کلی، یافته ها نشان داد که شمار قابل توجهی از یادگیرنده ها، با استفاده از عذر و نقش نماهای گفتمان که بیشترین فراوانی را در بین تدابیر بکار گرفته شده توسط شرکت کنندگان داشت، تحت تاثیر انتقال کاربردی مسئولیت جواب پسند نشده را به منبع دیگری واگذار کردند. در ارتباط با سازماندهی رجحانی نتایج نشان داد که اتفاق نظر، جنبه ی غالب در بین ایرانیان به عنوان فراگیران زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی است. همچنین، یافته ها نشان داد که پرسشنامه های تکمیل گفتمان نمی توانند پیچیدگی مکالمات طبیعی را که در آنها فراگیران اختیار کنترل مکالمه ی خود را دارند به تصویر بکشند.
۱۲.

مقاله به زبان انگلیسی: گفتمان جنگ در خاورمیانه: تحلیل بحران داخلی سوریه در سرمقاله های انگلیسی منتشرشده در ایران ترکیه و عربستان سعودی؛ The Disourse of War in the Middle East: Analysis of Syria's Civil Crises in English Editorials Published in Iran, Turkey and Saudi Arabia

تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۹۴۰
این مقاله، در ابتدا، رابطه میان زبان و ایدئولوژی و سپس چگونگی ارایه ایدئولوژی از طریق زبان در سرمقاله های انگلیسی منتشر شده در محیط های فرهنگی- اجتماعی متفاوت را بررسی می کند. بدین منظور، الگوی ایدئولوژیکی ون دایک (a2000) از نظر چگونگی بازنمایی خودی و غیرخودی برای تحلیل سرمقاله ها به کار گرفته شد. هدف این بود تا با مقایسه ی سرمقاله های روزنامه های انگلیسی زبان ایرانی، ترکی و عربی که دارای ایدئولوژی های متفاوت هستند نشان داد که چگونه تفاوت ایدئولوژیک دولت ها در قبال بحران سوریه در متن سرمقاله ها بازتاب می یابد. هدف دیگر این بود که نشان دهیم چگونه نویسنده ها با استفاده از راهبردهای مختلف نقش عوامل و قدرت ها را در بحران سوریه به گونه ای دستکاری می کنند که برای خوانندگان مقالات چندان واضح نیست. جهت انجام این تحقیق 45 سرمقاله از سه روزنامه Tehran Times, Today Zaman, Arab News در طول نیمه اول سال 2012 جمع آوری شد و برای بررسی دقیق و کیفی، 6 سرمقاله انتخاب گردید. تحلیل داده ها نشان داد که هرکدام از روزنامه ها بر یک جنبه متفاوت از واقعیت جنگ تمرکز می کنند و با استفاده از راهبردهای زبانی متنوع بر درک مخاطب از واقعیت رویدادها تاثیر می گذارند.
۱۳.

مقاله به زبان انگلیسی: ارتباطات سیار، یادگیری واژگان زبان دوم و پیکار با بی سوادی: مطالعه موردی آموزش واژگان زبان انگلیسی به کم سوادان فارسی زبان؛ Mobile, L2 vocabulary learning, and fighting illiteracy: A case study of Iranian semi-illiterates beyond transition level

کلید واژه ها: پیامکسبک رسمی و غیررسمی آموزش زبانکم سوادانمحتوای حاوی پیوست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۷۰۲
حوزه ارتباطات سیار با تلفیق ویژگی های رایانه ها و تلفن های همراه عرصه را برای ارتباط سریع فراگیران با دست اندرکاران آموزش و پرورش فراهم ساخته است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد گوناگون تهیه و تدوین محتوای آموزشی در آموزش زبان انگلیسی به 123 نفر از فراگیران کم سواد ایرانی (70 نفر زن و 53 نفر فراگیر مرد) از بازه سنی 35 تا 55 سال از طریق فناوری های نوین ارتباطی بود. اعضای نمونه آماری در این مطالعه از میان فراگیران سازمان نهضت سوادآموزی واقع در پنج شهرستان استان اصفهان انتخاب شدند. با توجه به اهمیت نقش دستورالعمل در آموزش محتوا برای پردازش و یادگیری اطلاعات، این مطالعه سعی در بررسی تأثیر شیوه ارائه دستورالعمل به طور خاص (سبک رسمی و غیررسمی دستورالعمل) و کاربرد پیوست بر عمل کرد کم سوادان فارسی زبان در یادگیری واژگان زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه دارد. در جهت نیل به این مقصود، در طی پنج هفته 36 واژه جدید زبان انگلیسی به سبک غیررسمی و رسمی از طریق تلفن همراه با کاربرد پیوست در اختیار سوادآموزان قرار گرفت. سوادآموزان در پایان، در آزمون جامعی متشکل از سه خرده آزمون چهارگزینه ای، یادآوری و نوشتاری شرکت نمودند. در مقایسه با روش های پیشین، نتایج پژوهش نشان داد ماهیت اختصار پیامک امکان استفاده از سبک غیررسمی برای پیشبرد آموزش زبان انگلیسی به شهروندان کم سواد را پدید می آورد. به علاوه کاربرد پیوست تصویری در تسهیل یادگیری و عمل کرد بهتر سوادآموزان فارسی زبان نقش عمده ای را ایفا می نماید.
۱۴.

تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ایرانی- اسلامی در آموزش زبان انگلیسی ازطریق بازی های دیجیتال

کلید واژه ها: تعاملآموزش زبان انگلیسیبازی های آموزشی دیجیتالفرهنگ ایرانی - اسلامیفناوری های نوین آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۸
در جوامع امروزی، فناوری، یادگیری و یاددهی درآمیخته هستند و به شکل پیوسته در تغییر و تحول می باشند. تجربة زندگی واقعی در نوع خود برای تهیة محتوای آموزش نوین به مرجعی تبدیل شده است. درهمین راستا و برای گسترش آموزش عالی، حرکت در مسیر صحیح اخلاقی و علمی بیش ازپیش لازم و ضروری به نظر می رسد. ازآنجایی که ارتباطات سیار در ترکیب با رسانه هایی همچون بازی زمینة ثبات تعاملات میان انسان ها را فراهم می آورند، در پژوهش حاضر آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان رابط بین المللی، به شیوة ترکیبی برای تقویت ارتباطات ملت ها و فرهنگ های مختلف و با هدف فراهم ساختن بستر دوستی دربین آن ها دنبال شد. در مقالة حاضر، با کاربرد شیوة آموزش غوطه وری، محتوای دانشگاهی به زبان انگلیسی به 140 دانشجوی زن و مرد ایرانی از ردة سنی 26-21 سال و با سطح متوسط مهارت زبانی، با تلفیق آموزش رسمی و در دو نمونة بازی آموزشی دیجیتالی ازپیش ساخته و بومی در یک نیمسال تحصیلی آموزش داده شد. طرح انجام این پژوهش از نوع چندبعدی و ترکیبی متشکل از آزمون های تکوینی حین انجام فرایند یاددهی و یادگیری، آزمون تلخیصی در پایان پژوهش و پرسشنامة نگرش بود. تحلیل کمّی و کیفی نتایج حاصل از اطلاعات گردآوری-شده بیانگر تأثیر معنادار محتوای انگلیسی غیررسمی متکی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی بر عملکرد فراگیران، به هنگام یادگیری زبان انگلیسی و ارتقای توان ارتباطی آنان ازطریق این زبان بود؛ ازاین رو، می توان محتوای دیجیتالی فرهنگ بومی محور را نوعی واسط برای کوتاه ترنمودن مسیر یادگیری زبان های خارجی و تسهیل در تعاملات درراستای دوستی با مردمان جهان در این چارچوب پنداشت.
۱۵.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی اثر یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار در میان فراگیران ایرانی (Contribution to Mobile-Enhanced English Language Pedagogy among Iranian L2 Learners)

کلید واژه ها: culturefirst languagematerialsm-learning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
This study aimed at providing learners with an opportunity not only to bring together their core and disciplinary knowledge to acquire major skills of learning English as a foreign language (EFL), and the intellectual challenge of these issues at the interface of media, language and religion, but also help the materials generators to produce suitable types of content to be delivered through the medium of mobile technology. Therefore, it sought to examine the new way of teaching EFL in the form of correspondence with respect to Iranian learners' native culture and language. For the purposes of this study, English was the target language for 680 Iranian students with pre-intermediate level of language proficiency whose native languages were Persian, Arabic, Georgian, and Turkish. This study took as its point of departure the existence of important differences between the two learning materials (off the shelf vs. Islamic culture) types; thus, applying the Qur'ānic criteria of intelligence, knowledge and virtue parallel with the digital representation of common textbook materials, materials delivery was adapted to the cellphone screen to be accessed by learners' in 18 virtual sessions. Learners took part in two summative and 18 formative components included in the assessment design of this study. Also, they all answered a questionnaire which yielded information concerning their attitude towards the target language, and learning through the wireless technology. Learners' short texting correspondence as well as their performance in battery and their answers to items of questionnaires formed the reference for analyzing the results. The gains from English Islamic materials were outweighed by the effects of obtaining materials which involved more categorized cases.
۱۶.

They Want To Eradicate the Nation: A Cross-Linguistic Study of the Attitudinal Language of Presidential Campaign Speeches in the USA and Iran

کلید واژه ها: Appraisal TheoryPresidential SpeechStanceGraduation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۵۳
Politicians adopt a variety of linguistic strategies in their speeches to connect with their audience. To name one, appraisal, as a system of interpersonal meaning, is concerned with evaluation where resources are used for negotiating social relationships. Despite their significance in shaping texts, there have hardly been any extensive inventories of appraisal tools contrasting electoral speeches. The current study examined the evaluative strategies used by presidential candidates during the American 2008 and Iranian 2009 national polls. To this end, we applied qualitative and quantitative analyses and the results revealed significant differences among the winners and losers of each group. While affect and judgment were substantially utilized by the winners in both American and Iranian contexts, appreciation resources were context-sensitive. Differences in the kind and nature of attitudinal markers revealed their different political, social, economic and international statuses at election time.
۱۷.

بررسی تأثیر آمیز ه ای از فناوری های نوین ارتباطات سیّار و چند رسانه ای بر توان ترجمه دانش آموزان فارسی زبان

کلید واژه ها: تلفن همراهحافظه کوتاه مدتپیوست های تصویری و نوشتاریترجمه متون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر پیوست های تصویری و نوشتاری فراگیران بر یادگیری واژگان و ترجمه متون انگلیسی- فارسی از طریق تلفن همراه انجام شد. بدین منظور 158 نفر از دانش آموزان دختر و پسر از مدارس متوسطه شهر اصفهان از سطح پیش- متوسط مهارت زبانی انتخاب شدند. در ابتدا آن ها در آزمون های کوتاه مدت بصری و کلامی شرکت کردند (چن و همکاران، 2005). فراگیران بر اساس نتایج این آزمون ها و بر حسب توانایی های بصری و کلامی آن ها به چهار گروه تقسیم شدند. در مرحله بعد واژگان جدید زبان انگلیسی را با پیوست (تصویری و نوشتاری) و بدون پیوست از طریق تلفن همراه فرا گرفتند. در پایان آن ها در آزمون های ترجمه تشخیصی و یادآوری شرکت کردند. نتایج این آزمون ها از تأثیر معنادار حافظه کوتاه مدت بر توان ترجمه آن ها از طریق تلفن همراه حکایت داشت. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند نتایج مهمی را در حوزه مباحث نظری و عملی یادگیری واژگان و ترجمه متون انگلیسی از طریق تلفن همراه در پی داشته باشد.
۱۸.

قدرت سیاسی در کارکرد زبان: بررسی استفاده از عبارات احتیاط آمیز در مصاحبه های سیاسی

تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
یکی از تدابیر ماهرانه در گفتار سیاسی، استفاده از عبارات احتیاط آمیزی است که با ابهام و کنایه همراه می شوند. با وجود اینکه پژوهش های فراوانی عبارات احتیاط آمیز را در گفتمان علمی و محاوره ای بررسی کرده اند، اما مطالعاتی که به این عبارات از نظر قدرت سیاسی، وجهه و ادب پرداخته باشند، بسیار اندک است. بدین منظور، با توجه به تنوع موضوعات و مصاحبه شوندگان، چهار مصاحبه سیاسی از پایگاه های اینترنتی BBC و CNN انتخاب گردید و بر اساس ترکیبی از طبقه بندی های موجود عبارات احتیاط آمیز تحلیل شدند. نتایج کمی و کیفی این تحلیل نشانگر وجود نوعی رابطه معکوس بین بسامد عبارات احتیاط آمیز و میزان قدرت سیاسی بود. به عبارت دیگر، میزان قدرت سیاسی در کیفیت وکمیت استفاده از این عبارات تاثیرمستقیم دارد. نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد که سوالات و رفتار مصاحبه کننده می تواند طرز استفاده از عبارات احتیاط آمیز را در مصاحبه شونده تغییر دهد. در نهایت، استفاده از این عبارات در مصاحبه های سیاسی، به اجرای ادب مثبت و نیز منفی کمک می کند.
۱۹.

(Dis)agreements in Iranians’ Internet Relay Chats

کلید واژه ها: (Dis)agreementsPolitenessInternet Relay ChatsPersian Learners of English

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۵
The present study on politeness is an attempt to examine (dis)agreeing strategies utilized by EFL learners while chatting on the internet. Subjects of the study were forty male and thirty-three female Iranian natives whose internet relay chat (IRC) interactions, composed of 400 excerpts, were collected between December 2007 and September 2008. Data analysis was based on the general taxonomy of politeness strategies suggested by Brown and Levinson (1987) which is the baseline of many politeness studies today. The results indicate that IRC is a mode of communication whose characteristics are typically different from face-to-face and real-life conversational settings. Some common face threatening acts (FTAs) like ‘direct disagreements’ are performed widely in chat channels. Furthermore, gender-oriented differences were found not to be statistically significant on the internet.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان