سید حسین میرجلیلی

سید حسین میرجلیلی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
رتبه علمی: استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: seyedhossein.mirjalili@gmail.com
وب سایت شخصی: http://hosein.mirjalili.com
لینک رزومه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱۷ مورد.
۱.

بررسی تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار بر عملکرد اقتصادی شرکت ها با نقش میانجی کیفیت اطلاعات، قابلیت نوآوری و چابکی (مطالعه موردی: کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجزیه وتحلیل کسب وکار چابکی عملکرد اقتصادی شرکت ها کیفیت اطلاعات معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 11
اتخاذ تصمیم های راهبردی در محیط کسب وکار کنونی چالشی است که اکثر سازمان ها با آن مواجه اند. در این خصوص تجزیه وتحلیل کسب وکار، داده های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می سازد و گزارش های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم می سازد و ازاین رو می تواند به طور غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادی شرکت اثرگذار باشد.  اما از طرفی اثربخش نبودن تجزیه وتحلیل کسب وکار بر عملکرد، اثرات منفی بسیاری دارد که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری با تأثیرپذیری از تجزیه وتحلیل کسب وکار و چابکی سازمان از طریق افزایش انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت سازمان می توانند موجب اثرگذاری در این فرایند گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش تجزیه وتحلیل کسب وکار بر چابکی و عملکرد  کارخانه های کاشی و سرامیک می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر کارکنان و مدیران استان یزد و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. از لحاظ هدف، این تحقیق از نوع کاربردی و از جهت ماهیت پژوهشی، توصیفی است. بر اساس مبانی نظری در تشریح هوش کسب وکار، تجزیه وتحلیل کسب وکار و مدیریت عملکرد، فرضیاتی تدوین شد. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنی دار قابلیت های تجزیه وتحلیل کسب وکار بر کیفیت اطلاعات (با ضریب مسیر 598/0) و قابلیت های نوآوری (با ضریب مسیر 463/0) است. کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 482/0 و 359/0 بر متغیر وابسته چابکی، تأثیر دارند. تأثیر مسیر چابکی بر عملکرد، دارای بیشترین ضریب مسیر (770/0) است.
۲.

ارزشگذاری اقتصادی جاذبه تاریخی گردشگری و تحلیل عوامل موثر بر آن با استفاده از روش لجستیک ترتیبی چندسطحی (مورد مطالعه: محله تاریخی جولان شهر همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری اقتصادی مشروط اقتصاد گردشگری گردشگری شهری لجستیک ترتیبی چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 283
حفظ و احیای محله های تاریخی یکی از ضروریات توسعه گردشگری شهری به عنوان میراث گران بهایی از گذشتگان و بخشی از هویت تاریخی جوامع بشری محسوب می شود، که منجر به نشاط و سرزندگی شهر در راستای توسعه گردشگری پایدار می گردد. لذا رویکرد گردشگری شهری محله های تاریخی در جهت حفظ و احیاء بافت تاریخی و همچنین منافع اقتصادی و درآمدهای پایدار تأثیرگذار است. این مقاله به تعیین ارزش اقتصادی محله تاریخی جولان در شهر همدان می پردازد. روش پژوهش از نوع کاربردی بوده و  به صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران محله تاریخی جولان می باشد که به صورت تصادفی از 347 نفر در قالب پرسشنامه، نظرسنجی شده است. همچنین با بهره گیری از 4 الگو و روش لجستیک ترتیبی چند سطحی،  عوامل و میزان اثرگذاری آن ها بر انواع تمایلات پرداخت، محاسبه گردیده است. به دلیل وجود تمایل به پرداخت ها در سطوح مختلف، استفاده از این روش می تواند عوامل مؤثر را با دقت بالاتر اندازه گیری نماید. همچنین خطا در اطلاعات اظهارشده در صورت وجود، اثر کمتری بر خروجی مدل در این روش نسبت به رگرسیون معمولی دارد. نتایج نشان دهنده آن است تمایل به یکبار پرداخت اظهارشده 40 هزار تومان و تمایل به پرداخت سالیانه و همچنین جهت حفاظت و نیز جلوگیری از نابودی آن به صورت مالیات سرانه 24 هزار تومان است. همچنین علاقه مندی به تماشای محله های تاریخی، تحصیلات و اشتغال به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار مشخص شده است. نتایج مدل مشروط یک بار پرداخت نیز نشان می دهد که تحصیلات، علاقه مندی و تعداد دفعات بازدید سالانه، عواملی هستند که بر تأیید یا رد درخواست پرداخت مرز تعیین شده (35000 تومان) تأثیرگذار هستند.
۳.

The Impact of Financial Sanctions on Capital Inflow and Outflow (case of Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Financial sanction Capital inflow Capital outflow Unilateral and multilateral sanction Intervention Model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 203 تعداد دانلود : 820
The paper aims to examine the impact of financial sanctions on capital inflow and outflow in Iran. The research question is about examining the effect of financial sanctions on FDI inflow and capital outflow in Iran. We used the intervention model as an econometric method to estimate the impact during 2005-2019. The paper discussed three periods. From 2005 to 2010, severe financial sanctions negatively affected FDI, and capital outflow was positive. From 2011 to 2015, severe and multilateral financial sanctions were implemented, adversely affecting FDI. There is a positive relationship between financial sanctions and capital outflow. In the third period, i.e., 2016-2019, when financial sanctions and implementation of JCPOA and the withdrawal of the United States happened, the overall effect on FDI inflow is negative. Although Iran absorbed about $2 billion of FDI, with the withdrawal of the United States from JCPOA and the return of secondary U.S. sanctions, the reduction of FDI happened again. On capital outflow, the sanction has a positive effect on capital outflow. Altogether, during 2005-2019, financial sanctions adversely affected FDI inflow and increased capital outflow in Iran
۴.

رشد اقتصادی، نهادها و جهانی شدن؛ بررسی کتاب یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 161
درک دلای ل موفقی ت و شکس ت در زمینه رشد اقتصادی، ترتیبات نهادی و جهانی، موضوع این کتاب است. شناسایی محدودیت های دست و پاگیر رشد و نیاز به راه حلهای مختلف برای مسایل توسعه بر حسب اقتضائات کشورها، رویکرد بدیل این اثر در توسعه است. این مقاله با هدف ارزیابی کتاب در ارایه طرح بدیل برای رشد و توسعه اقتصادی نگاشته شده است. در بررسی مطالب کتاب از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است. بر این اساس به ارزیابی محتوایی و روش شناختی اثر پرداخته شده است. نتایج ارزیابی محتوایی کتاب نشان دهنده مزایا و چالش های کتاب است. از جمله مزایای کتاب، لحاظ کردن اقتضائات خاص هر کشور در سیاستگزاری رشد، استدلال در زمینه فقدان نسخه واحد برای توسعه اقتصادی، نقد جهان روایی آموزه های نئوکلاسیک، تمایز میان شروع رشد و تداوم آن، و نقد اغراق در مزایای آزادسازی تجارت است. از جمله چالش های کتاب، استفاده از عنوان تجویز در عنوان کتاب به جای دستورالعمل، مشکلات پیاده سازی روش آسیب شناسی رشد، بهره گیری از روش های کیفی به جای کمی در آسیب شناسی رشد در عمل، نامشخص بودن سیاستها و اقدامات لازم برای مرحله دوم در تداوم رشد، و نقدهای روش شناختی آسیب شناسی رشد است.
۵.

Effect of Credit Easing Policy on Recovery of Iran’s Economy: Stochastic Dynamic General Equilibrium Model Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Recession Credit Easing DSGE model Credit Line Bayesian Method

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 893 تعداد دانلود : 586
By utilizing the new Keynesian stochastic dynamic general equilibrium model, this paper examines the effects of credit easing policy on macroeconomic variables with or emphasizing on production. For this purpose, a model has been design including 5 sectors of household, enterprises, banks, government and central bank. Considering the dominance of fiscal policy over monetary policy in the Iranian economy, the integrated constraint of the government and the central bank has been used. The model has been estimated using Bayesian method and quarterly time series data during 1991 to 2017. The results of Impulse Response Function show that implementation of this policy has increased consumption, investment, government spending and ultimately production, which indicates the effectiveness of this unconventional monetary policy to get the economy out of recession. Also, in response to the positive impulse of the central bank’s credit line to banks and the negative impulse of legal reserves, bank facilities increase, which is in line with theoretical expectations. The impact of the negative impulse of interbank market rate has also led to an increase in production credits. 
۶.

Development Plans, Economic Indicators and Planning Challenges in Iran (1979-2022)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Development planning Iran’s Economy Economic indicator Planning cycle Diagnostics

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 886
In the decade of 1979-1988, there was no development plan in Iran. During 1989-2022, six development plans implemented in Iran’s economy. The assessment of development plans conducted based on the performance and the results of economic indicators over the period. Economic Growth over the course of development plans was volatile. There has been a double-digit inflation rate over the course of the development plans and Productivity and the distribution of income indices were volatile. The challenges of planning in Iran include lack of common understanding on basic concepts of development plans, challenges of comprehensive plan, essential change due to external shocks, time span, parallel initiatives, coordination failure and lack of independent evaluation entity.
۷.

مستشاران خزانه داری و مسئله پرداخت حقوق پس از مشروطه (1290-1300)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وزارت مالیه پرداخت حقوق مشروطیت مستشاران خزانه داری تحصن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 478
پس از استقرار نظام مشروطیت، پرداخت حقوق به یک مسئله بحرانی برای دولت تبدیل شد. بررسی اسناد وزارت مالیه نشان می دهد که دولت به دلیل عسرت مالیه، توانایی پرداخت کامل و به موقع حقوق ها را نداشته است. دولت و مجلس تلاش بسیاری برای حل مشکلات ناشی از پرداخت حقوق ها به خرج دادند که یکی از آنها اصلاح ساختار فرسوده وزارت مالیه بود. در یک اقدام مهم، در سال 1290، با تصویب مجلس شورای ملی، خزانه داری کل تشکیل شد تا زمام امور مالیه کشور را به دست بگیرد. خزانه داری کل اختیارات بسیاری داشت که یکی از مهمترین آنها، مسئولیت پرداخت تمامی هزینه های دولتی از جمله پرداخت حقوق ها بود. برای ریاست این اداره، طی یک بازه زمانی ده ساله، چهار مستشار خارجی به استخدام دولت درآمدند که پرداخت حقوق از چالش های اصلی هرکدام از آنها بود. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشاران خزانه داری کل چه تمهیداتی برای حل مسئله پرداخت حقوق انجام دادند و در نهایت تا چه میزان توانستند به اهداف خود و دولت مشروطه، که همان ساماندهی وضعیت بحران زده پرداخت حقوق بود، دست پیدا کنند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این مستشاران در راستای حل مسئله پرداخت حقوق با اجرای سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه های دولت تلاش کردند با اولویت دادن به پرداخت حقوق های جاری و کاهش برخی حقوق ها مسئله پرداخت ها را حل کنند، اما بی ثباتی سیاسی، خالی شدن خزانه، مداخله حکام ولایات و منازعه با وزرای مالیه بر سر حدود اختیارات مانع به انجام رسیدن اقدامات آنها شد.
۸.

بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 547
در این مقاله، کتاب سقوط آزاد،بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [1] که در باره علل بروز بحران مالی 2007-2009 در اقتصاد آمریکا است، ارزیابی شده است. اهمیت بررسی اثر از آن جهت است که نویسنده کتاب از اقتصاددانان مشهور جهانی است و این کتاب تاکنون به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. برای گردآوری اطلاعات در این مقاله از روش بررسی اسناد علمی استفاده شده است. شیوه پژوهش به صورت توصیفی-تطبیقی است. کتاب از تسلسل منطقی برخوردار است و از شکل گیری بحران،شروع نموده و سپس پیامدها، سیاست ها، انگیزه ها و اصلاحات لازم در اقتصاد و نگرش جامعه آمریکا را مطرح کرده است. کاستی های شکلی اثر علاوه بر اشتباه های حروف نگاری و نیاز به بازنگری برخی اصطلاحات انگلیسی، عدم ترجمه زیرنویس های فصول است که 73 صفحه ترجمه کتاب را تشکیل می دهد. به رغم انسجام اثر، مهمترین نقدهای محتوایی، حذف آمریکا از عنوان کتاب، به رغم آنکه تمام اثر در باره اقتصاد آمریکا است، عدم استفاده از عبارت بحران مالی در عنوان کتاب به رغم آنکه محتوای کل کتاب که در باره آنست، توجه ناکافی به آثار اقتصاد ریگانی در شکل گیری بحران مالی و غفلت از ریسک سیستماتیک است.
۹.

بررسی ساختار و روابط علّی مؤلفه های قیمت گذاری محصولات گردشگری در زمان شیوع کرونا: رویکرد نگاشت شناختی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 829
قیمت به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی، نقش اساسی در تصمیم گیری گردشگران و همچنین درآمد فعالان عرصه گردشگری دارد و ازاین رو شناسایی اجزاء و عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قیمت گذاری، امری ضروری تلقی می شود. شیوع کرونا در ایران ، یکی از موقعیت هایی است که توجه کسب وکارهای گردشگری را به ضرورت مدیریت فرآیند قیمت گذاری و به روزرسانی قیمت محصولات گردشگری، متناسب با وضعیت کنونی بازار گردشگری جلب نموده است. در این پژوهش که با رویکردی کیفی-کمی و با استفاده از نگاشت شناختی فازی انجام شده است ، با استفاده ازنظر 9 نفر از صاحب نظران حوزه های مختلف گردشگری، به عنوان خبره، ابتدا 29 عامل قیمت گذاری محصولات گردشگری شناسایی شده و سپس با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، 18 عامل در قالب 4 بعد انتخاب گردیدند. سپس به شناسایی مهم ترین مؤلفه های قیمت گذاری در زمان شیوع ویروس کرونا در این بخش پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به منظور قیمت گذاری مناسب محصولات گردشگری ایران در زمان شیوع ویروس کرونا، چهار مؤلفه پوشش هزینه ها و جلوگیری از ضرر، قدرت خرید، بقاء در بازار گردشگری و میزان تقاضای گردشگران نسبت به سایر مؤلفه ها، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و می توانند در قیمت گذاری خدمات و محصولات گردشگری در این برهه موردتوجه و استفاده سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد. شماره ی مقاله: ۷
۱۰.

A Review of “Economics in the Time of COVID-19” by Baldwin and Mauro

کلید واژه ها: Pandemic economics COVID-19 Economic impacts Economic policy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 761
This review provides an assessment of the collection of contributions on the economic issues of COVID-19. The paper focused on the structure of the book and chapters’ content, quality of the publication, missing topics, predictions, and the pandemic effects on poverty and inequality. As the book is written during the initial stages of the pandemic, it does not contain the digital economy, cryptocurrency, health economics issues, sovereign debt, and resilience. The book is a useful text for graduate students in Economics and illuminating for economic policies during the COVID-19 pandemic._x000D_ This review provides an assessment of the collection of contributions on the economic issues of COVID-19. The paper focused on the structure of the book and chapters’ content, quality of the publication, missing topics, predictions, and the pandemic effects on poverty and inequality. As the book is written during the initial stages of the pandemic, it does not contain the digital economy, cryptocurrency, health economics issues, sovereign debt, and resilience. The book is a useful text for graduate students in Economics and illuminating for economic policies during the COVID-19 pandemic
۱۱.

Dynamics of Tourism and Economic Growth in the Oil-Exporting Economies: A Tri-Variate Causality(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Tourism economic growth Oil - exporting Countries Tri - Variate Causality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 346
The causality between tourism growth and economic growth would not be very accurate regardless of the environmental factors affecting them such as the oil revenues. The present study investigates the effects of oil revenues on the causality between them, to present the difference between the two variables in oil-exporting countries. We examined the causal relationship using Dumitrescu and Hurlin’s model (2012) and the trivariate method in 9 oil-exporting countries from 1996 to 2019. The results show a one-way causal relationship between economic growth and tourism promotion in two variate causality but no relationship was found between them in trivariate. However, one-way causality is weakened when oil revenues are introduced. The causality of economic growth is not confirmed in the presence of oil revenues, as the causal relationship in the two-variable test is affected by the abundance of oil revenues. JEL Classification: F49, L83, O47, C21, C23
۱۲.

Review of “The Art of Sanctions; A View from the Field” by Richard Nephew

کلید واژه ها: Economic Sanctions humanitarian problems Food security Inequality Public Health

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 825
Sanction is defined as the restrictions over economic activity imposed by one international actor. It is a foreign policy tool in the United States foreign policy. Three key terms discussed throughout the book are sanction, pain, and resolve of sanctioned country. In the nine chapters of the book, the author discussed the design, and implementation of economic sanctions. The main points raised in the review are: a one-sided account of the book. It is an account of the sanction sender’s perspective. The other side of sanctions is the humanitarian problem stemming from sanctions. Moreover, studies on the economic consequences of sanctions on Iran were briefly presented, which are ignored in analyzing the implementation of the sanctions. The literature includes reducing economic growth, increasing income inequality, intergenerational effects of sanctions, effect of sanctions on food security, and impact of sanctions on public health expenditures._x000D_ Sanction is defined as the restrictions over economic activity imposed by one international actor. It is a foreign policy tool in the United States foreign policy. Three key terms discussed throughout the book are sanction, pain, and resolve of sanctioned country. In the nine chapters of the book, the author discussed the design, and implementation of economic sanctions. The main points raised in the review are: a one-sided account of the book. It is an account of the sanction sender’s perspective. The other side of sanctions is the humanitarian problem stemming from sanctions. Moreover, studies on the economic consequences of sanctions on Iran were briefly presented, which are ignored in analyzing the implementation of the sanctions. The literature includes reducing economic growth, increasing income inequality, intergenerational effects of sanctions, effect of sanctions on food security, and impact of sanctions on public health expenditures.
۱۳.

تحلیل تأثیر ابعاد راهبری شرکتی بر مؤلفه های تصمیمات مدیریت مالی شرکت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبری شرکتی تصمیمات مدیریت مالی کیفیت گزارشگری مالی تصمیمات سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 333
یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.
۱۴.

The Impact of Shadow Banking on the Financial Stability: Evidence from G20 Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Shadow Banking Financial Stability quantile regression G20

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 300
Shadow banking is a term that came out of the financial crisis of 2007-2009. There is a belief that shadow banking was one of the crisis reasons. Because the excessive expansion of shadow banking endangers the financial stability of countries, this paper examines the impact of shadow banking on financial stability using data from 14 countries of the G20 during 2002-2018. We divided countries into four groups according to the level of shadow banking activity; then, we employed the quantile regression method. The results indicated that shadow banking hurts financial stability (positive impact on financial instability) in countries with a high shadow banking index (fourth group countries). One unit of increase in the shadow banking index increases financial instability in the fourth group countries (high shadow banking) by 1.6 units. But in countries where shadow banking is not very strong (other three groups), shadow banking does not significantly affect financial stability.
۱۵.

Macro-Prudential Policies and Financial Cycle in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: macro-prudential policies financial cycle boom and bust GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 747
Financial markets are channels for attracting surplus financial resources and allocating them to investment. Macro-prudential policy needs to consider financial cycle in order to assess the state of the financial sector, predict its developments and justify the need for specific policy tools. we examined the effect of macro-prudential policies on financial cycle of Iran's economy Over the period 2008-2018 using Unobserved Components Structural Time Series Model. We explored the effect of macro-prudential policy index and other variables on the financial cycle. The findings of this study, using the Generalized method of moments (GMM) for the time series data, suggested that the macro-prudential policy index has a negative and significant effect on the financial cycle in the Iranian economy. Also, the probability(likelihood) of a banking crisis, the interbank market loan rate and the economic growth index have positive and significant effect on the financial cycle.
۱۶.

بررسی تطبیقی سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست های فقرزدایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقرزدایی راهبرد استراتژی کاهش فقر درآمد متوسط پایین کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 112
در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، به رغم اجرای سیاست ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی مانده است که نشان می دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه های توسعه ای موجود کشور، شناسایی سیاست ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد شده است. با اولویت سیاست های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست های رشد اقتصادی پایدار و سیاست های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.
۱۷.

The Asymmetric Impact of Weighting Economic and Political Events on the Fluctuations of Banking Group Index (Case of Tehran Stock Exchange)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Capital market Banking Group Index Economic and Political Event Asymmetric Effect Exponential GARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 85
Stock Exchange Investors have paid more attention to the banking group in recent years so that in many cases, the direction of the banking index has changed the general direction of the market. Therefore, exploring the banking index fluctuation is important from the point of view of investors as well as the direction of the market. The purpose is to examine the effectiveness and direction of news, as one of the most important factors in the formation of volatility, on the banking group index in Tehran Stock Exchange by using 1460 daily records during 2018-2019 and the GARCH family's method. The data were collected for four different newsgroups, including economic, political, psychological, and financial. After that, the news that had more relationship with the banking group was separated to underscore in the weighting stage and divided into the positive and negative news, according to the perspectives of capital market experts and economic elites. The results indicated that newsgroups have a significant effect on the group index, and only the negative political model on the banking group has an asymmetric effect. The results indicated that political and economic news has a positive and significant impact on banking index fluctuations.
۱۸.

Financial Sanctions and Economic Growth: An Intervention Time-series Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Financial Sanctions رشد اقتصادی: Economic Growth Intervention Model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 24
In the present study, the authors examined the impact of financial sanctions on economic growth using Iran's data and intervention time-series analysis over the period 2005-2017. Financial sanctions targeted the country's financial resources and increased interest rates and medium- and long-term financing costs. In general, financial sanctions adversely affected the financial sector. In this regard, blocking of assets and restricted access to financial and foreign exchange resources, depreciated domestic currency, reduced investment, exports, and production along with increased inflation and unemployment ultimately reduced economic growth. The results indicated the effectiveness of financial sanctions on economic growth in the short-run. However, during the third period (2010-2014), when severe and multilateral financial sanctions are imposed, the coefficient is negative (0.54), which is higher, compared to the other periods. As the economic sanctions of Iran have intensified, the economic growth has slowed down. Nevertheless, in the long run, financial sanctions have had a weaker negative effect of 0.19 on the economic growth.
۱۹.

Competition and Market Power in the Manufacturing Industries: A Comparative Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Markup Manufacturing Industries Market Power Marginal Cost Iranian Economy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 533
This paper examines the gap between marginal cost and the price of 22 manufacturing industries in Iran at ISIC 2-digit level and 32 industries at a 3-digit level during 1995-2015 compared to selected countries. It examines the gap by using the Hall-Roeger model. We found that in garments, basic chemicals, non-metallic mining, and refined petroleum products, the price and marginal cost difference are high and in tobacco industries are low. In 3 out of 22 industries at ISIC 2- digit level and in 11 out of 32 industries at 3-digit level, Iranian industries have higher markups and a significant gap between price and marginal cost than Japan, Germany, France, and the United Kingdom. Also from 32 industries in ISIC 3-digit level and 22 industries in 2-digit level, Iran has the lowest mark-up in the tobacco industry with 1.03 and in chemical products with 2,33, has the highest markup. JEL Classification:   , , 
۲۰.

The Impact of Macroprudential Policies on the Vulnerability of the Banking System: Dynamic Panel Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bank Credit Macroprudential Policy GMM Dynamic Panel Iranian Banking

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 416
In the aftermath of the global financial crisis (2007-2009), policymakers in the developing countries and emerging economies have generally relied on macroprudential policies to achieve financial stability. Since the banking system's vulnerability plays an essential role in financial instability, and the banking system's stability is exposed to vulnerability, we examine macroprudential policies' effectiveness in reducing banking vulnerability and economic instability through containing credit growth. We estimated a dynamic panel for 14 Iranian banks using GMM and Arellano-Bovar / Blundell-bond two-stage estimators during 2009-2018. The results indicate that the increase in lending rates in the interbank market leads to the banking system's contraction of lending capacity. The positive and significant effect of the economic growth index indicates the banks' procyclical behavior. That financial institutions in the business cycles behave procyclical in lending. The diminishing effect of the macroprudential policy index on the bank credit expansion indicates that macroprudential authority and policy tools' application reduces the banking system's instability and vulnerability. Therefore, to reduce financial intermediation instability, the financial sector regulator can institutionalize macroprudential policies.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان