مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی

مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره 1 زمستان 1399 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل موثر بر قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت ها(مطالعه موردی: شرکت صنعتی دریایی صدرا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های بازاریابی عملکرد شرکت ها ویژگی شرکت ها ابعاد بازار استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف: قابلیت های بازاریابی شرایطی را فراهم میک نند تا شرکت ها بتوانند به اهداف عملکردی خود هم جهت با ابعاد بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی پیش روند. عملکرد شرکتها یکی از مهم ترین مفاهیم مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای دریایی به حساب می آید. هدف از پژوهش حاضر، عوامل موثر بر قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت ها در شرکت صنعتی دریایی صدرا می باشد. روش: روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 172 نفر از مدیران، معاونان، سرپرستان و کارشناسان شرکت صنعتی دریایی صدرا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند و  آنان نسبت به سؤالات پرسشنامه قابلیت های بازاریابی، ابعاد بازار، استراتژی بازاریابی، قدرت سازمانی، عملکرد شرکت ها، ویژگی شرکت ها پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب مسیر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای و SPSS و SmartPls استفاد گردید. یافته ها: یافته ها نشان میدهد که قابلیت های بازاریابی و ویژگی شرکت ها بر عملکرد شرکت ها تاثیر معناداری دارند. ابعاد بازار در ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت ها، استراتژی بازاریابی در ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت ها و همچنین قدرت سازمانی در ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت ها نقش تعدیلگری  معناداری دارند. نتیجه گیری: قابلیت های بازاریابی باید پتانسیل لازم را  برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها  داشته باشند زیرا نقش مهمی را در استراتژیک  و عملکرد شرکت ایفا می کنند.
۲.

ارائه مدل تصویر سازمانی دانشگاه ها با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه های دریایی شمال کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر سازمانی سرمایه اجتماعی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف: تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تصویر سازمانی دانشگاه ها با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی انجام گرفت. روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های دریایی شمال کشور بودند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد که طی آن 400 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که بعد از تایید روایی و پایایی پرسشنامه. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار های SPSS و LISREL و از شاخص آماری تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد.   یافته ها: تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که ابعاد تصویر سازمانی دانشگاه با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی شامل: فناوری دانشگاه، کیفیت امکانات و خدمات، محیط فیزیکی و نمادهای دانشگاه، ارتباطات و رسانه ها، عملکرد بخش پژوهش، فعالیت های فرهنگی، آینده و چشم انداز مالی، شاخص روابط انسانی، فرهنگ حاکم بر دانشگاه، پوشش دادن نیازها، عملکرد روابط عمومی، محیط کار، عملکرد بخش آموزش، قدمت دانشگاه، مسؤولیت اجتماعی، نوآوری، و ویژگی های رهبری، بودند. نتیجه گیری:  نتیجه نهایی این که برای حفظ موقعیت دانشگاه ها در دنیای رقابتی امروز باید به دیدگاه دانشجویان در خصوص تصویرسازی مثبت دانشگاه ها توجه ویژه نمود.
۳.

ارائه راهکارهای «توسعه اقتصاد آبی» در استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد آبی توسعه دریای خزر شمال کشور راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف: امروز مهمترین منبع تولید و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و خدماتی یک کشور در آب ها آن کشور تشکیل شده است، برای الگویابی این بهره برداری مقاله در نظر دارد تا با هدف الگویابی توسعهافتگی دریایی و استفاده از امکانات و فرصت های اقتصاد آبی، عرصه های مورد اهمیت اقتصاد آبی را در جغرافیای سواحل جنوبی دریای خزر در استان گیلان مورد مطالعه قرار دهد. روش : پژوهش حاضر در پی ارائه الگویی نظری است؛ به همین دلیل روش تحقیق در این پژوهش اسنادی است یعنی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه آرشیوها یا آمار رسمی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش گران قبلی در حوزه اقتصاد آبی و اقتصاد پیچیده فراهم گردیده است و در سطح کلان، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. برای این هدف در ابتدا به ارزیابی مفهوم اقتصاد آبی و حوزه های مورد توجه و عرصه های تجربه شده آن در جهان امروز می پردازد و در پایان با بررسی ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد نظر و ارزیابی وضعیت مزیت های نسبی این حوزه و توانمندی های جانبی آن نشان داده می شود. یافته ها :نتایج پژوهش، پنج راهبرد اساسی را در شکل گیری اقتصاد آبی سواحل استان گیلان مشخص می کند که شامل : 1-گسترش توانمندی های حمل ونقل دریایی؛ 2- فناوری های جدید در  اقتصاد آبی؛ 3- بهره برداری از ظرفیت گردشگری آبی؛ 4- توانمندی های کشتی سازی؛ 5- ظرفیت های شیلات و آبزی پروری دریای خزر. نتیجه گیری :جهت بهره مندی از اقتصاد «دریا محور» سواحل استان گیلان باید ظرفیت های موجود در هر کدام از پنج راهبرد اساسی را مورد توجه قرار داد که در مقاله به آن پرداخته شده است.
۴.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر اخلاق کار اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی سرمایه اجتماعی اخلاق کار اسلامی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
 هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر اخلاق کار اسلامی است. روش: روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است که در گام اول  با استفاده از نظرات خبرگان مقولات و مولفه های مرتبط با موضوع تحقیق  شناسایی و  کدگذاری گردید تعداد نمونه 15 نفر از خبرگان دارای سابقه پژوهشی در حوزه سرمایه اجتماعی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. انجام فرایند مصاحبه از خبرگان تا اشباح نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق است.  روایی و پایایی تحقیق با توجه به مشارکتی بودن تحقیق همزمان توسط مشارکت کنندگان براساس اعتماد پذیری، انتقال پذیری، و تعمیم پذیری با واقعیت مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: با توجه به سطح بندی راهبردها برابر ماتریس خود تاملی نهایی، اساسی ترین راهبردهای موثر در تحقق موضوع تحقیق  به ترتیب، مشوق همکاران، امانتداری در (لایه ششم) شناخته شد که شکل گیری صحیح آن میتواند زمینه ساز شکل گیری صحیح سایر لایه های الگو شود. نتیجه گیری: بر اساس تحلیلMICMACمولفه ها برحسب میزان نفوذ و وابستگی برگرفته از نظر خبرگان به شرح زیر می باشد. مولفه های  (مشوق همکاران، هماهنگی با محیط، عدالت،  امانتداری، تعهد کاری، بعد رابطه ای) جزوه مولفه های  خود مختار بوده و مولفه های  (توانایی انجام وظیفه،کمک به اهداف سازمان،شفاف در عملکرد، خیر خواهی،انصاف، صبوری، بعد ساختاری، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری،تعهد مستمر) جزوه مولفه های  پیوندی یا ارتباطی هستند. مولفه ( ارزیابی عملکرد)  جزوه متغیرهای مستقل می باشد.
۵.

تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: بندر امیرآباد بهشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش های ضمن خدمت توانمندسازی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان بندر دریایی امیرآباد بهشهر بوده است. روش: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از نوع مطالعات کاربردی است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بندردریایی امیرآباد بهشهر به تعداد 254 نفر بود.نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 154 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب مدرک تحصیلی انتخاب شدند.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی اسپریتزر استفاده شده که پایایی آن 94/0 به دست آمد. یافته ها: جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون T تک نمونه وآزمون فریدمن استفاده شد.نتایج نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت بر(شایستگی، استقلال، معنی دار بودن شغل، احساس امنیت، اثرگذاری) کارکنان تاثیر دارد.و رتبه هریک از مولفه ها بر توانمندسازی کارکنان به ترتیب احساس امنیت، شایستگی، معنی دار بودن شغل، استقلال و اثرگذار می باشد. نتیجه گیری: آموزشهای ضمن خدمت برتوانمند سازی کارکنان تاثیر دارد و مؤلفه های احساس امنیت بیشترین تاثیر و مولفه اثرگذاری کمترین تاثیر را دارد.
۶.

الگوی استاندارد آزمون توانایی های حرکتی جسمانی جهت تعیین رسته دانشجویان دانشگاه های آجا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانایی های حرکتی و جسمانی آزمون تعیین رسته دانشگاه های آجا دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف: هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی استاندارد آزمون توانایی های حرکتی و جسمانی جهت تعیین رسته دانشجویان دانشگاه های آجا است که دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) به عنوان مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی میدانی است، پس از طراحی مجموعه آزمون سنجش توانایی حرکتی و جسمانی با استفاده از نظرات متخصصین رفتار حرکتی و با توجه به تحلیل مهارت هایی که یک افسر نداجا می بایست بیاموزد؛ مواد آزمون و نحوه چینش ایستگاه های آن به تأیید صاحب نظران در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی رسید و با استفاده از شیوه بازآزمون اعتبار و تکرارپذیری آن سنجیده شد که در سطح بسیار مطلوبی قرار داشتند؛ داده های آماری با اندازه گیری های میدانی جمع آوری و برای تعیین سطح مهارت های حرکتی هر یک از رسته های نداجا از روش دلفی استفاده گردید که پرسشنامه آن تعیین روایی و اعتبار شد؛ جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان در سال تحصیلی 9۸-9۷ تشکیل دادند که با استفاده از جدول مورگان 260 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از آزمون های آماری Z و T به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و هنجار مورد نظر ساخته شد. یافته ها: این مجموعه آزمون به طور کلی توانایی های حرکتی و جسمانی زیر را می سنجد: تعادل پویا، قدرت انفجاری پاها، استقامت عضلات کمربند شانه، استقامت عضلات کمربند لگنی، چابکی عمومی بدن، هماهنگی اندامی و استقامت قلبی تنفسی که در یک مجموعه آزمون ایستگاهی و در پیست دو و میدانی به اجرا در آمده است. هم چنین تیراندازی و چالاکی انگشتان دست در مجموعه آزمون میدان تیر و آزمون مهارت شناوری انجام شده است. نتیجه گیری: مجموعه آزمون هنجار شده سنجش آمادگی جسمانی و حرکتی برای تعیین رسته دانشجویان نداجا و برای تعیین میزان اهمیت هر یک از توانایی های حرکتی و جسمانی در رسته های مختلف نداجا که در دانشگاه سازماندهی و آموزش داده می شوند و نتایج آن به عنوان ضریب در نتایج آزمون وارد گردید، به این ترتیب که پس از دو مرحله توزیع پرسشنامه، نتیجه نهایی که یک الگوی استاندارد برای آزمون توانایی های حرکتی جسمانی جهت تعیین رسته دانشجویان دانشگاه ها است  به دست آمد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴