نویسندگان: جعفر محمدی برزگر

کلید واژه ها: پیشگیری فرار از خدمت سربازان وظیفه نیروهای مسلح نظریه فشار

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱ - ۳۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴

چکیده

زمینه و هدف: فرار از خدمت سربازان یکی از جرائم شایع در بین نیروهای مسلح است. به نظر می رسد دلالت های نظریه فشار تا حدود زیادی علل وقوع این جرم را تبیین کند. بر این اساس، هدف پژوهش پیش رو شناسایی عوامل جرم فرار از خدمت سربازان بر اساس دلالت های نظریه فشار و ارائه راهکارهای پیشگیرانه است.روش: تحقیق از نظر روش، کیفی و از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی بوده و از لحاظ ماهیت به روش گرند تئوری انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها از روش مصاحبه هدفمند با رؤسای بازرسی یک یگان نظامی استفاده شده است. حجم نمونه در این تحقیق پس از اشباع نظری و مصاحبه با 28 نفر خاتمه یافته است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و ابزار مورداستفاده، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. پس از مصاحبه از نرم افزار مکس کیودا برای تحلیل یافته ها استفاده شد. راهبرد پژوهش بر سه عنصر مضمون ها، مفاهیم و مقوله ها استوار بوده است. روایی یافته ها از طریق نظر سایر خبرگان (تکنیک تثلیث) و پایایی آن از طریق هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه های همگرا و نظر خبرگان به دست آمد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس دلالت های نظریه فشار عوامل مدیریتی، سازمانی، خانوادگی، روحی و روانی، فردی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی و همسالان بیشترین نقش را در فرار سربازان وظیفه داشته اند.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که راهکارهای پیشگیری از این جرم در سه سطح خرد، میانه و کلان قابلیت اعمال دارد و در صورت برنامه ریزی مناسب بر اساس این یافته ها، تا حدود زیادی می توان این جرم را در یگان های نظامی کنترل کرد.

Identifying the factors of desertion of servicemen of a military organization based on the implications of pressure theory and providing preventive solutions

Background and purpose: Desertion from the service of soldiers is one of the most common crimes among the armed forces. The implications of the pressure theory seem to explain the causes of this crime to a large extent. Based on this, the aim of the upcoming research is to identify the factors of the desertion crime of soldiers based on the implications of the pressure theory and provide preventive solutions.Method: The research is qualitative in terms of method and descriptive-analytical in terms of purpose, and in terms of nature, it has been carried out using the grand theory method. In order to collect data, a targeted interview method has been used with the inspection chiefs of a military unit. The sample size in this research has been finalized after theoretical saturation and interviews with 28 people. The purposeful sampling method was semi-structured interview. After the interview, Max Kyuda software was used to analyze the findings. The research strategy was based on three elements: themes, concepts and categories. Validity of the findings was done through the opinion of other experts (trinity technique) and its reliability was done through the accurate guidance of the interview process, the interpretation of convergent interviews and the opinion of experts.Findings: The findings of the research show that according to the implications of the pressure theory, managerial, organizational, family, individual, environmental, social, economic and peer factors play the most important role in desertion of conscripts.Conclusion: The results of the research show that the strategies to prevent this crime can be applied at three levels: micro, medium, and macro, and in case of proper planning based on these data, this crime can be controlled to a large extent in the military unit.

تبلیغات