دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی سال دوازدهم پاییز 1398 شماره 46 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

سنجش میزان تاب آوری کارکنان کتابخانه های عمومی در برابر زلزله : نمونه موردی کارکنان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۳۹
هدف : هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تاب آوری کارکنان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در برابر زلزله است. روش پژوهش : روش تحقیق از نظر هدف کاربردی از نوع پیمایشی-توصیفی است. حجم نمونه 97 نفر از کارکنان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه است. ابزار گردآوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه تاب آوری انجام شد. روایی پرسشنامه با استفاده از خبرگان مورد تأئید قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 929/0 بدست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون نشانه تک گروهی (علامت) و به کمک نرم افزار اکسل و  spss نسخه 23 انجام شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد ابعاد تاب آوری شامل بُعد اجتماعی با میانگین 89/2 ، بُعد اقتصادی با میانگین 53/2 ، بُعد سازمانی و نهادی با میانگین 54/2 و بُعد کالبدی با میانگین 77/2 بدست آمد. در مجموع میانگین کلی تاب آوری برابر (71/2) بود که این وضعیت حاکی از آن بود که بین میانگین نظری (3) با میانگین های بدست آمده تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین کارکنان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در وضعیت نامناسبی از تاب آوری در مقابل زلزله قرار دارند. نتیجه گیری : تقویت ابعاد به کار رفته در پژوهش حاضر جهت حرکت به سمت تاب آوری در کتابخانه های عمومی از ضرورتی اجتناب ناپذیری برخوردار است. در این راستا آموزش آمادگی در برابر زلزله از طرف نهاد کتابخانه های عمومی ضروری است که گامی به سوی توسعه پایدار کتابخانه برداشته شود.
۲.

بررسی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۵
هدف :این پژوهش به منظور شناسایی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان صورت گرفت. روش پژوهش : پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی واز نظر روش گرد آوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان گیلان به  تعداد 189 نفر است که  بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده  با استفاده از  جدول مورگان حجم آماری 123نفر برآوردشد .جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت و پایایی آن از محاسبه آلفای کرونباخ از طریق نرم افزار اس . پی . اس . اس پایایی آن 95% تعیین گردید که بیانگر اعتبار بالای پرسشنامه است . برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار اس پی اس اس  و جهت رتبه  بندی عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش  از آزمون فریدمن استفاده شده   است. یافته ها : نتایج به دست آمده حاکی از این بود که زیر ساخت های سیستم های اطلاعاتی با میانگین 15/4  بالاترین عامل جهت موفقیت و جهت گیری دانایی محور با میانگین 84/3 پایین ترین عامل در موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان از نظر پاسخ دهندگان می باشند. نتیجه گیری :  مهمترین مولفه در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی گیلان از نظر پاسخ دهندگان مولفه زیر ساخت سیستم های اطلاعاتی واهمیت دادن به قابلیت های فن آوری اطلاعات ، دسترسی کارکنان وکتابداران به پایگاه های داده، همکاری میان کتابخانه ها در قالب پروژه های پژوهشی ، فراهم نمودن سازوکارهای بحث گروهی مجازی و به وجود آمدن سیستم های الکترونیکی کاربر پسند است.
۳.

بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفی تولید علم و پژوهش در دانشگاههای آزاد سنندج و کرمانشاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۵
هدف: تعیین عوامل موثر بر ارتقای کیفی تولید علم و پژوهش در دانشگاه های آزاد کرمانشاه و سنندج بود. روش پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق 298 نفرشامل کلیه اعضای هیات علمی، پژوهشگران و مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد سنندج و کرمانشاه بودند. که 222نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس ده درجه ای لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.878 برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های آمار توصیفی و برای تحلیل فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی همانند آزمون تی  و فریدمن استفاده شده است. یافته ها: از دیدگاه پژوهشگران و اعضای هیئت علمی  به ترتیب مولفه های منابع مالی با میانگین87/8 ، آموزش با میانگین64/8 ، فرهنگ سازمانی دانشگاه با میانگین 39/8 ، منابع انسانی متخصص با میانگین10/8 و مدیریت با میانگین20/8 بر ارتقای کیفی پژوهش در دانشگاه تاثیر دارند. نتیجه گیری : در این میان عواملی همچون ارزیابی کیفیت دانش آموختگان از طریق اخذ نظر سازمان های ذی نفع، کارفرمایان و سایر سازمان ها و شرکت ها،  انتخاب پژوهشگران علاقمند و با استعداد جهت تشویق دانشجویان،  ایجاد زیر ساخت فناوری اطلاعات در جهت سهولت در دستیابی به اطلاعات علمی و فنی در سطح جهان،  برنامه مشخصی به منظور خودگردان کردن بخش هایی از دانشگاه با هدف استقلال مالی و   افزایش درآمدها و تمرکز زدایی مدیریت مالی در صدر گویه های مربوط به عوامل مذکور قرار گرفتند.
۴.

بررسی وب سایت های شهرداری تهران و ارایه راه کارهای مناسب داده کاوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۰
< p>هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تجزیه و تحلیل انواع داده های وب سایت شهرداری تهران و ارایه راه کارهای مناسب داده کاوی است. روش پژوهش: این پژوهش بنیادی است و از لحاظ ماهیت می توان آن را تحلیلی در نظر گرفت. روش گردآوری داده های به صورت میدانی بوده است و جامعه آماری 47 سایت که از 220 دامنه شهرداری تهران انتخاب شده است و برای تجزیه و تحلیل از تکنیک های داده کاوی استفاده شده است و منبع گردآوری داده ها وب سنجی و ابزار مورد استفاده گوگل آنالیتیکس می باشد. یافته ها: میزان دقت الگوریتم شبکه عصبی معمولی برابر با 25/99%  و در نهایت معیار آر.ام.اس.ای الگوریتم شبکه عصبی معمولی برابر با 159/0 است. میزان دقت الگوریتم درخت تصمیم برابر با 99.80% ؛  معیار ام.اس.ای الگوریتم درخت تصمیم برابر با 003/0 و در نهایت معیار آر.ام.اس.ای الگوریتم درخت تصمیم برابر با 045/0است. میزان دقت الگوریتم کی.ان.ان برابر با 81/99%  و در نهایت معیار آر.ام.اس.ای الگوریتم کی.ان.ان برابر با 035/0 است نتیجه گیری: بر اساس یافته های بدست آمده روش دی.بی.اسکن با سایر روش های پایه جهت تجزیه و تحلیل داده های وب سایت های شهرداری تهران برابر و نسبت به سایر روش ها از دقت بالاتری برخوردار است.
۵.

بررسی وضعیت اطلاع رسانی و اطلاع جویی کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمان درباره اطلاعات سلامت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۹
هدف: دسترسی پذیر ساختن اطلاعات علمی و توجه به فرایند اطلاع یابی در حوزه بهداشت و سلامت، می تواند شرایط را برای افزایش و ارتقای سطح سواد سلامت و نیز سلامت افراد در جامعه امروزی فراهم نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتار اطلاع یابی سواد سلامت در میان کتابداران کتابخانه های عمومی کرمان صورت گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری مطالعه 275 کتابدار در کتابخانه های عمومی استان کرمان تشکیل می دهند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونهای آماری و نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد رایﺞ ﺗﺮیﻦ راه کﺴﺐ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺳﻠﺎﻣﺖ کﺘﺎﺑﺪاران، ﺟﺴ ﺘﺠﻮ در ایﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ. ﺑیﺸﺘﺮیﻦ ﻧﻘﺶ کﺘﺎﺑﺪار در ﺗﺄﻣیﻦ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺳﻠﺎﻣﺖ، راﻫﻨﻤﺎیی ﺑ ﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺳﻠﺎﻣﺖ درکﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺑیﺸﺘﺮیﻦ کﻤک کﺘﺎﺑﺪاران ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎءاﺳﺖ. پژوهش حاضر نشان داد که کتابداران کتابخانه های عمومی کرمان به ترتیب با هدف اطلاع از روشهای درمان بیماری، اطلاع از نوع بیماری، اطلاع از روشهای پیشگیری از بیماری و اطلاع از وضعیت بهداشتی خود اقدام به اطلاع یابی سواد سلامت می کنند. همچنین پزشکان متخصص و فوق تخصص، کتاب، تلویزیون، وبسایتها و نیز شبکه اجتماعی تلگرام با بالاترین میانگین ها، به عنوان مهمترین مجاری کسب اطلاعات سلامت شناسایی شده اند. نتیجه گیری: از آنجایی که مجاری و منابع کسب اطلاعات بهداشتی و سلامت در ارتقای سواد سلامت کتابداران مورد بررسی تاثیر گذار بوده است، می توان با آموزش جستجوی منابع اطلاعاتی و نیز تقویت فرایند اطلاع یابی آنها، به ارتقای سواد سلامت و به تبع آن سطح سلامت افراد کمک فراوانی نمود.
۶.

واکاوی رابطه بین صلاحیت حرفه ای کتابداران با مهندسی فرهنگ در کتابخانه های عمومی استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۸
هدف : تعیین رابطه صلاحیت حرفه ای کتابداران با مهندسی فرهنگ در کتابخانه های عمومی استان مازندران است. روش پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظرشیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی- تحلیلی و از نظر نوع تحلیل، همبستگی است. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه های پیش ساخته ابوطالبی و بیگو(1395) و مشهدی و تفرشی(1391) استفاده شده که پایایی آن ها براساس آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 876/0 و 869/0است. جامعه آماری شامل کتابداران کتابخانه های عمومی به تعداد 265 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با 158 است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف به منظور بررسی نرمال بودن متغیر ها، آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون t تک نمونه ای برای بررسی تفاوت بین سطح موجود و مورد انتظار متغیرها  با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS22 استفاده شده است. یافته ها : وضعیت صلاحیت حرفه ای کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران با میانگین 51/4 و وضعیت مهندسی فرهنگ در میان کتابدارن با میانگین 63/3  بالاتر ازسطح متوسط، ارزیابی شده است. نتایج نشان داد که صلاحیت حرفه ای کتابداران بر مؤلفه های مهندسی فرهنگ در کتابداران کتابخانه های عمومی مازندران  تأثیر مثبت و معنی داری دارد(سطح معنی داری: 05/0، و ضریب همبستگی پیرسون: 656/0) نتیجه گیری: صلاحیت حرفه ای کتابداران بر مهندسی فرهنگ تأثیر مثبت و معنی داری دارد. به عبارتی ، با افزایش سطح صلاحیت حرفه ای در کتابداران مورد بررسی، سطح مهندسی فرهنگ و متغیرهای آن نیز افزایش می یابد.
۷.

بررسی موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه-های ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۳
هدف : هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان مانعیت موانع نظریه پردازی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی است. در حقیقت در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم هر کدام از موانع نظریه پردازی چه میزان مانعیت دارد. روش پژوهش : پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در زمره تحقیقات کتابخانه ای و توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. اعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های ایران، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. در این پژوهش روش نمونه گیری تلفیقی متوالی بود. پرسشنامه میان 60 نفر از اعضای هیات علمی رشته مزبور توزیع شد. از مجموع 60 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 37 پرسشنامه عودت داده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، از آزمون تی تک نمونه استفاده شد. نرم افزار SPSS به منظور تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد موانع فردی، آموزشی، فرهنگی و مدیریتی تا حد بسیار زیاد، موانع اقتصادی و اجتماعی تا حد زیاد مانع نظریه پردازی در علم اطلاعات و دانش شناسی می شوند. در میان موانع مزبور، موانع آموزشی با میانگین 18/4 بیشترین و موانع سیاسی با میانگین 66/3 کمترین مانعیت را دارند. اصالت/ارزش : تاکنون موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی با رویکرد کمی مورد تحلیل قرار نگرفته است لذا تحقیق حاضر از نظر موضوع و شیوه تحلیل دارای اصالت است.
۸.

نقش کتابخانه های عمومی شهرداری تهران در ارتقای سرمایه اجتماعی شهروندان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۳۸
هدف: این پژوهش به تعیین  نقش کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری تهران در ارتقاء سرمایه اجتماعی شهروندان  از دیدگاه کاربران پرداخته است. روش پژوهش: از نظر هدف کاربردی وروش آن پیمایشی- تحلیلی است.جامعه آماری آن، شهروندان و مراجعه کنندگان کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  به تعدا 18900 در نیمه دوم سال 1397هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  377 نفر محاسبه  شد و سپس پرسشنامه در 4 کتابخانه واقع در 4 منطقه شهر تهران بر اساس درجه و متناسب با حجم مراجعان به صورت تصادفی ساده توزیع شد.  پرسشنامه بر اساس مدل ناهاپیت و گوشال  تنظیم شدو آلفای کرونباخ آن 813% محاسبه شده است. نتایج تحقیق توسط نرم افزار "اس. پی. اس. اس [1] " نسخه 22 و آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف و t تک نمونه، t گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه انجام یافته است. یافته ها: نتایج آزمون تی  تک  نمونه ای و  نتایج بررسی ها بر پایه داده های گردآوری شده از نمونه آماری نشان داد که  در سطح معناداری 001/0 ، نقش کتابخانه های عمومی شهرداری در ارتقاء سرمایه اجتماعی شهروندان  برای  ابعاد سرمایه اجتماعی شامل بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی معنی دار  است ؛ و در سطح معنی داری بزرگ تر از 05/0 تفاوتی  بین سرمایه اجتماعی با مشخصات جمعیت شناختی اعضای کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران وجود ندارد . نتیجه گیری: .  این نتایج نشان داد که مشخصات فردی مراجعه کنندگان کتابخانه های شهرداری بر سرمایه اجتماعی آن ها نقش کمی داشته و این کیفیت و کمیت خدمات  ارائه شده در کتابخانه های سازمان است که بر سرمایه اجتماعی مراجعه کنندگان به آن نقش دارد. با توجه به پراکندگی کتابخانه های شهرداری، فرهنگسراها، وخانه های فرهنگ این سازمان ظرفیت و پتانسیل بالایی در تبادل و ارتقا فرهنگی افراد جامعه، جلسات ملاقات ، گردهمایی های سیاسی و فرهنگی دارد و در ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی می تواند نقش مثبتی داشته باشد. <br clear="all" /> [1] SPSS

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹