دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی زمستان 1389 شماره 11

مقالات

۱.

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بهبود مدیریت فرهنگی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

۲.

رفتار اطلاع یابی و وب جهانی: بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در محیط وب

۳.

نقش کتابداران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در عملکرد مبتنی بر شواهد

۴.

عوامل گرایش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه های مستقر در شهر تهران

۵.

بررسی وضعیت امکانات مجموعه سازی در کتابخانه های موسسات و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۶.

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد حوزه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه شیراز در سال های 1387-1380

۷.

160 مولفه در ارزیابی تطبیقی کاربردپذیری وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق و ترکیه

۸.

تعیین آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان