دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی سال یازدهم زمستان 1397 شماره 43 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی و رتبه بندی موانع جریان دانش در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۲
هدف : شناسایی و رتبه بندی موانع جریان دانش به منظور پیاده سازی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی است. روش پژوهش : روش پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حداقل 2 کارمند بودند که 60 مدیر در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که سنجش پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و با نرم افزار اس.پی.اس.اس. ویرایش 22 انجام شده است. یافته ها : از بیش ترین تا کم ترین موانع شامل: عوامل مدیریتی با میانگین رتبه 51/7، عوامل فن آوری با میانگین رتبه 25/7، عوامل سازمانی با میانگین رتبه 24/6، عوامل فردی با میانگین رتبه 57/4، منبع دانش با میانگین رتبه 60/3، عوامل ماهوی دانش با میانگین رتبه 10/3، کانال های ارتباطی با میانگین رتبه 73/2 و عوامل زمانی با میانگین رتبه 01/1 بود. نتیجه گیری : نتایج نشان داد عوامل هشتگانه موانع جریان دانش، پیاده سازی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی محدودیت ایجاد می کنند. جهت رفع موانع توجه به عوامل مدیریتی از اولویت های اساسی کتابخانه ها می باشد.
۲.

تعیین رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با میزان رضایتمندی شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان های همدان و مرکزی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۲
هدف : آگاهی از وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایتمندی شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان های مرکزی و همدان می باشد. روش پژوهش : این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی - تحلیلی انجام گرفت و با توجه به ماهیت اهداف و سؤال های پژوهشی دارای رویکردی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان های همدان و مرکزی است. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسش نامه فرهنگ سازمانی دفت، پرسش نامه انگیزش شغلی هَکمَن و اُلدهام و پرسشنامه رضایت شغلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که از میان مؤلفه های 6 گانه فرهنگ سازمانی در بین کتابداران کتابخانه های وابسته به طور مشترک بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه تأکیدهای استراتژی بود. از میان مؤلفه های 11 گانه انگیزش شغلی در بین کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه ارتباط بوده و در بین کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه ماهیت کار است. از میان مؤلفه های 6 گانه رضایتمندی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های وابسته به طور مشترک بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه مسئول مستقیم بوده است. در بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان همدان میانگین متغیر فرهنگ سازمانی از میانگین انگیزش شغلی بیشتر است ولی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان مرکزی میانگین متغیر فرهنگ سازمانی از میانگین انگیزش شغلی کمتر است. نتیجه گیری: بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایتمندی شغلی و همچنین با سابقه خدمت کتابداران کتابخانه های وابسته رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد. بین متغیرهای سن و تحصیلات با رضایتمندی شغلی از دید کتابداران کتابخانه های وابسته به طور مشترک ارتباط معنی داری موجود نمی باشد.
۳.

بررسی رابطه بین رهبری دانش با بهبود سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۰
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری دانش با بهبود سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. روش پژوهش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دهند که مجموعاً 140 نفر می باشند. جهت گردآوری داده از دو پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004) و بهبود سازمانی اورتون (2007) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی، آزمون های آماری و از نسخه 19 نرم افزار اس پی اس استفاده شده است. یافته ها: نشان داد که وضعیت رهبری دانش با 6005/3 درصد و بهبود سازمانی با 5500/3 درصد در بین کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بالاتر از حد متوسط قرار دارد. همچنین، بین رهبری دانش و بهبود سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: می توان چنین نتیجه گیری نمود که بین رهبری دانش و بهبود سازمانی کتابداران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز در این پژوهش نشان داد رهبری دانش توان پیش بینی بهبود سازمانی را دارد. از بین مولفه های رهبری دانش، مؤلفه گرایش به یادگیری بیشترین تأثیر را در پیش بینی بهبود سازمانی دارد
۴.

شناسایی عوامل بازدارنده مدیریت زمان در کتابخانه های دانشگاهی: مورد مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۳۰
هدف: شناسایی عوامل بازدارنده مدیریت زمان در کتابخانه های دانشگاهی با تأکید بر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به عنوان مورد مطالعه است. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران بخش های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه  تهران تشکیل می دهد. در این پژوهش از مصاحبه های ساخت نیافته با تأکید بر رویکرد اکتشافی استفاده شده است. برای پاسخ به سؤال اصلی ، 12 مصاحبه انجام گرفت. برای بررسی پایایی مصاحبه از روش پایایی بازآزمون و بین کدگذاران استفاده شد. با توجه به پایایی بالای 60 درصد، نتیجه گرفته شد که پژوهش از پایایی مورد نظر برخوردار است و روایی پژوهش از طریق هفت مرحله مورد بررسی قرار گرفت که می توان گفت پژوهش دارای روایی محتوای بالا  است یافته ها: با توجه به بررسی های انجام شده تِم های اصلی استخراج شد که از جمله عوامل بازدارنده مدیریت زمان می توان به عدم برنامه ریزی و عدم رابطه مناسب سازمانی و عدم همکاری سازمان مادر اشاره کرد که در مطالعه حاضر در قالب یک مدل کلی ترسیم شده و روابط بین تِم های استخراج شده تشریح گردیده است. در پژوهش کنونی پس از انجام مرحله بازبینی تِم ها، از میان 19 تِم اصلی اولیه، 8 تِم اصلی نهایی به وجود آمدند. داده های تِم متفرقه نیز در میان سایر تِم ها مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت این تِم نیز حذف شد. نتیجه گیری: درآخر عوامل بازدارنده در مدیریت زمان در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در قالب تم های اصلی با نام عوامل فرهنگی (قائل نشدن مراجعه کنندگان به مدیریت زمان...)، عوامل استراتژیکی (عدم برنامه ریزی...) و عوامل سازمانی (عدم تفویض اختیارات و وظایف...) تقسیم بندی شد.
۵.

رابطه انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و هدف تسهیم دانش: با توجه به نقش تعهد سیستم مدیریت دانش (اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۶۷
هدف: این پژوهش به دنبال بررسی رابطه انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و هدف تسهیم دانش با توجه به نقش تعهد سیستم مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی است که جامعه موردبررسی در این پژوهش به طورکلی برابر با 2116 نفر است. روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران با خطای 0.05 برابر با 325 نفر است. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و غیربومی استفاده شده است. لذا برای بومی سازی پرسش نامه های مورداستفاده روایی و پایایی آن ها مجدداً باز آزمایی شده است و پایایی و روایی پرسش نامه های مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است که ابعاد انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی (انگیزه رفتار – انگیزه شفافیت- انگیزه رسمیت) با ابعاد تعهد سیستم مدیریت دانش (تعهد عاطفی – تعهد محاسباتی – تعهد هنجاری) در ارتباط هستند و ابعاد تعهد سیستم مدیریت دانش نیز باهدف تسهیم دانش در ارتباط است و تعهد سیستم مدیریت دانش در رابطه میان انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و تسهیم دانش نقش میانجی دارد. نتیجه گیری: می توان این چنین نتیجه گرفت که هر چه عضو هیئت علمی تعهد بیشتری به سیستم مدیریت دانش داشته باشد و نسبت به آن ازنظر عاطفی – محاسباتی- هنجاری متعهدتر باشد، به میزان بیشتری دانش خود را با سایر دانشجویان و اعضای هیئت علمی و جامعه علمی و غیرعلمی تسهیم خواهد کرد.
۶.

رابطه هوش سازمانی و اثربخشی در کتابخانه های عمومی استان گیلان از دیدگاه کتابداران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۸
هدف : این پژوهش با هدف آگاهی از تأثیر هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی و شناسایی وضعیت هر کدام از متغیرهای مذکور در کتابخانه های عمومی استان گیلان وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام گرفت. روش پژوهش:  پژوهش از نظر نوع، کاربردی، از نظر روش، توصیفی – پیمایشی، و از نظر ماهیت، مطالعه همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت و اثربخشی سازمانی پارسونز است. جامعه پژوهش، 162 نفر کتابدار کتابخانه های عمومی استان گیلان بوده است که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای به حجم 118 نفر انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار آماری (اس. پی. اس. اس.) استفاده شده است. یافته ها: بین هوش سازمانی و مؤلفه های آن با اثربخشی سازمانی و مؤلفه های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. میزان برخورداری کتابداران از هوش سازمانی و مؤلفه های آن بالاتر از حد متوسط قرار دارد. در خصوص وضعیت اثربخشی سازمانی، میزان اثربخشی سازمانی و مؤلفه های آن به جز مؤلفه پایداری و حفظ الگوها که کمتر از حد متوسط بدست آمده است در دیگر مؤلفه ها  بالاتر از حد متوسط بوده است. نتیجه گیری: هوش سازمانی بر موفقیت و اثربخشی کتابخانه تأثیرگذار است. توجه یکسان به همه ی مؤلفه های هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی و تلاش های هماهنگ و سازمان یافته در جهت حل مسائل کاری، افزایش حقوق و مزایا، فراهم کردن امکانات رفاهی و طرح های تشویقی، ایجاد نظام پاداش رضایت بخش زمینه رشد و پیشرفت کتابدران را فراهم کرده و در نتیجه باعث ارتقای اثربخشی در کتابخانه ها خواهد شد.
۷.

رابطه ی خودکارآمدی پژوهشی و بهره وری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۳۹
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی پژوهشی با بهره وری پژوهشی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است که از بین ایشان 181 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از توزیع دو پرسش نامه ی خودکارآمدی پژوهشی فیلیپس و راسل و پرسش نامه ی محقق ساخته ی بهره وری پژوهشی بین اعضای جامعه ی پژوهش پس از تأیید روایی و پایایی گردآوری گردید. نمره ی پایایی پرسش نامه ی خودکارآمدی پژوهشی، 83/0 و بهره وری پژوهشی 81/0 با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد.. داده های حاصل پس از ورود در نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: خودکارآمدی پژوهشی با میانگین 56/227 در سطح مطلوب و بهره وری پژوهشی با میانگین 47/61 در سطح متوسط قرار دارند.از بین مؤلفه های خودکارآمدی پژوهشی مهارت های نوشتن با میانگین 73/63 بیشترین و مهارت های رایانه ای و کمّی با 08/44 کمترین میانگین را داشتند. میانگین مهارت های پژوهش عملیاتی 88/59 و طراحی پژوهش 87/59 می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی پژوهشی و مؤلفه های آن با بهره وری پژوهشی رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد و بیشترین همبستگی مربوط به مؤلفه ی مهارت های طراحی پژوهش است (r= 0.872). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه های مهارت های طراحی پژوهش و مهارت های رایانه ای و کمّی پیش بینی کننده ی بهره وری پژوهشی هستند.
۸.

مطالعه رشد کمی و کیفی تولیدات علمی حوزه های تخصصی بهداشت حرفه ای: با تأکید بر حوزه علوم ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۷
هدف: این پژوهش با هدف مطالعه رشد کمی و کیفی تولیدات علمی حوزه های تخصصی بهداشت حرفه ای(چهار گرایش) با تاکید بر حوزه علوم ورزشی انجام شده است. روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از شاخص های کمی و کیفی پایگاه اطلاعات Scimagojr (SJR)، به تحلیل مدارک علمی کشور ایران در چهار حوزه؛ علوم ورزشی، مدیریت اطلاعات سلامت، فیزیوتراپی و ورزش درمانی و بهداشت حرفه ای(حوزه های تخصصی بهداشت حرفه ای) از ابتدای سال 1996 تا پایان سال 2016 میلادی پرداخته است و تولیدات این چهار حوزه را با یکدیگر از لحاظ کمی(تعداد  مقالات چاپ شده) و از لحاظ کیفی(شاخص هرش) مقایسه کرده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد طی بازه زمانی 2016- 1996  بیشترین تولیدات علمی کشور ایران در حوزه های مورد بررسی مربوط به حوزه علوم ورزشی(864 مدرک علمی) و کمترین تولیدات علمی نیز مربوط به حوزه علمی بهداشت حرفه ای(99 مدرک علمی) بوده است که کشور ایران را در حوزه علوم ورزشی در رتبه سی و یکم جهان، سوم منطقه خاورمیانه و ششم آسیا قرار داده است. شاخص هرش این حوزه نیز 39 گزارش گردید که نشان از کیفیت پایین مقالات منتشر شده می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که کشور ایران در حوزه های مورد بررسی بویژه حوزه علوم ورزشی از لحاظ کمی و کیفی مقالات تولید شده در جایگاه مناسبی قرار ندارد و میانگین میزان استناد دریافت شده توسط هر مقاله در علوم ورزشی نسبتاً کمتر از میزان کل استناد ایران و کمتر از نیمی از نرخ جهانی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹