رضا غفاری نیا

رضا غفاری نیا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تببین رابطه فرح بخشی درکار و اشتیاق شغلی با میزان خلاقیت کاری معلمان مقطع ابتدایی شهر ایلام

کلید واژه ها: فرح بخشی در کار اشتیاق شغلی خلاقیت کاری معلمان مقطع ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
پژوهش حاضر با هدف تببین رابطه فرح بخشی درکار و اشتیاق شغلی با میزان خلاقیت کاری معلمان مقطع ابتدایی شهر ایلام انجام شده است. روش پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری،کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر ایلام به تعداد576 نفراست، با استفاده از فرمول کوکران تعداد230 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است.به منظورسنجش متغیرها از پرسش نامه مک دوئل، پرسشنامه شوفلی و همکاران و آزمون خلاقیت شغلی استفاده شده است.در تحقیق حاضر با استفاده از دو ابزار SPSS , AMOS از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است..نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین فرح بخشی در کار و اشتیاق شغلی با میزان خلاقیت کاری معلمان مقطع ابتدایی شهر ایلام رابطه وجود دارد.
۲.

بررسی رابطه مطالعه منابع غیردرسی و میزان مشارکت در فعالیت های فوق برنامه مدرسه با میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان (مدارس دوره متوسطه دوم شهر سرابله)

کلید واژه ها: مطالعه غیر درسی فعالیت های فوق برنامه عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مطالعه منابع غیردرسی و میزان مشارکت در فعالیت های فوق برنامه مدرسه با میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان (مدارس متوسطه دوم شهر سرابله) انجام گرفت. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد و مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته و بر مبنای هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم که در مدارس شهر سرابله در سال تحصیلی 98-99 مشغول به تحصیل می باشند به تعداد 614 نفر می باشد. از این تعداد دانش آموز تعداد 180 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شده اند. که از این تعداد به تفکیک جنسیت 90 نفر دختر و 90 نفر پسر است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با طیف پاسخگویی لیکرت است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از آمار توصیفی و شاخص های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و آزمون t در تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد بین مطالعه منابع غیردرسی و میزان مشارکت در فعالیت های فوق برنامه مدرسه با میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین میانگین تأثیر انگیزه مشارکت در فعالیت های فوق برنامه در بین دختران بیشتر از نمره پسران است.
۳.

آسیب شناسی یادگیری فضای مجازی در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان ایلام

کلید واژه ها: آسیب شناسی یادگیری فضای مجازی مقطع ابتدایی معلمان ابتدایی شهرستان ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
مقدمه: فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ظهور شیوه های نوین آموزش و یادگیری شده است. یادگیری الکترونیکی نیز یکی از شیوه های نوین یادگیری در عصر حاضر است؛ بنابراین برای کارآمدی نظام یادگیری الکترونیکی باید آسیبهایی که بر سر راه آن وجود دارد را شناسایی و رفع کرد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب شناسی ورود فضای مجازی به فرآیند تدریس و یادگیری در مقطع ابتدایی صورت گرفته است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کمی- کیفی و با توجه به هدف آن از نوع توصیفی با روش زمینه یابی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی دبستان های دولتی شهرستان ایلام می باشد که حجم آن برابر با738 نفر می باشد. با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان 96 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که این مقدار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدندو با استفاده ازتکنیک دلفی که با 20نفر از معلمان، کارشناسان و متخصصان مصاحبه بعمل آمد و با توجه به هدف اصلی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته در شش بعد و 37 گویه استفاده شد و روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر (α= 0/826) به دست آمد. و در نهایت، برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های این تحقیق بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از این است که پس از بررسی نظرات 20 نفر از معلمان، پنج آسیب اساسی در این راستا مشخص گردیدکه عبارتند از: آسیب های آموزشی، فرهنگی و محیطی، روانی - رفتاری، ساختاری و امنیتی.
۴.

مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش به شیوه ی بازی و سنتی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: شهر ایوان)

کلید واژه ها: آموزش روش تدریس بازی روش تدریس یادگیری ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۷۹۳
اولین رمز موفقیت در کار تدریس، علاقه مند کردن فراگیران به یادگیری است. تحقیقات پیاژه و شاگردان او تأثیر زیادی در برنامه های آموزشی مدارس و به ویژه درس ریاضی گذاشته است. در این پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی به بررسی مقایسه ی تأثیر دو روش بازی و سنتی در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی اول ابتدایی پرداخته شده. جامعه ی آماری 255 نفر دختر دانش آموز پایه اول در شهر ایوان بود و برای نمونه گیری از روش نموه گیری در دسترس استفاده شد بر این اساس یک کلاس 25 نفره به عنوان گروه گواه و یک کلاس 30 نفره به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شده اند که طی چهار ماه متوالی تدریس ها در دو گروه اجرا شدند. به این صورت که در گروه آزمایشی از روش آموزش ریاضی با بازی و در گروه گواه از روش سنتی برای آموزش ریاضی استفاده شد و با استفاده از آزمون سنجش یادگیری محقق ساخته داده ها گردآوری شده و پس از ارزشیابی، داده ها را توسط نرم افزار spss تحلیل کرده بر این اساس نتایج این پژوهش نشان داد که بین روش های تدریس بازی و سنتی ریاضی بر یادگیری دانش آموزان ازنظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا با توجه به میانگین های داده شده در جدول و مقایسه آن ها با یکدیگر مشاهده گردید که میانگین نمره های روش تدریس بازی بیشتر از سنتی است بنابراین تدریس ریاضی به روش بازی نسبت به روش سنتی بر یادگیری دانش آموزان مؤثرتر است.
۵.

تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری با تأکید بر روستا ی هدف گردشگری کُلم در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۹
هر منطقه ای برای دستیابی به توسعه پایدار و نیز افزایش رقابت پذیری، به طرحی راهبردی نیازمند است. تحقیق حاضر به منظور ارائه راهبردهای مؤثر توسعه گردشگری در روستای هدف کُلم از توابع شهرستان بَدره در استان ایلام، روش شناسی و ابزارهای چارچوب جامع تدوین راهبرد و همچنین تکنیک AHP را مطمح نظر قرار داده است. براین اساس، با توجه به موضوع، تحقیق به لحاظ روش، از نوع توصیفی تحلیلی و بر مبنای هدف، کاربردی و از طریق دو شیوه گردآوری داده ها؛ اسنادی و میدانی به شناخت وضعیت موجود، تحلیل وضعیت و سپس ارائه پیشنهادات راهبردی پرداخته شده است. برای رسیدن به این مهم و ارزش گزاری عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه در قالب روش SWOT با استفاده از پرسشنامه میان 30 نفر از کارشناسان در سازمان های ذی نفع (میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاوزی، بنیاد مسکن، امور روستایی استانداری و منابع طبیعی و آبخیزداری) مبتنی بر روش قضاونی هدفمند، توزیع و نتایج استخراج شده است. در مجموع با عنایت به 30 نقطه قوت و فرصت و 35 نقطه ضعف و تهدید و نمره های حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و همچنین نمودار 9 خانه ای، راهبرد استخراجی، حفظ و نگهداری می باشد. در نهایت، راهبردهای موضوعی توسعه با استفاده از فرایند AHP اولویت بندی و سپس برنامه های اجرایی به منظور پیاده سازی هریک از راهبردهای توسعه گردشگری برای حفظ و ارتقاء وضعیت موجود ارایه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان