مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)

مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)

مدیریت صنعتی دوره 9 تابستان 1396 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین الگوی مدل سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز (مورد مطالعه: شرکت زمزم)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۳
هدف از ارائه این مقاله، تبیین مناسب ترین الگوی مدل سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو، مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز است. ادبیات موضوع نشان دهنده وجود چهار رویکرد در مدل سازی ترافیک شامل، ساده، گسسته، پیوسته و تصادفی است. بنابراین، بر اساس روش فراتحلیل کیفی، به بررسی توصیفی و ارزیابی 67 منبع در زمینه حمل و نقل سبز از لحاظ استفاده از رویکردهای یاد شده (بررسی قوت ها و ضعف های هر رویکرد) اقدام شد. نتایج گویای بهتر بودن رویکرد پیوسته بود. با توجه به وجود الگوهای مختلف مدل سازی در رویکرد پیوسته، برای دستیابی به الگوی مناسب، شبکه توزیع شرکت زمزم بر اساس داده های مربوط به منطقه فروش تهران پارس در تاریخ 31 مرداد 1395 مطالعه شد. نتایج نشان داد الگوهای موجود نامناسب اند و باید الگوی مناسبی برای شبکه توزیع زمزم توسعه یابد. الگوی توسعه یافته در این مقاله شامل دو شاخص تعریف گره مجازی و محاسبه متوسط سرعت با در نظر گرفتن حالت های ترافیک چندگانه است. این الگو ایرادهای دو الگوی موجود در ادبیات بر اساس رویکرد پیوسته را تصحیح می کند.
۲.

ارزیابی مقایسه ای عملکرد توابع شایستگی الگوریتم ژنتیک در رتبه بندی مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۱۴
با توجه به اهمیت بحث اعتبارسنجی مشتریان در تصمیم گیری مؤسسه های اعتباری برای اعطای تسهیلات، تحقیقات گسترده ای در خصوص روش های رتبه بندی اعتباری انجام شده است. الگوریتم های ژنتیک به عنوان یکی از روش های محاسبه تکاملی، از جمله روش هایی است که در این زمینه استفاده می شود. مقالات بسیاری در مقایسه عملکرد الگوریتم های ژنتیک و سایر روش های رتبه بندی رایج منتشر شده است، اما جزئیات چندانی درباره تابع شایستگی مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک ارائه نشده، در حالیکه تابع شایستگی تأثیر شایان توجهی بر عملکرد مدل کلّی دارد. برای بررسی بیشتر موضوع، در مقاله حاضر سه تابع شایستگی قابل استفاده در الگوریتم ژنتیک مطرح شده و عملکرد آنها با سایر روش های رتبه بندی اعتباری شامل رگرسیون لجستیک و تحلیل پوششی داده ها مقایسه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از برتری عملکرد تابع درجه دو الگوریتم ژنتیک از لحاظ مجموع شاخص های صحت، تشخیص و حساسیت است.
۳.

مدل سازی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی: رویکردی آمیخته (مورد مطالعه: دانشکده های فنی مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۵۰
تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی، مواد خام توسعه و تداوم رشد اقتصادی شناخته می شود. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی و طراحی مدل ساختاری آن در دانشکده های فنی مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته است. جامعه نظری در بخش کیفی خبرگان و در بخش کمی، اعضای هیئت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه های دولتی تهران است. حجم نمونه در بخش کیفی 55 نفر (نمونه گیری هدفمند با اشباع نظری) و در بخش کمی، 334 نفر (طبقه ای تناسبی تصادفی) تعیین شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های تحقیق شامل ارائه مدل مفهومی و شناسایی متغیرهای مستقل در چهار دسته عوامل فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و ارتباط دهنده (دروازبان فناوری) است. بر اساس نتایج، وضعیت تجاری سازی در دانشگاه ها و همچنین عوامل درون سازمانی، پایین تر از سطح متوسط قرار دارد.
۴.

بهینه یابی و شبیه سازی (مونت کارلو) تأثیر تکانه های بهره وری بر تولید ناخالص داخلی ایران با رهیافت الگوریتم های پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۱۹
در این مقاله، به بررسی پاسخگویی نحوه اثرگذاری تکانه های بهره وری بر تولید ناخالص ملی با رهیافت الگوریتم های پیشرفته و شبیه سازی مونت کارلو در اقتصاد ایران پرداخته شده است. پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته، متغیرهای تورم، بیکاری، تولید بالقوه و تکانه های بهره وری به عنوان متغیر های توضیح دهنده تولید ناخالص داخلی انتخاب شدند و با استفاده از سه الگوریتم کرم شب تاب، فاخته و پرندگان، ضریب هر یک از متغیرهای مستقل برآورد شد. پس از برآورد ضرایب و با توجه به عدم قطعیت آنها به وسیله الگوریتم های پیشرفته، به کمک روش مونت کارلو معادلات مد نظر شبیه سازی شدند. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی و نتایج حاصل از تخمین، نشان دهنده دقت بالای نتایج تخمین هاست. با توجه به نتایج به دست آمده، تکانه های بهره وری اثر بسیار ناچیز و قابل صرف نظر بر تولید ناخالص داخلی دارند و تولید بالقوه اثرگذارترین متغیر معرفی است.
۵.

ترسیم وتحلیل شبکه همکاری میان دانشگاه و صنعت با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه هرمزگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۲
هدف این پژوهش بررسی شبکه همکاری و اعتماد میان دانشگاه هرمزگان و صنعت است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و بر اساس روش تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه هرمزگان و مدیران پژوهش سازمان های استان هرمزگان است. به منظور تحلیل شبکه ارتباطی، ابتدا دو دسته پرسشنامه حاوی سؤال های تحلیل شبکه طراحی شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های هر شبکه در قالب ماتریس وارد نرم افزار Excel شده و به کمک نرم افزارهای Visone و NetDraw شاخص هایی چون مرکزیت درجه درونی، نقاط برشی و تراکم شبکه ها محاسبه  و شبکه ها تحلیل شدند. به طور کلی نتایج به دست آمده از تحلیل شبکه های همکاری و اعتماد نشان داد شبکه های ترسیم شده مرکزیت و تراکم نسبتاً پایینی دارند. بالا بودن نقاط ایزوله در دو شبکه و تراکم کمتر شبکه های اعتماد نسبت به شبکه های همکاری، گویای این است که هر دو طرف نتوانسته اند به خوبی رضایت و اعتماد طرف مقابل را در مسیر همکاری شکل گرفته، جلب کنند و ارتباطات و اعتماد نسبتاً ضعیفی بین دانشگاه هرمزگان و محیط کسب وکار وجود دارد.
۶.

کاربرد داده کاوی در شناسایی نقاط حادثه خیز در محور جاده هراز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۰
ایمنی عبور و مرور یکی از اصول اساسی مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل است؛ به طوری که کشورهای توسعه یافته همگام با توسعه سایر بخش های مهندسی ترافیک به آن توجه کرده و با مطالعات و تمهیدات لازم تلاش می کنند که تصادف و پیامدهای ناشی از آن را به حداقل برسانند. تحقیق حاضر به بررسی کاربرد داده کاوی در شناسایی نقاط حادثه خیز پرداخته است. محدوده مطالعه 15 کیلومتر از جاده هراز است. داده ها از واحد فناوری اطلاعات پلیس راهور ناجا جمع آوری شد و با استفاده از روش داده کاوی و با بهره گیری از نرم افزار SPSS Modeler تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد سه نقطه گزنک، محدوده تونل وانا و شنگلده جزء نقاط حادثه خیز این محدوده است. برای کاهش تصادف ها در این محور، پیشنهاد می شود اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز و همچنین دوبانده کردن راه و در نظرگرفتن نور کافی، در دستور کار سازمان های مربوطه قرار گیرد.
۷.

ارائه یک سیستم خبره فازی برای تشخیص نوع بیماری صرع با استفاده از منطق وضعیت و مدل ACH در ایجاد پایگاه دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۰
امروزه از سیستم های خبره به عنوان یکی از سودمندترین و پرکاربردترین سیستم های تصمیم یار استفاده می شود. این سیستم ها با تکیه بر دانش متخصصان یک حوزه، تجربه های گرانبهای آنها را با سرعت و دقت موجود در کامپیوتر ترکیب کرده و موجب ارتقای کیفیت قضاوت می شوند. یکی از گسترده ترین حوزه های کاربرد این سیستم ها تشخیص پزشکی است. متفاوت از آنچه در بیشتر تحقیقات گذشته در توسعه سیستم های خبره به کار گرفته شده، در پژوهش حاضر استفاده از منطق وضعیت در فرایند اکتساب دانش و رویکرد فازی در معماری موتور استنتاج سیستم خبره پیشنهاد می شود. تشخیص نوع بیماری صرع همواره یکی از بحث انگیزترین چالش ها میان پزشکان نورولوژیست بوده و تمایز دقیق بین انواع این بیماری با توجه به علائم نزدیک به هم آنها، محل اختلاف بین پزشکان این حوزه است که این سیستم خبره موفق به حل این مسئله با درجه صحت 83 درصد می شود. از ویژگی های بارز این پژوهش، ایجاد پایگاه دانش جامع و کامل با رویکرد تحلیل فرضیه های رقیب (ACH) برای تمایز بین گونه های چهارده گانه بیماری صرع است. تحقیقات انجام شده در این پروژه می تواند برای تشخیص سایر بیماری هایی که علائم نزدیک به هم دارند، شبیه سازی و استفاده شود. همچنین این سیستم می تواند در موقعیت هایی که دستیابی به پزشکان متخصص مغز و اعصاب ممکن نیست، بسیار مفید واقع شود.
۸.

ارائه مدل ریاضی مسیریابی- موجودی چند محصوله برای اقلام دارویی در زنجیره تأمین سرد و روش حل ابتکاری مبتنی بر جست وجوی همسایگی انطباقی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۶
مسئله مسیریابی موجودی به بررسی همزمان مدیریت موجودی و مسیریابی وسایل نقلیه، در زمان اجرای سیستم مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده می پردازد. در این مقاله به بررسی مسئله مسیریابی موجودی قطعی اقلام دارویی در زنجیره تأمین دارو متشکل از یک توزیع کننده و مجموعه ای از خرده فروشان پرداخته شده است. اقلام دارویی بررسی شده به دو دسته یخچالی و غیریخچالی تقسیم شده اند که برای حمل نوع یخچالی به وسایل نقلیه یخچال دار نیاز است. بنابراین، این مسئله در حوزه زنجیره سرد با دمای کنترل شده تعریف می شود. ظرفیت انبار خرده فروشان نیز برای نگهداری محصولات، شامل دو قسمت یخچالی و غیریخچالی است. با هدف مینیمم کردن مجموع هزینه های حمل و نقل و نگهداری موجودی، مدل عدد صحیح مختلط خطی ای ارائه شده است. برای حل مدل، روشی ابتکاری مبتنی بر روش جست وجوی همسایگی بزرگ انطباقی ارائه شده و برای ساخت جواب اولیه از یک الگوریتم ابتکاری دو فازی استفاده شده است. از مجموعه داده های موجود در ادبیات به منظور آزمایش های عددی الگوریتم استفاده شده است. با مقایسه نتایج حاصل از این آزمایش ها با جواب های موجود، کارآمدی الگوریتم نام برده تأیید شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳