آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره سوم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 12)

مقالات

۱.

بررسی میزان به کارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی

کلید واژه ها: الگوهای نوین یاددهی - یادگیری اطلاعات پردازی الگو های اجتماعی الگو های انفرادی سیستمهای رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 634
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی -- یادگیری جویس و همکاران که شامل الگوهای اطلاعات پردازی، الگو های اجتماعی، الگوهای انفرادی و سیستم های رفتاری است در مدارس ابتدایی شهرستان اندیکا انجام شد. روش پژوهش پیمایشی - میدانی و جامعه آماری شامل تمامی آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان اندیکا از توابع شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان در سال تحصیلی 96-97 که مشتمل بر 222 نفر (96 مرد و 126 زن) بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه ای برابر 137 نفر (59 مرد و 78 زن) انتخاب شد. نتایج به دست آمده از پرسش نامه ی محقق ساخته نشان داد که میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی- یادگیری، اطلاعات پردازی والگو های اجتماعی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. همچنین میزان بکارگیری الگو های انفرادی و سیستم های رفتاری در وضعیت متوسطی قرار دارد. یافته های این تحقیق به آموزش و پرورش کمک می کند با برگزاری دوره های ضمن خدمت و گارگاه های تدریس، آموزگاران که از عناصر اصلی و بنیادی نظام تعلیم و تربیت هستند را نسبت به بکارگیری و استفاده از نظریه ها و الگوهای نوین یاددهی – یادگیری نوجیه و ترغیب کرده تا بتوانند نسلی خلاق که دارای مهارت های فردی و
۲.

بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی

کلید واژه ها: یادگیری خودگردان فراشناخت تعلل ورزی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 789
پژوهش حاضر در روند تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان شهرتبریز انجام گرفت. به همین منظور تعداد 60 نفر از دانش آموزان دارای تعلل ورزی بالا که از طریق غربالگری و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند. در یک طرح آزمایشی به صورت جایگزینی هدفمندبه دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از مقیاس تعلل ورزی(سولومون وراثبلوم) و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین های دوگروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد(001/0> p). بنابراین آموزش راهبردهای فراشناختی موجب کاهش میانگین نمرات گروه آزمایش در سه مولفه (آماده کردن مطالب و تکالیف، مطالعه برای امتحان، تهیه مقالات ترمی و سالی)و موجب افزایش میانگین نمرات در مولفه (احساس ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن ) شده است. این پژوهش نشان دادکه با آموزش راهبردهای خود گردان فراشناختی، می توان برنامه هایی برای بهبود وکاهش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان تدارک دید، این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمین، مربیان و مشاورین مدرسه می باشد که می توانند ازنتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.
۳.

اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت معلمان مدارس دوره متوسطه کشور (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)

کلید واژه ها: اعتبارسنجی ملاک شاخص ارزیابی کیفیت معلمان مدارس دوره متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 271
هدف اساسی پژوهش حاضر اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت معلمان مدارس دوره متوسطه کشور و مطالعه موردی آن در آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد می باشد. به این منظور، اهم ملاک ها و شاخص های ارزیابی معلمان گرداوری و توسط کارشناسان و متخصصین اعتبارسنجی شده است. جامعه آماری، معلمان، کارشناسان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین ارزیابی کیفیت دانشگاهی می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده، توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گرداوری داده های پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون (T) تک نمونه ای صورت گرفت. یافته ها حاکی از آن است که، همه ملاک ها و شاخص ها در سطح مطلوبیت خوبی ارزیابی شده، محاسبه آزمون (T) در مورد هر یک از ملاک ها و شاخص ها با درجه آزادی مشخص (299)، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000=Sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز (05/0) شده، پس ملاک ها و شاخص های مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی برنامه معلمان مدارس کشور می باشد. همچنین، نتایج حاصل از اجرای چارچوب نهایی بر روی معلمین به منظور مشخص شدن وضعیت کیفیت آنها، (4.0373) ارزیابی شده است.
۴.

تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده ی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایت ها بر پیشرفت تحصیلی آنان

کلید واژه ها: انگیزش تحصیلی فراگیران وب سایت مدارس هوشمند پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 915
هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع مقایسه ای است. جامعه آماری فراگیران مدارس متوسطه دوره ی اول شهرستان تهران که دارای وب سایت مدارس هوشمند می باشند، روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 120 فراگیر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های انگیزش تحصیلی والرند و همکاران(1992)، پرسشنامه محقق ساخته استفاده از وب سایت و آزمون پیشرفت تحصیلی بود که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب 88/0 و 84/0 بدست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که بین انگیزش درونی و بیرونی فراگیران با میزان استفاده آنان از وب سایت مدارس هوشمند رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه متغیر انگیزش درونی برای انجام کار بیشترین و متغیر انگیزش بیرونی تنظیم همانندسازی کمترین تاثیر را بر میزان استفاده فرگیران از وب سایت مدارس هوشمند دارند و آموزش از طریق وب سایت مدارس هوشمند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران می گردد.
۵.

مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین شهر

کلید واژه ها: کارکردهای مصوب کارکردهای مورد انتظار عملکرد معاونان فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 224
هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار از آنان در مدارس شهرستان زرین شهر بود. روش پژوهش کمی انجام و از نوع تحقیقات کاربردی بود که با استفاده از پرسشنامه به شیوه توصیفی پیمایشی انجام شد. داده های کمی پژوهش با استفاده پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. جامعه آماری، معاونان فناوری اطلاعات شامل 195 نفر بوده که بر مبنای فرمول مورگان و کرجسی، 130 نفر معاون به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ها به روش نمونه گیری خوشه ای، توزیع گردید. روایی سؤالات پرسشنامه توسط 7 نفر از متخصصان و استادان حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 78/0 محاسبه شد. یافته های پرسشنامه از طریق آزمون های آماری استنباطی (t تک نمونه ای و تحلیل واریانس) در نرم افزار SPSS(21) مورد تجزیه وتحلیل گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که معاونان فناوری اطلاعات وظایف خود را در حوزه اداری، نرم افزاری و سخت افزاری تا حد زیادی انجام داده اند و با وظایف مصوب در هریک از حیطه های فوق تا حد زیادی موافق بوده اند.
۶.

معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت های محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش آموزان

کلید واژه ها: باغ - مدرسه اجتماع پذیری مدرسه راهنمایی پسرانه نوجوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 182
هدف پژوهش، دستیابی به معیارهای طراحی فضاهای باز و نیمه باز در مدارس راهنمایی مبنی بر قابلیت محیطی موثر بر ذهن و رفتار نوجوانان به منظور ارتقا اجتماع پذیری این فضاها می باشد. در این تحقیق بر پایه تلفیق نظریات مرتبط با موضوع تحقیق از روش تحقیق مطالعه موردی استفاده شده است و بر اساس نتایج تحقیق معیارهای معمارانه ای برای طراحی فضاهای باز و نیمه باز مدارس در جهت ارتقا اجتماع پذیری این فضاها استنتاج گردیده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر ری تهران در سال تحصیلی 90-91 می باشد. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است و نمونه ی آماری در این تحقیق 102 دانش آموز و 49 دبیر می باشد. برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه ی محقق استفاده شده است. اطلاعات حاصله پس از طبقه بندی با استفاده از نرم افزار SPSS به مقتضای نوع متغییرها و ارتباط آن ها با یکدیگر مورد بررسی قرارگرفته و پس از تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمده است: درجه اول اهمیت: عناصر غیرثابت یا پویا / به ترتیب : فضای سبز، بو، دما، نور، صدا درجه دوم اهمیت: عناصر نیمه ثابت فضا/ به ترتیب: تزیین، نقوش، رنگ، بافت، مصالح، شکل، علائم، و نشانه ها. درجه سوم اهمیت: موقعیت و وسعت فضا در سازمان فضایی کل بنا.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴