کبری سکوت

کبری سکوت

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده ی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایت ها بر پیشرفت تحصیلی آنان

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۴
هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع مقایسه ای است. جامعه آماری فراگیران مدارس متوسطه دوره ی اول شهرستان تهران که دارای وب سایت مدارس هوشمند می باشند، روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 120 فراگیر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های انگیزش تحصیلی والرند و همکاران(1992)، پرسشنامه محقق ساخته استفاده از وب سایت و آزمون پیشرفت تحصیلی بود که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب 88/0 و 84/0 بدست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که بین انگیزش درونی و بیرونی فراگیران با میزان استفاده آنان از وب سایت مدارس هوشمند رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه متغیر انگیزش درونی برای انجام کار بیشترین و متغیر انگیزش بیرونی تنظیم همانندسازی کمترین تاثیر را بر میزان استفاده فرگیران از وب سایت مدارس هوشمند دارند و آموزش از طریق وب سایت مدارس هوشمند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران می گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان