آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره اول بهار 1394 شماره 1

مقالات

۱.

نقش واسطه ای جهت گیری هدف و درماندگی آموخته شده در رابطه ی بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی

کلید واژه ها: نظریه های ضمنی هوش درماندگی آموخته شده جهت گیری هدف پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
این پژوهش با هدف بررسی الگوی مفروض رابطه ی نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی با واسطه گری جهت گیری هدف و درماندگی آموخته شده، انجام شد. به منظور آزمودن این الگو، تعداد 253 دانش آموز پسر و دختر سال اول دوره دوم متوسطه نواحی پنج گانه تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اهداف پیشرفت، مقیاس نظریه ی ضمنی هوش و مقیاس درماندگی آموخته شده استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که نظریه ی ذاتی هوش با اهداف عملکردی، و نظریه ی افزایشی با اهداف تسلط ارتباط دارند. تأثیر منفی نظریه ی ذاتی هوش بر پیشرفت تحصیلی به واسطه ی درماندگی آموخته شده و تأثیر مثبت آن از طریق اهداف عملکردی است. نظریه ی افزایشی هوش علاوه بر ارتباط مستقیم با پیشرفت تحصیلی، با واسطه گری اهداف تسلط نیز تأثیر مثبت غیرمستقیمی بر پیشرفت تحصیلی دارد. تأثیر منفی درماندگی آموخته شده بر پیشرفت تحصیلی هم به صورت مستقیم و هم با واسطه ی اهداف عملکردی و اهداف تسلط مشاهده گردید. اهداف عملکردی و اهداف تسلط هر دو رابطه ی مثبت و معنی داری با پیشرفت تحصیلی دارند. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود محیط های آموزشی برای ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، زمینه رشد باورهای افزایشی هوش و همچنین کاهش درماندگی آموخته شده را مورد توجه قرار دهند.
۲.

رابطه ذهن آگاهی و وضعیت تحصیلی در چارچوب نقش جنسیت بین دانش آموزان دبیرستانی پایه سوم شهر شیراز

کلید واژه ها: ذهن آگاهی وضعیت تحصیلی دانش آموز جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف: هدف از مطالعه ی حاضر ابتدا بررسی تفاوت جنسیتی دانش آموزان در ذهن آگاهی و مؤلفه های آن است، ثانیاً بررسی رابطه ی ذهن-آگاهی و مؤلفه های آن با وضعیت تحصیلی دانش آموزان در چارچوب نقش جنسیت بوده است. روش : بدین منظور به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 280 دانش آموز (140= دختر و 140= پسر) انتخاب و به پرسشنامه های ذهن آگاهی و محقق ساخته پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از مجموعه ای از تحلیل های واریانس و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بین دختران و پسران تفاوت معناداری در میزان ذهن آگاهی وجود ندارد، امّا بین آنان در مؤلفه های عمل با آگاهی و پذیرش ذهن آگاهی تفاوت معناداری یافت شد. نتایج دیگر نشان داد که ذهن آگاهی (مثبت) و مؤلفه های عمل با آگاهی (مثبت) و پذیرش (منفی) توانستند معدل دانش آموزان را فرای متغیرهای جمیعت شناختی پیش بینی نمایند. ب بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان گفت که ذهن آگاهی (به ویژه مؤلفه ی عمل با آگاهی) می تواند به عنوان یکی از عوامل پیشرفت تحصیلی در بین دانش-آموزان اثربخش باشد. همچنین توجه به مؤلفه ی پذیرشِ ذهن آگاهی به عنوان یکی از عوامل مانع در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (به خصوص در پسران) و نقش جنسیت در این زمینه، در آموزش ذهن آگاهی توصیه می شود.
۳.

رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان

کلید واژه ها: سبک های شناختی سبک های یادگیری اضطراب ریاضی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که در مقوله طرح های توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه اول دوره ی دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-1393 بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 357 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه سبک های شناختی ویتکین، سبک های یادگیری کلب و اضطراب ریاضی پلیک و پارکر را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که بین سبک های یادگیری و سبک شناختی ناوابسته به زمینه با اضطراب ریاضی همبستگی معناداری وجوددارد و همچنین سبک های یادگیری و سبک شناختی ناوابسته به زمینه توان پیش بینی اضطراب ریاضی را دارند. در مجموع می توان از یافته های پژوهش این نتیجه را گرفت که تنوع در ساختارهای شناختی و سبک های یادگیری که در ذهن دانش آموزان نهادینه شده است یادگیری ریاضی را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند یکی از دلایل به وجود آورنده اضطراب ریاضی باشد.
۴.

مقایسه تفاوت های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی

کلید واژه ها: تفاوت های جنسیتی تعلل ورزی تحصیلی هوش اجتماعی تنظیم هیجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
هدف از پژوهش حاضر مقایسه تفاوت دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه از لحاظ متغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی واز نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش 276 دانش آموز پسر و دختر بودند که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی، از بین دانش آموزان دبیرستان های دوره ی متوسطه شهر گنبد کاووس انتخاب شدند. پرسشنامه های تعلل ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی و تنظیم هیجانی به روش گروهی توسط آزمودنی ها تکمیل شد . روایی پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ احراز شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نشان داد که بین گروه های دختر و پسر از لحاظ متغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد، اما از نظر تعلل ورزی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته ها مؤید آن است که دانش-آموزان پسر در هوش اجتماعی بالاتر از دختران است و میانگین نمرات دانش آموزان دختر در متغیر تنظیم هیجان بالاتر از دانش-آموزان پسر می باشد.این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمین، مربیان و مشاورین مدرسه می باشد که می توانند از نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.
۵.

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی رفتار اخلاقی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان دوره متوسطه می باشد. جامعه پژوهش شامل 280 نفر از معلمان مدارس متوسطه شهر گله دار بوده و نمونه آماری آن شامل 160 نفر از این افراد بوده که با استفاده از جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته رفتار اخلاقی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 75/. و 85/. و روایی این دو پرسشنامه نیز توسط متخصصان تأیید شده است، می باشد. نتایج تحقیق مبین آن است که بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان ارتباط معنادار وجود دارد. نتیجه آزمون تی گروه های مستقل نشانگر وجود تفاوت معنادار از نظر متغیر جنسیت و آزمون آنوا نیز نشانگر عدم تفاوت معنادار بین نظر معلمان از نظر متغیر تحصیلات و سابقه کار در خصوص نمره رفتار اخلاقی آنها است. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که طی دو گام، متغیرهای جوانمردی و نوع دوستی رابطه معناداری با رفتار اخلاقی معلمان داشته اند.
۶.

اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر خمین

کلید واژه ها: نظریه سوپر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف تحقیق حاضر تبیین اثر بخشی نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه در شهرستان خمین بود. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه آماری کلیه ی دانش آموزان دخترپایه اول متوسطه شهرستان خمین بوده اند. به شیوه خوشه ای تک مرحله ای از میان مدارس دولتی شهرستان خمین دو مدرسه دخترانه مقطع متوسطه به تصادف انتخاب و پرسشنامه انگیزش تحصیلی روی دانش آموزان اجراشد و از بین کسانی که نمره کمتری گرفتند تعداد 40 نفر انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت شش هفته 5/1 ساعته تحت آموزش نظریه سوپر قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. پس آزمون اجرا و یک و نیم ماه بعد پیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه در افزایش انگیزش تحصیلی و برخی از ابعاد آن: گرایش به پیشرفت، وابستگی اجتماعی، شهرت طلبی، پاداش های مادی، قدرت طلبی، عزت نفس و اتکاء به نفس در مرحله پس آزمون وجود دارد به عبارتی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی تاثیر معنادار داشته است.
۷.

بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر عملکرد تحصیلی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تیزهوشان

کلید واژه ها: یادگیری مبتنی بر حل مسئله باورهای انگیزشی راهبردهای یادگیری خودگردان دختران تیزهوش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله به عنوان یک روش آموزشی دانش آموز محور، بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس تیزهوشان در درس شیمی است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. برای بررسی تأثیر روش PBL بر عملکرد تحصیلی از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نامعادل استفاده شد. برای بررسی تأثیر روش PBL بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان، طرح پس آزمون با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، دو فرم همتای آزمون معلم ساخته درس شیمی سال دوم دبیرستان و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و دیگروت،1990) بود.نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایشی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که روش مبتنی بر حل مسئله موجب کاهش اضطراب امتحان و افزایش ارزش گذاری درونی می شود. نتایج در مفاله به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴