آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره سوم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 10)

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
هدف این تحقیق شناخت تاثیر آموزش الکترونیکی با تاکید بر استفاده از تابلوی هوشمند در پیشرفت تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت و مقایسه آن با روش سخنرانی در دانش آموزان در درس زیست شناسی است. روش این پژوهش، شبه آزمایشی در طرح دو گروهی مستقل(آزمایش و گواه)و با اجرای آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر در حال تحصیل در پایه دهم رشته علوم تجربی دوره متوسطه دوم شهر بروجن در سال تحصیلی 96-95می باشد. برای جمع آوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش اسنادی و برای ارزیابی فرضیه ها، از ابزار پرسشنامه(امتحان کتبی محقق ساخته) برای پیشرفت تحصیلی و از ابزار پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر برای سنجش انگیزش تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه ها از نرم افزار آماری spss21 و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون پارامتریک تفاوت میانگین دو جامعه (Tمستقل) استفاده گردید. یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین دانش آموزان گروه گواه و آزمایش از نظر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی با استفاده از تابلوی هوشمند می باشد، این نتایج نقش واهمیت استفاده از فناوری به ویژه تابلوی هوشمند را به عنوان یک ابزار آموزش الکترونیکی در امر تدریس نشان می دهد.
۲.

بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۳
با توجه به اهمیت مشارکت سیاسی دانشجومعلمان، هدف از این پژوهش، بررسی دو عامل میزان پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیر درسی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس بوده. جامعه ی آماری پژوهش تمامی دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شهرستان شیراز بود. تعداد نمونه آماری با بکارگیری جدول کرچسی و مورگان 196 نفر تعیین شد. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با توجه به تعداد دانشجومعلمان ورودی 91 و 92 استفاده شد. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آنوا و آمار توصیفی، در نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین میزان پایبندی به عقاید مذهبی و مشارکت سیاسی دانشجومعلمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین بین میزان مطالعه غیر درسی و میزان مشارکت سیاسی دانشجومعلمان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
۳.

تحلیل محتوای تصاویر کتاب ریاضی اول دبستان بر اساس زاویه ی دید و نمای دوری و نزدیکی

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۷۴
این پژوهش باهدف تحلیل تصاویر لوحه های کتاب ریاضی اول دبستان از لحاظ تناسب زاویه دید و نمای دوری و نزدیکی با ویژگی های رشدی دانش آموزان اجرا شد. روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوای مقوله ای بود. مجموع لوحه های کتاب ریاضی اول دبستان به عنوان جامعه پژوهش ارزیابی شد. نتایج نشان داد که از لحاظ زاویه دید عمودی، 40، 32 و 28 درصد لوحه ها به ترتیب دارای زاویه دید روبه رو، روبه پائین و تلفیقی بودند. از لحاظ زاویه دید محور افقی، 52 درصد لوحه های تمام رخ، 36 درصد لوحه ها زاویه دید دوسوم رخ، 8 درصد زاویه دید تلفیقی و 4 درصد زاویه دید تلفیقی داشتند. از لحاظ نمای دوری و نزدیکی، 36 درصد لوحه ها دارای نمای دور متوسط، 24 درصد نمای دور،16 درصد نمای متوسط و 12 درصد نمای متوسط نزدیک بودند. نتیجه اینکه تصاویر برخی لوحه ها کتاب ریاضی اول دبستان با ویژگی های رشدی دانش آموزان تناسب نداردو به بازنگری بیشتری نیاز دارد. .
۴.

اثربخشی ترسیم نقشه های مفهومی گروهی بر حیطه های یادگیری دانش آموزان در درس شیمی

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۱
یکی از جنبه های کلیدی یادگیری، اکتساب و در هم تنیدن دانش جدید و قدیم است، که لازمه آن کسب فرایندها و مهارت های نوین یادگیری است. نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد یادگیری، می تواند تسلط فراگیران بر پیش نیازهای مطالب درسی، که لازمه یادگیری های بعدی او هستند را فراهم نماید. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی ترسیم نقشه های مفهومی گروهی بر حیطه های یادگیری دانش آموزان در درس شیمی بود. آزمودنی های پژوهش 145 نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه و محتوای آموزشی مورد نظر کتاب شیمی بوده است. طرح پژوهشی بر اساس یک طرح نیمه آزمایشی با پس آزمون و گروه های مقایسه طراحی شده است. در این پژوهش آزمودنی ها به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب و به گونه ای تصادفی در دو گروه آزمایش (60 نفر) و کنترل(85 نفر) تخصیص داده شدند. در گروه های آزمایشی، نقشه های مفهومی گروهی پس از تدریس معلم، توسط آزمودنی ها ترسیم شد و در گروه کنترل نیز آزمودنی ها به شیوه ی مرسوم به یادگیری متن های درسی مشابه پرداختند. حیطه های یادگیری در این پژوهش براساس یک آزمون محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد ساخت نقشه های مفهومی گروهی تأثیر مثبتی بر سطوح حیطه های یادگیری( یادآوری، کاربرد و کشف و ابداع) فراگیران در درس شیمی داشته است.
۵.

بررسی رابطه ی بین نگرش به فناوری آموزشی ویدیوپروژکتور و میزان استفاده ازآن از منظر معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۶
فنّاوری آموزشی ویدیوپروژکتور به دلیل فعّال نمودن حواس مختلف، دارای کارکردهای متعددی است اما میزان استفاده از آن در بین معلّمان در سطح مطلوبی نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی نگرش معلَمان به فنّاوری آموزشی ویدیوپروژکتور است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه ی آماری، معلَمان سه شهر یاسوج، دهدشت و گچساران است که 304 نفر به عنوان نمونه از 56 مدرسه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت سنجش متغیر وابسته از پاسخ گویان خواسته شد پاسخ دهند آیا در سال تحصیلی جاری از دستگاه ویدیوپروژکتور استفاده کرده اند؟ یا خیر؟ و جهت سنجش نگرش به ویدیوپروژکتور از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده گردید که به روش اعتبار سازه ای، تعیین اعتبار و به روش آلفا کرانباخ تعیین پایایی گردید. براساس یافته های توصیفی، میزان استفاده از ویدیوپروژکتور در حد پایینی است و فقط1/39 درصد معلَمان از این دستگاه استفاده کرده اند. آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد، نگرش شناختی به ویدیو پروژکتور رابطه ی معناداری با نسبت شانس استفاده از ویدیوپروژکتور دارد و قادر است 15/0 واریانس آن را تبیین نماید. نتیجه گیری مقاله حاضر این است که در راستای افزایش استفاده از فنّاوری آموزشی ویدیو پروژکتور لازم است، ابتدا نگرش معلَمان به این فنّاوری آموزشی به ویژه، نگرش شناختی آنان، تغییر یابد.
۶.

اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
این پژوهش با هدف تعیین میزان تأثیر بررسی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب، آوری؛ کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان انجام گرفته است. مطالعه به روش شبه آزمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان در سال1396بودند. به روش نمونه گیری خوشه ای جند مرحله ای، تعداد60 نفر به شیوه دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند(30نفرآزمایش و 30نفرکنترل). برای گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه استاندارد تاب آوری و پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه رفتار ناسازگارانه استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون، تفاوت معنی دار وجود دارد(p=0.001). همچنین بین گروه ها از لحاظ خرده مقیاس های تاب آوری، کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه تفاوت معنی دار یافت شد(p<0/05). به نظر می رسد استفاده از آموزش مهارت های کنترل خشم، به خوبی توانسته است در افزایش تاب آوری ، کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای ناسازگارانه آموزش دیدگان تأثیر گذار باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹