آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره هفتم تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 26)

مقالات

۱.

رویکردهای آموزش استیم: مرور نظام مند

کلید واژه ها: رویکردهای آموزشی استیم مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 905
استیم، ایده یادگیری بین رشته ای را شامل می شود که دانش آموزان از طریق یک ترکیب واقعی رشته ها، یاد می گیرند و می توانند مسائل را در یک زمینه واقعی حل کنند، لذا هدف این مقاله برداشتن گامی در راستای معرفی هر چه بیشتر این رویکرد نوین آموزشی و ارائه تصویری روشن جهت عملیاتی کردن این چارچوب در سیستم آموزشی است. روش این پژوهش مرور نظام مند می باشد. جامعه این پژوهش متشکل از 567 مقاله درباره آموزش استیم است که بین سال های 2000 تا 2020 میلادی در مجلات معتبر علمی ارائه شده اند. نمونه پژوهش، شامل 10 مقاله که به صورت هدفمند و بر اساس غربالگری در مراحل مختلف، مورد مطالعه عمیق و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از مرور نظام مند و تحلیل کیفی محتوای 10 مقاله مورد مطالعه حاکی از آن است که رویکرد آموزشی استیم شامل تحقیق علمی و فرآیند طراحی مهندسی، یادگیری مبتنی بر مسئله (PBL)، یادگیری مبتنی بر پروژه، رویکرد جنبش سازنده، رویکرد مبتنی بر همکاری و رویکرد توالی است. با استفاده از هر یک از رویکردهای شناسایی شده می توان روش آموزشی استیم را در کلاس درس اجرا نمود و از مزایای این روش آموزش بهره برد.
۲.

واکاوی چالش مولفه های فرهنگ دانشگاهی در آموزش مجازی: مطالعه ای موردی

کلید واژه ها: فرهنگ دانشگاهی اموزش مجازی دانشگاه مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 971
فرهنگ به عنوان کالبدیک دانشگاه محسوب میشود،و در بخش های اساسی دانشگاه نمودپیدا می کند.دراین پژوهش جهت کشف مولفههای فرهنگ دانشگاهی درآموزش مجازی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشدعلوم تربیتی دانشگاه مازندران موردبررسی واقع شد.پژوهش ازنظرهدف کاربردی وازنظرروش توصیفی پیمایشی بودوطرح کلی پژوهش آمیخته اجراشد.داده های پژوهش دربخش کیفی بااستفاده ازمصاحبه نیمه ساختاریافته بااساتیددانشگاه ودربخش کمی بابهره گیری ازپرسشنامه جامعه نمونه دانشجویان به دست آمد.دربخش کیفی پژوهش ازطریق مصاحبه درحوزه مولفه های فرهنگ دانشگاهی درآموزش مجازی 12مضمون استخراج شد.ودربخش کمی به کمک پرسشنامه محقق ساخته به بررسی نمونه ها پرداخته شد.جهت تحلیل دادههای کمی دربخش آماری ازآماره تی ازطریق نرم افزارSpss موردتجزیه و تحلیل قرار شد.یافته های کیفی ازطریق مصاحبه نیمه ساختارمند،در 3 مقوله کلی مولفه های زمینه و بستر،تعاملات و مصنوعات استخراج شد.و در بخش کمی داده های آماری دیدگاه دانشجویان نسبت به زمینه و بسترومصنوعات رضایت بخش و معنادار نبود، و در مولفه تعاملات دیدگاه دانشجویان معنادار و مطلوب ارزیابی شد.در نتیجه استفاده صحیح از ظرفیت فرهنگ دانشگاهی در آموزش مجازی نیازمند تحول در بستر،و مصنوعات فضای مجازی برای مخاطبان خود است.تقویت تعاملات به عنوان اصل مهم و سازنده درآموزش مجازی مقدمه خوبی جهت بهبود سایر عناصر فرهنگ دانشگاهی در آمورش مجازی ضرورتی مبرم است.
۳.

تجربه زیسته معلمان ابتدایی از پدیده موبینگ و بولینگ با رویکرد پدیدارشناسی

کلید واژه ها: موبینگ قلدری سازمانی تجربه زیسته معلمان پدیدارشناسی روش کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 891
هدف تحقیق حاضر تحلیل تجربه زیسته معلّمان ابتدایی از پدیده موبینگ و بولینگ سازمانی درمحیط مدرسه با رویکرد پدیدارشناسی است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی است. در این تحقیق با 20 نفر از معلّمان ابتدایی زن و مرد ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان شیراز مصاحبه شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. روش مصاحبه ها نیمه ساختار یافته و مصاحبه ها تا زمان اشباع داده انجام شد. تحلیل داد ها بر اساس راهبرد هفت مرحله ای کلایزی صورت پذیرفت. تحلیل و ادارک عمیق گفته های معلّمان به شناسایی 3 مضمون 1) چرایی ایجاد این پدیده(نقش مدیر و نوع مدیریت، مشکلات مالی و روحی معلّمان و نقش سیستم آموزشی و سازمان آموزش و پرورش)، 2) شکل رفتار های موبینگ و بولینگ در محیط آموزشی و مدرسه (مانند غیبت و ترور شخصیتی، درگیری فیزیکی) ، 3) اثرات موبینگ و بولینگ در محیط کار(مانند ترک سازمان)، منجر شد. در انتها با توجه به نتایجی که بدست آمده، پیشنهاداتی برای جلوگیری از این پدیده ارائه شده است.
۴.

مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی ازدیدگاه مدیران، معلمان، والدین و دانش آموزان دوره ابتدایی شهر رشت

کلید واژه ها: موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی دروس مدرسه دروس ابتدایی اولویت بندی دروس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 863
هدف این پژوهش، مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران، معلمان، والدین ودانش آموزان بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مدیران و معلمان زن و مرد،کلیه ی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر رشت و والدین آنها تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل کلیه ی مدیران، 310 معلم، 400 دانش آموز به همراه والدین آنها بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته ای بود که موقعیت های مختلف آموزشی این درس را در مقایسه با دیگر دروس دوره ی ابتدایی می سنجید. روایی صوری ومحتوایی این ابزار به وسیله اساتید دانشگاه، سرگروه های درسی و معلمان با تجربه و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین موقعیت درس تربیت بدنی و موقعیت سایر دروس از دیدگاه دانش آموزان، والدین، مدیران ومعلمان وجود دارد. بدین ترتیب که دانش آموزان درس تربیت بدنی را در رتبه چهارم، والدین نیز درس تربیت بدنی را در رتبه سوم و مدیران ومعلمان درس تربیت بدنی را دررتبه اول قرار دادند. با توجه به طرح تحول بنیادین، تدوین برنامه درس ملی و طرح های مختلف در دوره ی ابتدایی، درس تربیت بدنی اهمیت قابل ملاحظه ای داشت.
۵.

بررسی چالش های موجود در ابعاد اجرایی و آموزشیِ درس کار و فناوری پایه ششم

کلید واژه ها: بعد اجرایی بعد آموزشی کتاب کار و فناوری دوره ابتدایی پایه ششم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 92
هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات اجرایی و آموزشی درس کار و فناری پایه ششم از نظر دانش آموزان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی منطقه افشار در سال99-1398به تعداد142نفر می باشد. جهت تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است؛ حجم نمونه آماری 34 نفر از دانش آموزان این پایه، به تفکیک17نفر دانش آموز دختر و17نفر دانش آموز پسر می باشند.ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، نظر سه معلم باسابقه پایه ششم در خصوص پرسشنامه پرسیده شد و به تایید ایشان رسید. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین،انحراف معیار،حداقل و حداکثر) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و تی مستقل) استفاده شده است.برای تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS24استفاده شده است.نتایچ آزمونTمستقل نشان می دهد که نظر دانش آموزان دختر و پسر در متغیرهای تدریس و تسلط معلم، اطلاعات ورودی دانش آموز، نگرش دانش آموز،نیازسنجی،مفید بودن کتاب،تکالیف،فضای آموزشی و امکانات و ارزشیابی اختلاف معنی داری وجود ندارد(05/ 0p>)ولی در متغیرِ تفاوت های فردی و جنسیتی بین نظر دانش آموزان دختر و پسر اختلاف معنی داری وجود دارد(01/0 p <)
۶.

آموزش به شیوه یادگیری سیار و تاثیر آن بر بی انگیزگی ناشی از دوره کرونا (چگونه سامان را به یادگیری علاقه مند کردم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بی انگیزگی یادگیری سیار دوره کرونا دانش آموز فناوری مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 634
بی انگیزشی یا فاقد انگیزش بودن نیز اشاره به افرادی دارد که هیچ گونه انگیزه ای- خشنودی و ارزشمندی دورنی یا مشوق های بیرونی- برای فعالیت های خود دریافت نمی کنند و در نتیجه از انجام آنها اجتناب می کنند. شرایط سخت آموزش در دوره کرونا دانش آموزان را نسبت به یادگیری بی انگیزه کرده بود.لذا پژوهشی با هدف آموزش به شیوه یادگیری سیار و تاثیر آن بر بی انگیزگی دانش آموز نسبت به مدرسه انجام شد. روش تحقیق از نوع اقدام پژوهی و مطالعه بر روی دانش آموز مقطع ابتدایی منطقه اشترینان در سال تحصیلی1400-99 بود. در مورد بی انگیزگی که مشکل آن دانش آموز بود اطلاعاتی از طریق مشاهدات،مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری گردید.؛ یکی از اصلی ترین راه حل ها فناوری های نوین آموزشی و یادگیری سیار بود که در مورد او انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از شیوه ی توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و رابطه بین یادگیری سیار و انگیزه تایید شد. آن گونه که نتایج این پژوهش نشان داد یادگیری سیار که از طریق فناوری های نوین انجام شده است تاثیر بسزایی در شکل گیری انگیزه داشته و می تواند بی انگیزگی دانش آموز از مدرسه را کاهش دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴