آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره دوم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 8)

مقالات

۱.

بررسی وضعیت موجود صلاحیت های حرفه ای عمومی مربیان پیش دبستانی و مقایسه با وضع مطلوب

کلید واژه ها: صلاحیت حرفه ای مربیان پیش دبستانی دوره ی پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 545
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود صلاحیت حرفه ای عمومی مربیان پیش دبستانی و مقایسه با وضع مطلوب انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل مربیان پیش دبستانی شهرستان ایلام به تعداد 58 نفر بودند که کل جامعه به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شد. ابزار گرد آوری پرسشنامه محقق ساخته و بسته پاسخ بود . جهت ارزشیابی ماتریس همبستگی از آزمون KMO و آزمون کرویت بارتلت، جهت مقایسه وضع موجود ومطلوب از آزمون tوابسته استفاده گردید. پس از بررسی های لازم و مطالعه منابع نظری و پیشینه های پژوهش همچنین نظر کارشناسان و اساتید مجرب و انجام تحلیل عامل در نهایت 75 سؤال شناسایی شد در نهایت 8 مؤلفه اصلی آموزشی، علمی، شخصیتی، اجتماعی، فکری، مدیریتی، اخلاقی، وفن آوری دسته بندی شد. یافته های پژوهش نشان داد مربیان پیش دبستانی از نظر صلاحیت های آموزشی، علمی، اخلاقی از سطح متوسط کمتر است و همچنین بین وضع موجود و مطلوب صلاحیت های حرفه ای عمومی مربیان پیش دبستانی در تمام مؤلفه ها تفاوت معنا دار وجود دارد و به عبارتی برای رسیدن به وضع مطلوب فاصله وجود داردیافته ها نشان داد صلاحیت حرفه ای مربیان کمی بالاتر از حد متوسط ارزیابی می شود.
۲.

رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس

کلید واژه ها: تجارب دانشگاهی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 208
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال آخر(1400 نفر)مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 در دانشگاه فرهنگیان استان فارس بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تعداد 302 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده (CSEQ)بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه بعد تجارب دانشجویان شامل، ادراک از کیفیت تلاش دانشجو، انسجام اجتماعی و کیفیت محیط به ترتیب پیش بینی کننده معنادار دستاوردهای دانشگاهی آنان می باشد؛ درضمن بر اساس جنسیت، وضعیت تاهل و محل سکونت تفاوت بین دستاوردهای تحصیلی آنها معنی دار نیست؛ اما بر حسب رشته تحصیلی، محل تحصیل و عملکرد تحصیلی، قدرت ابعاد تجارب دانشجویان در پیش بینی دستاوردهای آنان متفاوت است. با توجه به نتایج حاصل شده، ایجاد شرایط و امکانات آموزشی و پژوهشی مطلوب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های دانشجویان دانشگاه فرهنگیان امری ضروری می باشد.
۳.

تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود تفکر خلاق دانش آموزان

کلید واژه ها: الگوی تدریس بدیعه پردازی چرخه یادگیری هفت مرحله ای تفکر خلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 774
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود تفکر خلاق دانش آموزان بود. طرح پژوهش به شیوه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از این جامعه تعداد 60 دانش آموز انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای خوشه ای در 3 گروه، 2 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش اول (الگوی تدریس بدیعه پردازی) و آزمودنی های گروه آزمایش دوم (الگوی چرخه ی یادگیری هفت مرحله ای) تحت آموزش قرار گرفتند و در مقابل، گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تفکر خلاق تورنس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی LSD انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی تدریس بدیعه پردازی و چرخه ی یادگیری هفت مرحله ای بر تفکر خلاق دانش آموزان تأثیر دارد. معلمان می توانند در تدریس دروس و آموزش بسیاری از مفاهیم جدید از الگوی تدریس بدیعه پردازی به منظور افزایش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان استفاده کنند.
۴.

ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 813
زمینه: اخلاق حرفه ای تدریس در مدرسان باعث رشد تعالی و بالندگی آموزش کشور می شود. براین اساس پژوهش پیش رو به بررسی و ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید می پردازد. ابزار و روش ها: مطالعه حاضر توصیفی – مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بود که به صورت تصادفی200نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد اخلاق حرفه ای تدریس سبحانی نژاد و همکاران در قالب 48 گویه و 6 مولفه داده ها با کمک نرم افزار آماری SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بررسی امتیاز های نشان داد که بالاترین امتیاز اخلاق حرفه ای تدریس مدرسان در ابعاد بعد ویژگی های شخصیتی با امتیاز(78/3)در سطح مطلوب و بعد تسلط بر روش های تدریس با امتیاز(04/3)، بعد رعایت قوانین آموزشی با امتیاز(97/2)، بعد اشراف برمحتوا با امتیاز(5/2) در سطح نسبتآ مطلوب ، بعد شناخت وجوه مختلف یادگیرنده با امتیاز(06/2) بعد ارزشیابی استاندارد با امتیاز(93/1) سطح نامطلوب قرار داشتند. نتایج: بررسی میانگین امتیاز عوامل شش گانه ارزیابی اخلاق حرفه ای مدرسان نشان داد در مجموع،گروه با کسب امتیاز33/2 از امتیاز کل 5 و بر اساس معیار رتبه بندی در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشت.
۵.

خلاقیت در کتب فرهنگ و هنر متوسطه اول: یک تحلیل محتوی

کلید واژه ها: تحلیل محتوا خلاقیت دانش آموزان کتب فرهنگ و هنر دوره متوسطه اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 524
هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان محتوای کتب فرهنگ و هنر دوره متوسطه اول از نظر میزان برخورداری از مولفه های خلاقیت بوده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی و روش تحلیل محتوا انجام شده است و محتوی کتب مذکور با استفاده از سیاهه مولفه های خلاقیت گیلفورد و بیکاردز مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه و جامعه آماری کتب فرهنگ و هنر متوسطه اول می باشد. واحد تحلیل جملات و تصاویر موجود در کتاب بوده که با توجه به بررسی های انجام شده میزان فراوانی و درصد جملات و تصاویر مرتبط با مولفه های خلاقیت نشان می دهد که کل کتب فرهنگ و هنر دوره متوسطه اول در متون 59/2 درصد، در تصاویر 32/26 درصد و در مجموع 5.19 درصد به مولفه های خلاقیت توجه داشته است. در مورد متون کتاب فرهنگ و هنر هفتم برابر 3.18 درصد، کتاب فرهنگ و هنر هشتم برابر 12/2 درصد و کتاب فرهنگ و هنر نهم برابر 2.48 را شامل می شود. میزان توجه به مولفه های خلاقیت در تصاویر نیز در پایه هفتم، هشتم و نهم به ترتیب 13.06، 33.71و 32.21 درصد است. در نهایت نتایج نشان می دهد که کتب مذکور از نظر میزان برخورداری از مولفه های خلاقیت در سطح مطلوبی قرار دارد.
۶.

تأثیر به کارگیری اپلیکیشن های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مسأله و گرایش اجتناب-حل مسأله دانشجویان

کلید واژه ها: اپلیکیشن های هوشمند آموزش ریاضی حل مسأاله دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 269
از مزایای آموزش مجازی، اپلیکیشن های هوشمند است که در آموزش رسمی و غیر رسمی به دلیل سهولت استفاده، فضای جذاب و بازخورد فوری میزان کاربردشان زیاد است. باکمک این اپلیکیشن ها فضای ارتباط و مشارکت و یادگیری می-توان ایجاد کرد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر بکارگیری اپلیکیشن های هوشمندآموزش ریاضی ، بر مهارت های حل مساله دانشجویان مقطع کارشناسی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر سال اول دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 96-1395 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس سی نفر انتخاب و بصورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه مهارت های حل مسأله هپنر و پترسون با پایایی 76/ و پرسش نامه گرایش اجتناب-حل مسأله لانگ و کسیدی با پایایی 77/ بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایش در متغیر حل مسأله و گرایش-اجتناب بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴