آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره چهارم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 14)

مقالات

۱.

خوانشی از نظام آموزشی توسعه محور بر اساس دیدگاه های عقل گرایانه معتزله

کلید واژه ها: مدل آموزشی توسعه معتزله تحولات اجتماعی و فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 505
بدون تردید آموزش و نظام آموزشی از مهمترین زمینه های شکل دهی به افکار و اندیشه های اجتماعی افراد و زمینه ساز توسعه در میان جوامع بشری به شمار می رود. در این میان مکتب فکری معتزله و اندیشه های برآمده از آن از جمله مهمترین زمینه های فکری و اندیشه ای شکل دهنده در تاریخ اسلام و نظام های آموزشی منبعث از آن به شمار می رود. لیکن نظام آموزشی برآمده از اندیشه های معتزله، تحت تاثیر مهمترین مبانی فکری و اندیشه ای آن شکل گرفته و امکان توسعه ی جامعه را در قالب چنین رویکردی قابل بررسی و تبیین می نماید . بر این اساس پژوهش پیش روی به روش توصیفی-تحلیلی بر آن است تا به ارائه ی مدلی آموزشی در ایجاد تحولات اجتماعی و فرهنگی توسعه محور بپردازد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، خرد محوری، پرهیز از جبرگرایی، شک علمی و تسامح از مهمترین مبانی اندیشه ای در تفکر معتزله و در راستای کامیابی به توسعه به شمار می رود.
۲.

بررسی تأثیر فضای مجازی(مبتنی بر تلفن همراه) بر سلامت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان

کلید واژه ها: تلفن همراه سلامت اجتماعی همبستگی اجتماعی پذیرش اجتماعی انسجام اجتماعی مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 860
پژوهش حاضر که با هدف بررسی تأثیر فضای مجازی همراه بر سلامت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر دانش آموزان شهر رودان هستند که تعداد 368 نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه به عنوان متغیر مستقل و میزان کل سلامت اجتماعی و شاخص های آن (همبستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی) به عنوان متغیر وابسته می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بین استفاده از فضای مجازی مبتنی بر تلفن همراه با میزان کل سلامت اجتماعی (33/0-) و شاخص های آن یعنی همبستگی اجتماعی (27/0-)، پذیرش اجتماعی (23/0-)، انسجام اجتماعی (36/0-)، مشارکت اجتماعی (42/0-) و شکوفایی اجتماعی (31/0-) ارتباط منفی، معکوس و معنادار وجود دارد. بنابراین تمام فرضیه های پژوهش تأیید می شوند.
۳.

در نکوهش «تملق»: گفتاری انتقادی در تربیت و آموزش اخلاق

کلید واژه ها: تملق ستایش گری تمجید راهکارهای تربیتی آموزش و تربیت اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 750
تملق از جمله صفات ناپسندی است که جنبه اجتماعی داشته و ظاهرگرایی، ریاکاری و نفاق را در جامعه گسترش می دهد. اهداف این پژوهش که از نوع کیفی است و با روش تحلیلی- استنباطی انجام شده عبارتند از : بررسی مفهوم، دلایل و ریشه های تملق گویی و پیامدهای آن، بازشناسی راهکارهای تربیتی و آموزشی برای مقابله با این رذیلت اخلاقی. برای نیل به اهداف مذکور، در این پژوهش، ضمن بررسی اجمالی ریشه های تاریخی این رذیلت اخلاقی، تمایز بین تملق و تمجید مورد بحث قرار گرفته و سپس، ریشه ها و مضرات تملق، بررسی شده است. در گام بعدی، با کنکاش در آیات، روایات و آراء اندیشمندان مسلمان، برخی روش های مقابله با تملق گویی در قالب «راهکارهای تربیتی» پیشنهاد شده که مهمترین آنها عبارتند از آگاهی بخشی و معرفت افزایی نسبت به مضرات تملق، برخورد قاطع و علنی با تملق گویی، بی اعتنایی به تملق گو، جایگزینی فضای نقد به جای تملق و ترویج فرهنگ تمجید و سپاس.
۴.

تأثیر برنامه درسی قصه گویی بر خلاقیت و هویت کودکان در دوره پیش دبستان

کلید واژه ها: قصه گویی رشد خلاقیت هویت کودکان پیش دبستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 593
هدف از پژوهش حاضر، بررسی فلسفه ی قصه گویی بر میزان رشد خلاقیت، نوآوری و هویت کودکان پیش دبستان بود. بدین منظور در چهارچوب روش پژوهشی اسنادی- تحلیلی، 50 نفر از کودکان پیش دبستانی شهر نی ریز در پژوهش شرکت داده شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون بود. جهت جمع آوری داده ها از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد ﺧﻼﻗﯿﺖ و هویت ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﯿﺎن استفاده شد. پس از انجام پیش آزمون برنامه ی قصه گویی به مدت 6 جلسه 45 دقیقه ای اجرا شد و در پایان پس آزمون انجام شد. نتایج نشان داد که خلاقیت تمامی آزمودنی ها در پایان برنامه ی قصه گویی افزایش یافته است. همچنین بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون رشد هویت کودکان تفاوت معنی داری مشاهده شد. در ادامه نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین شاغل بودن مادران و خلاقیت فرزندان وجود ندارد؛ اما بین شاغل بودن مادران و رشد هویت کودکان تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین ارتباط معناداری بین وضعیت اقتصادی خانواده و خلاقیت فرزندان وجود داشت؛ اما بین وضعیت اقتصادی خانواده و رشد هویت کودکان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
۵.

شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه دوره های فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش از منظر معلمان مرد شرکت کننده در مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی

کلید واژه ها: مدیریت آموزش فوق برنامه معلم تربیت بدنی برنامه های ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 321
تحقیق حاضر با هدف تحلیل موانع توسعه دوره های فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش طراحی گردید. تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی معلمان شرکت کننده در بیست و هشتمین دوره رقابت های علمی و تخصصی آموزش و پرورش کشور بود. بر اساس گزارش های کسب شده تعداد این افراد شامل 192 معلم ورزش مرد بود. بر اساس انتخاب تمام شمار تمامی این افراد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته بود. در جهت ساختاردهی به موانع موثر بر توسعه دوره های فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و همچنین روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در کل 6 عامل (مدیریتی، زیرساختی، آموزشی، فرهنگی، مالی و فردی) 589/83 درصد از واریانس کل سوالات را در بر گرفت. نتایج همچنین نشان داد که موانع آموزشی و مدیریتی جزو موانع مستقل کلیدی می باشد که سبب تاثیرگذاری بر سایر موانع میگردد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که توجه به مسائل آموزشی و مدیریتی در خصوص دوره های فوقبرنامه ورزشی در آموزشوپرورش می توان امید داشت تا شرایط جهت بهبود این دوره ها بهبود یابد.
۶.

مدل مفهومی مبانی سیاسی فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: مبانی سیاسی سیاست تربیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 774
مبانی تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبانی اساسی فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی(هستی شناسی ،معرفت شناسی ،ارزش شناسی ) است مبانی اساسی فلسفی تربیت گزاره هایی است که از نصوص دینی اخذ شده است.مبانی سیاسی تربیت موضوعی است که برخلاف اهداف واصول و روش های تربیت سیاسی کمتر مورد توجه اندیشورزان قرار گرفته است . در این پژوهش طی یک پارادایم کیفی و به شیوه اسنادی و با رویکرد توصیفی - تفسیری به فهم مبانی سیاسی تربیت پرداخته شده است . یافته ها نشان می دهد که برخلاف رویکردهای انتقادی، محافظه کارانه ، دمکراتیک و پست مدرن در رویکرد تمدن ساز اسلامی، سیاست و تربیت نوعی همسویی دارند. سیاست اسلامى و تربیت اسلامى، رابطه اى دو طرفه دارند و مکمّل یکدیگر مى باشند، و در راستاى هدفى واحد که همانا اعتلاى انسان، سعادت جامعه بشرى، توحید و وحدت مى باشد، قرار مى گیرند نگارنده پس از تحلیل این موضوع، به مدلی مفهومی از مبانی سیاسی تربیت در جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴