آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره هشتم تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 30)

مقالات

۱.

انگیزه خواندن و ارتباط آن با توانایی درک مفاهیم در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ایرانی در رشته های مختلف

کلید واژه ها: انگیزش خواندن رشته تحصیلی درک مطلب مهارت زبان انگلیسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 742
هدف از این پژوهش، ارتقاء توانایی خواندن زبان آموزان در ایران است. چون کاهش انگیزه خواندن به طور معمول در بین اکثر دانشجوهای ایران مشاهده می شود، دلیلی برای نگرانی جدی زبان آموزان ایرانی به حساب می آید. بنابراین، 285 دانشجو از شش رشته تحصیلی، علوم اجتماعی، ریاضیات، آموزش ابتدایی، شیمی، زیست شناسی و ادبیات فارسی در این مطالعه شرکت کردند. پاسخ شرکت کنندگان به سوالات پرسشناه انگیزه خواندن ، سوالات درک مطلب و سوالات توانش زبانی از طریق آزمون کروسکال-والیس ، آزمون تی مستقل ، تحلیل واریانس وضریب همبستگس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که زبان آموزان با انگیزه بالاتر نسبت به سایر زبان آموزان با انگیزه پایین ، در درک مطلب بهتر عمل می کنند. همچنین نشان داده شد که رشته شرکت کنندگان از عوامل مؤثر در رابطه بین انگیزه خواندن و توانایی درک خواندن است. یافته ها همچنین نشان دادند که هرچه سطح مهارت زبانی دانشجویان بالاتر باشد ، سطح انگیزه خواندن آنها نیز بیشتر است.
۲.

واکاوی مولفه های تفکر انتقادی در تمرین ها و پرسش های پایانی داستان های کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی

نویسنده:

کلید واژه ها: تفکر انتقادی فارسی خوانداری دوره ی ابتدایی تحلیل محتوا آنتروپی شانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 501
هدف اصلی این پژوهش، واکاوی مولفه های تفکر انتقادی در تمرین ها و پرسش های پایانی داستان های کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی است. با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و براساس چک لیستی از مولفه های تفکر انتقادی آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا داده ها جمع آوری گردید. جامعه ی آماری شامل کتب فارسی خوانداری سوم تا ششم ابتدایی، تالیف سال (1398/1397) می باشد و در این پژوهش حجم جامعه و نمونه برابر است. واحد تحلیل، متون تمرین ها و پرسش های پایانی داستان های کتب مذکور و واحد ثبت نیز جمله (اخباری و پرسشی) می باشد. جهت تعیین پایایی کدگذاری های انجام شده از فرمول ویلیام اسکات استفاده گردید و عدد ضریب قابلیت اعتماد (76/) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی(تعیین فراوانی- درصدگیری) و آنتروپی شانون استفاده شده است. در مجموع (91) مولفه مربوط به مولفه های تفکر انتقادی شناسایی شد. نتایج حاصله نشان می دهد که بیش ترین ضریب اهمیت، مربوط به مهارت های استنباطی با عدد(418/) می باشد و در مهارت های استدلال قیاسی و استقرایی ضریب اهمیت صفر است. مهارت های تفسیری بیش ترین فراوانی را در کتب مربوطه با درصد(50.54%) دارد. هم چنین در تدوین پرسش ها براساس شاخص های تفکر انتقادی، به روانشناسی رشد شناختی و مداومت در برنامه ریزی درسی توجهی نشده است.
۳.

تجارب زیسته ی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در شناخت چالش ها و راهکارهای مؤثر در کاهش بدفهمی های ریاضی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

کلید واژه ها: بدفهمی ریاضی تجارب زیسته دانش آموزان چهارم ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 947 تعداد دانلود : 965
هدف کلی این پژوهش، واکاوی تجارب زیسته ی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در زمینه چالش های موجود در شناخت بدفهمی های ریاضی چهارم ابتدایی و راهکارهای مؤثر در کاهش آن می باشد. این پژوهش، کیفی با رویکرد پدیدارشناسی می باشد که داده های آن از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق به شیوه هدفمند و با رعایت قاعده ی اشباع نظری گردآوری شد. مشارکت کنندگان این پژوهش 10 معلم دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان استان فارس را شامل می شد که تجربه تدریس درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی را داشتند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این پژوهش از روش کدگذاری موضوعی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش 247 مضمون پایه به دست آمد که ابتدا در 19 طبقه با عنوان مضامین سازمان دهنده ی سطح 1 و سپس در 2 طبقه ی چالش ها و راهکارها، با عنوان مضامین سازمان دهنده ی سطح 2 دسته بندی گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که جهت آشنایی با بدفهمی ها و راهکارهای اصلاح و بهبود آن ها، برگزاری کارگاهها در دانشگاه و استفاده بهتر از دوره های کارورزی ضروری می باشد.
۴.

تحلیل محتوای نجوم در کتاب های دوره های ابتدایی و اول متوسطه

کلید واژه ها: آموزش نجوم تحلیل محتوا سازماندهی چند رشته ای روش مریل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 562
از آنجایی که در نظام آموزشی عمومی ایران درسی تحت عنوان نجوم وجود ندارد، این سوال مطرح می شود که چه محتوایی از علم نجوم و با چه ساختاری در کتاب های درسی ارائه شده است؟ جهت بررسی این موضوع از روش تحلیل محتوا استفاده شده و کل کتاب های دورهای ابتدایی و اول متوسطه به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. متن ها با روش مطالعه مریل، تصاویر با روش بررسی میزان تاکید و همچنین، ارتباط بین متن و تصویر با روش ارتباط سنجی توصیف و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که محتوای نجوم به صورت چند رشته ای در بین دروس دورهای ابتدایی و اول متوسطه سازماندهی و توزیع شده که سهم دروس علوم تجربی 4/45 درصد و سهم مطالعات اجتماعی 8/26 درصد بوده است. هر چند عمده ی محتوای نجوم در کتاب های درسی به شکل نظری ارائه شده است، اما در این بین، در درس علوم تجربی و در پایه ی نهم بر روش کار تاکید بیشتری شده است. در دوره ابتدایی تقریبا" دو برابر دوره ی متوسطه از تصویر استفاده شده و در مورد 2/38 درصد از تصاویر، از فن تاکید استفاده شده است.
۵.

مدل سازی عوامل مؤثر بر هوشمندسازی مدارس با رویکرد (ISM)

کلید واژه ها: مدارس هوشمند مدل سازی ساختاری تفسیری فناوری اطلاعات و ارتباطات هوشمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 169
به کارگیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش، هم زمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی های کلیدی جوامع دانش محور می باشند و رویکردهای توسعه مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می نمایند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت سطح بندی عوامل مؤثر بر هوشمندسازی مدارس است. با مرور ادبیات پژوهش و جلب نظر خبرگان، موضوع در قالب 10 عامل و 36 شاخص شناسایی شد. روایی پرسش نامه محقق ساخته توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین ارتباط بینابینی عامل ها در اختیار 8 متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تکنولوژی آموزشی و نوآوری قرار داده شد. داده های حاصل از پرسش نامه ها با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و از نظر تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری در 5 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم گردید که نهایتا عوامل سخت افزار، نرم افزار، نیروی انسانی و منابع مالی و هزینه ای مؤثرترین و در بالاترین سطح و امنیت اطلاعات در پایین ترین سطح قرار دارند.
۶.

معرفی پارادایم جدید آموزش 4: آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال، تغییر یا انقلاب؟

کلید واژه ها: آموزش 4 صنعت 4 عصر دیجیتال آموزش و یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 185
این مطالعه با هدف معرفی پارادایم جدید آموزشی با عنوان آموزش 4 و به روش «مرور مفهومی» صورت گرفت. تا به بررسی شواهد در حال ظهور این نوع از آموزش بپردازد و پاسخگوی سؤالات مطرح شده در این زمینه باشد. بدین منظور شواهد موجود در این زمینه در مطالعات مختلف، مشخص، و مفاهیم کلیدی تعریف گردید. همچنین ویژگی ها و مهارت های مورد نیاز این نوع از آموزش تشریح، و نقش توسعه ی فناوری ها در آن مورد بحث قرار گرفت. اهمیت شناخت این پارادایم برای نسل جدید از آن جهت است که بتوانند همگام با تغییرات باشند تا بتوانند رقابت کنند. و برای مراکز آموزشی ما از دبستان ها تا مراکز دانشگاهی، از آن جهت است که اگر نتوانند شیوه های علمی جدید حاصل از این نوع آموزش را در مراکز خود به کار بگیرند، به تدریج ارتباط خود را با دنیای کار و صنعت از دست داده و نخواهند توانست پاسخگوی نیازهای عصر جدید باشند.
۷.

بررسی سنجش صلاحیت های آموزش مجازی معلمان در شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) (مورد مطالعه؛ معلمان ابتدایی منطقه موسیان در استان ایلام)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش مجازی شبکه شاد صلاحیت های مجازی معلمان ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 140
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و غیر آزمایشی می باشد. روش آماری هم روش تحلیل عاملی است. ابزار جمع آوری اطلاعات هم مصاحبه مستقیم و هدفمند با مربیان است. نتایج نشان داد که مهمترین صلاحیت های حرفه ای مجازی و الکترونیکی مربیان در ایام کرونا به ترتیب عبارت اند از: صلاحیت های فنی شامل: توسعه زیر ساخت ها و تامین سخت افزار و تجهیزات مورد نیاز الکترونیکی، تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و منابع آموزشی الکترونیکی نظری و عملی، تسلط بر کار فنی با اینترنت و شبکه های مختلف مجازی و توجه به موقعیت و زمینه فنی و کاری. صلاحیت های علمی شامل: شناخت مبانی علمی آموزش مجازی، معنی دار کردن یادگیری مجازی برای مهارت آموزان و هنر جویان، اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری فناورانه، انگیزش، مشارکت، خلاقیت، نوآوری و توانمندی های عملی مجازی، رشد و توسعه دانش و مهارتهای نظری و عملی کار با فضای مجازی و مهارتهای ارتباطی از راه دور با مهارت آموزان و هنر جویان و توانایی غبله بر موانع موجود آموزش های مجازی و الکترونیکی و بالاخره صلاحیت های تعلیمی شامل: یادگیری مشارکتی و تیمی، راهبرد حل مسئله، عمل گرایی، محیط یادگیری خود راهبر، خودگردان و خود دستیاب مجازی و الکترونیکی.
۸.

اثربخشی آموزش بازی درمانی بر هویت اجتماعی تعدادی از کودکان پیش دبستانی ناحیه 4 شهر شیراز

کلید واژه ها: بازی درمانی هویت اجتماعی کودکان پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 958
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش بازی درمانی بر هویت اجتماعی تعدادی از کودکان دختر پیش دبستانی ناحیه 4 شهر شیراز بوده است. این پژوهش از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی بوده که برای اجرای آن روش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل تعدادی از کودکان پیش دبستانی ناحیه 4 شهر شیراز می باشد. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و افراد انتخاب شده در دو گروه آزمایش (22 نفر) و کنترل (22 نفر) جایگزین شدند. ابزار سنجش در این پژوهش آزمون رشد نیوشا بود. تجزیه و تحلیل داد ه ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت . نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش بازی درمانی بر هویت اجتماعی کودکان پیش دبستانی تاثیر معناداری دارد. باتوجه به کارکردهای مختلف بازی در امر آموزش، این ضرورت احساس می شود که به کودکان، بازی آموزش داده شود. هنگامی که راه صحیح یا جدید استفاده از وسیله ای را به کودک می آموزیم، موضوع و مسیر داستانی را به کودک پیشنهاد می شود، در واقع زمینه ی رشد اجتماعی و هویت اجتماعی کودک فراهم می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴