ابراهیم یعقوبی زاد گروی

ابراهیم یعقوبی زاد گروی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین شهر

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۶۴
هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار از آنان در مدارس شهرستان زرین شهر بود. روش پژوهش کمی انجام و از نوع تحقیقات کاربردی بود که با استفاده از پرسشنامه به شیوه توصیفی پیمایشی انجام شد. داده های کمی پژوهش با استفاده پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. جامعه آماری، معاونان فناوری اطلاعات شامل 195 نفر بوده که بر مبنای فرمول مورگان و کرجسی، 130 نفر معاون به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ها به روش نمونه گیری خوشه ای، توزیع گردید. روایی سؤالات پرسشنامه توسط 7 نفر از متخصصان و استادان حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 78/0 محاسبه شد. یافته های پرسشنامه از طریق آزمون های آماری استنباطی (t تک نمونه ای و تحلیل واریانس) در نرم افزار SPSS(21) مورد تجزیه وتحلیل گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که معاونان فناوری اطلاعات وظایف خود را در حوزه اداری، نرم افزاری و سخت افزاری تا حد زیادی انجام داده اند و با وظایف مصوب در هریک از حیطه های فوق تا حد زیادی موافق بوده اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان