آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره ششم زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 24)

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری

کلید واژه ها: روش تدریس ترکیبی - مشارکتی روش تدریس فعال روش تدریس سخنرانی آموزش حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 629
پژوهش حاضر با هدف، مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با روش سخنرانی در هنرجویان رشته حسابداری صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از؛ 60 نفر از هنرجویان دختر پایه دوازدهم هنرستان امام رضا (ع) ناحیه1 شیراز در سال تحصیلی 99 – 98 که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع شبه تجربی بوده که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش (30 نفر) و یک کلاس به عنوان گروه کنترل (30 نفر) انتخاب شدند. قبل از شروع، از هر دو کلاس پیش آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته به عمل آمد، سپس گروه کنترل، پنج جلسه به شیوه سخنرانی تحت آموزش قرار گرفت در حالی که گروه آزمایش به شیوه ترکیبی – مشارکتی فعال آموزش دیدند. در انتها از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و با نتایج پیش آزمون توسط نرم افزار SPSS و آزمون های t مستقل و وابسته مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به تحلیل های آماری انجام شده نتایج حاکی از این است که روش تدریس ترکیبی مشارکتی فعال نسبت به روش سخنرانی تاثیر معناداری بر میزان یادگیری داشته و اثر بخش تر است.
۲.

بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس)

کلید واژه ها: نگرش ها اخلاق کاربردی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 260
هدف مطالعه حاضر بررسی نگرش و گرایش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس نسبت به درس اخلاق کاربردی است. روش تحقیق به صورت توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. نتایج این مطالعه نشان داد که: نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس نسبت به درس اخلاق کاربردی به صورت معنی دار از سطح قابل قبول بالاتر و از سطح مطلوب پایین تر می باشد؛ بین نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به درس اخلاق کاربردی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ دانشجویان سال اول نسبت به درس اخلاق کاربردی نگرش مطلوب تری نسبت به دانشجویان سال دوم دارند؛ دانشجویان رشته معارف اسلامی نگرش مطلوب تری نسبت درس اخلاق کاربردی در مقایسه با دانشجویان رشته های دیگر دارند؛ و بالاخره تاثیر درس اخلاق کاربردی بیشتر وابسته به استاد درس می باشد تا منابع و سرفصلهایی که برای این درس در نظر گرفته می شود؛ بنابراین، استفاده از اساتید شایسته یکی از پیشنهادهای مهم جهت دست یابی به وضعیت مطلوب در ایجاد نگرش و گرایش مثبت در دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی است.
۳.

ارتباط استحکام روانی و بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز

کلید واژه ها: استحکام روانی بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 783 تعداد دانلود : 772
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین استحکام روانی و مؤلفه های آن با بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز بود. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه پژوهش حاضر 201 تخمین زده شد که جهت اطمینان 220 پرسش نامه توزیع و 202 پرسش نامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی و پرسش نامه استحکام روانی بود که روایی و پایایی آن ها در پژوهش های گذشته تأیید شده است. داده های جمع آوری شده توسط آزمون های تی تک نمونه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش همزمان در سطح معناداری 05/0≥P تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد بین استحکام روانی و مؤلفه های آن با بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، مؤلفه اعتماد بین فردی نیز تنها متغیر پیش بین معنادار عامل استحکام روانی بود. بنابراین می توان عنوان کرد سطوح بالای استحکام روانی و به ویژه اعتماد بین فردی و برقراری روابط بین فردی مثبت می تواند بر میزان استفاده از بازطراحی شغلی یا دستکاری و شخصی سازی محیط آموزشی معلمان تأثیرگذار باشد، این امر با توجه به وضعیت فعلی اغلب مدارس و کمبود امکانات لازم برای اجرای درس تربیت بدنی می تواند به مدیران، کارشناسان تربیت بدنی ادارات و مسئولین مربوطه جهت برنامه ریزی بهتر کمک نماید.
۴.

بازسازی نقش و کارکرد فلسفه تعلیم و تربیت در نسبت با عمل تربیتی مبتنی بر اندیشه های جان دیویی

کلید واژه ها: فلسفه فلسفه تعلیم وتربیت عمل تربیتی عمل گرایی دیویی بازسازی تجربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 125
هدف از این مقاله بررسی رویکردهای مختلف به فلسفه تعلیم وتربیت و تلاش برای بازسازی نقش و کارکرد آن با توجه به اندیشه های عملگرایانه جان دیویی است. نوشتار پیش رو تاملی فلسفی است و تلاش کرده ایم ضمن بررسی آرا و اندیشه های جان دیویی، به بازسازی ارتباط میان فلسفه، عمل تربیتی و فلسفه تعلیم وتربیت بر اساس رویکرد او بپردازیم. مبتنی بر این رویکرد، رابطه فلسفه، فلسفه تعلیم وتربیت و عمل تربیتی رابطه ای دوسویه و دیالکتیکی است و هر گونه فلسفه ورزی تربیتی، زمانی که جامه عمل می پوشد و تبدیل به کنش تربیتی برای حل مسائل یا چالش های تربیتی موجود در بافت و موقعیت تربیتی می شو،د خود مشمول بازبینی و بازسازی دوباره از مسیر فلسفه ورزی تربیتی می-شود. همچنین در این نوشتار ضمن شناسایی دو نوع فلسفه تعلیم وتربیت «خرد» و «کلان»، نشان داده ایم هر دوی آنها مبتنی بر واقعیت های عمل تربیتی و برآمده از بافت و موقعیت تربیتی هستند و علاوه بر فیلسوفان/فلسفه ورزان تربیتی در محیط های آکادمیک و پژوهشی، معلمان و مربیان نیز ضروری است به تامل در مسائل موجود در میدان کنش تربیتی شان بپردازند و فلسفه ورزی کنند.
۵.

امکان سنجی اجرای"برنامه ریزی درسی دانشگاه محور"در دانشگاه فرهنگیان

کلید واژه ها: امکان سنجی برنامه ریزی درسی دانشگاه محور دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 15
پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت اجرایی برنامه ریزی درسی دانشگاه محور در دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 99-98 بوده است. از این جامعه آماری، 60 نفر به صورت تصادفی چند مرحله ای برای شرکت در نمونه انتخاب شده است و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعضای علمی دانشگاه فرهنگیان دارای دانش ، نگرش و مهارت کافی در زمینه اجرای برنامه ریزی درسی دانشگاه محور می باشند ولی دانشگاه فرهنگیان برای اجرای برنامه ریزی درسی دانشگاه محور از امکانات مناسب برخوردار نیست. همچنین بین جنسیت و مولفه نگرش اعضای هیات علمی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (05/0>P). اما این رابطه بین جنسیت و مولفه های دانش و مهارت مشاهده نشده است (05/0< P).
۶.

بررسی موانع اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با استفاده از روش فراترکیب

کلید واژه ها: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موانع اجرا فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 736
هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی موانع اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با استفاده از روش فراترکیب است. نوع تحقیق از نظر هدف توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل 165 مقاله مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که بین سال های 1390 تا 1399 منتشر شده اند. تعداد 19 مقاله به روش نمونه گیری غیرتصادفی-هدفمند مبتنی بر ملاک به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که موانع مربوط به تدوین سند تحول بنیادین با 3 فرامولفه و 23 مولفه، مجریان سند با 2 فرامولفه و 11 مولفه، مدیریت و رهبری با 2 فرامولفه و 6 مولفه، برنامه درسی و آموزشی با 2 فرامولفه و 11 مولفه، ارتقای نیروی انسانی با 2 فرامولفه و 8 مولفه، فضا و تجهیزات با 2 فرامولفه و 14 مولفه، منابع مالی با 1 فرامولفه و 6 مولفه، پژوهش و ارزشیابی با 2 فرامولفه و 3 مولفه و ساختار با 2 فرامولفه و 10 مولفه از مهمترین موانع اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران محسوب می شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳