آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره سوم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 11)

مقالات

۱.

اختلالات دیکته نویسی در مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: اختلال دیکته نویسی معین)

کلید واژه ها: دیکته نویسی اختلال دوره ابتدایی اقدام پژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 799
دیکته از جمله مهارت های آموزشی و نوشتنی بسیار مهمی است که نیاز به پرداز های متعدد ذهنی دارد. نقص در هر بخش یا فرآیند می تواند منجر به یک خطای نوشتاری شود، شناسایی خطاهای شایع می تواند به فهم بهتر علل این خطاها و ارائه ی راه کارهای موثر برای حذف یا تعدیل آنها در کودکان ابتدایی کمک شایانی کند. در این پژوهش در مورد درمان مشکل درس دیکته نویسی دانش آموزی به نام معین که در پایه اول مشغول به تحصیل است می باشد. با بررسی دلایل و علائم اختلال دیکته نویسی در دانش آموز متوجه شد که دچار اختلال دانش آموز ناشی از نارسانویسی، قرینه نویسی یا وارونه نویسی و عدم تمرکز حواس و بی رغبتی می باشد. راه حل-هایی جهت حل و درمان این اختلال ارائه نمودم که با بکاربستن این راه حل ها تأثیر فراوانی در درمان اختلال دیکته دانش آموز رویت نمودم و متوجه شدم که کارهای صورت گرفته توانسته است تا حدود زیادی از تکرار اشتباهات مکرر وی در دیکته نویسی به ویژه نارسانویسی، وارونه-نویسی و قرینه نویسی و سایر دروس جلوگیری داشته باشد به طوری که خود دانش آموز، خانواده، معلم و همکاران در مدرسه از درمان اختلال دیکته نویسی دانش آموز ابراز خوشحالی کردند. در این زمینه جهت درمان با اختلالات دیکته نویسی دانش آموزان پیشنهاداتی ارائه شده است.
۲.

آسیب شناسی دوره مهارت آموزی استخدامی های ماده 28 از دیدگاه مهارت آموزان، مدرسان و برگزارکنندگان

کلید واژه ها: مهارت آموزان دوره مهارت آموزی آسیب شناسی ماده28

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 31 تعداد دانلود : 59
پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی دوره مهارت آموزی استخدامی های ماده (28) از دیدگاه مهارت آموزان، مدرسان و برگزارکنندگان انجام گرفت. بر این اساس از طرح پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی کیفی استفاده گردید. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش شامل 20 نفر از مهارت آموزان، 11 نفر از مدرسان و 3 نفر از برگزارکنندگان دوره مهارت آموزی در دانشگاه تربیت معلم مرکز سلمان استان فارس بودند که براساس روش نمونه گیری هدفمند با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شد و یافته ها در قالب شبکه مضامین ارائه گردید. برای اعتباریابی داده های کیفی از روش بازبینی مشارکت کننده کنندگان استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که دوره برگزار شده از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است. همچنین از دیگر نتایج پژوهش می توان به چالش ها و آسیب هایی از جمله عوامل یازده گانه ای تحت عنوان(عدم کیفیت محتوا، ارتباطات اثربخش، زمان بندی نامناسب، وجود مدرسان با کیفیت، برنامه ریزی مناسب، کیفیت مهارت آموزان، ارزشیابی اثربخش، وجود جو و فرهنگ قوی، هزینه ها، تجهیزات و امکانات؛ عدم پاسخگویی مسئولان از دیدگاه مهارت آموزان؛ عوامل چهارگانه زمینه، درونداد، فرایند، برونداد از دیدگاه مدرسان و همچنین عوامل درون سازمانی و برون-سازمانی از دیدگاه مسئولان برگزاری دوره اشاره کرد.
۳.

ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند

کلید واژه ها: کاربست فاوا مهارت در فاوا نیاز به فاوا نگرش به فاوا کیفیت خدمات مدارس هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 121
هدف ازاین پژوهش، ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا برکاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند بود.جامعه ی آماری پژوهش، شامل34دبیرستان هوشمند با714دبیر زن ومرد شاغل، دوره دوم متوسطه ناحیه یک ودوشهر رشت در سال93-94 بود. ازمیان این جامعه، تعداد 17دبیرستان به شیوه خوشه ای از نواحی یک و دو شهر رشت انتخاب شد از این تعداد دبیرستان، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد250دبیر شاغل (114زن و 136مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند.روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج نشان داد که وضعیت کاربست دبیران از فناوری در جریان تدریس پایین است و مهارت و نیازدبیران به فناوری از سطح متوسط تفاوت معنی داری ندارد، وضعیت نگرش آن ها به فناوری نیزازحدمتوسط به گونه ای معناداربالاتراست یعنی دبیران نگرش مثبتی نسبت به فناوری در کلاس دارند.درموردکیفیت خدمات نتایج بیانگر وضعیت مناسب خدمات در مدارس هوشمندبود. همچنین خروجی به دست آمده از نرم افزار لیزرل حاکی از برازش عالی مدل است و نتایج بیانگر این بود که مهارت دبیران به فاوا(05/0 p<)، اثر مستقیم و غیر مستقیم بر کاربست فناوری دارد امانیاز دبیران به فاوا(05/0 p>)برکاربست معنی دار نیست.نگرش دبیران به فاوا نیز(05/0 p<)اثر غیر مستقیم بر کاربست دارد
۴.

تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم بر اساس روش ویلیام رومی

کلید واژه ها: زیست شناسی پایه دهم تحلیل محتوا ویلیام رومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 195
پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه سال 97-1396 از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم شامل متن، تصاویر و سوالات بود. در این تحقیق از نمونه گیری استفاده نشد لذا تمام صفحات کتاب مورد بررسی قرار گرفت. در تألیف این کتاب تمرین های دوره ای، فعالیت و پرسش های پایان فصل گنجتانده نشده است. لذا پرسش های داخل متن در بخش محتوا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به یافته های تحقیق محاسبه ضریب درگیری 19/0 برای متن و ضریب درگیری 06/0 برای تصاویر، نشان می دهد هم متن کتاب و هم طراحی تصاویر آن به صورت غیرفعال است. همچنین مقایسه بین محتوای بخش جانوری و گیاهی نمایانگر آن است که هر دو بخش به صورت غیر فعال نگاشته شده اند و میزان غیر فعال بودن در مباحث جانوری بیشتر است.
۵.

ارزیابی میزان رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس (چهارمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش)

کلید واژه ها: رضایت تحصیلی مهارت آموزان دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 133
هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. روش تحقیق، آمیخته(کمّی-کیفی) بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت تحصیلی دانشجویان(ترک زاده،1386؛ به نقل از محترم،1390) بود؛ روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس که در چهارمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شده اند، بود(250نفر) نتایج پژوهش نشان داد که:میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان در همه ابعاد، در سطح مطلوبند و در سطح 001/ معنادار می باشند. بیشترین میانگین بعد رضایت تحصیلی دانشجویان، مربوط به بعد رضایت همکلاسی و کمترین میانگین مربوط به رضایت از محیط تحصیلی است که در سطح 001/ معنادار است. بین میانگین بعد رضایت از همکلاسی با ابعاد رضایت از ارتقاء و پیشرفت تحصیلی در محل تحصیل، رضایت از ارزیابی و پیشرفت تحصیلی و رضایت از محیط تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین بعد رضایت از تحصیل با ابعاد رضایت از استاد و همکلاسی، تفاوت زیادی بین میانگین ها وجود ندارد. تفاوت معناداری میان میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان زن و مرد؛ مجرد و متأهل وجود ندارد. بین رضایت تحصیلی دانشجویان بر حسب مدرک تحصیلی؛ و دانشجویان با سهمیه آزاد و ایثارگر تفاوت معنادار وجود دارد.
۶.

تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی

کلید واژه ها: راهبردهای خودگردانی حل مسئله مسائل غیرمعمولی آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 480
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی در میان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی است. این پژوهش از نوع طرح های شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل است. پس از مطالعه و طراحی آموزشی، 40 نفر از دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل در یک آموزشگاه در سال تحصیلی 97-1396 در شهر یاسوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه، به صورت تصادفی گمارده شدند. پس از انجام پیش آزمون، آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه (هر هفته یک جلسه) پیرامون هشت مورد از راهبردهای حل مسئله تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. مجدداً دو گروه با پس آزمون ارزیابی شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین توانایی حل مسائل غیرمعمولی (05/0 P<) بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛ لذا آموزش راهبردهای خودگردانی باعث افزایش توانایی حل مسائل غیرمعمولی در دانش آموزان شده است. به علاوه این نتایج نشان می دهد که توانایی حل مسائل غیرمعمولی در گذر زمان پایدار می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳