آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی دوره 9 بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 33)

مقالات

۱.

تاثیر نرم افزار جئوجبرا بر انگیزه دانشجو-معلمان در یادگیری درس ریاضی عمومی ۲ از طریق آموزش الکترونیکی

کلید واژه ها: انگیزه یادگیری ریاضی دانشجو معلمان ریاضی عمومی ۲ نرم افزار جئو جبرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 181
این مقاله به بررسی تاثیر استفاده از نرم افزار جئوجبرا بر انگیزه یادگیری دانشجو-معلمان در درس ریاضی عمومی ۲ از طریق آموزش الکترونیکی و همچنین دلایل تاثیر احتمالی، مزایا و چالش های آن می پردازد. نمونه استفاده شده در این پژوهش شامل ۳۶ دانشجو-معلم رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان اصفهان است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین پنج پرسش باز پاسخ انجام شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین مربوطه بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۹۱/۰ که نشان دهنده پایایی بالای سوال های پرسشنامه است به دست آمد. به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولمو گروف اسمیرنف استفاده شد و مقدار سطح معناداری با استفاده از نرم افزار SPSS، ۱۰۹/۰ به دست آمد که نشان دهنده این است که داده های نمونه از یک جامعه نرمال استخراج شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آزمون t تک نمونه ای و برای داده های کیفی از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که استفاده از نرم افزار جئوجبرا در افزایش انگیزه دانشجو معلمان نقش داشته است. بر اساس یافته های این تحقیق مهم ترین دلایل افزایش انگیزه دانشجو معلمان کمک به یادگیری مفاهیم و ایجاد تنوع در کلاس هستند.
۲.

تبیین مولفه های رویکرد تلفیقی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی: یک پژوهش کیفی

کلید واژه ها: رویکرد تلفیقی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 713
هدف پژوهش بررسی و شناسایی مولفه های رویکرد تلفیقی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی و تاثیر آنها در کیفیت اجرای آموزش در دوره ابتدایی است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی به روش تحلیل محتوای عرفی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه آموزگاران مدارس دوره ابتدایی شهرستان های خوی و چایپاره در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است که به صورت نمونه گیری هدفمند از نوع شاخص انتخاب شدند و حجم نمونه ها تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. در این راستا مصاحبه های نیمه سازمان یافته ای با 16 نفر از آموزگاران صورت گرفت. جهت اطمینان و اعتبار بخشی به دقت و صحت داده ها نیز از روش خود بازبینی محقق و چک کردن به وسیله مشارکت کنندگان(تکنیک کنترل اعضا) استفاده شد. یافته های این تحقیق، 4 مضمون اصلی: رشته های موضوعی نرم، پژوهش محوری، کارکردسازی و گفتمان سازی تولیدی است که 13 مضمون فرعی محتوای اشتراکی، قابلیت فراگیران، انطباق محلی، یادگیری موقعیتی، آموزش چند وجهی، معنادارسازی، کنش پژوهی، مهارت گرایی، تفکرپذیری، مطالعه مشارکتی، خود تنظیمی یادگیری، هم افزایی دانش، رویکرد سازی را در بر می گیرد.
۳.

احصا و تبیین چالش ها و مشکلات آموزشی- یادگیری مدارس شهرستان ارومیه در ایام کرونا و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها

کلید واژه ها: چالش های آموزشی - یادگیری ویروس کرونا تدریس و مدیریت کلاس ارزشیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 471
هدف پژوهش حاضر احصا و تبیین چالش ها و مشکلات آموزشی- یادگیری مدارس در ایام شیوع ویروس کرونا و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها بود.روش پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، و به روش نظریه زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه معلمان (آموزگاران و دبیران) اداره آموزش و پرورش منطقه نازلو شهرستان ارومیه بود.روش نمونه گیری پژوهش حاضر غیرتصادفی هدفمند بود که 25 نفر از معلمان (آموزگاران و دبیران) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته برای بدست آوردن داده ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: مهم ترین چالش ها و مشکلات مدارس (در بعد تدریس و مدیریت کلاس) شامل: نبود امکانات فضای مجازی ، ناآشنایی معلمان با فضای مجازی و امکانات آن، نبود انگیزه کافی در دانش آموزان، مشکلات مربوط به پایه اول، عدم مشاهده رفتار دانش آموزان درموقعیت واقعی، نبود نشاط در کلاس های مجازی، عدم اعتماد به نفس در دانش آموزان، مشکل تدریس دروس عملی مانند آزمایش و هنر، نبود فعالیت گروهی بین دانش آموزان، فعالیت نداشتن برخی از دانش آموزان در برنامه شاد می باشند.
۴.

ارزیابی کیفیت اجرای برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا از دیدگاه دانشجومعلمان

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه درسی اجرا شده ارزیابی کیفیت دانشگاه فرهنگیان دوران کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 68
هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی کیفیت اجرای برنامه های درسی در دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا از منظر دانشجومعلمان است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجومعلمان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان پردیس دخترانه شهید هاشمی نژاد مشهد (به تعداد 2028 نفر) در دو طبقه علوم انسانی و هنرو علوم پایه در سال تحصیلی 1400-1399 بود. نمونه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای نسبی به تعداد 350 نفر(227 نفر از رشته های علوم انسانی و هنر و 123 نفر از رشته های علوم پایه) از فرمول کوکران انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته طیف لیکرت بود که از طریق محاسبه آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه 82/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که بین میانگین کسب شده و میانگین مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و کیفیت کلی اجرای برنامه ی درسی در بسترمجازی در هفت عنصر مورد بررسی در حد مورد مطلوبی قرار ندارد و در این میان عناصر هدف و محتوا بالاترین مطلوبیت و عناصر تکلیف و تعامل به ترتیب پایین ترین مطلوبیت را دارا هستند.
۵.

مقایسه میزان اثربخشی آموزش زیست شناسی به روش کلاس معکوس در دانش آموزان دختر مدارس تیزهوشان و عادی

کلید واژه ها: کلاس معکوس زیست شناسی آموزش انگیزش یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 220
هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش به روش کلاس معکوس بر میزان یادگیری و انگیزش درس زیست شناسی است. نمونه آماری شامل 86 دانش آموز دختر شهرستان آمل در سال تحصیلی 1398-1399، در چهار کلاس توسط یک دبیر در دو دبیرستان عادی و تیزهوشان به صورت سنتی و کلاس معکوس با روش شبه آزمایشی تحت آموزش قرار گرفتند. تحلیل داده های حاصل از آزمون پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه انگیزش با آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزارSPSS انجام شد. یافته ها نشان داد گروه های آزمایش و گواه در همه متغیرهای مورد مقایسه دارای تفاوت معنی دار می باشند، اما در گروه های آزمایش تغییر محسوس تری مشاهده شده است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت بین گروه آزمایش و گروه گواه، از نظر انگیزه و پیشرفت تحصیلی تفاوت معنى دارى وجود دارد. کلاس معکوس موجب تقویت همکاری های گروهی و یادگیری عمیق مفاهیم می شود. از بررسی پرسشنامه والدین مشخص شد آنان نسبت به این روش تمایل دارند ولی بعضی عوامل از موانع به شمار می روند. همچنین میزان اثربخشی این روش در مدارس عادی بیشتر از تیزهوشان بود که ممکن است به علت انتظارات خانواده و عوامل آموزشی در مدارس تیزهوشان ، تمایل دانش آموزان به کاربرد شیوه های نوین را کاسته باشد.
۶.

بررسی نگرش ها، چالش ها و مشوق های یادگیری الکترونیکی در هوشمندسازی مدارس

کلید واژه ها: هوشمندسازی مدارس آموزش الکترونیکی چالش ها مشوق ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 718
هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش ها، چالش ها و مشوق های یادگیری الکترونیکی در هوشمندسازی مدارس از دیدگاه دبیران متوسطه اول است. جامعه آماری در این مطالعه کلیه فرهنگیان شاغل در متوسطه اول(آزمایشی، رسمی و پیمانی) استان خراسان رضوی در سال 1399 تعداد 13062 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 374 نفر تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 186 مرد و 188 زن انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است، که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر جمعی از متخصصان و کارشناسان دوره های آموزش مجازی به دست آمده و پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ) 88/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که نگرش دبیران نسبت به یادگیری الکترونیکی در بهبود هوشمندسازی مدارس مثبت است. در نتیجه سیاستگزاران و مسئولین آموزش و پرورش با توجه به نگرش مثبت دبیران نسبت به بهره گیری از یادگیری الکترونیکی در بهبود هوشمندسازی مدارس جا دارد که توجه وافری به حذف چالش های یادگیری الکترونیکی و همچنین بسترسازی مشوق های اثربخش داشته باشند.
۷.

آینده نگری در تربیت معلم ایران با گذر از گذشته به حال و آینده

نویسنده:

کلید واژه ها: آینده نگری تربیت معلم برنامه درسی تربیت معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 699
برنامه درسی تربیت معلم به عنوان قلب مراکز دانشگاهی در تحقق اهداف نظام آموزشی تربیت معلم از جایگاه برجسته ای برخوردار است، بدین منظور، باید همگام با تحولات مختلف تکنولوژیک، اقتصادی و علمی همانند کشورهای پیشرفته متحول گردد. از این رو پژوهش حاضر با هدف آینده نگری در تربیت معلم کشور انجام شد. روش تحقیق آینده پژوهی، از نوع دیده بانی بوده و اطلاعات آن با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی داخل و خارج، کتب، اسناد، مدارک و تحقیقات جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که به جهت رشد سریع تحولات علمی جهان و نیازهای روز جامعه، آینده نگری در برنامه های آموزشی، ضرورتی انکار ناپذیر است. یکی از استلزامات تربیت آینده سازانی که بتوانند با بحران هایی که با آنها مواجه خواهند شد، کنار بیایند و از فرصت هایی که در یک دنیای متغیر به وجود خواهد آمد به نحو بهینه بهره برداری نمایند، برنامه ریزی آینده نگرانه در تربیت معلم است. برنامه ریزی در این زمینه، نه تنها باید نسخه ای برای درمان آسیب ها و مشکلات موجود نوشته شده باشد، بلکه باید بتواند با رویکردی پیشگیرانه، تهدیدها و نگرانی های تربیتی آینده را مهار نموده و برای تربیت معلمانی در شأن جوامع آینده نقش هایی را ترسیم نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴