مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال نهم زمستان 1399 شماره 34 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارتباط میان حاکمیت پروژه و حاکمیت فناوری اطلاعات و اثر آن بر عملکرد پروژه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت پروژه حاکمیت فناوری اطلاعات عملکرد پروژه همسویی راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 114
در کسب وکارهای امروزی، پروژه ها به عنوان بخش مهمی از عملیات کسب وکار تلقی می شوند؛ بنابراین، موفقیت پروژه ها تأثیر مستقیمی بر موفقیت شرکت ها دارد؛ بنابراین محققان و متخصصان در تلاش بوده اند تا با پیشنهاد و پیاده سازی روش های مدیریت پروژه، عملکرد پروژه را بهبود بخشند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این سؤال که چگونه می توان از طریق لحاظ نمودن حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت پروژه، عملکرد پروژه را بهبود بخشید، به رشته تحریر در آمده است. پژوهش با استفاده از روش تحقیق «توصیفی-پیمایشی» با نمونه ای متشکل از 183 نفر از کارکنان بانک ملت و با ابزار پرسشنامه و از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزارهای Smart PLS و SPSS برای تجزیه وتحلیل داده ها انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هم حاکمیت فناوری اطلاعات و هم حاکمیت پروژه اثر مثبتی بر عملکرد پروژه می گذارند. این یافته ها شواهدی را برای متخصصان مدیریت پروژه فراهم می آورد، مبنی بر این که حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت پروژه بخشی از راهبرد عملیاتی در تسهیل بخشیدن به موفقیت پروژه ها هستند. این پژوهش همچنین اهمیت همسویی راهبردی بین حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت پروژه در تقویت عملکرد پروژه را نشان می دهد.  
۲.

تأثیر مزایای زیبایی شناسی و نمادین برند بر تعهد به برند با میانجی گری تعلق به برند در بین مصرف کنندگان برند اپل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت زیبایی شناسی برند مزیت نمادین برند تعلق به برند تعهد به برند مزایای برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 235
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی است که ساختاری مفید برای استفاده مدیران و محققان حوزه تعهد مشتری و برند است. این مطالعه به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه مزایای زیبایی شناسی برند و مزایای نمادین برند به تعهد مشتری منجر شده و احساس تعلق خاطر به برند چگونه این رابطه را میانجی گری می کند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، پیمایشی و توصیفی است. جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه 20 سؤالی استاندارد و سنجیده شده با طیف پنج گزینه ای لیکرت انجام گرفته و به صورت نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند بین 350 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان به دست آمده است. یافته های تحقیق نشان داد که مزایای زیبایی شناسی و نمادین برند، دارای تأثیر مثبت و معنادار بر تعهد است و همچنین متغیر احساس تعلق خاطر به برند عامل میانجی مثبتی بین رابطه مزایای زیبایی شناسی و نمادین برند بر تعهد به برند است.    
۳.

پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از چارچوب فناوری- سازمان- محیط در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات سبز پذیرش فناوری اطلاعات سبز چارچوب فناوری - سازمان - محیط صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 380
  در پی گرم شدن کره زمین، افزایش هزینه های انرژی در سازمان ها و افزایش سرمایه گذاری ها در بررسی روش های حفاظت از محیط زیست، یک جنبش جهانی برای به کارگیری فناوری اطلاعات به صورت سازگار با محیط زیست به وجود آمده است. «فناوری اطلاعات سبز» نامی است که برای این جنبش انتخاب شده است و نمایانگر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف کاهش مصرف انرژی و ضایعات زیست محیطی است. هدف از انجام این پژوهش سنجش اثر زمینه های فناورانه، سازمانی و محیطی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری کشور است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران سطح ستادی بانک های کشور می باشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 129 نفر به دست آمد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مزیت نسبی، سازگاری، کیفیت منابع انسانی، حمایت مدیران ارشد، ویژگی های صنعت و حمایت قانونی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیر پیچیدگی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری تأثیر منفی دارد.  
۴.

تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت هوشمند اسکادا اهداف پیش نیازها صنعت آب و فاضلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 917
در صنعت آب و فاضلاب ایران، علیرغم توجه به سامانه های مبتنی بر مدیریت هوشمند، اهداف عملیاتی و پیش نیازهای استقرار آن ها، چندان مورد توجه قرار نگرفته و باوجود سرمایه گذاری فراوان، عدم توجه به این موضوع تا حد بسیار زیادی، اثربخشی آن ها را با ابهام مواجه کرده است؛ بنابراین، این پژوهش درصدد است تا رویکردی یکپارچه را به منظور توضیح جایگاه سامانه های اسکادا در بطن شبکه هوشمند آب اتخاذ و به تبیین الزامات استقرار آن ها بپردازد. بر همین اساس در گام نخست از مطالعه پیشینه، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران، تحلیل مضمون و ایجاد چارچوب اولیه و سپس مصاحبه گروهی و تشکیل گروه کانونی با اصحاب صنعت جهت اعتباربخشی و سرانجام توزیع پرسشنامه بین معاونین شرکت های آب و فاضلاب استانی و آزمون فریدمن استفاده و چارچوب نهایی اهداف و پیش نیازهای مدیریت هوشمند آب و زیرسامانه اسکادای آن در ابعاد مورد نظر ارائه شده است که می تواند مبنای توسعه اجرای آن ها باشد.      
۵.

طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکاری رقابتی ورود به بازار پیامدهای همکاری رقابتی نظریه داده بنیاد چندگانه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 718
شرایط سخت بازارهای فرا رقابتی امروز، نه تنها هزینه و ریسک ورود به بازار را به طور چشم گیری افزایش داده، بلکه موجب شده تا سازمان های نوپا در بدو ورود به بازار شکست بخورند. همکاری های رقابتی، نوعی پارادایم فکری است که در پاسخ به مسائل بازارهای امروزی مطرح شد. در همکاری های رقابتی، بازیگران اقتصادی از طریق همکاری با یکدیگر به خلق ارزش پرداخته درحالی که به صورت هم زمان برای کسب سهم بیشتری از همان ارزش در حال رقابت هستند. یکی از مسائل مهم پیش روی تصمیم گیرندگان در پروژه های همکاری رقابتی، این است که چگونه باید پیامدهای این نوع همکاری ها را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم به ورود یا عدم ورود و همچنین ادامه یا قطع این همکاری ها نمود؛ بنابراین، هدف این پژوهش نیز طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی در ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است که ابتدا با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند ادبیات در بازه زمانی 15 سال اخیر پرداخته، سپس مصاحبه با 16 نفر از خبرگان صورت گرفته است. نهایتاً مدلی توسعه داده شده که در آن پیامدهای همکاری رقابتی در سه گروه «عملکرد برند»، «عملکرد صنعت» و «عملکرد ورود به بازار» تبیین شده است.  
۶.

ارزیابی فناوری های خودکاربری بر مبنای شاخص های استفاده مستمر مشتریان از خدمات صنعت بانکداری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری های خودکاربری ارزش مشتریان کیفیت خدمات آمادگی مشتریان بانکداری الکترونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 862 تعداد دانلود : 168
پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی فناوری های خودکاربری بر مبنای شاخص های استفاده مداوم مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با رویکردی آمیخته صورت گرفته است. برای شناسایی معیارهای استفاده مداوم مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و برای رتبه بندی فناوری های خودکاربری از یک پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و پایایی آن با محاسبه نرخ سازگاری ماتریس تجمیع حاصل گردید. جامعه آماری شامل خبرگان شعب بانک سامان که با نمونه گیری هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر برای مشارکت در فرآیند پژوهش بکار گرفته شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی با تکنیک AHP فازی و استفاده از نرم افزار متلب انجام شده است. نتایج نشان داد که فناوری های خودکاربری بر مبنای سه مؤلفه استفاده از بانکداری الکترونیکی شامل؛ ارزش مشتریان، کیفیت خدمات و آمادگی مشتریان، دارای رتبه بندی متفاوتی بوده اند که در این بین دستگاه POS با وزنی معادل (662/0) دارای بیشترین اهمیت بوده است. رتبه استفاده از سایر گزینه ها به ترتیب؛ عابر بانک (181/0)، موبایل بانک (101/0) و اینترنت بانک (056/0) است.  
۷.

رویکردی ترکیبی از FMEA و تئوری خاکستری برای رتبهبندی ابعاد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک امنیت اطلاعات تئوری خاکستری تجزیه تحلیل خطاهای بالقوه و اثرات آن FMEA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 907
پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی هر یک از ابعاد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات در سازمان ها انجام شده است. به همین منظور ابتدا با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان ابعاد و شاخص های مدیریت ریسک امنیت اطلاعات تعیین شده است. به منظور رتبه بندی عوامل مورد مطالعه با استفاده از رویکرد ترکیبیFMEA و تئوری خاکستری، 50 پرسشنامه در میان کارشناسان صنعت IT که به صورت صورت قضاوتی-هدفمند انتخاب شده اند، توزیع و جمع آوری شده است. تجزیه وتحلیل نتایج نشان می دهد امنیت ارتباطات رتبه نخست اهمیت را به خود اختصاص می دهد. زیرساخت، عوامل انسانی، مدیریت امنیت، کنترل دسترسی به اطلاعات و توسعه ی سیستم های اطلاعاتی امن به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود سازمان ها اقدام به ایجاد دپارتمان مستقل امنیت در سازمان نمایند. همچنین، تهیه فهرستی از کلیه ی دارایی های اطلاعاتی سازمان و مشخص نمودن اهداف کنترلی و راهبردی در حوزه امنیت اطلاعات در سازمان می تواند برای سازمان ها مفید باشد. اگر سازمانی دارای چندین شعبه است و نیاز به ارتباط از طریق اینترنت دارد، ترجیحاً ارتباطات به صورت VPN (رمزنگاری شده) برقرار گردد. درصورتی که سازمان خودکارسازی تحت وب دارد، این سایت می بایست مجهز به مجوزSSL و پروتکل https باشد.  
۸.

مزایا، ملاحظات و راهکارها تامین امنیت گذرگاه تبادل اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درگاه تبادل اطلاعات دولت دولت الکترونیک امنیت اطلاعات مدل کانو گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 44 تعداد دانلود : 773
بسترسازی و توسعه دولت الکترونیک درعین حال که می تواند موجب بهبود امنیت کشور و مبارزه با فساد باشد، از سوی دیگر می تواند خود بستری برای جرائم و فسادهای جدید و حتی تسهیل کننده فسادهای قبل باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی الزامات امنیتی درگاه تبادل اطلاعات دولت (GSB) به عنوان یکی از الگوهای دولت الکترونیک انجام شد. در این راستا پس از بررسی کتابخانه ای، مصاحبه های اختصاصی با دستگاه های ذی ربط انجام شد و سپس با تحلیل محتوای مصاحبه ها و دیگر منابع موجود، نیازمندی های امنیتی بازیگران امنیت فناوری اطلاعات کشور راجع به این درگاه، پالایش شد. در این مرحله و بر اساس پرسشنامه تحقیق، سه دسته نیازمندی راهبردی، فنی و تأثیر روی امنیت ملی، شناسایی شد. نیازمندی های راهبردی مواردی مثل تشکیل کمیته امنیت GSB، تنظیم لوایح و قوانین مورد نیاز و نظارت بر اجرای صحیح الزامات امنیتی شناسایی هستند. در مرحله بعد، به وسیله مدل کانو و ابزار QFD نیازمندی ها تحلیل و اولویت بندی شده ن و همچنین ارتباط بین نیازمندی ها و الزامات امنیتی مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که روش GSB در مقایسه با روش های P2P و روش تبادل اطلاعات کاغذی، در تمامی نیازمندی های امنیتی به جز وجود «سند الزامات امنیتی» ارجحیت دارد.  
۹.

طراحی مدل هوشمندی کسب وکار با رویکرد داده -بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیاده سازی هوشمندی کسب وکار عوامل مؤثر بر هوشمندی کسب وکار مدل هوشمندی کسب وکار نظریه داده بنیاد هوشمندی کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 397
سازمان ها با مشکلات متفاوتی در استفاده بهینه از داده ها مواجه اند. هوشمندی کسب وکار به خوبی سازمان ها را در این امر یاری می کند. این مقاله مبتنی بر پژوهش کیفی است که با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد به طراحی مدل هوشمندی کسب وکار در شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر می پردازد. به همین منظور با 13 تن از مدیران و خبرگان مهندسی/فناوری پتروشیمی به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه انجام شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. مدل پس از طراحی به روش دلفی مورد ارزیابی مشارکت کنندگان و تأیید آنان قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق مدلی را ارائه می دهد که به انگیزه های روی آوردن به هوشمندی کسب وکار و عوامل مؤثر بر آن می پردازد و به شرکت های پتروشیمی منطقه در پیاده سازی موفق هوشمندی کسب وکار، تصمیم گیری بهینه در تمامی سطوح و دستیابی به سازمانی هوشمند کمک می کند.
۱۰.

مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر فریب ادراک شده تبلیغات در شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات شبکه های اجتماعی فریب ادراک شده مدل سازی ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 256
تبلیغات یکی از مهم ترین اجزای ناپایدار یک نهاد تجاری است و توسعه و پیشرفت فنّاورانه به ویژه رسانه های اجتماعی آنلاین، فشار و تأثیر تبلیغات را بانفوذتر و قدرتمندتر کرده است. این در حالی است که فریب یکی از معضلات اخلاقی مهم در تبلیغات به حساب می آید و که با رشد شبکه های اجتماعی، گسترش یافته است و باعث ایجاد آسیب هایی به مصرف کننده می گردد. با توجه به این مهم، هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی در مورد عوامل مؤثر بر فریب درک شده تبلیغات در شبکه های اجتماعی آنلاین است. برای تحقق این هدف، از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری و نرم افزارهای متلب و میک مک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه بازاریابی و تبلیغات در حوزه رسانه های اجتماعی تشکیل داده اند. نتایج نشان داد عامل ویژگی تبلیغات شبکه های اجتماعی در ارتباط با موضوع پژوهش و ارائه مدل فریب ادراک شده تبلیغات شبکه های اجتماعی از اثرگذاری بیشتری برخوردار است و در مقابل عامل های سودمندی ادراک شده، دانش مشتری، اعتماد ادراک شده، نگرش مشتری، ویژگی های مشتری و ویژگی های رسانه دارای بیش ترین تأثیرپذیری و کمترین تأثیرگذاری در مدل ارائه شده، هستند. همچنین، نتایج نشان می دهد عامل اول؛ یعنی ویژگی های تبلیغات شبکه های اجتماعی چون دارای قدرت هدایت کنندگی زیاد؛ ولی وابستگی کم است، جزو متغیرهای نفوذی یا به عبارت دیگر محرک به شمار می آید و سایر عامل ها نیز دارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد هستند. این متغیرها غیر ایستا بوده و در دسته متغیرهای پیوندی قرار گرفته اند.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶