مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال هشتم بهار 1399 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷