مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال چهارم بهار 1395 شماره 15

مقالات

۱.

پیش بینی میزان پذیرش خدمات جدید در بین کاربران اپراتورهای تلفن همراه

کلید واژه ها: کیفیت رضایت مشتری پذیرش نوآوری اپراتورهای تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۵
گسترش روزافزون خدمات ارتباطات راه دور به ویژه خدمات ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه و افزایش رقابت، آن ها را به ارائه خدمات جدید و متنوع ترغیب کرده است. اپراتورها سعی می کنند با ارائه کیفیت و قیمت مناسب به عنوان عوامل مؤثر بر رضایت کاربران، علاوه بر حفظ کاربران خدمات فعلی، آن ها را برای پذیرش و استفاده از نوآوری های جدید تشویق نمایند. با توجه به اهمیت این مسئله، در این مقاله به بررسی اثر کیفیت خدمات و رضایت مشتری بر پذیرش خدمات جدید ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه و پیش بینی پذیرش نوآوری پرداخته شده است. تحلیل ارتباط سه فاکتور کیفیت خدمات، رضایت مشتری و پذیرش خدمات جدید در اپراتور همراه اول با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد مقایسه قرار می گیرد. همچنین پس از استخراج فاکتورهای مناسب، احتمال پذیرش خدمات جدید با استفاده از رگرسیون لجستیک پیش بینی می شود. نتایج نشان داد که مشتری مداری و انعطاف پذیری در ارائه خدمات دارای اثر زیادی بر پذیرش نوآوری توسط کاربران اثرگذار می باشند و اپراتور همراه اول با تمرکز بر این دو شاخص در ارائه خدمات جدید می تواند کاربران زیادی را جذب نماید.
۲.

مدل ارزیابی موفقیت ابزارهای هوش کسب وکار

کلید واژه ها: صنعت بانکداری مدل ارزیابی ابزارهای هوش کسب وکار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT سیستمهای خبره
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۴۴۶
در محیط تجاری سریعا در حال تغییر امروز، نیاز به اطلاعات تجاری سودمند برای سازمان ها نه تنها به منظور کسب موفقیت بلکه برای بقاء حیاتی می باشد. با توجه به ناتوانایی سیستم های اطلاعاتی مدیریت در برآورده کردن انتظارات تصمیم گیرندگان سازمانی در عرصه رقابت در سال های اخیر، فناوری های هنرگونه ای نظیر هوش کسب وکار به یکی از مفاهیم مهم در مدیریت سیستم های اطلاعاتی تبدیل شده و در خط مقدم فناوری اطلاعات برای پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت قرار گرفته است. در همین راستا ارزیابی موفقیت این سیستم ها در سازمان ها ضرورت یافته و نیاز به ارائه مدلی برای انجام این ارزیابی احساس می شود. از این رو، در این پژوهش سعی شده است با شناسایی و معرفی مهم ترین فاکتورها و عوامل مؤثر در ارزیابی موفقیت این سیستم ها، یک مدل ارزیابی موفقیت هوش کسب وکار(در قالب یک مطالعه موردی) ارائه گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی و تحقیق میدانی محسوب می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که از میان 50 عامل استخراج شده از ادبیات موضوع جهت سنجش موفقیت ابزارهای هوش کسب وکار در صنعت بانکداری کشور، بر حسب نظر اعضای نمونه آماری 24 عامل تاثیرگذار در هر یک از حوزه های نمایش، خلق دانش، یکپارچگی اطلاعات و حافظه سازمانی در مدل تحقیق شناسایی شدند.v
۳.

ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب وکار با یک مدل ترکیبی جدید

کلید واژه ها: بلوغ ارزیابی هوشمندی کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۵۶۴
هوشمندی کسب وکار، مفهومی است که امروزه به علت رشد چشم گیر اطلاعات و پیچیدگی در صنایع و کسب وکارهای گوناگون، اهمیت وافری یافته است. در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موضوع در ارتباط با مفهوم هوشمندی کسب وکار، مدل ها و تکنیک های موجود برای ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب وکار را مورد بررسی قرار دادیم. این مطالعه بر اساس هدف، مطالعه ای توصیفی و برای جمع آوری داده ترکیبی از روش کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق با خبرگان حوزه هوشمندی کسب وکار، استفاده شده است. در این پژوهش، هوشمندی کسب وکار را به عنوان "" توانایی فرد یا مجموعه ای از افراد در حل مسائل کسب وکار و پیشبرد اهداف کسب وکار ""تعریف می کنیم. بررسی ما در این زمینه، نشان داد که هیچ کدام از مدل های موجود جهت ارزیابی بلوغ هوشمندی در کسب وکار، تمامی استانداردهای لازم یک مدل ارزیابی هوشمندی کسب وکار را ندارند. این استانداردها عبارت اند از؛ جامع بودن، وضوح کافی و برخورداری از شالوده نظری. ما در این پژوهش علاوه بر کاستی های فوق، عدم تعریف وزن ابعاد هوشمندی کسب وکار در رشد آن را، به عنوان یکی دیگر از ضعف های مدل های پیشین، مطرح کرده و سعی نمودیم اهمیت نسبی ابعاد هوشمندی کسب وکار را تبیین کنیم. نتیجه این مطالعه را می توان تبیین مفهوم هوشمندی کسب وکار و ارائه مدلی جامع برای ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب وکار دانست که در واقع ترکیب مناسبی از مدل های موجود فعلی است.
۴.

ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای مدل ISO/IEC 9126

کلید واژه ها: کارایی قابلیت اطمینان انتقال پذیری ایزو 9126 عملیاتی بودن قابل استفاده بودن قابلیت نگهداری کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT پیش بینی، اجرا و ارزیابی تکنولوژی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۵۲۴
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای مدل ایزو 9126 در سال 1394 به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان علوم پزشکی شبکه بهداشت و درمان یکی از مناطق اصفهان و حجم نمونه برآورد شده 151 نفر است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از ابعاد ایزو 9126 بوده است. یافته ها حاکی از آن بود که ارتباط معناداری بین کیفیت خدمات فناوری اطلاعات در بعد عملیاتی بودن و قابل استفاده بودن وجود دارد. بین سایر ابعاد مدل ایزو شامل قابلیت اطمینان، کارایی، قابلیت نگهداری و انتقال پذیری ارتباط معنادار وجود نداشت. علاوه بر این، میزان رضایت کاربران از کیفیت خدمات فناوری اطلاعات در حد متوسط ارزیابی شد. با استفاده از آزمون فریدمن ابعاد ایزومتریک اولویت بندی شدند که بعد نگهداری با میانگین رتبه ای 91/3 رتبه اول، قابلیت اطمینان با میانگین رتبه ای 82/3 رتبه دوم، قابلیت استفاده با میانگین رتبه ای 61/3 رتبه سوم، قدرت انتقال با میانگین رتبه ای 35/3 رتبه چهارم، کارایی با میانگین رتبه ای 21/3 رتبه پنجم و عملیاتی بودن با میانگین رتبه ای 10/3 رتبه ششم را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج نشان داد بین نظرات پاسخگویان بر حسب عوامل دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود ندارد.
۵.

شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موثر بر حوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت

کلید واژه ها: سیستم های اطلاعاتی سیستم های اطلاعات مدیریت دلفی فازی آزمایشگاه تصمیم گیری و ارزیابی آزمون (دیمتل) فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۶۵۳
در محیط رقابتی امروز سازمان های تولیدی و خدماتی همواره به دنبال بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود هستند، از این رو سیستم های اطلاعاتی از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای این سازمان ها محسوب می شوند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر مسائل کلیدی حوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت شرکت مپنا می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و با استفاده از نظرات 10 نفر از خبرگان بر آن است تا با بررسی ادبیات مربوط به سیستم های اطلاعاتی مدیریت، عوامل کلیدی و اثربخش آن را در شرکت مپنا با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی نموده و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، تاثیرگذاری عوامل را ارائه نماید. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که عوامل کلیدی موثر بر مدیریت سیستم های اطلاعاتی مپنا عبارتنداز: حمایت مدیران عالی، هم راستا سازی راهبردی سیستم های اطلاعاتی و راهبردی سازمان، طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار و مدیریت آن، کیفیت داده های ورودی، استخدام، نگهداری و پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه سیستم های اطلاعاتی، استفاده موثر از منابع اطلاعاتی، امنیت داده ها و اطلاعات، امنیت در اینترنت، قابلیت اعتماد به بسته های نرم افزاری، حمایت مدیران عالی تاثیر گذارترین و قابلیت اعتماد به بسته های نرم افزاری تاثیر پذیرترین شاخص ها هستند.
۶.

رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و سایر عوامل مؤثر بر صنایع تولیدی خلاق و نوآور

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات کارایی روش حداقل مربعات جزئی استراتژی صنفی تولید خلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۰۷
امروزه مدیران صنایع بایستی در امر تولید برنامه هایی به منظور ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش سهم بازار از طریق بهبود عملیات تولید ایجاد نمایند. در عصر حاضر به کارگیری فناوری اطلاعات یکی از روش های بهبود در فرایند تولید گردیده است و این امر شناسایی عوامل مؤثر بر فناوری اطلاعات را بیش ازپیش در صنایع پیشرو نمایان می کند. هدف این پژوهش انجام یک تحقیق در مورد میزان همبستگی عوامل اثرگذار بر صنایع تولیدی خلاق و همچنین ارزیابی رابطه ابعاد کاربردی فناوری اطلاعات در صنایع نوآور شهرک صنعتی جنوب تهران است که از روش تحلیل مسیر و حداقل مربعات جزئی به منظور بررسی و ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده گردید. داده های مربوط به این پژوهش بر اساس اطلاعات پرسش نامه هایی است که توسط 27 نفر از خبرگان شامل مدیران ارشد واحدهای خرید، فروش و تولید در 9 شرکت بزرگ تولیدکننده در شهرک صنعتی تهران بزرگ تکمیل گردید. یافته های تحقیق به تأثیر بالای بعد ادغام (ایجاد واحد فناوری اطلاعات در داخل شرکت) و بعد تهاجمی اطلاعاتی بر روی کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین تأثیر مثبت فرایندهای کاری، کارایی عملکرد و خلق ارزش برای مشتری بر روی تولید خلاق اشاره دارد . از نتایج دیگر این پژوهش تأثیر بالای فناوری اطلاعات بر روی کارایی عملکرد است که نشان از توسعه روزافزون به کارگیری فناوری اطلاعات در آینده شرکت ها دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷