مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

ممطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال هفتم زمستان 1397 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین نقش میانجی تعهد به اجتماع برند آنلاین در ارتباط بین هم خلقی ارزش در اجتماع برند آنلاین و وفاداری به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
در بازارهای رقابتی امروز، شرکت ها به طور فزاینده ای از اجتماعات برند آنلاین به عنوان ابزار بازاریابی استفاده می کنند. آن ها به منظور حفظ مشتریان وفادار، با هم خلقی ارزش برند بین خود و به ویژه مشتریانشان در این جوامع تلاش دارند. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش میانجی تعهد به اجتماع برند آنلاین در ارتباط بین هم خلقی ارزش در اجتماع برند آنلاین و وفاداری به برند است. جامعه آماری مشتریان برند عضو شبکه های اجتماعی و نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 392 نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه های الکترونیک با استفاده از نرم افزارهای "ایموس" و "اس پی اس اس" تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هم خلقی ارزش در اجتماع برند آنلاین بر وفاداری به برند با میانجی گری جزئی تعهد به اجتماع برند آنلاین تأثیر معنادار دارد و 1/21 درصد از اثر کل توسط متغیر میانجی تبیین شد. تعهد به اجتماع برند آنلاین بر وفاداری به برند تأثیر معنادار دارد. همچنین اثرات میانجی تعهد به برند و کیفیت رابطه برند مورد تأیید قرار نگرفتند.
۲.

شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۵
تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شان شده است که این امر منجر به باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است؛ از متغیرترین فناوری های روز، فناوری های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ که حفظ امنیت سایبری از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود و دستیابی به محصولات بومی امنیت سایبری در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله با هدف شناسایی عوامل توسعه نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری، به دنبال شناسایی آن ها با توجه به شرایط محیطی ایران و ارائه راه حل هایی برای توسعه این عوامل در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری است.در این تحقیق با استفاده از روش نظریه داده بنیاد این عوامل شناسایی شده است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. با تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 10 منجر به تولید 11 مقوله فرعی در قالب 3 مقوله اصلی شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با رویکرد خود ظهور به دست آمده است و نتایج آن به صورت گزاره های تئوریک تبیین می شود.
۳.

الگوی امکان سنجی و استقرار اثربخش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
امروزه، اطلاعات نقش سرمایه یک سازمان را ایفا می کند و حفاظت از اطلاعات سازمان یکی از ارکان مهم بقای آن است. از طرفی مشکلات و موانع امنیتی یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح در زمینه سیستم های اطلاعاتی است. از دیرباز، امنیت یکی از اجزای اصلی زیرساخت های فناوری اطلاعات شمرده می شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در آن از روش فراترکیب استفاده شده است. محقق با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و یافته های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط را ترکیب کرده است. در این راستا 118 پژوهش در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ارزیابی شد که در پایان 55 پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای (اسنادی- کتابخانه ای) آن ها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. بر اساس یافته های تحقیق، اطلاع از میزان ارزش اطلاعات، قابلیت بازیابی اطلاعات، استفاده صحیح از منابع و همزیستی اطلاعات و نرم افزارها بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد ده گانه دارد. درنهایت، پس از طی گام های پژوهش، الگوی تعیین و استقرار اثربخش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سه لایه شناسایی، ساختار اجرا و طراحی برنامه حمایتی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ارائه شد.
۴.

ساخت نگاشت روابط شبکه ای آسیب های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
توجه به استقرار و توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از برنامه های جدی تمامی دولت ها در نظام جمهوری اسلامی است. در حقیقت تمامی برنامه های دولت در حوزه اصلاح نظام اداری به اهمیت و ضرورت و تدوین برنامه های اجرایی برای توسعه آن مبادرت ورزیده اند. درهرحال استقرار دولت الکترونیکی دچار فراز و نشیب هایی است که تحقق و شیوع آن را با مشکل روبرو می سازد. هرچند که در سال 2018 رتبه دولت الکترونیکی ایران 20 رتبه ارتقا یافته و به رتبه 86 رسیده است؛ بنابراین در این مقاله به دنبال شناسایی الگوی تأثیر و تأثر چالش ها و مسائل راهبردی توسعه دولت الکترونیکی با بهره گیری از تکنیک دیمتل هستیم. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است و از میان 15 پرسش نامه توزیع شده میان خبرگان حوزه دولت الکترونیکی، 12 پرسشنامه بازگردانده شده است. عدم رقابت مؤثر در زیرساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات و انحصار نسبی در دولت، مشکل اصلی دولت الکترونیک بوده است. وجود زیرساخت ناقص شبکه دسترسی پرسرعت و البته ارزان برای بیشتر مردم کشور از موارد با اهمیت تلقی شده است. عدم دسترسی برخط به برخی پایگاه های اطلاعاتی پایه کشور و عدم رقابت مؤثر در زیرساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات و انحصار نسبی دولت نیز از مهم ترین عوامل اثرگذار و اثرپذیر بوده اند. درنهایت، راه حل اساسی، وجود دیدگاه مناسب و اعتقاد راسخ به فناوری اطلاعات بین مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی و خصوصی کشور و استفاده راهبردی از آن در جهت بهبود دولت الکترونیک تعیین شده است.
۵.

بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۷
رشد پژوهش های مختلف در زمینه موانع بانکداری الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه موانع بانکداری الکترونیک در ایران و با استفاده از روش فرا تحلیل و نرم افزار جامع فرا تحلیل (CMA2) تعداد 19 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. درمجموع تعداد 10 مطالعه بر اساس معیارهای درون گنجی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه فرا تحلیل در زمینه موانع بانکداری الکترونیک 7 متغیّر نشان می دهد که موانع مدیریتی با اندازه اثر 751/0، موانع فرهنگی با اندازه اثر 598/0 و موانع قانونی با اندازه اثر 579/0 و موانع فنی با اندازه اثر 544/0 و موانع اقتصادی با اندازه اثر 518/0 دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار و توسعه بانکداری الکترونیک بوده است.  
۶.

طراحی مدل تسهیم دانش در پروژه ها با رویکرد تحلیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۹
اهمیت دانش و فعالیت های دانش محور در عصر کنونی بر هیچ سازمانی پوشیده نیست؛ تمامی سازمان ها در درون خود انبوهی از اطلاعات را دارا هستند اما لزوم کارآمد اطلاعات منوط به داشتن نیروهای انسانی کارآمد و متخصصی است که قابلیت کار با داده های اطلاعاتی سازمان جهت کسب اهداف سازمان را دارا باشند. مطالعه حاضر ضمن توجه به اهمیت دانش در گستره فعالیت های کنونی سازمانی؛ به دنبال شناسایی عواملی است که به تسهیم دانش در گروه های پروژه ای تأثیرگذار هستند. مطالعه حاضر از طیف مطالعات کیفی است که روش تحقیق مورد استفاده از نوع اکتشافی، پیمایشی است، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه متخصصین شاغل در گروه شرکت های همکاران سیستم بود. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر غیر تصادفی و از نوع گلوله برفی است. حجم نمونه با استفاده از این روش و رسیدن به حد اشباع 17 نفر تعیین گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد و از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. بر اساس داده های تحلیل شده 23 کد به عنوان مقوله های محوری انتخاب شدند که مشارکت در برنامه تسهیم دانش به عنوان مقوله و کد محوری در مدل مدنظر قرار گرفت. نتایج تحقیق در قالب مدل پارادایمی به تحلیل عوامل 23 گانه شناسایی شده از روند پژوهش جهت تبیین مدل تسهیم دانش پرداخته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷