مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال هفتم زمستان 1398 شماره 30 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷