مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال هفتم پاییز 1398 شماره 29 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سیستم استنتاج عصبی- فازی انطباق پذیر و الگوریتم رقابت استعماری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
  در این پژوهش یک روش نوین ترکیبی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است که هم زمان از الگوریتم رقابت استعماری به عنوان روش انتخاب ویژگی و شبکه فازی عصبی انطباق انطباق پذیر به عنوان تابع پیش بینی کننده استفاده می نماید. برای انجام این امر از 68 ویژگی مؤثر بر بازار بورس اوراق بهادار؛ که شامل شاخص های اقتصادی، شاخص های بورس ایران و سایر کشورها، شاخص های تحلیل فنی و شاخص های شمعدان ژاپنی به صورت روزانه در بازه زمانی 1389-1395 به عنوان ورودی مدل استفاده شده است. همچنین، شاخص کل بورس اوراق بهادار روز آتی به عنوان متغیر هدف مسئله مسأله در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل ترکیبی شبکه عصبی- فازی انطباق انطباق پذیر و الگوریتم رقابت استعماری پیش بینی های بسیار مناسب تری داشته و به نسبت شبکه های عصبی منفرد از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قوی تری برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار برخوردار بوده است.  
۲.

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
  این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه پرداخته است. مؤلفه های قصد کارآفرینانه در پژوهش حاضر، برگرفته از مدل قصد کارآفرینانه لینان؛ است که شامل نگرش نسبت به رفتارهای کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی و خودباوری می شود. تحقیق حاضر کمّی، -کاربردی بودهو ، روش پژوهش آن توصیفی است.  و در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی استفاده شده است. یافته های پژوهش، با استفاده از آزمون های ، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای تحلیلی " اس پی اس اس"و" لیزرل" مورد تجزیه وتحلیل و برازش قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که رابطه بین شبکه های اجتماعی با قصد کارآفرینانه و مؤلفه های آن به خوبی معنادار است بوده و متغیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی و مؤلفه های آن تأثیر دارد.از بین مؤلفه های مورد بررسی، بیشترین تأثیر و معناداری به ترتیب برای مؤلفه های خودباوری کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی و نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه است. درنهایت با آزمون های تحلیل ساختاری و مدل معادلات ساختاری تمام فرضیات پژوهش تأیید شدند. ا
۳.

توسعه یک روش فرا ابتکاری ترکیبی برای شناسایی اجتماعات در شبکه های اجتماعی با هدف چگالی پودمانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
  شناسایی ساختارهای موجود در شبکه های اجتماعی، فرآیندی حائز اهمیت در تحلیل این شبکه ها است. یکی از مسائلی که در سال های اخیر در زمینه شناسایی ساختارهای شبکه های اجتماعی مطرح شده است، مسئله اجتماع یابی است. با توجه به اهمیت این موضوع، تاکنون روش های حل متنوع و گوناگونی برای اجتماع یابی پیشنهاد شده است. در پژوهش حاضر، یک الگوریتمی ترکیبی از روش های بهینه سازی علف های هرز و ژنتیک پیشنهاد شده است که هدف آن یافتن جواب های مناسب و باکیفیت برای مسئله اجتماع یابی است. در این روش ترکیبی، جواب های اولیه توسط روش بهینه سازی علف های هرز تولید می شوند و در ادامه جواب های یافته شده به وسیله الگوریتم ژنتیک در فرآیند بهینه سازی، بهبود می یابند. ارزیابی برازندگی جواب ها، مبتنی بر معیار چگالی پودمانگی است. چگالی پودمانگی، معیاری با ماهیت بیشینه سازی است که میزان کیفیت اجتماعات کشف شده را به دست می دهدمشخص می کند. به منظور بررسی کیفیت جواب های الگوریتم پیشنهادی، نتایج این روش نسبت به چهار الگوریتم علف های هرز، ژنتیک، الگوریتم کرم شب تاب و یک الگوریتم جستجوی کاملاً تصادفی مقایسه شده اند. پارامترهای این الگوریتم ها به کمک یک رویکرد طراحی آزمایش ها تنظیم شده اند. این مقایسات بر روی شبکه های محک گوناگون و با ابعاد متفاوت انجام شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان دریافت که الگوریتم پیشنهادی قادر به تولید جواب هایی باکیفیت بالا است. اعتبارسنجی نتایج الگوریتم ها نیز توسط شاخص اطلاعات متقابل نرمال انجام شده است.  
۴.

مدلی برای انتشار داده های شبکه های اجتماعی برخط با حفظ حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۴۱۱
  امروزه رشد استفاده از شبکه های اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه جهانی، به صورت غیرقابل انکاری رو به فزونی افزایش یافته است. پایگاه داده شبکه های اجتماعی؛ شامل منابع غنی و با ارزشی هستند که انتشار یا تحلیل آن ها جهت برای مقاصد بازاریابی، تبلیغاتی، امنیت ملی، سلامت و ... می تواند برای محققان مؤسسات دولتی و خصوصی سودمند واقع گرددباشد؛ اما رعایت حریم خصوصی موجودیت هایی که اطلاعات آن ها در اختیار تحلیلگران داده کاوی قرار می گیرد، به عنوان یک پروتکل حقوقی ضروری است. در این مقاله، از طریق روش شناسی کیفی فراترکیب، کلیه ابعاد، شاخص ها و کدهای مربوطه استخراج و سپس میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل، تعیین شده و متعاقباً مدل بهبودیافته گمنامی، به وسیله الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب و خوشه بندی فازی، ارائه گردیده شده است. نتایج شبیه سازی و ارزیابی های مدل پیشنهادی بر روی داده های چهار شبکه اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، توییتر و گوگل پلاس، حاکی از حفظ حریم خصوصی داده ها با کمترین نسبت انحراف و بیشترین سودمندی است. ا
۵.

مدل درگیری مشتریان با برند در رسانه های اجتماعی د ر صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
تحولات سریع اینترنت و رشد روزافزون رسانه های اجتماعی، فرصت های جدیدی را برای کسب وکارهای امروزی فراهم نموده است. سازمان ها با استفاده از این رسانه ها می توانند روابط عمیق و بادوامی را با مشتریان خود برقرار ساخته و با درگیر ساختن آن ها با برند خود، پیامدهای مثبتی را هم برای خودشان، هم برای مشتریان و جامعه ایجاد نمایندکنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیش زمینه ها، ابعاد و پیامدهای درگیری مشتریان با برند در رسانه های اجتماعی، در صنعت بانکداری است. در راستایبه منظور دستیابی به هدف مذکور مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای با مشتریانی که دنبال کننده یک یا چند بانک در رسانه های اجتماعی بودند، صورت پذیرفت و تحلیل داده های آن با استفاده از روش تحلیل محتوا، انجام گردیدشد. نتایج تحقیق؛ شامل سه بخش پیش زمینه ها (فردی، سازمانی و رسانه)، پیامدها (فردی، سازمانی و اجتماعی) و ابعاد درگیری مشتریان، در قالب مدل تحقیق ارائه شد. که شامل سه بخش پیش زمینه ها (فردی، سازمانی و رسانه)، پیامدها (فردی، سازمانی و اجتماعی) و ابعاد درگیری مشتریان بوده و . درنهایت، پیشنهاد هایی به منظور استفاده از این رسانه ها برای درگیر ساختن مشتریان، ارائه شده است.
۶.

مدل وفاداری مشتری برای سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل وفاداری مشتری برای سیستم های توصیه گر تجارت الکترونیک است . مدل پیشنهادی، به کمک مدل موفقیت «سیستم اطلاعات دلون و مک لین» و مجموعه ای از عوامل شناخته شده از منابع موجود تدوین شده است . برای آزمایش فرضیه های تحقیقی مدل تدوین شده، نظرسنجی پرسشنامه ای انجام و داده های حاصل از 384 مشتری از یک وب سایت B2C جمع آوری شده است . در اجرای آمار توصیفی و تحلیل های مسیر و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، از نرم افزار "اس پی اس اس" و "اسمارت پی ال اس" استفاده شده است . نتایج «مدل سازی معادلات ساختاری»، نشان داد که عامل «اعتماد» دارای رابطه مهمی با رضایت مشتری در سیستم های توصیه گر تجارت الکترونیک است . علاوه بر آن ، نتایج حاکی از آن است که رضایت از محصولات پیشنهادی، می تواند موجب ارتقاء وفاداری مشتری در سیستم های توصیه گر B2C شود . مدل پیشنهادی، به مدیران تجارت الکترونیک برای بهبود سیستم های توصیه گر کمک خواهد کرد و از طریق کسب وفاداری مشتریان ، فروش محصولات را در وب سایت های فروش آنلاین افزایش خواهد داد.
۷.

ابعاد اجتماعی ناهم سویی فناوری اطلاعات و کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۴
در این مقاله، ابعاد اجتماعی موانع دستیابی به همسویی فناوری اطلاعات و کسب وکار از طریق انجام یک مطالعه ای موردی، در پست بانک ایران شناسایی شده است. داده ها از طریق انجام 10 مصاحبه با خبرگان مربوط به هر دو حوزه فناوری اطلاعات و کسب وکار بانک و نیز بررسی برخی از اسناد داخلی بانک جمع آوری شده است. در این پژوهش، 20 مورد از موانع و مشکلات اصلی دستیابی به همسویی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که "عدم وجود برنامه ریزی استراتژیک مشترک"،"شناخت نامناسب واحدهای سازمانی از محیط یکدیگر"،"ساختار نامناسب اداری بانک"،"عدم وجود یک اداره سازمان و روش های قوی"،"عدم تعریف دقیق وظایف و نقش ها در پروژه ها"و"همکاری محدود و عدم وجود حمایت متقابل در دستیابی به همسویی میان فناوری اطلاعات و کسب وکار"، از جمله اصلی ترین موانع دستیابی به همسویی به شمار می رود. شناخت این موانع، ضمن فراهم آوردن زمینه مطالعات آتی در خصوص تدوین چارچوب های دستیابی به همسویی با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی آن برای پژوهشگران، به سازمان ها کمک می کند تا با شناسایی این موانع، اقدامات مؤثری جهت به منظور ایجاد همسویی میان فناوری اطلاعات و کسب وکار انجام دهند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸