مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال دوم تابستان 1393 شماره 8

مقالات

۱.

فرا تحلیل موانع استقرار دولت الکترونیک در ایران

کلید واژه ها: دولت الکترونیک فراتحلیل اندازه اثر سازمان های ایرانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT پیش بینی، اجرا و ارزیابی تکنولوژی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۷۷۸
در دهه های اخیر، هر روز با پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی روبه رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب وکار فعلی، سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. ازاین رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان های کشور به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 12 پایان نامه و 8 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع تعداد 20 مطالعه بر اساس معیارهای درون سنجی انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه موانع استقرار دولت الکترونیک 17 متغیّر نشان می دهد که بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینه موانع استقرا دولت الکترونیک نشان می دهد که موانع سازمانی با اندازه اثر 943/0، موانع راهبردی با اندازه اثر 886/0 و موانع قانونی با اندازه اثر 735/0 و موانع ماهیتی با اندازه اثر 703/0 و موانع مدیریتی با اندازه اثر 702/0 دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار دولت الکترونیک بوده است.
۲.

رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی دانشجویان اعتیاد به اینترنت دانشگاه هرمزگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
امروزه اینترنت یک عامل کلیدی برای انجام کارها در بیشتر حوزه ها برای همگان است. اما ممکن است افزایش استفاده از آن باعث مشکلات جدی شود. اکنون به دلیل حضور رایانه های شخصی، تبلت ها و تلفن های همراهی که به اینترنت وصل می شوند و نیاز به مکان خاصی ندارند، یکی از مسائل مهم مربوط به فناوری اطلاعات، اعتیاد به اینترنت در حال پیشرفت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نیز سنجش رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان انجام شده است. جامعه ی آماری کلیه ی دانشجویان دانشگاه و اندازه ی نمونه 300 نفر از دانشجویان بودند که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون هایT مستقل و کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی وجود دارد و همچنین استفاده ی دانشجویان پسر از اینترنت بیشتر از دانشجویان دختر است. علاوه بر این یافته ها نشان داد که اعتیاد به اینترنت با بالا رفتن مقاطع تحصیلی افزایش می یابد.
۳.

مهارت های موردنیاز مدیران پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

کلید واژه ها: سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مهارت های مدیران پروژه سیستم های ERP مهارت های مدیران پروژه های فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۴۰۷
پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان نیاز به سرمایه گذاری های نسبتاً بالایی دارد و با توجه به نرخ شکست بالا، با ریسک های فراوانی نیز همراه است. مطالعات بسیار زیادی به منظور تبیین عوامل کلیدی موفقیت این سیستم ها با هدف شناسایی عوامل موثر بر حصول موفقیت آن انجام شده است. وجود مهارت های موردنیاز مدیران پروژه های پیاده سازی و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت این پروژه ها، شناخته می شود که علی رغم اهمیت بالای آن، کمتر به صورت علمی مورد تحقیق قرار گرفته و ابعاد مختلف آن شناسایی شده است. از این رو، در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی مهارت های موردنیاز مدیران پروژه های پیاده سازی و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته شده است. بدین منظور پس از شناسایی مهارت های مختلف موردنیاز از طریق مرور ادبیات موضوع، به تعیین اهمیت انواع مهارت های شناسایی شده و دسته بندی آنها پرداخته شده است. بر این اساس، 18 مهارت شناسایی شده طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به 4 گروه اصلی مهارتی ""مدیریتی""، ""مدیریت پروژه""، ""انسانی"" و ""فنی"" به ترتیب اولویت و اهمیت دسته بندی شدند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به محققین و فعالان حوزه سیستم های اطلاعاتی به صورت عام و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به صورت خاص در درک بهتر مهارت های موردنیاز مدیران پروژه ها و چالش های مربوطه بر سر راه پیاده سازی و استقرار این سیستم ها یاری رساند.
۴.

نقش فناوری اطلاعات (IT) در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات نوآوری عملکرد نوآوری سازمان مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۵۲۷
با ظهور عصر فناوری اطلاعات، پیشرفت ها و تحولات چشمگیری را در جوامع کنونی به وجود آمده است که موجب به وجود آمدن تغییراتی وسیع در جوامع و سازمان ها شده است. یکی از مهمترین مباحث ﭘیﺶ روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، مقوله نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن است. نوآوری به عنوان عامل حیاتی و موثر برای سازمان های امروزی ایفای نقش می کند تا بوسیله آن، سازمان ها به عملکرد بهتر و مزیت رقابتی دست یابند. فناوری اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای عصر کنونی است که کاربردها و مزایای منحصر بفردی برای سازمان ها ایجاد می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش فناوری اطلاعات در عملکرد نوآوری و اینکه مولفه های فناوری اطلاعات نقش موثری در افزایش عملکرد نوآورانه سازمان داشته باشند. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل 86 نفر از کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران (سازمان مرکزی) است که برای جمع آوری اطلاعات آن، از دو پرسشنامه فناوری اطلاعات و عملکرد نوآوری با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوایی دو پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران و متخصصین مدیریت مورد تایید قرار گرفت؛ سپس برای سنجش پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای پرسشنامه اول و دوم به ترتیب 848. و 905. درصد بدست آمد که مقدار مناسبی بود. با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel آزمون های مورد نظر بر روی داده ها صورت گرفتند. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد و می تواند نقش موثری در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشد.
۵.

تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در استقرار هوش رقابتی(CI)در سازمانهای کوچک و متوسط

کلید واژه ها: ERP برنامه ریزی منابع سازمان منابع اطلاعات هوش رقابتی (CI) مطالعه موردی شرکت بیمه معلم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT منطق فازی و هوش مصنوعی
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۶۵
در سالهای اخیر ورود سامانههای ""برنامهریزی منابع سازمانی"" ) ERP ( به سازمانهای کوچک و متوسط ) SMEs ( موردتوجه شرکتهای ایرانی قرارگرفتهاند. نیاز روزافزون به این ابزار و وجود چالشها در مسیر اجرا، مطالعه، شناخت و بررسی ابعاد مدیریتی این سامانهها را ضروری میسازد. هوشمندی رقابتی بهعنوان یکی از مفاهیم نوین مدیریتی موجب تسریع جریان تبادل اطلاعات و دانش در سازمان شده و اثربخشی تفکر راهبردی و سیستم تصمیمگیری را بهبود میدهد. در این پژوهش به بررسی ارتباط مزایای سامانههای برنامهریزی منابع سازمان با هوش رقابتی و پشتیبانی تصمیمگیری در حوزه فعالیت کسبوکارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است، نمایندگیهای شرکت بیمه معلم استان تهران بهعنوان مطالعه موردی انتخاب شد و با استفاده از تحلیلهای آماری، فرضیههایی در زمینه وجود و شدت ارتباط میان مؤلفههای مزایای ERP و  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ) نویسنده مسئول ( Mehran_emba@yahoo.com هوش رقابتی شرکت بررسی و تائید شدند. نتایج مطالعه مقیاسهایی را برای مدل اثر مزایای ERP بر ظرفیتهای CI ارائه کرده است.
۶.

ارائه ی مدلی از عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران

کلید واژه ها: رضایت کاربران آموزش کاربران سیستم جامع آموزش درک از راحتی سیستم پشتیبانی مدیران ارشد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
از معیارهای سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی، رضایت کاربران آن هاست. رضایت کاربران بر میزان استفاده آنان از سیستم و کیفیت کاری روزمره ی آنان تأثیر می گذارد. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی از عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران (سیستم گلستان) و سنجش تأثیر متغیرهایی چون درک از راحتی سیستم، درک از مفید بودن، درگیری کاربران در مرحله ی توسعه ی سیستم، آموزش کاربران، پشتیبانی مدیران ارشد و تجربه ی کاربر بر رضایت کاربران است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی کارکنان ستادی آموزش دانشگاه تهران بوده است و از کل جامعه پژوهش که 41 نفر بودند، 39 نفر پرسشنامه را تحویل دادند. بنا بر یافته های پژوهش، متغیرهای راحتی در استفاده، آموزش کاربران و پشتیبانی مدیران ارشد بر رضایت کاربران تأثیرگذار هستند و متغیرهای درک از مفید بودن، درگیری کاربران در مرحله ی توسعه ی سیستم و تجربه ی کاربر، بر روی رضایت کاربران سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران تأثیری ندارند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷