مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال اول پاییز 1391 شماره 1

مقالات

۴.

بررسی و مقایسه سطح آمادگی الکترونیکی سازمان (مورد مطالعه: دو موسسه مالی و بازرگانی)

۶.

امکان سنجی شکل گیری سیستم های اطلاعاتی یکپارچه تحت وب در سازمان های ایرانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷