مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال نهم تابستان 1400 شماره 36 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

توسعه مدل بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای برخط با استفاده از رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
هدف این پژوهش شناسایی مولفه ها و توسعه روابط درونی مولفه های بازاریابی ویروسی در کسب و کار برخط می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر در نسلهای سه گانه X,Y و Z و در بخش کمی شامل 460 نفر از خریداران بر خط می باشد. در بخش کیفی از تکنیک فرافکنی تداعی کلمات، تکمیل جملات و تمرینات رویا و در قالب مصاحبه عمیق و استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از 12 خبره برای تعیین شاخص لاوشه و از SPSS برای تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و برای تعیین مدل روابط درونی تکنیک DEMATEL و نرم افزار MATLAB و AMOS آزمون شد. روایی و پایایی در بخش کیفی به دلیل درگیری مداوم، استفاده از تلفیق در تحقیق، بازنگری محقق دارای اعتبار و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی(CFA) جهت سنجش روایی با نرم افزار AMOS و روش آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS جهت سنجش پایایی استفاده شده است. یافته ها در بخش کیفی حاکی از 6 مولفه جدید در حوزه بازاریابی ویروسی شامل پشتیبانی برخط، محصولات برخط، جذابیت برخط، ریسک برخط، اعتماد برخط و ترغیب برخط می باشد. نتایج تکنیک دیمتل و آزمون معادلات ساختاری نشان داد مدل بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای برخط بدین گونه می باشد که پشتیبانی برخط با جذابیت برخط، جذابیت برخط با ترغیب برخط، جذابیت برخط با اعتماد برخط و اعتماد برخط با ریسک برخط رابطه دارند، خدمات برخط با جذابیت برخط و ترغیب برخط با ریسک برخط رابطه ای باهم ندارند.
۲.

تحلیل عملکرد و بهبود فرایندهای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد فرایندکاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۳
بانک ها دارای فرایندهایی پیچیده، طولانی و فعالیت هایی با نقاط کنترل و تایید زیاد به ویژه برای ارائه تسهیلات هستند. بقاء این موسسات، ارائه خدمات با کیفیت و سریع و جلب رضایت مشتری مستلزم بهبود و تحلیل نتایج پس از اجرای این فرایندهاست. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش تحلیل عملکرد و بهبود فرایندهای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش است. به این منظور از روش مبتنی بر فرایندکاوی و الگوریتم فازی استفاده می شود. روش مذکور شامل شش مرحله استخراج داده های رخداد سیستم ارائه تسهیلات بانک صنعت و معدن، بازرسی داده ها، تحلیل جریان کار، تحلیل عملکرد بر پایه شاخص زمان، ارائه پیشنهادها و بررسی نتایج و در نهایت بهبود فرایند مبتنی بر شبیه سازی است. از جمله نتایج تحقیق حاضر کشف مدل فرایند واقعی و بهبود یافته، تشخیص فعالیتهای گلوگاه و پرتکرار، کاهش متوسط زمان انجام فرایند به میزان 23 درصد و تعداد فعالیتها به میزان 21 درصد و در نهایت تایید کارآمدی فرایندکاوی است
۳.

الگویی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
هدف اصلی این پژوهش، کشف مقوله های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات مالی با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری است. روش استفاده شده در پژوهش، روش آمیخته بوده است. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر راهبرد نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با 12 نفر از کارشناسان و مدیران تحقیقات و نوآوری حوزه بانکداری و با دو روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت. ابعاد و مولفه های فرآیند طراحی و توسعه خدمات مالی از مصاحبه ها احصاء و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. پدیده اصلی، فرآیند طراحی و توسعه خدمات در حوزه بانکداری است که با توجه به شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارائه شد. در بخش کمی، داده ها از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته با 236 گویه گردآوری و روش توصیفی- پیمایشی برای تحلیل و تبیین الگوی پیشنهادی به کارگرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت بانکداری برای توسعه موفقیت آمیز محصولات و خدمات بانکی جدید، باید به همه مقوله های شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها توجه کنند. و با رویکرد رقابت پذیری و بازارگرا، مراحل شناسایی شده برای توسعه خدمات جدید را طی نمایند.
۴.

طراحی مدل جامع کاربردپذیری وب سایت بانکداری اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۶
امروزه به لطف پیشرفت های روزافزون فناوری در صنعت بانکداری و تغییرات بوجود آمده در انتظارات مشتریان بانک ها به خصوص تمایل به حذف مراجعات غیرضروریِ حضوری و نیاز به دریافت خدمات 24 ساعته بانکی، درگاه های مجازی به ویژه وب سایت های بانکداری اینترنتی مورد استقبال قرار گرفته اند. به اعتقاد بسیاری از متخصصان موفقیت وب سایت ها با درجه کاربردپذیری آنها پیوند خورده و رابطه ای تنگاتنگ دارد، بنابراین سهولت استفاده می تواند به عنوان اهرمی قدرتمند برای جذب مشتریان به بانکی که وب سایتی کاربردپذیرتر داشته باشد، عمل نماید. در این پژوهش پس از مرور جامع ادبیات، با 41 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه و سپس به روش کیفی تحلیل تم، مدل جامع کاربردپذیری وب سایت بانکداری اینترنتی ارائه شد. در این مدل کاربردپذیری متاثر از دو گروه ابعاد خارجی و ابعاد داخلی می باشد که در صورت سازگاری با انتظارت کاربران، وب سایت کاربردپذیر ارزیابی شده و در نتیجه رضایت ایشان محقق می شود. با توجه به طیف گسترده مشتریان بانک ها توصیه می شود علاوه بر بخش بندی های سنتی، بخش بندی هوشمند کاربران هدف نیز برای ارتقای کاربردپذیری وب سایت های بانکداری اینترنتی صورت پذیرد.
۵.

تأثیر رقابت در بازار محصول و چرخه عمر بر استراتژی کسب و کار شرکت ها با تاکید بر شرکت های جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
پژوهش حاضر با هدف ردیابی تأثیر رقابت در بازار محصول و چرخه عمر شرکت ها بر استراتژی کسب وکار انتخابی آنها صورت گرفته است. در این راستا داده های 115 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391 تا 1397 گردآوری و مدل فرضیه ها با کمک رگرسیون خطی آزمون شد. معیار سنجش استراتژی کسب وکار، مدل ایتنر و لرکر (1997) و رقابت در بازار محصول، شاخص هرفیندال-هیرشمن و مبنای تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر مدل آنتونی و رامش (1992) بود. نتایج نشان داد رقابت بازار محصول بر استراتژی کسب وکار تأثیر معناداری داشته و شرکت های فعال در صنایع با رقابت بالا بیشتر به استراتژی تدافعی کسب وکار رغبت نشان می دهند. همچنین چرخه عمر شرکت نیز بر استراتژی کسب وکار تأثیر معناداری دارد و شرکت های در مرحله رشد نسبت به شرکت های مراحل بلوغ و افول تمایل بیشتری به استراتژی تهاجمی کسب وکار دارند. شدت رقابت در بازار محصول، تمایل شرکت های در مرحله رشد را به بهره گیری از استراتژی تهاجمی کسب و کار تقلیل می دهد. در نهایت شرکت های جدید بیشتر به استراتژی فرصت طلبانه و شرکت های قدیمی تر بیشتر به استراتژی تحلیل گرانه تمایل نشان می دهند.
۶.

رویکردی جدید برای شناسایی سرقت ادبی با استفاده ازآتوماتای یادگیرسلولی و برچسب گذاری نقش معنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
سرقت ادبی عبارت از برداشتن و به نام خود قلمداد کردن ایده و یا کلمات دیگران است. با پیشرفت روز افزون اینترنت و گسترش مقالات آنلاین، سرقت های علمی آسان تر شده است. امروزه سیستم های زیادی جهت شناسایی سرقت ادبی ایجاد شده اند. بیشتر این سیستم ها براساس ساختار لغوی و الگوریتم های تطابق رشته ای عمل می کنند. بنابراین این سیستم ها به سختی می توانند سرقت های بازگردانی و جایگذاری مترادف ها را شناسایی کنند. در این مقاله روشی جهت شناسایی سرقت ادبی بر مبنای برچسب گذاری نقش معنایی و اتوماتای یادگیر سلولی ارائه می شود. در این مقاله جهت قرارگیری کلمات پردازش شده از اتوماتای یادگیر سلولی استفاده می شود. برچسب گذاری نقش معنایی، نقش کلمات در جمله را مشخص می کند. عملیات مقایسه برای تمام جملات متن اصلی و متن مشکوک به سرقت انجام می شود. نتایج آزمایش بر روی مجموعه داده های PAN-PC-11 نشان می دهد که روش پیشنهادی ما، مقدار پارامترهای ارزیابی مانندRecall ، Precisionو F-measureرا نسبت به روش های قبلی ارائه شده در زمینه ی شناسایی سرقت ادبی بهبود می دهد.
۷.

تحلیل الگوی رفتاری مشتریان شعب به روش خوشه بندی و دسته بندی با استفاده از روش RFM(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۹
در دنیای پر رقابت امروز، بکارگیری تکنیک های جدید در پیشرفت کسب و کار تاثیر به سزایی دارد. صنعت رستوران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این رو، در این پژوهش، با استفاده از روش های نوین کشف دانش و داده کاوی به بررسی داده های مشتریان رستوران زنجیره ای پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، کشف الگوهای رفتاری مشتریان با استفاده از روش های داده کاوی بوده است. در این تحقیق، تعداد یک میلیون و پانصد هزار رکورد از سوابق مشتریان در 5 شعبه یک رستوران زنجیره ای مورد بررسی قرار گرفته اند و دو مرحله مدلسازی خوشه بندی با استفاده از متد RFM و سپس مدلسازی دسته بندی بر روی داده ها اجرا گردید و قواعد رفتاری مشتریان رستوران زنجیره ای استخراج گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق، به شناخت مشتریان وفادار و سودآور رستوران زنجیره ای کمک کرده است که نهایتا منجر به بهبود سودآوری رستوران زنجیره ای گردیده است. برقراری ارتباط بین نتایج به دست آمده از خوشه بندی و دسته بندی از جمله نوآوری های این تحقیق بوده است.
۸.

توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۲
هدایت درست و تخصیص بهینه منابعِ مالی سبب افزایش تولید و رشد ناخالص ملی، ایجاد شغل و افزایش رفاه عمومی می شود. پژوهش حاضر با هدف ارایه یک استراتژی سرمایه گذاری تلاش می کند مسیر پیشرفت شرکت سرمایه گذار را در بازارهای مالی هموار کند. بنابراین، پژوهش پیش رو را می توان از نظر هدف کاربردی دانست. همچنین با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از مدل ریاضی ، مدلسازی، هوش مصنوعی و ... بهره گرفته شده و بهینه سازی پورتفوی شرکت سرمایه گذار را با مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار میدهد، لذا از نوع تحقیقات کمی و توصیفی می باشد. این پژوهش عملکرد مدل پیشنهادی را در سه حالت: شرکت سرمایه گذار محتاط، میانه رو و ریسک پذیر ارزیابی نمود. نتایج به دست آمده نشان داد که برای هر سه حالت، استراتژیِ ارایه شده به طور قابل توجهی بهتر از شاخص بازار و سایر استراتژی های پیشین عمل می کند.در پایانِ دوره سرمایه گذاری، پورتفوی ریسک پذیر نسبت به سایر پورتفوی ها از ارزش بالاتری برخوردار بود. از سوی دیگر، پورتفوی محتاط، بازدهِ پایدار و باثبات تری کسب کرده است.این نتایج آشکار نمود که برنامه ریزی فازی ارائه شده قادر است خصوصیات و تمایلات شرکت سرمایه گذار را در ترکیب پورتفوی منعکس کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷