مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال پنجم تابستان 1396 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرندد تئوری قابلیت فناوری اطلاعات زیرساخت های فناوری اطلاعات بهره برداری فناوری اطلاعات سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی چند دهه گذشته، تأثیرات شگرفی بر سازمان ها داشته است و استراتژی های آن ها را در تطبیق با محیط، تغییر داده است. هدف این تحقیق طراحی مدل قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی است. روش تحقیق از حیث نتیجه جزء تحقیقات توسعه ای و از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش جزء تحقیقات کیفی است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه است و به منظور تحلیل داده ها، از روش تئوری زمینه ای استفاده شد. در این تحقیق 14 مصاحبه انجام گرفت که شامل دو بخش مدیران آگاه از موضوع و متخصصان فناوری اطلاعات و مدیریت به عنوان نظریه پردازان این حیطه بود. مصاحبه در مراحل اولیه به صورت عمیق انجام شد، اما از اواسط مصاحبه ها به دلیل مشخص شدن کدهای مفهومی، مصاحبه ها هدفمندتر و به صورت نیمه باز برای مفهوم سازی مناسب موضوع صورت پذیرفت. تحلیل کدهای تحقیق پس از انجام کدگذاری باز، نشان داد، 132 کد در مرحله ی کدگذاری باز شناسایی گردید و در مرحله ی کدگذاری محوری دو تم اصلی «زیرساخت های فناوری اطلاعات» و «بهره برداری فناوری اطلاعات» به عنوان شرایط علی، ساختارهای سازمانی و سازوکارهای فرهنگی به عنوان شرایط مداخله گر و اکتساب دانش و بهره برداری از دانش نیز به عنوان شرایط زمینه ای مشخص شدند و درنهایت در مرحله ی کدگذاری انتخابی 6 مانع، 6 استراتژی فناوری اطلاعات و 11 پیامد قابلیت های فناوری اطلاعات در قالب دو تم اصلی یاد شده ارائه گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی می تواند نتایج و پیامدهای مطلوبی از ارائه خدمات با کیفیت تر به شهروندان و ارباب رجوع برای آن ها به همراه داشته باشد.
۲.

مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیک (فناوری اطلاعات) در مؤسسات بزرگ غیرانتفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات الکترونیکی ارزش گذاری قیمت گذاری ارزیابی سازمان های غیرانتفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۸
تحقیق حاضر مدلی را برای ارزش گذاری خدمات الکترونیک در مؤسسات غیرانتفاعی به تصویر می کشد. اندیشه این مدل از خلأ تحقیقات در این زمینه نشات گرفته است. با توجه به این موضوع، متغیرهای مستقل برای ارزش گذاری خدمات الکترونیک بر مبنای روش استقرایی و تئوری مفهوم سازی بنیادی از بطن نظرات اعضای جامعه تحقیق استخراج شد. این متغیرها شامل موضوعات مرتبط با حاکمیت، ابزار و مشتریان است. شاخص های مربوط به سنجش دو متغیر حاکمیت و ابزار از طریق مراجعه به سیستم های مالی و بر مبنای روش حسابداری قیمت تمام شده قابل اندازه گیری است؛ اما تعیین ارزش (ریالی) برای متغیر مشتریان از این طریق امکان پذیر نبوده است؛ بنابراین، فرایندی تدوین گردید که با استفاده از مبانی نظری موجود شامل روش ارزش گذاری نسبی در حسابداری، مدل ارزیابی دلون و مکلین و مهندسی ارزش، اندازه و چگونگی تأثیر این متغیر بر دو متغیر حاکمیت و ابزار شناسایی شود. در ادامه و به منظور آزمون مدل و فرایند تدوین شده، اقدام به ارزش گذاری خدمات الکترونیکی صدور مجوز طرح ترافیک توسط شهرداری تهران شد. نتیجه کسب شده از طریق تعیین ارزش (ریالی) خدمات الکترونیک امکان استفاده از این مدل در شرایط واقعی را تائید کرد.  
۳.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای D8(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات آلودگی محیط زیست داده های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۶ تعداد دانلود : ۶۴۶
  امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلاینده های هوا از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است که طی سال های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک کند؛ اما قابل مشاهده بودن این اثر در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت ازنظر توسعه یافتگی نیازمند مطالعات موردی است. در مقاله حاضر، پس از بررسی مبانی نظری و استخراج مدل مربوطه با استفاده از روش داده های تلفیقی و آزمون F، به برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای D8 ازجمله ایران برای دوره زمانی 2014-1994 پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، آلودگی افزایش می یابد. هم چنین رابطه معنی داری میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا به دست آمده است. مثبت بودن ضریب لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. به عبارت دیگر آلودگی به ازای افزایش درآمد روند صعودی داشته است. این ضریب برای کشورهای D8 برابر 1.927 برآورد شده است. بنابراین می توان گفت که گسترش فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در حوزه اقتصاد، می تواند تبعات محیط زیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلاینده های هوا از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است که طی سال های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک کند؛ اما قابل مشاهده بودن این اثر در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت ازنظر توسعه یافتگی نیازمند مطالعات موردی است. در مقاله حاضر، پس از بررسی مبانی نظری و استخراج مدل مربوطه با استفاده از روش داده های تلفیقی و آزمون F، به برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای D8 ازجمله ایران برای دوره زمانی 2014-1994 پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، آلودگی افزایش می یابد. هم چنین رابطه معنی داری میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا به دست آمده است. مثبت بودن ضریب لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. به عبارت دیگر آلودگی به ازای افزایش درآمد روند صعودی داشته است. این ضریب برای کشورهای D8 برابر 1.927 برآورد شده است. بنابراین می توان گفت که گسترش فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در حوزه اقتصاد، می تواند تبعات محیط زیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشد.
۴.

مطالعه نقش مدیریت اطلاعات و به اشتراک گذاری آن در زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیریت اطلاعات اشتراک گذاری اطلاعات زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
  پژوهش حاضر به مطالعه اهمیت نقش مدیریت اطلاعات و به اشتراک گذاری آن میان شرکای زنجیره تأمین یک کالا یا خدمت می پردازد. وجود اطلاعات مؤثر و به اشتراک گذاری آن میان شرکای زنجیره تأمین، سازمان ها را قادر به هماهنگی با تغییراتی که در تقاضاهای مشتریان به وجود می آید می کند. در این پژوهش نقش مدیریت اطلاعات و به اشتراک گذاری آن در زنجیره تأمین مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این مطلب بود که به اشتراک گذاری اطلاعات موجب افزایش هماهنگی و همکاری شرکای زنجیره تأمین می شود که درنتیجه شرکا بهتر می توانند روابطشان با یکدیگر را مدیریت کنند، از طرف دیگر به اشتراک گذاری اطلاعات موجب می شود سازمان ها منافعی را به دست آورند که هرکدام به تنهایی و بدون استفاده از اطلاعات دیگر سازمان ها قادر به دست آوردن آن ها نیستند. جامعه آماری پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی میان مدیران و کارکنان آن ها پرسشنامه توزیع شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که فرضیات تحقیق مورد تائید قرار گرفتند.  
۵.

آنالیز محتوای کمپین های انتخاباتی 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در توییتر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی توییتر آنالیز محتوا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
نتایج انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر 2016 در آمریکا بسیاری را شگفت زده نمود. اغلب کارشناسان و نظرسنجی های معمول و سنتی، هیلاری کلینتون را برنده نهایی انتخابات پیش بینی نمودند اما در واقعیت نتایج به گونه ای دیگر رقم خورد. در این پژوهش با استفاده از آنالیز شبکه های اجتماعی با رویکرد تحلیل محتوایی وضعیت کمپین های انتخاباتی دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا بر اساس توییت های ارسالی طی بازه سه روزه قبل از 8 نوامبر 2016 در شبکه اجتماعی توییتر بررسی شد. مشخص گردید در اغلب جنبه های تحلیلی از قبیل تحلیل توییت ها، ری توییت ها، تحلیل هشتک ها، تحلیل منشن ها و تحلیل پروفایل کاربران کمپین ترامپ دارای برتری محسوس و در میان کاربران با گرایش بی طرف نیز احتمالاً گرایش به کمپین ترامپ غالب است. بعلاوه در این پژوهش توانسته ایم برخی از استراتژی های انتخاباتی و جریان های سیاسی تأثیرگذار را شناسایی کنیم به عنوان مثال فهمیده ایم کمپین کلینتون به جای حمایت از کلینتون بیشتر به حمله به ترامپ پرداخته و بالعکس کمپین ترامپ به جای تاختن به کلینتون بیشتر به حمایت از ترامپ پرداخته است و یا کاربران بخصوص کاربران بدون گرایش و بی طرف، به سایت ویکی لیکس و ماجرای افشای ایمیل ها توجه خاص نشان داده اند.
۶.

طبقه بندی مشتریان بر اساس عوامل مؤثر بر تمایل به خرید آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی مدل RFM رویگردانی مشتریان شاخص های روان نگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۸۹
 در این پژوهش سعی شده است میان دو دسته داده های جمعیت شناختی  و داده های حاصل از تراکنش مشتریان در مدل RFM پیشنهادی ارتباط برقرار شود که شاخص رویگردانی نیز در آن لحاظ شده است. بدین منظور، در ابتدا داده های تراکنش در بازه چهارساله مشتریان یک شرکت خدمات اینترنتی فراهم شده و سپس با استفاده از روش k-means به خوشه بندی آن ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که سه فاکتور کیفیت خدمت، تصدیق انتظارات و رضایت پس از خرید به عنوان فاکتورهای معنادار در رفتار خرید مشتریان محسوب می گردند. در ادامه جهت کاوش ارتباط میان فاکتورهای ذهنی مشتریان و طبقه بندی آن ها با استفاده از قواعد انجمنی مبتنی بر الگوریتم GRI به ارائه راهبرد و برنامه عملیاتی برای هر طبقه از مشتریان پرداخته شده است. سپس با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه وجود تفاوت میان طبقه های مختلف مشتریان بررسی شده است. نتایج حاصله بیانگر آن می باشند که فاکتور تصدیق انتظارات و رضایت پس از خرید در ایجاد وفاداری مشتریان نقش عامل بهداشتی و فاکتور کیفیت خدمت در ایجاد وفاداری مشتریان نقش عامل انگیزشی را ایفا می نماید.
۷.

ارائه مدل اعتماد برای بانکداری الکترونیکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد بانکداری الکترونیکی مدل اعتماد بانکداری الکترونیکی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
هدف از این پژوهش ارائه مدل اعتماد در بانکداری الکترونیکی در ایران است. تمرکز بر مبحث اعتماد و ارائه مدل اعتماد جنبه نوآورانه پژوهش حاضراست. بدین منظور ابتدا مدل های اعتماد موجود در تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته اند. این مدل شامل هفت بخش و در بردارنده هشت فرضیه است. این مدل به کمک پرسشنامه الکترونیکی بر روی نمونه آماری 227 نفره، متشکل از کاربران بانکداری الکترونیکی آزمون شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرها از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار PLS استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش مدل اندازه گیری، ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده از بین هشت فرضیه اصلی تحقیق، سه فرضیه رد و بقیه تائید شدند. فرضیات رد شده شامل ارتباط بین حریم خصوصی درک شده، تمایل به اعتماد و شایستگی درک شده با اعتماد هستند.
۸.

نقش میانجی گری مشارکت ورزشی در تبیین ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات با کاهش افسردگی نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت اینستاگرام افسردگی تلفن همراه تلگرام منطقه آزاد ماکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۷۶
  مطالعه حاضر با هدف، بررسی نقش میانجی گری مشارکت ورزشی در تبیین ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با کاهش افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، انجام شد. جامعه آماری پژوهش به صورت تصادفی ساده و به تعداد 265 نفر از بین نوجوانان منطقه آزاد ماکو که حداقل سه جلسه در هفته ورزش می کردند، انتخاب شد. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی(محتوی، همگری، واگرا) و پایایی(بار عاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها در حد قابل قبول و خوب بودند(α= %94). روابط میان متغیرها با به کارگیری مدل سازی معادله ساختاری ایموس و با استفاده وزن های رگرسیونی عادی و استاندارد شده به روش برآورد حداکثر درستنمایی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی(اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی) باعث افسردگی نوجوانان می شود همچنین مشارکت ورزشی می تواند به عنوان متغیر میانجی اثر منفی ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی بر افسردگی نوجوانان را کاهش دهد؛ بنابراین استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درون گرا شدن افراد می شود به این ترتیب افراد کم کم از ارتباطات مستقیم دوری می کنند، درنهایت عامل افسردگی و تنهایی آن ها می شود.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷